A Biblia és a szexualitás

2014.02.27 13:18

Biblia és a szexualitás

 

 

 

Dolgozatomat egy esettel kezdeném, ami velem történt mintegy 20 éve. A rendszerváltást Salgótarjánban éltük át. Hirtelen kapuk nyíltak előttem, mint lelkész előtt.

Cikkeket írtam a megyei újságba, amelyek bibliai tárgyúak voltak. Megdöbbentem, amikor a szerkesztő arra bátorított, hogy írjak a szexualitásról, ahogy az a bibliai időben zajlott.

Nos, akkor nem éreztem magam erre felkészültnek. S valószínű, hogy a szerkesztő pikáns részletekkel szeretett volna kedveskedni az arra éhes olvasóknak.

 

Előadásomat a következő pontokba szeretném rendszerezni:

 

 1. A Biblia viszonya a szexualitáshoz
 2. A szexualitás helye
 3. A szexualitás célja a Biblia szemszögéből
 4. Néhány szexuális bűn, amit megemlít a Szentírás
 5. Milyen szexuális gyakorlatokat tilt a Biblia?
 6. Milyen üzenete van ma számunkra?

________________________________________________________________________________

 

 1. A Biblia viszonya a szexualitáshoz

 

Jay Adams-tól származik ez a mondás: „A Biblia nem olyan prűd, mint egyes hívők!”

A Biblia első lapjain kiderül, hogy Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette az embert. (1Mózes 1:27.) Tehát, Ő teremtette a nemiséget. A Biblia közepén van egy könyv, az Énekek Éneke. Ez egy szerelmi történet, amiben az intimitás is szerepet kap.

 

„Óh, mily szépek a te lépéseid a sarukban, óh, fejedelem leánya!; A te csípőd hajlásai olyanok, mint a kösöntyűk, mesteri kezeknek műve. A te köldököd, mint a kerekded csésze, nem szűkölködik nedvesség nélkül, a te hasad, mint a gabonaasztag, liliomokkal körül kerítve.  A te két emlőd, mint két őzike, a vadkecskének kettős fiai. A te nyakad, mint az elefánttetemből csinált torony, a te szemeid, mint a Hesbonbeli halastók, a sok népű kapunál, a te orrod hasonló a Libánus tornyához, mely néz Damaskus felé. A te fejed hasonló rajtad a Kármelhez, és a te fejeden hajadnak fonatéka a bíborhoz, a király is megköttetnék fürtjeid által! Mely igen szép vagy és mely kedves, oh, szerelem, a gyönyörűségek közt! Ez a te termeted hasonló a pálmafához, és a te emlőid a szőlőgerezdekhez. Azt mondtam: felhágok a pálmafára, megfogom annak ágait, és lesznek a te emlőid, mint a szőlőgerezdek, és a te orrodnak illata, mint az almának.”

Énekek Éneke 7:1-8.

 

Azt gondolom, hogy az idézett szakasz igazolja, hogy a Bibliától nem idegen a szexualitás. Ezt az éneket nem elbújva olvasták, mint valami pornómagazint, hanem az esküvőkön szokták előadni – természetesen mindenki füle hallatára. A bibliai idők embere magától értetődőnek vette Istennek ezt az ajándékát.

 

 1. A szexualitás helye

„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” 1Mózes 2:24.

 

Ezt idézi az Újszövetség is. (Máté 19:5.) A Biblia világosan tanítja, hogy a szexualitásnak a helye a házasságon belül van. Érdekességként jegyezném meg, hogy a házasság a két család közötti szerződéseredményeként jött létre.

Azt, hogy a szexualitás csak a házasságban volt elfogadható, más törvények is világossá teszik.

 

Nem engedi a házasságtörést 3Mózes 20:10. 1Mózes 39:7-9. (Más ember feleségével való közösülést)

A lányoktól elvárt volt a szüzesség. (5Mózes 22:13-29.)

Ha valaki erőszakot követett el a lányon, és nem volt nős, akkor köteles volt elvenni, és nem válhatott el tőle.

 

Pál apostol így tanít:

 

„Amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.” 1Korintus 7:1-2.

