A Biblia tartalma

2014.01.02 12:41

 

I.Mózes I. könyve

1.Az őstörténet

 • A világ teremtése............................ 1,

A teremtéstörténet részletezése.

 • Paradicsom..................................... 2,
 • A bűnbeesés.................................... 3,
 • Káin és Ábel................................... 4,

Sét és utódai

 • A vízözön előtti ősatyák................. 5,
 • Isten fiai és az emberek leányai...... 6,

Az erkölcsi romlás

A vízözön előzményei

 • Beszállás a bárkába......................... 7,

A vízözön

 • Noé kiszáll a bárkából..................... 8,
 • A világ új rendje............................. 9,
 • A Föld benépesítése....................... 10,
 • A bábeli toronyépítés...................... 11,

A vízözön utáni nemzetségek

2.Ábrahám története

 • Ábrahám meghívása....................... 12,

Ábrahám Egyiptomban

 • Ábrahám és Lót elválása................. 13,
 • A négy király hadjárata.................. 14,

Melkisédek

 • Az ígéret és a szövetség.................. 15,
 • Izmael születése.............................. 16,
 • Szövetség és körülmetélkedés........ 17,
 • A mamrei jelenés............................ 18,

Ábrahám közbenjárása

 • Szodoma pusztulása....................... 19,

A moábiták és ammoniták eredete

 • Ábrahám Gerárban......................... 20,
 • Izsák születése................................ 21,

Hágár és Izmael eltávolítása

Ábrahám és Abimélek

 • Ábrahám áldozata .......................... 22,

Náchor utódai

 • A pátriárkák sírja............................ 23,
 • Izsák házassága............................... 24,
 • Ketura utódai.................................. 25,

Ábrahám halála

Izmael utódai

3.Izsák és Jákob története

 • Ézsau és Jákob születése

Ézsau eladja elsőszülöttségét

 • Izsák Gerárban................................ 26,

A Gerár és Beerseba közti kutak

Szövetség Abimelekkel

Ézsau hettita feleségei

 • Izsák áldása.................................... 27,

Jákob távozása

 • Ézsau újabb házassága.................... 28,

Jákob álma

 • Jákob Lábánnál............................... 29,

Jákob házassága

Jákob gyermekei

 • Jákob gazdagsága........................... 30,
 • Jákob menekülése........................... 31,

Lábán üldözi Jákobot

Jákob és Lábán szövetsége

 • Előkészület az Ézsauval való találkozásra            32,

Küzdelem Istennel

 • Találkozás Ézsauval........................ 33,

Jákob elválik Ézsautól

 • Dina meggyalázása......................... 34,
 • Házassági szerződés a szichemiekkel

Simeon és Lévi bosszúja

 • Jákob Bételben............................... 35,

Benjámin születése és Ráchel halála

 • Jákob fiai

Izsák halála

 • Ézsau feleségei és gyermekei.......... 36,

Ézsau utódai Szeirben

Edom törzsfői

A horita Szeir utódai

Edom királyai

Edomita törzsfők


4.József története

 • József és testvérei........................... 37,

Józsefet eladják

 • Júda és Támár története.................. 38,

József Egyiptomban............................ 39,

 • A tisztviselők álma......................... 40,
 • A fáraó álma................................... 41,

József kitüntetése

 • József találkozása testvéreivel........ 42,

Jákob fiainak hazatérése

 • Jákob fiainak második útja............. 43,

Találkozás Józseffel

 • József pohara Benjamin zsákjába......... 44,

Júda közvetítése

 • József megismerteti magát.............. 45,

A fáraó meghívása

 • Jákob útja Egyiptomba................... 46,

Jákob családja

József fogadja atyját

 • A fáraónál....................................... 47,

József intézkedései

Jákob végakarata

 • József két fia................................... 48,
 • Jákob áldása.................................... 49,

Jákob utolsó intelmei és halála

 • Jákob temetése................................ 50,

   József további története

II.Mózes II. könyve

1.Az Egyiptomból való szabadulás

a.Izrael Egyiptomban

 • Visszatekintés................................. 1,

Az elnyomatás kezdete

 • Mózes ifjúsága és meghívása.......... 2,

Mózes midián pusztájába menekül

Isten megemlékezik Izraelről

 • Az égő csipkebokor........................ 3,

Mózes küldetése

Isten nevének kinyilvánítása

Utasítások Mózesnek

Az egyiptomiak kifosztása

 • A Mózesnek adott csodajelek........ 4,

Áron Mózes tolmácsa

Mózes visszatérése Egyiptomba

Mózes fiának körülmetélése

Találkozás Áronnal

 • Első találkozás a fáraóval............... 5,

A munkafelügyelőknek adott utasítás

A héber munkavezetők panasza

A nép szemrehányása, Mózes imája

 • Mózes küldetésének újabb leírása.......... 6,

Mózes és Áron családfája

A meghívás történetének folytatása

Az Egyiptom-i csapások

 • A bot és a kígyó.............................. 7,

Az 1. csapás: a víz vérré változik

A 2. csapás: a békák............................ 8,

A 3. csapás: tetvek (szúnyogok?)

A 4. csapás: A bögölyök

 • Az 5. csapás: a dögvész.................. 9,

A 6. csapás: a fekély

A 7. csapás: a jégeső

 • A. 8. csapás: a sáskajárás................ 10,

A 9. csapás: a sötétség

 • Az elsőszülöttek megfenyegetése........... 11,
 • A húsvéti bárány............................. 12.

A kovásztalan kenyér ünnepe

A húsvétra vonatkozó előírások

A 10. csapás: az elsőszülöttek halála

Az egyiptomiak kifosztása

Izrael elindulása

A húsvéti bárányra vonatkozó előírások

 • Az elsőszülöttség............................ 13,

A kovásztalan kenyér

Az elsőszülöttek

b.Átkelés a Vöröstengeren

Izrael fiainak elindulása

 • Etamtól a Vöröstengerig................. 14,

Az egyiptomiak üldözik Izraelt

Átkelés a tengeren

 • A győzelmi ének............................. 15,

2.Vándorlás a pusztában

Mara

 • A manna és a fürjek........................ 16,
 • A sziklából fakasztott víz............... 17,

Harc Amelekkel

 • Jetró és Mózes találkozása.............. 18,

Bírák kinevezése


3.Szövetségkötés a Sinai hegynél

a.A szövetség és a tízparancsolat

 • Megérkezés a Sínai-hegyhez........... 19,

A szövetség megígérése

A szövetség előkészítése

Isten megjelenése

 • A tízparancsolat.............................. 20,

b.A szövetség könyve

Az oltár törvénye

 • A rabszolgákra vonatkozó törvény......... 21,

Emberölés

Testi sértés

 • Állatlopás........................................ 22,

Kártérítéssel járó vétségek

Nemi erőszak

Erkölcsi és vallási törvények

A zsenge és az elsőszülött

 • Az igazságosság, az ellenség iránti kötelesség                   23,

A szombatév és a szombat

Izrael ünnepei

Utasítás Kánaán elfoglalására

A szövetség megkötése                24,1-

 • Mózes a hegyen.............................. 24,

c.A szentélyre vonatkozó előírások

 • Adakozás a szentélyre.................... 25,

A sátor felszerelése és a láda

A kitett kenyerek asztala

A mécstartó

 • A hajlék, a függönyök és a takarók 26,

A faváz

A függöny

 • Az égőáldozat oltára....................... 27,

Az udvar (pitvar)

A mécsesekbe való olaj

 • A papok öltözete............................ 28,

Az efód

A melltáska

A felső köntös

A fejdísz

A papok öltözete

 • Áronnak és fiainak fölszentelése: előkészület      29,

A beöltözés és fölkenés

Az áldozat

A papok beiktatása

A szent lakoma

Az égőáldozat oltárának felszentelése

A napi égőáldozat

 • Az illatáldozat oltára...................... 30,

A fejadó

A medence

A fölkenéshez használt olaj

Az illatszer

 • A szentély elkészítői....................... 31,

A szombati nyugalom

A törvény tábláinak átadása

d.Izrael hűtlensége és a szövetség megújítása

 • Az aranyborjú................................. 32,

Az Úr tájékoztatja Mózest

Mózes imája

Mózes összetöri a törvény tábláit

A leviták buzgósága

Mózes újabb könyörgése

 • Parancs a továbbvonulásra.............. 33,

A sátor

Mózes imája

Mózes a hegyen

 • A szövetség megújítása,

a törvény táblái.................................... 34,

Isten megjelenése

A szövetség

Mózes lejön a hegyről

e.A szentély felállítása

 • A szombat törvénye........................ 35,

Az anyag összegyűjtése

A szentély készítői

 • A gyűjtés befejezése....................... 36,

A hajlék

A faváz

A függöny

 • A láda    .......................................... 37,

A kitett kenyerek asztala

A mécstartó


Az illatáldozat oltára

 • Az égőáldozat oltára....................... 38,

A medence

Az udvar elkészítése

A fémek értéke

 • A főpap ruhái.................................. 39,

Az efód

A melltáska

A felső köntös

A papok ruhái

A diadém

A munka átadása

 • Szentély felállítása és felszentelése 40,

Az isteni rendelkezés végrehajtása

Az Úr birtokba veszi a szentélyt

 • A felhő vezeti Izrael fiait

 

III.Mózes harmadik könyve

1.Az áldozatok szertartása

 • Az égőáldozat................................. 1,
 • Az ételáldozat................................. 2,
 • A közösségi áldozat........................ 3,
 • Az engesztelő áldozat..................... 4,

     a főpap

     Izrael közössége

     az elöljáró

     a közember

 • Különféle engesztelések................. 5,

Az egyszerű ember engesztelő áldozata

A jóvátételi áldozat

 • A pap és az égőáldozatok............... 6,

     az égőáldozat

     az ételáldozat

     a bűnért való áldozat

 • a jóvátételi áldozat.......................... 7,

A papok jogai

     a közösségi áldozat

     a dicsőítő áldozat

     fogadalmi vagy önkéntes áldozat

Általános előírások

A papoknak járó rész

Befejezés

2.A papok beiktatása

 • A fölkenetés szertartása.................. 8,
 • A papok hivatalbalépése................. 9,

Kiegészítő utasítások

 • A visszaélések súlyossága 10,

     A holttestek elvitele

     A gyászra vonatkozó előírások

     A bor használatának tilalma

     A papok részesedése az áldozatból

     A bűnért való áldozat külön szabálya

3.A tiszta és tisztátalan megkülönböztetése

 • A tiszta és tisztátalan állatok.......... 11,

     A szárazföldi állatok

     A vízi állatok


     A madarak

     A szárnyas rovarok

A tisztátalan állatok érintése

     A szárazföldi állatok

A tisztátalanok érintése

Tanító célzatú gondolatok

Befejezés

 • A szülő asszony tisztulása.............. 12,
 • Emberi lepra.................................... 13,

     duzzadás, kiütés, folt

     idült lepra

     kelevény

     gyulladás

     a fejbőr betegsége

     kiütés

     kopaszság

A leprások viselkedése

A leprás ruha

 • A leprás megtisztulása.................... 14,

A leprás ház

 • Nemi tisztátalanság

     a férfi     .......................................... 15,

     a nő

Befejezés

 • Az engesztelés napja....................... 16,

4.A szentség törvénye

 • Az állatok levágása és feláldozása ........ 17,
 • A házasélet..................................... 18,
 • Erkölcsi és istentiszteleti előírások.......... 19,
 • Büntetések...................................... 20,

kultikus vétségek

a család elleni bűnök

Kiegészítés a tiszta és tisztátalan

     dolgokhoz

Befejezés

 • A papság szentsége......................... 21,

     a papok

     a főpap

     a papság akadályai

Az áldozati lakoma

 •               a papok............................. 22,

     a világiak.........................................

     az áldozati állatok

     befejező buzdítás

 • Az ünnepek megszentelése............. 23,

     a szombat

     a kovásztalan kenyerek ünnepe és a húsvét

     az első kéve

     a hetek ünnepe

     a hetedik hónap első napja

     (Kürtölés)

     az engesztelés napja

     a sátoros ünnep

Befejezés

Kiegészítés a sátoros ünnephez

 • Kiegészítő utasítások...................... 24,

     az örök tűz

     az arany asztalra tett kenyerek

A káromlás és a megtorlás törvénye

 • A szent évek................................... 25,

     a szombat év

     a jubileum éve

Isteni jótállás

A kiválasztottság következményei

     a birtok visszaváltható

     kölcsön és felszabadítás

 • Összefoglalás, befejezés................. 26,

Áldás

Átok

Fogadalmi díjszabás és elértéktelenedés....... 27,

     személyek

     állatok

     ház

     szántóföld

A visszaváltás szabályai

     az elsőszülöttek

     véglegesen felajánlott dolgok

     tized

 


IV.Mózes negyedik könyve

1.A számbavétel

 • A törzsek fejei................................ 1,

A számbavétel

A leviták feladatai

 • A táborozás rendje ......................... 2,
 • Lévi törzse................................. 3,

              A papok

              A léviták

              Kiválasztásuk

              Számbavételük

              A léviták és az elsőszülöttek

              kiváltása

 • A kehátiták..................................... 4,

A gersoniták

A meráriták

A léviták számbavétele

2.Különféle törvények

 • A tisztátalanok eltávolítása............. 5,

A jóvátétel

Engesztelő áldozat féltékenység esetén

 • A nazireátus.................................... 6,

Az áldás

3.A törzsek vezéreinek áldozati ajándéka és a leviták felszentelése

 • A szekerek felajánlása.................... 7,

Adományok az oltár felszenteléséhez

 • A mécstartó mécsesei..................... 8,

A leviták felszentelése

A leviták szolgálatának ideje

4.A húsvét és az útra kelés

 • A húsvét megülése.......................... 9,

Kivételes esetek

A felhő

 • A kürtök......................................... 10,

A menetelés rendje

Izrael fiainak vezetője, Hobáb

Az Útra kelés

5.Állomások a pusztában

 • Tabera........................................ 11,

Kibrot-Hattéva. A nép panasza

Mózes közbenjár a népért

Az Úr válasza

A lélek kiárasztása

A fürjek

 • Hacerot - Mirjam és Áron panasza.... 12,

Az Úr válasza

Áron és Mózes közbenjár

 • Hírszerzők mennek Kánaánba........ 13,

A hírszerzők beszámolója

 • Izrael fiainak lázadása.................... 14,

Az Úr haragja és Mózes közbenjárása

Az Úr megbocsát, de a bűnt bünteti

Izrael fiainak vakmerő próbálkozása

6.Az áldozat bemutatására vonatkozó rendelkezések

                   .......................................... 15,

Az új kenyér feláldozása

Engesztelés a tévedésből elkövetett

              vétkekért

A szombat megszegése

A böjtök

 • Korach, Dátán és Abiram lázadása ....... 16,

A büntetés

 • A füstölők....................................... 17,

Áron közbenjárása

Áron botja

 • A papság szerepe............................ 18,

A papok része

A leviták része

A tized

 • A vörös tehén hamva...................... 19,

A tisztítóvíz használata

7.Kádestől Moábig

Meriba vize                                           20,

Mózes és Áron büntetése

Edom megtagadja az átvonulást

Áron halála

 • Horma elfoglalása........................... 21,

A rézkígyó

Állomások a Jordánon túlra vivő úton

A Jordánon túli vidék meghódítása

 • Moáb királya hivatja Bálámot......... 22,

Bálám szamara

Bálám és Bálák

 