 

Tehát leszögezhetjük, hogy a Biblia szerint a szexnek a házasságon belül egy férfi és egy nő monogám kapcsolatán belül van helye. Ezzel Isten nem korlátozni, hanem védeni akar. A legmegfelelőbb keretbe akarja helyezni ezt az ajándékát.

 

Talán legszemléletesebben az alábbi ábra mutatja:

 

 

 

 

 

 

Legbelső kör – önmagában – egyéjszakás kaland

Második kör – önmagában – szerelem+szex – élettársi kapcsolat

Teljes ábra – a szex Isten szerinti helye a házasságban

 

Egy másik képpel így ábrázolhatnánk a HÁZasságot:

 

 1. A szexualitás célja a Biblia szemszögéből

 

 1. Közösség két ember között. Mindkét fél részére létezik egy ember, akivel minden titkát – személyiségének és testének titkait is – megoszthatja.

 

 

Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala” (1Mózes 2:25. Károly)

 

 1. Szaporodás

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá…”

(1Mózes 1:28. Kar.)

 

 1. Gyönyör

„Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.”

(Példabeszédek 5:18-19.)

 

 1. Ezen túlmenően a szexualitás a kommunikáció egyik módja is, egymás teljesebb megismerését segíti elő. Kifejezi, hogy „a tied vagyok”, „kívánlak”, „jó veled”

Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.”

(1Mózes 4:1.)

 

 1. A szexuális közösség fontos prioritás a házaspár számára.
 • Az ifjú férj egy évig felmentést kapott a katonaság alól, hogy vidámítsa feleségét, akit elvett. (5Mózes 24:5.)
 • A szexuális böjt csak ideiglenes lehet. (1Korintus 7:5.) Böjtölni szabad, koplalni nem!

 

 1. A szex a házasságnak nem az alapja, hanem a teteje. Előfeltételei: önállóság (függetlenség a szülőktől) ragaszkodni egymáshoz (1Mózes 2:24.) Így mintegy betetőzése, beteljesedése a szeretetkapcsolatnak. Nem lehet a házasság ALAPJA!

 

 1. Néhány szexuális bűn, amit megemlít a Szentírás.

 

A teljesség igénye nélkül megemlíthetnénk néhány esetet, ahol az előzőekben tárgyalt bibliai elveket figyelmen kívül hagyták. Ha valamennyit felemlítenénk, az előadás időkerete nem lenne elegendő, ill. nagyon ellaposodna.

 

 1. Dina és Sekhem története (1Mózes 34:1-31.)

Dina, Jákób lánya, ismerkedni megy a városba. A városállam királyának fia megkívánja, és megerőszakolja. Ezután házasságot ajánl. Jákób fiai úgy tesznek, mintha elfogadnák az ajánlatot, ha a város férfiai körülmetélkednek. A seblázban levő férfiakat aztán lekaszabolják, így állva bosszút az aljas tettért

 

 1. Dávid és Betsabé története (2Sámuel 11. és 11. fejezet)

Dávid nézelődik palotája tetején és meglát egy fürdőző nőt. Megtetszik neki, érdeklődik utána, megtudja, hogy egyik leghűségesebb katonájának felesége. Elhívja az asszonyt, és szexuális kapcsolatot létesít vele. Miután az asszony hazamegy, kiderül, hogy várandós. Szeretné a király eltussolni a dolgot, ezért hazahívatja Uriást. Mivel azonban a katona – tásaival szolidarítva – nem alszik a feleségével, nem tudnak belőle „apát” csinálni. Életbe lép a „B” terv. A hadsereg vezetőjét arra utasítja Dávid, hogy hősi halottat csináljanak Uriásból. A király képmutató módon feleségül veszi az özvegyet, de Istennek nem tetszik a dolog. Elküldi Nátán prófétát, aki példázat segítségével a király fejére olvassa bűnét. A király belátja és bocsánatot nyer. Ennek ellenére, bűnének súlyos következményei lesznek.

 

 1. Amnon története

Amnon, Dávid fia, szerelmes lesz (inkább megkívánja) féltestvérét, Támárt. Barátai tanácsára kelepcébe csalja a lányt, és megerőszakolja. Miután megtörtént a dolog, megutálja és elzavarja. Ezt megtudja Absolon, Támár bátyja, és a vérfertőző testvért megöleti.