Bálám áldásai                23, 24, 25,

8.Új rendelkezések

 • A számbavétel................................ 26,

A leviták számbavétele

 • A lányok öröksége.......................... 27,

Józsué a nép vezére

Az áldozat meghatározása  ............ 28,

              A mindennapi áldozat

              A szombat megülése

              Az újhold megülése

              A kovásztalan kenyér ünnepe

              Az új kenyér ünnepe

              A harsonázás éve.............. 29,

              Az engesztelés napja

              A sátoros ünnep

 • A fogadalmak................................. 30,

9.A zsákmány és az osztozkodás

 • Háború Midián ellen....................... 31,

Az asszonyok sorsa és a zsákmány

          megtisztítása

A zsákmány elosztása

Az áldozati adományok

 • A Jordánon túli terület felosztása........... 32,
 • Állomások a pusztában................... 33,

Kánaán felosztása

 • Kánaán határai................................ 34,

A felosztással megbízottak

 • A leviták része................................ 35,

A menedékvárosok

 • A férjes asszony öröksége.............. 36,

Befejezés


 

V.Mózes ötödik könyve

1.Bevezető beszédek

a.Mózes első beszéde

 • Idő és hely...................................... 1,

Az utolsó rendelkezések Hóreb hegyén

Hitetlenkedés Kádesnél

Az Úr parancsai Kádesban

 • Izrael, Edom és Moáb..................... 2,

Megérkezés a Jordánon túlra

Szichon földjének meghódítása

 • Básán meghódítása......................... 3,

Mózes utolsó parancsai és könyörgése

 • A Peorral kötött szövetség megszegése és az igazi bölcsesség       4,

Kinyilatkoztatás a Hóreb hegyén

A büntetés és a megtérés

A kiválasztottság

b.Mózes második beszéde

Idő és hely

 • A tízparancsolat.............................. 5,

Mózes mint közvetítő

 • A törvény lényege, a szeretet......... 6,

Felhívás a hűségre

 • Izrael, az elkülönített nép............... 7,

Isten jósága

Az Úr hatalma

Próbatétel a pusztában

 • Kísértések az ígéret földjén............ 8,
 • A győzelmet Isten adja................... 9,

Izrael hűtlensége a Hórebnél és

          Mózes közbenjárása

A többi lázadás. Mózes imája.

 • A szövetség ládája és Lévi kiválasztása 10,

A szív megtisztítása

 • Isten hatalma.................................. 11,

Intelmek


 

2.Mózes ötödik könyvének törvényei

a.Vallási törvények

 • A kultikus helyek............................ 12,

Az áldozatok

A kánaániak istentisztelete

 • Álpróféták és álomlátók................. 13,
 • Egy pogány gyászszokás ellen........ 14,

Tiszta és tisztátalan állatok

Az évi tized

A három évenként járó tized

 • A szombatév................................... 15,

A rabszolga

Az elsőszülöttek

 • A húsvét ünnepe............................. 16,

Más ünnepek

A bírák

Bálványimádás

 • A leviták mint bírák........................ 17,

A királyok törvénye

 • A Lévi fiai közül való papok.......... 18,

Elhatárolódás a környező népek

              szokásaitól

Próféta ígérete

b.A megtorlás törvénye

 • A menedékvárosok......................... 19,

A határkő

A tanúk

A megtorlás

 • A háború és a harcosok................... 20,

A városok ostroma

 • Ismeretlen gyilkos........................... 21,

c.A házasság

A foglyok

Az elsőszülöttségi jog

A megtévedt fiú

 • Egyéb törvények............................. 22,

A menyasszony védelme

Házasságtörés és kicsapongás

 • Kizárás az istentiszteletből............. 23,

A tábor tisztasága

d.A gyönge védelme

Izrael fiainak védelme

 • Válás     .......................................... 24,

Egyéb törvények

 • A sógorházasság............................. 25,

Szeméremsértés verekedés alkalmával

A mértékek védelme

e.Az istentiszteletet illető rendelkezések

 • Az első termés................................ 26,

A három évenként járó tized

3.Befejező beszédek

a.A második beszéd vége

Izrael, az Úr népe

 • A törvény följegyzése..................... 27,
 • Áldások 28,

Az átkok

Háborúk és üldöztetések

Befejezés

b.A harmadik és utolsó beszéd

 • Emlékezés a kivonulásra és a szövetségre                             29,

A szövetség az eljövendő nemzedékre is kiterjed

 • Visszatérés a száműzetésből........... 30,

A két út

4.Mózes halála

 • Józsué küldetése............................. 31,

A törvény ünnepélyes felolvasása

Az Úr rendelkezései

A bizonyság éneke

A törvény helye

Izrael egybegyűl az éneket meghallgatni

 • Mózes éneke................................... 32,

A törvény mint az élet forrása

Mózes halálának hírüladása

 • Mózes áldása.................................. 33,
 • Mózes halála................................... 34,

 


VI.Józsué könyve

1.Az ígéret földjének elfoglalása

a.Előkészületek

 • Felhívás az ígéret földjére való bevonulásra                        1,

Az isteni segítség föltétele a hűség

A Jordánon inneni törzsek segítsége

 • Józsué hírszerzői Jerikóban............. 2,

Rácháb és a hírszerzők

A hírszerzők visszatérése

b.Átkelés a Jordánon

 • Előkészület az átkelésre.................. 3,

Utolsó utasítások az átkelés előtt

Átkelés a folyón

 • A tizenkét emlékkő......................... 4,

Az átkelés befejezése

Megérkezés Gilgalba

 • Körülmetélkedés Gilgalban............ 5,

A húsvét ünnepe

c.Jerikó meghódítása

Józsuénak megjelenik egy angyal

 • Jerikó eleste.................................... 6,

A pusztulásra ítélt Jerikó

Rácháb házát megkímélik

Átok Jerikó újjáépítőjére

 • Az átokparancs megszegése........... 7,

Ai eleste, a bűnös bűnhődése

Józsué könyörgése

Az Úr válasza

A bűnös megtalálása és bűnhődése

d.Ai elfoglalása

 • Józsué cselvetése............................ 8,

Az Ai melletti csata

Ai lakóinak teljes pusztulása

Az átok betöltése

e.Az áldozatbemutatás és a törvény felolvasása Ebál hegyén

A faragatlan kövekből épült oltár

A törvény felolvasása

f.Szerződés Izrael és a gibeoniták között

 • Szövetkezés Izrael ellen.................. 9,

A gibeoniták cselvetése

Rendszabályok a gibeoniták számára

g.Az öt amorita király szövetsége, Palesztina déli részének meghódítása

 • Öt király harcba száll Gibeon ellen.......... 10,

Józsué Gibeon segítségére siet

Égi segítség

Az öt király a Makkeda melletti barlangban

Kánaán déli városainak meghódítása

Az egész déli rész elfoglalása

h.Az északi részek meghódítása

 • Észak királyainak szövetsége.......... 11,

A meromi győzelem

Hacor és a többi északi város elfoglalása

Józsué végrehajtja Mózes parancsát

Az anakiták kiirtása

i.Összefoglalás

 • A Jordántól keletre legyőzött királyok....... 12,

A Jordánon innen legyőzött királyok

2.A föld felosztása a törzsek között

 • Meghódítatlan vidékek................... 13,

a.A Jordánon inneni törzsek

Áttekintés

Ruben törzse

Gád törzse

Manassze törzse felének része

b.A három nagy törzs a Jordántól nyugatra

 • Bevezetés........................................ 14,

Káleb része

 


 • Júda törzse...................................... 15,

Káleb fiai elfoglalják a Jordán völgyét

 

Júda törzsének városai

 • Efraim törzse.................................. 16,
 • Manassze törzse.............................. 17,

József fiai előrehatolnak az erdőkben

c.A hét másik törzs

 • Földosztás a hét törzsnek............... 18,

Benjamin törzse

Benjámin városai

 • Simeon törzse................................. 19,

Zebulon törzse Isszachár törzse

Áser törzse

Naftali törzse

Dán törzse

d.A kiváltságos városok

 • A menedékvárosok......................... 20,
 • Lévi fiainak városai........................ 21,

Kehát fiainak része

Gerson fiainak része

Merári fiainak része

A földosztás befejezése

3.Józsué halála

a.A Jordánon túli törzsek hazatérése. Vita az oltár körül

 • A Jordánon túli törzsek elbocsátása........ 22,

Oltár építése a Jordán mellett

A keleti törzsek megvádolása

A Jordánon túli törzsek válasza

A békesség helyreállítása

b.Józsué búcsúbeszéde

 • Józsué összefoglalja művét............. 23,

Életmód az idegen népek körében

c.Összejövetel Szichemben

 • Emlékeztetés Izrael hivatására........ 24,

Izrael az Urat választja

A szichemi szövetség

d.Függelék

Józsué halála

József csontja, Eleazár halála

 

 

VII.A bírák könyve

1.A törzsek elhelyezkedése Kánaán földjén

 • Júda, Simeon, Káleb és a keniták........... 1,

József háza

Az északi törzsek

 • Az Úr angyalának fenyegető szavai.......... 2,

2.A bírák korának ismertetése

Józsué halála

A nép hűtlensége a bírák idejében

 • Az idegen népek Kánaán földjén... 3,

3.A bírák története

a.Otniel

b.Ehud

c.Samgar

d.Debóra és Bárák

 • Izrael a kánaániak hatalmában........ 4,

Debóra

Sisera veresége és halála

 • Debóra és Bárák éneke................... 5,

e.Gedeon

 • Gedeon meghívása

Izrael a midiániták hatalmában   6,

A próféta feddő szavai

Az Úr angyala megjelenik Gedeonnak

Baal és Jerubbaal

Gedeon sereget gyűjt

A harmat és a gyapjú jele


 • Gedeon hadjárata a Jordántól nyugatra

Az Úr lecsökkenti Gedeon seregét 7,

A jelképes álom

Győzelem harsonákkal és fáklyákkal

Efraim törzsének féltékenysége ..... 8,

 • Gedeon hadjárata a Jordántól keletre

Gedeon a Jordánon túl üldözi az ellenséget

Zebach és Szalmunna

Szukkot és Penuel büntetése

Gedeon életének vége

 • Abimélek királysága

Abimelek testvérgyilkossága... 9,

Jotam meséje és átka

A szichemiek föllázadnak Abimelek ellen

Jotam átka beteljesedik

Abimelek halála

f.Tola............... 10,

g.Jai

h.Jefte

Izrael az ammoniták hatalmában

 • Jefte bíró lesz............................. 11,

Jefte vitája az ammonitákkal

Jefte fogadalma és győzelme

 • Efraim háborúja Gileád ellen.......... 12,

i.Ibszán

j.Elon

k.Abdon

l.Sámson............ 13,

 • Sámson házassága........................... 14,

Sámson találós kérdése

 • Sámson felégeti a filiszteusok vetését

          .......................................... 15,

Az állkapocs

 • Sámson Gázában............................ 16,

Sámson és Delila

Sámson bosszúja és halála

4.Függelék

a.Micha szentélye és Dán törzsének vándorlása

                   .......................................... 17,

Micha szentélye

Dán törzsének egy része földet keres

              .......................................... 18,

Lais elfoglalása

b.Gibeon bűne és a Benjamin törzse elleni háború

 • A levita és mellékfelesége.............. 19,

Gibea lakóinak gaztette

 • Izrael fiai bosszút forralnak Gibea ellen 20,

Benjamin fiainak megátalkodottsága

Benjámin legyőzése

 • Izrael fiai megmentik Benjamin fiait

              a pusztulástól.................... 21,

A silói leányrablás

VIII.Rut könyve

 • Rut és Noémi.................................. 1,
 • Rut Boáz földjén............................ 2,
 • Éjszakai találkozás Boázzal............ 3,
 • Boáz elveszi Rutot.......................... 4,

Dávid családfája

 


IX.Sámuel I. könyve

1.Sámuel

a.Sámuel gyermekkora

 • Zarándoklat Silóba......................... 1,

Hanna imája

Sámuel születése és felajánlása

 • Hanna hálaéneke............................. 2,

Éli fiai

Sámuel Silóban

Éli intelmei fiaihoz

A büntetés hírül adása

 • Sámuel meghívása.......................... 3,

b.A szövetség ládája a filiszteusoknál

 • Izrael fiainak veresége és a láda

              zsákmányul ejtése............. 4,

Éli halála

Pinchász feleségének halála

 • A láda a filiszteusok kezén............. 5,
 • A láda visszaküldése...................... 6,

A láda Bet-Semesben

 • A láda Kirjat Jearimban.................. 7,

2.Sámuel és Saul

a.A királyság megalapítása      8,

A nép királyt kíván

A királyság hátrányai

 • Saul és apja szamarai...................... 9,

Saul találkozása Sámuellel

 • Saul fölkenése................................. 10,

Saul hazatérése

Sault sorsolással királlyá választják

 • Az ammoniták legyőzése................ 11,

Sault kikiáltják királlyá

 • Sámuel búcsúja............................... 12,

b.Saul uralmának kezdete

 • Fölkelés a filiszteusok ellen............ 13,

Sámuel és Saul nézeteltérése

Készülődés a háborúra

 • Jonatán megtámadja az előőrsöt..... 14,

A nagy csata

Jonatán szembeszegül Saul parancsával

A nép visszaélései

Jonatánt bűnösnek találják, de a

          nép megmenti

Visszatekintés Saul uralmára

 • Háború az amalekiták ellen ....... 15,

Az Úr elveti Sault

Saul hiába könyörög bocsánatért

Agag halála és Sámuel elköltözése

3.Saul és Dávid

a.Dávid az udvarban

 • Dávid fölkenése......................... 16,

Dávid Saul szolgálatába lép

 • Góliát kihívása........................... 17,

Dávid a táborba érkezik

Dávid elfogadja a kihívást

A párviadal

A győztes Dávid Saul előtt

 • Saulban fölébred a féltékenység

              .......................................... 18,

Dávid házassága

 • Jonatán közbenjár Dávidért....... 19,

b.Dávid elmenekül

Saul merénylete Dávid ellen

Michal megmenti Dávidot

Saul és Dávid Sámuelnél

 • Jonatán segít Dávidnak a menekülésben                     20,
 • Dávid Nobban........................... 21,
 • Dávid a filiszteusok földjén

c.Dávid bujdosása

 • Dávid bujdosásra adja magát .... 22,

Nob papjainak lemészárlása

 • Dávid Keilában.......................... 23,

Dávid Horsában

Dávidnak sikerül elmenekülni Saul elől

 • Dávid megkíméli Sault.............. 24,
 • Sámuel halála............................. 25,

Nabal és Abigail esete

 • Dávid újra megkíméli Sault....... 26,

 


d.Dávid a filiszteusok közt

 • Dávid Gáthba menekül.............. 27,

Dávid a filiszteusok földjén

A filiszteusok hadjáratot indítanak

              Izrael ellen

 • Saul és a halottlátó asszony....... 28,
 • A filiszteusok elbocsátják Dávidot..... 29,
 • Hadjárat az amalekiták ellen...... 30,
 • A Gilboa melletti csata: Saul halála. 31,