 

Több történetet nem mondanék el részletesen, de megemlítenék néhány személyt, akik szintén szexuális bűnöket követtek el.

Lót lányai

Júda

Ruben

Éli fiai

Sámson

Gíbea lakói

Absolon

Hóseás felesége

Heródes

Távolról sem teljes a sor, de minden esetnek súlyos következményei voltak. Ez azt mutatja, hogy nem lehet úgy szexuális bűnt elkövetni, hogy ne lenne hátrányos következménye.

 

 1. Milyen szexuális gyakorlatokat tilt a Biblia?

 

 1. Vérfertőzést – közeli rokonok közötti kapcsolatot; szülő, gyermek, unoka, féltestvér, nagynéni, nagybácsi, meny, sógornő, lány és anya együtt… (3Mózes 18:1-18. 3Mózes 20:11-12. 17-21.
 2. Menstruáció ideje alatt (3Mózes 18:19. 3Mózes 20:18.)
 3. Más feleségével (3Mózes 18:20. 3Mózes 20:10.)
 4. Homoszexuális kapcsolatot (3Mózes 18:22. 3Mózes 20:13. Róma 1:26-27. 1Korintus 6:9.)
 5. Állattal való közösülést (3Mózes 18:23. 3Mózes 20:15-16.)
 6. Házasság előtti és házasságon kívüli szexuális kapcsolatot (5Mózes 22:13-21. 1Korintus 7:8-9. János 8:1-11.)
 7. Rendellenes folyás, fertőzés esetén (3Mózes 15. fejezet)

 

Fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon az Újszövetség idején nem változott-e a helyzet? Az Újszövetség talán nem részletezi ennyire a szexuális bűnöket, egyszerűen paráznaságnak vagy házasságtörésnek hívja. Jézus viszont túlmegy a cselekedeten. Ő csírájában akarja megragadni ezt a bűnt is.

 

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.”

(Máté 5:27-29.)

 

Milyen üzenete van számunkra a Biblia útmutatásának a szexuális területen?

 

A napokban került kezembe egy újság, ami a címlapon hirdeti: Minden tízedik mástól van!

 

Magyarországon az újszülöttek ötöde házasságon kívül jön világra. Közülük minden második gyermeket nem a vér szerinti apja neveli fel, azaz rendezetlen a biológiai származása.”

(Helyi Téma 2010. október 13. szám 2. oldal)

 

Milyen lehet úgy élni egy kapcsolatban, hogy nem tudjuk, hogy kié a gyermek, és a gyermek sem tudja, hogy ki az édesapja? Nem kell szakértőnek lenni, hogy megállapíthassuk, mekkora lelki teher lehet, akár a szülőnek, akár a gyermeknek, ha nincs tudatában, hogy ki az igazi édesapa.

Aki hordozott már súlyos titkot, vagy szenvedett elutasítást, annak van némi sejtése, milyen lelki fájdalmak lehetnek a statisztika mögött.

 

 • A nemi betegségek terjedése szexuális úton történik. Az AIDS halálos fenyegetést jelent. Semmilyen eszköz sem biztosít 100%-os védelmet. Aki nem él a bibliai szabályok szerint, egészségét, életét veszélyezteti.
 • Ahogy a nemi betegségek ellen nincs teljes biztonság, úgy nincs 100%-os fogamzásgátló megoldás sem. Valószínű, hogy senki sem vitatja a művi abortusz veszélyét, sem pedig a nem-kívánt terhesség kihordásának életsorsokra kiható súlyos következményét.
 • A mai nemzedék előtt lassan ismeretlen fogalom lesz az udvarlás. Ha szex központú a kapcsolat, akkor elmaradnak az érzelmek, a romantikus együtt járás. Az embernek szüksége van gyengédségre, kedvességre. A szex nem pótolhatja ezeket a szép perceket, órákat, időszakokat, hanem a házasságban betetőzheti.
 • Mindenki biztonságra, meghittségre vágyik. Ez csak elkötelezett kapcsolatban valósulhat meg. A házasság nem a papírtól házasság, de papír nélkül biztosan nem az!

 

Gyürüs István