X.Sámuel második könyve

 • Dávid értesül Saul haláláról....... 1,

Dávid siratóéneke

1.Dávid

a.Dávid, Júda királya

 • Dávid fölkenése Hebronban........... 2,

Üzenet Jábes lakóinak

Abner megteszi Isbaalt Izrael királyává

Háború Júda és Izrael között

 • Dávidnak Hebronban született fiai......... 3,

Kenyértörés Abner és Isbaal között

Abner egyezkedése Dáviddal

Abner meggyilkolása

Isbaal meggyilkolása........................... 4,

b.Dávid, Júda és Izrael királya

 • Dávidot felkenik Izrael királyává    5,

Jeruzsálem elfoglalása

Dávidnak Jeruzsálemben született fiai

A filiszteusok legyőzése

A szövetség ládája Jeruzsálemben  6,

Nátán próféta jövendölése                 7,

Dávid imája

Dávid hadjáratai                                8,

Az ország kormányzása

c.Dávid utódai

(a)Meribbaal

 • Dávid nagylelkűsége Jonatán fia

iránt       .......................................... 9,

(b)Hadjárat az ammoniták ellen. Salamon születése

 • Dávid követeinek megsértése.... 10,

Az első hadjárat az ammoniták ellen

Az arámok legyőzése

 • A második hadjárat az ammoniták ellen.        
 • Dávid bűne................................ 11,
 • Nátán fenyegető szavai: Dávid
 •           bűnbánata......................... 12,

Betsabé gyermekének halála Salamon

                   születése

Rabba elfoglalása

(c)Absolon története

 • Amnon meggyalázza húgát

              Támárt.............................. 13,

Absolon megöleti Amnont és menekül

 • Joáb sürgeti Absolon hazatértét......... 14,

Absolon kegyelmet kap

 • Absolon ármánykodásai............. 15,

Absolon lázadása

Dávid elmenekül

A szövetség ládáját visszaviszik

              Jeruzsálembe

Dávid megszerzi Husai támogatását

 • Dávid és Ciba............................ 16,

Séba elátkozza Dávidot

Husai Absolonnál

Absolon és Dávid mellékfeleségei

 • Husai kijátssza Achitófel tanácsát..... 17,

Dávid átkel a Jordánon

Absolon átkel a Jordánon

 • Absolon veresége....................... 18,

Absolon halála

Dávidnak megviszik a gyászhírt

 • Dávid fájdalma.......................... 19,

Dávid visszatérésének előkészítése

Események útban hazafelé: Séba

Meribbaal

Barzilláj Júda és Izrael vitája a király miatt

 • Séba lázadása............................. 20,

Amaza megölése

A lázadás vége

Dávid főemberei

2.Kiegészítés

 • A nagy éhínség és Saul utódainak

              kiirtása.............................. 21,

Hőstettek a filiszteusok elleni csatákban

 • Dávid dicsőítő éneke................. 22,
 • Dávid utolsó szavai.................... 23,

Dávid bajnokai

 • A nép számbavétele................... 24,

A pestis és Isten megbocsátása

Oltárt építenek az Úrnak


 

XI.Királyok első könyve

1.Dávid utódai a trónon

 • Dávid öregsége, Adonija mesterkedése                      1,

Nátán és Betsabé terve

Salamon királlyá kenése

Adonija félelme

 • Dávid végrendelete és halála..... 2,

Adonija halála

Ebjatár és Joáb sorsa

Séba engedetlensége és halála

2.Salamon dicsőséges uralma

a.A bölcs Salamon

 • Bevezetés................................... 3,

A király álma Gibeonban

A salamoni ítélet

 • Salamon fő tisztségviselői.......... 4,

A kormányzók Salamon idejében

 • Salamon hírneve......................... 5,

b.Salamon építkezései

Előkészületek a templomépítéshez

 • A templomépítés........................ 6,

A templom belső kiképzése, a

              szentek szentje

A kerubok

A kapuk és az udvar

Az építkezés ideje

 • Salamon palotája........................ 7,

Hirám, a bronzműves

A bronz oszlopok

A bronz medence

A bronz üstlábak és üstök

A templom kisebb fölszerelési tárgyai: összefoglalás.

 • A szövetség ládájának átvitele.......... 8,

Isten birtokába veszi a templomot

Salamon beszéde Izrael közösségéhez

Salamon imája

Imádság a népért


Kiegészítés

Az ima bejezése és a nép megáldása

Áldozatbemutatás templomszenteléskor

 • Újabb látomás................................. 9,

Hirám kielégítése

A robot

A templom szolgálata

c.Salamon üzleti vállalkozása

Salamon hajói

 • Sába királynőjének látogatása.... 10,

Salamon gazdagsága

Salamon harci szekerei

d.Salamon uralmának árnyoldalai

 • Salamon feleségei...................... 11,

Salamon külső ellenségei

Jeroboám lázadása

Salamon uralmának vége

3.A politikai és vallási megoszlás

 • Gyűlés Szichemben.................... 12,

A politikai szakadás

A vallási megoszlás

 • A bételi oltár elitélése................ 13,

Az Isten embere és a próféta

4.A két királyság Illés koráig

a.Roboám  további uralma

                   .......................................... 14,

Roboám uralma                      975-958

 • Abija uralma Júdában        958-955

              .......................................... 15,

Asa uralma Júdában          955-914

Nádáb uralma Izraelben  954-953

 • Bása uralma Izraelben       953-930

                   .......................................... 16,

Ela uralma Izraelben               930-929

Zimri uralma Izraelben           929

Omri uralma Izraelben            929-918

Bevezetés Acháb uralmához  918-897

5.Illés működése

a.A nagy szárazság

 • A csapás bejelentése.................. 17,

A Kerit pataknál

A liszt és olaj csodája

Az özvegy fiának feltámasztása

 • Illés és Obadjahu találkozása..... 18,

Illés és Acháb

Áldozat a Kármelen

Az aszály megszűnése

b.Illés a Hóreben

 • A Hórebre vezető úton.............. 19,

Találkozás Istennel

Elizeus meghívása

c.Az arám háborúk

 • Szamaria ostroma....................... 20,

Izrael fiainak győzelme

A közben történtek

Győzelem Afeknél

A próféta elítéli Achábot

d.A Nabót szöllője

 • Nabót vonakodása..................... 21,

Acháb és Jézabel

Nabót meggyilkolása

Illés Isten büntetését helyezi kilátásba

Acháb megbánja bűnét

e.Újabb arám háború

 • Acháb hadat vezet Ramot ellen........ 22,

Az álpróféták győzelmet jövendölnek

Mikeás vereséget jövendöl

Acháb halála Ramotnál

f.Acháb halála után

Acháb uralmának vége

Josafát uralma Júdában              914-891

Akházia uralma Izraelben           897-896

 


XII.Királyok második könyve

1.Elizeus működése

                   .......................................... 1,

a.Az első időszak

 • Illés utóda, Elizeus..................... 2,

Elizeus két csodatette

Dán törzsének egy része földet keres

b.Háború Moáb ellen

Jorám uralmának első szakasza

                   Izraelben

 • Izrael és Júda hadjár. Moáb ellen...... 3,

c.Elizeus egyéb csodái

 • Az özvegy olaja......................... 4,

A sunemi asszony és fia

A mérgezett étel

A kenyérszaporítás

 • Naámán meggyógyítása............. 5,
 • Az elveszett és megkerült fejsze........ 6,

d.Az arám háborúk

Elizeus egy egész arám csapatot elfog

Éhínség az ostromlott Szamáriában

Elizeus megjövendöli a megpróbál-

                   tatás végét

 • Az elhagyott arám tábor............ 7,

Az ostrom és az éhínség vége

 • A sunemi asszony újabb története..... 8,

Elizeus és a damaszkuszi Hazael

Jorám uralma Júdában            891-883

Acházija uralma Júdában       884-883

e.Jehu története

 • Elizeus egy tanítványa fölkeni Jehut királlyá  9,

Jehut kikiáltják királlyá      884-856

Jehu előkészületei a hatalom átvételére

Jorám meggyilkolása

Akházija meggyilkolása

Jézabel meggyilkolása

 • Vérfürdő Izrael királyi családjában..... 10,

Jéhu és Jonadáb

Vérfürdő Baal hívei közt: Baal templomának lerombolása

Jehu uralma Izraelben             884-856

f.Atália uralmától kezdve Elizeus haláláig

 • Atália története             883-877 11,
 • Joás uralma Júdában     877-837

              .......................................... 12,

 • Joacház uralma Izraelben 856-839.... 13,

Joás uralma Izraelben             840-824

Elizeus halála

Győzelem az arámok fölött

2.A két ország Szamária elfoglalásáig

 • Amásia uralma Júdában   838-809.. 14,

II. Jeroboám uralma Izraelben  823-782

 • Uzziás uralma Júdában      809-757 15,

Zakariás uralma Izraelben 771

Sallum uralma Izraelben    770

Menáhem uralma Izraelben 770-760

Pekája uralma Izraelben     760-758

Jótám uralma Júdában       757-741

 • Akház uralma Júdában 741-725..... 16,
 • Hósea uralma Izraelben 730....... 17,

Szamaria elfoglalása               722

Izrael pusztulásának okai

A szamariaiak eredete

 


 

3.Júda utolsó korszaka

a.Ezékiás, Ésaiás próféta és Asszíria

 • Ezékiás uralmának kezdete       726-697                             18,

Megemlékezés Szamaria elfoglalásáról

A főpohárnok megbízatása

 • Ésaiás próféta............................. 19,

A főpohárnok visszatérése

Szanhérib levele

Ésaiás közbelépése

Szanhérib veresége és halála

 • Ezékiás betegsége és fölépülése 20,

Merodach-Baladan küldetése

Ezékiás uralmának vége

b.A két istentelen király

 • Manassé uralma Júdában 697-642... 21,

Ámon uralma Júdában           642-640

c.Jósiás és a vallási megújulás

 • Jósiás uralmának kezdete 640-609..... 22,

A törvénykönyv megtalálása

Hulda prófétaasszony

 • A törvény ünnepélyes felolvasása..... 23,

Vallási megújulás Júdában

Vallási megújulás északon

A húsvét ünnepe..................................

A vallási tisztogatás befejezése

Jósiás uralmának vége

d.Jeruzsálem pusztulása

Joacház uralma Júdában              609.

 • Jojakim uralma Júdában    609-598.... 24.

Joakin uralmának kezdete      598

Az első elhurcolás

Szedékiás uralma Júdában     598-587

 • Jeruzsálem ostroma.................... 25,

Jeruzsálem meghódítása és kifosztása: a második elhurcolás

Júda helytartója: Gedalja

Kegyelem Joakin királynak

XIII.Krónikák első  Könyve

1.A Dávidra irányuló családfák

a.Ádámtól Izraelig

 • A három főcsoport..................... 1,

A jafetiták

A kámiták

A szemiták

Sémtől Ábrahámig

Az izmaeliták

Izsák és Ézsau

Szeir

Edom királyai

Edom törzsfőnökei

b.Júda

 • Izrael fiai.................................... 2,

Júda utódai

Dávid ősei

Káleb

Jerachmeel

Káleb

Hur

c.Dávid háza

 • Dávid fiai................................... 3,

Júda királyai

A királyi család a fogság után

d.A déli törzsek

 • Júda, Sobál................................. 4,

Hur

Asechur

Káleb

Sela

Simeon


e.A Jordánon túli törzsek

 • Ruben......................................... 5,

Joel

Lakóhelyük

Gád

Manassze fél törzse

f.Lévi

A főpapok családfája

 • Lévi utódai................................. 6,

Az énekesek

A többi lévita

Áron utódainak lakóhelye

A többi lévita lakóhelye

g.Az északi törzsek

 • Isszachár.................................... 7,

Benjamin

Naftali

Manassze

Efraim

Aser

h.Benjamin és Jeruzsálem

 • Benjamin utódai......................... 8,

Gebában

Moábban

Onóban és Ludban

Ajalonban

Jeruzsálemben

Gibeonban

Saul és családja

 • Jeruzsálem, a szent város........... 9,

i.Saul, Dávid elődje

Saul családfája

 • Saul halála.................................. 10,

2.Dávid és a templomi istentisztelet megszervezése

a.Dávid királysága

 • Dávid fölkenése......................... 11,

Jeruzsálem meghódítása

Dávid vitéz emberei

 • Dávid első hívei......................... 12,

Katonák, akik Dávidot királlyá tették

 • A szövetség ládáját elhozzák Kirját-Jearimból            13,
 • Dávid Jeruzsálemben: palotája és
 •           gyermekei......................... 14,
 • A filiszteusok legyőzése

b.A szövetség ládája Dávid városában

 • Az átvitel előkészítése............... 15,
 • Az átvitel szertartása.................. 16,

A leviták szolgálata a láda körül

 • Nátán próféta............................. 17,

Dávid imája

 • Dávid győzelmei........................ 18,
 • Dávid tisztjeinek hőstettei.........19,20,

3.A templomépítés előzményei

 • A népszámlálás.......................... 21,

A pestis és a megbocsátás

 • Az oltár felállítása...................... 22,
 • A leviták beosztása és feladatai........ 23,
 • A papok osztályai...................... 24,
 • Az énekesek............................... 25,
 • A kapuőrök................................ 26,

A leviták további feladatai

 • A hadsereg szervezete és a kormányzás          27,
 • Dávidnak a templomra vonatkozó

              rendelkezései.................... 28,

 • A felajánlások............................ 29,

Salamon trónra lépése, Dávid halála

XIV.Krónikák második könyve

1.Salamon és a templomépítés

 • Salamon bölcsességet kér az Úrtól..... 1,
 • A templomépítés előkészítése.... 2,

Salamon robotosai

 • A templomépítés munkálatai     3,4,5,

A szövetség ládájának átvitele

 


 • Az Úr beköltözik templomába... 5,6,

Salamon beszéde a néphez

Salamon templomszentelési imádsága

 • A templomszentelés................... 7,

Isten ígérete a templomszentelés után

 • Salamon uralkodói tettei............ 8,
 • Sába királynőjének látogatása.... 9,

Salamon gazdagsága és udvar-

                   tartásának pompája

Salamon halála

2.Az első reformok a királyság idején

a.Roboám uralkodása és a leviták átköltözése

 • Az ország kettészakadása.......... 10,
 • Roboám tettei............................ 11,

A papok és leviták átköltözése

              Júdába. Roboám családja

 • Roboám hűtlensége és bűnhődése                   12,

b.Hűség a törvényes papsághoz, Abija  uralkodása alatt

 • A háború folytatása Abija alatt........ 13,

Abija beszéde

Abija családja és egyéb dolgai

c.Asa uralkodása és kultuszreformjai

 • Békés időszak Asa idejében...... 14,

Zerach támadása

 • Azarja próféta beszéde.............. 15,

Asa reformjai

 • Asa szövetsége a pogányokkal......... 16,

Prófétai tiltakozás a pogány

                   szövetséggel szemben

Asa egyéb dolgai és halála

d.Josafát jámbor uralma

 • Josafát hatalma.......................... 17,

Josafát buzgósága a törvényért

Josafát hadserege

 • Szövetség Achábbal................... 18,

Prófétai nyilatkozatok a háborúról

A csata lefolyása és következményei

 • Josafát térítései és bírósági reformjai

              .......................................... 19,

 • Josafát győzelme Moáb és Ammon

              fiai fölött.......................... 20,

 • Összefoglalás Josafát uralkodásáról

e.Istentelen királyok uralkodása

 • Jorám uralkodásának kezdete.... 21,

Jorám bűnhődése

 • Acházia gonosz uralma.............. 22,

Atalja gonosztette

 • Jojáda főpap trónra segíti Joást........ 23,

Jojáda reformja

 • Joás kijavíttatja a templomot..... 24,

Joás elpártolása és bűnhődése

f.Akik fél szívvel szolgálták az Urat

 • Amásia hallgat a törvényre és a

prófétai szóra.................................. 25,

Amásia bálványimádásba süllyed

Amásia háborúja Izrael királyával

Amásia uralkodásának a vége

 • Uzziás uralkodása...................... 26,

Uzziás hadi és gazdasági sikerei

Uzziás gőgje és bűnhődése

Uzziás uralmának vége

 • Jotám uralma.............................. 27,

3.A nagy reformok kora

a.Akház istentelen uralma             28,

Akház háborúja

Izrael fiai hallgatnak a próféta szavára

Akház idegen segítséget kér

Akház hűtlensége

Akház halála és temetése

b.A nagy megújulás Ezékiás idejében

 • Ezékiás trónra lépése.................. 29,

A templom megtisztítása

A templom újraszentelése

 


 • A pászka-ünnep előkészítése..... 30,

A pászka-ünnep

 • A bálványozás megszüntetése... 31,

Az istentisztelet rendezése

 • Szanhérib támadása................... 32,

Szanhérib fenyegetései

Az Úr meghallgatja Ezékiás imádságát

Ezékiás uralkodásának egyéb eseményei

Ezékiás halála és temetése

c.Manassé és Ámon istentelen uralma

 • Manassé szembefordul atyja művével 33,

Manassé megtérése

Ámon megátalkodottsága

d.Megújulás Jósiás alatt

 • Az ország megtisztítása a bálványoktól                          34,

A templom megújítása

A törvénykönyv megtalálása

Hulda prófétaasszony szavai

A szövetség megújítása

 • A pászka ünnepének előkészítése                    35,

A pászka ünnepe

Jósiás uralmának szomorú vége

e.A királyság utolsó évei

 • Joacház uralma........................... 36,

Jojakim uralma

Joachin uralma

Szedékiás uralma

Az ország pusztulása

Círus felhívása


 

XV.Ezsdrás könyve

1.Hazatérés és a templom újjáépítése

 • Círus rendelete........................... 1,

A száműzöttek hazatérnek

 • Jegyzék a hazatértekről.............. 2,
 • Az istentisztelet visszaállítása.... 3,

Előkészületek a templomépítéshez

 • A szamaritánusok ellenállása..... 4,

A szamariaiak áskálódása Xerxész és Artaxerxész idejében

 • A templom építése (520-515).... 5,6,

Az építés befejezése és a templom

                   fölszentelése

A húsvét ünneplése 515-ben

2.Ezsdrás működése

 • Ezsdrás hazatérése..................... 7,

Artaxerxész rendelete

 • Ezsdrás útja Babilonból Jeruzsálembe             8,
 • Ezsdrás küzdelme a vegyesházasság ellen 9,

Ezsdrás bűnbánati imája

 • Izrael fiai elbocsátják idegen származású feleségeiket            10,

A vétkesek jegyzéke

XVI.Nehémiás könyve

 • Nehémiás hazatérése Júdeába.... 1,2,

Előkészületek a város falának

              újjáépítésére

 • A várfal építőinek jegyzéke....... 3,
 • A támadások ellenére tovább

              folyik a munka.................. 4,

 • Súlyos bajok Nehémiás idejében....... 5,
 • Az ellenség újabb fondorlatai.... 6,
 • Jeruzsálem benépesítése............. 7,

A hazatértek jegyzéke

 • Ezsdrás reformja........................ 8,

A sátoros ünnep

 • Engesztelő istentisztelet............. 9,
 • A szövetség megújítása.............. 10,

 


 • Jeruzsálem benépesítése............. 11,

Jeruzsálem lakói

A tartomány lakói

 • A visszatért papok és leviták jegyzéke                        12,

Jeruzsálem falának fölszentelése

Gondoskodás a papokról és a levitákról

 • Elkülönülés az idegenektől........ 13,

Nehémiás második útja

 


 

XVII.Eszter könyve

 • Márdokeus álma......................... 1,

Összeesküvés a király ellen

Ahasvérus lakomája

Vásti királyné engedetlensége

 • Eszter királyné lesz.................... 2,
 • Márdokeus és Hámán................ 3,

Rendelet a zsidók kiirtására

 • Márdokeus és Eszter szembenéznek a veszedelemmel           4,

Márdokeus imája

Eszter imája

 • Eszter a király elé járul............... 5,
 • Márdokeus kitüntetése............... 6,
 • Hámán Eszter lakomáján........... 7,
 • Fordulat a zsidók javára............. 8,
 • A zsidók javára kibocsátott rendelet szövege
 • A zsidók harca és győzelme....... 9,

A purim ünnep bevezetése

 • Márdokeus hatalomra jut, nemzete

                   javát munkálja ................. 10,

 


XVIII.Jób könyve

1.Bevezető

 • A kegyes Jób jóléte.................... 1,

Jób erőslelkűsége nehéz meg-

              próbáltatásokban

 • Sátán vádja, Jób betegsége,

                   felesége háborgatja,

                   barátai meglátogatják....... 2,

2.Párbeszédek

a.A vita első menete

 • Jób elátkozza születése napját.... 3,
 • Bizalom Istenben (Elifáz).......... 4,5,

Az ember csak maga tudja a baját.

 • Jób panasza barátai keménysége
 •           miatt ................................ 6,
 • Jób halálért könyörög................. 7,
 • Isten igazságossága (Bildád).......... 8,
 • Jób menti magát másodszor.................                                                     9,10,
 • Isten bölcsességéről (Cofár)....... 11,
 • Jób harmadik védekezése. Istent

magasztalja ........................12,13,14,

b.A vita második menete

 • Elifáz feddi Jóbot...................... 15,
 • Jób negyedik védekezése........16,17,
 • Bildád második beszéde............ 18,
 • Jób ötödik védekezése. Hite

              Megváltójában.................. 19,

 • Cofár második beszéde.............. 20,
 • Jób hatodik védekezése. Az istentelenek jódolgáról   21,

c.A vita harmadik menete

 • Elifáz: Isten igazságosan büntet 22,
 • Jób hetedik védekezése: Óhajtja

Isten igazságos ítéletét............23,24,

 • Bildád utolsó beszéde: Az ember

               kicsinységéről.................. 25,

 • Jób nyolcadik védekezése: Istenről

              való ismereteiről............... 26,

 • Jób befejezi beszédét. Erősíti ártatlanságát   27,

d.A bölcsesség dicsérete

 • A természetet kutatható, de Isten

csak az istenfélelem útján ismerhető meg .... 28,

e.A párbeszédek befejezése

Jób panasza és védekezése

(a)A régi szép napok     29,

(b)A mostani nyomorúság      30,

(c)Jób védekezése       31,

3.Az Elihu-beszédek

 • Bevezetőként: fiatalságáról........ 32,
 • Jóbot elbizakodottsággal vádolja...... 33,
 • Elihu második beszédében feddi

     Jóbot vakmerő szavaiért................. 34,

 • Elihu harmadik beszéde............. 35,
 • Elihu utolsó beszédében Isten

                   nagyságáról....................... 36,

4.A Jahve - beszédek

a.Az első beszéd

 • A teremtés megszégyeníti

                   Jóbot ..........................30-40,

b.A második beszéd

 • Az elefánt az Úr erejét mutatja.. 41,
 • Jób töredelmes felelete.............. 42,

5.Befejezés

Isten igazat ad Jóbnak barátaival

                   szemben

Isten megáldja Jóbot, jobban mint

                   azelőtt

 


XIX.Zsoltárok könyve

1.Első könyv

 • Kétféle életút............................. 1,
 • Jövendölés a diadalmas Messiásról                 2,
 • Bizalom Istenben az üldözéssel

szemben 3,

 • Dávid esti imája......................... 4,
 • Dávid reggeli imája.................... 5,
 • Reménység a szenvedések között...... 6,
 • Isten a szabadító üldöztetésekben                   7,
 • A Teremtő dicsérete................... 8,
 • Hálaének a szabadulásért........... 9,
 • Panasz a gonoszok kevélysége ellen10,
 • Bizalom a szorongattatásban..... 11,
 • A kegyesek megfogyatkozásáról 12,
 • Szabadítás utáni vágy a bajban........ 13,
 • Az általános emberi romlottságról..... 14,
 • Ki lakozhat Istennél?................. 15,
 • Az Úr hűségesének bizakodása......... 16,
 • Az igaz könyörgése szabadításért...... 17,
 • A király győzelmi éneke............ 18,
 • Istent dicsőíti a természet.......... 19,
 • Ima a királyért............................ 20,
 • Hálaének a győzelmekért........... 21,
 • A Messiás szenvedéseiről.......... 22,
 • A jó pásztor................................ 23,
 • A dicsőség királyának bevonulása..... 24,
 • Könyörgés Isten oltalmáért........ 25,
 • Könyörgés az ártatlan szabadulásáért  26,
 • Bizalom az Úrban a veszedelem

              napján............................... 27,

 • Könyörgés és hálaadás............... 28,
 • Isten dicsősége a zivatarban...... 29,
 • Dávid hálaéneke, életének meg-

mentéséért....................................... 30,

 • A reménység meg nem szégyenít......... 31,
 • Bűnbocsánat feletti boldogság ... 32,
 • Isten jóságának dicsérete .......... 33,
 • Biztatás Isten dicséretére........... 34,
 • Könyörgés az ellenségtől való

               szabadulásért................... 35,

 • Isten jósága a kegyesek iránt..... 36,
 • Az igazak és a bűnösök végső

              sorsa.................................. 37,

 • Dávid panasza, könyörgése....... 38,
 • Könyörgés vigasztalásért........... 39,
 • A megszabadult hálája............... 40,
 • Panasz a betegségben................. 41,

2.Második könyv

 • Sóvárgás idegenből a szent hely után .                                       42, 43,
 • Panasz a szenvedések között..... 44,
 • Isten Fölkentjéről....................... 45,
 • Erős vár a mi Istenünk............... 46,
 • Isten királyságáról...................... 47,
 • Öröm a háborúból való szabadulás

              felett................................. 48,

 • A hitetlenek szerencséje véges........... 49,
 • Az igazi hálaáldozat................... 50,
 • Dávid bűnbánati imája............... 51,
 • Vigasztalódás a rágalmazókkal

              szemben............................ 52,

 • Az emberiség romlottságáról..... 53,
 • Könyörgés szabadításért............ 54,
 • Istenben van a vigasztalás.......... 55,
 • Könyörgés üldözések között..... 56,
 • Isten jóságának dicsérete........... 57,
 • Isten az ítélő............................... 58,
 • A gonoszok ellen....................... 59,
 • Ima háborús időben................... 60,
 • A szorongatott király imája........ 61,
 • Reménység csak Istenben van... 62,
 • Vágyakozás Isten után............... 63,
 • Könyörgés a rágalmazók ellen... 64,
 • Hálaadás testi és lelki javakért.......... 65,
 • Hála a nép vezetéséért............... 66,
 • Aratási hálaének......................... 67,
 • Diadalének................................. 68,
 • A Messiás szenvedéseiről.......... 69,
 • Könyörgés az ellenségek ellen........... 70,

 


 • Öregkori könyörgés .................. 71,
 • A béke fejedelméről................... 72,

3.Harmadik könyv

 • A hitetlenek átmeneti jólétéről.......... 73,
 • Könyörgés az ellenség pusztítása

              miatt................................. 74,

 • Isten megítéli a kevélyeket........ 75,
 • A mennyei bíró dicsérete........... 76,
 • Fohászkodás a nyomorúságban........ 77,
 • Isten hűsége az engedetlen nép

              vezetésében...................... 78,

 • A nép gyászéneke...................... 79,
 • Könyörgés Izrael megtartásáért......... 80,
 • Az igazi ünneplés feltételei........ 81,
 • Isten fenyegető szava a hatalmasok

                   ellen................................... 82,

 • Könyörgés az ellenséges népek

              ellen.................................. 83,

 • A szent hely utáni vágyakozás... 84,
 • Könyörgés az áldásokért............ 85,
 • Nyomorúságban való könyörgés 86,
 • Sion megdicsőítése a pogányok

              megtérése által.................. 87,

 • Könyörgés kísértésben és veszedelemben       88,
 • Dávid házának vigasztalása....... 89,

4.Negyedik könyv

 • I. örökkévalósága, a bűnös ember

              mulandósága..................... 90,

 • Isten oltalom minden veszedelemben              91,
 • Isten büntet és áld!.................... 92,
 • Isten országának dicsősége........ 93,
 • Könyörgés Isten népének elnyomói..... ellen                   94,
 • Isten dicsérete............................ 95,
 • Isten országának hirdetése a pogányok között            96,
 • Az Úr király és bíró.................... 97,
 • Örömének az Úr szabadításáért. 98,
 • Isten az igazságos király............ 99,
 • Hálaének.................................... 100,
 • Milyen legyen az Istenhez hű király?              101,
 • Ima megpróbáltatásban.............. 102,
 • Isten irgalmának dicsérete......... 103,
 • A Teremtő dicsérete................... 104,
 • Isten dicsérete népéhez való jóságáért             105,
 • Hálaének Isten kegyelméért....... 106,

5.Ötödik könyv

 • A megváltottak hálaéneke......... 107,
 • Isten hűségének dicsérete.......... 108,
 • Az üldözött könyörgése............. 109,
 • Krisztus örök királysága és papsága... 110,
 • Isten műveinek dicsérete........... 111,
 • Az istenfélők boldogsága.......... 112,
 • Az alázatosokat Isten felemeli... 113,
 • Istené legyen a dicsőség!........... 115,
 • Hála a veszélyből való szabadulásért               116,
 • Felhívás Isten dicséretére........... 117,
 • Az igazak öröme........................ 118,
 • A törvény dicsérete.................... 119,
 • A rágalmazók ellen.................... 120,
 • Isten az emberek hű őrizője....... 121,
 • Jeruzsálem dicsősége................. 122,
 • Segítség után való vágyakozás......... 123,
 • Isten velünk van a szükségben... 124,
 • A reménység meg nem szégyenít....... 125,
 • Sion foglyainak szabadulása...... 126,
 • Emberé a munka, Istené az áldás...... 127,
 • Az istenfélők házán áldás van... 128,
 • Izrael nyomorgatói meg fognak

              szégyenülni....................... 129,

 • Bűnbocsánatért való könyörgés........ 130,
 • Gyermeki lelkület....................... 131,
 • Könyörgés Dávid házáért.......... 132,
 • A testvéri egyetértés áldása....... 133,
 • Éjjeli dicséret a templomban...... 134,
 • Isten mindenhatósága, a bálványok
 •           tehetetlensége................... 135,
 • Isten jóságának és csodáinak dicsérete                       136,
 • A foglyok keserve...................... 137,
 • Hálaének a szükségben nyújtott

              segítségért......................... 138,

 


 • Isten mindentudóságáról, minden-

              hatóságáról....................... 139,

 • Ima a gonoszok ellen................. 140,
 • Ima oltalomért a gonosz ellen.... 141,
 • Fohász nagy szorongásban......... 142,
 • Könyörgés szabadításért, vezetésért... 143,
 • Oltalmat és áldást kér a népre.... 144,
 • Isten kegyelméről, irgalmáról..... 145,
 • Isten örök hűsége....................... 146,
 • A Mindenható magasztalása...... 147,
 • Az egész világ Istent dicsérje!... 148,
 • Sion, dicsérd az Urat!................ 149,
 • Minden lélek dicsérje az Urat!........... 150,

 

XX.Példabeszédek könyve

 • A könyv célja

1.Bevezető

a.A bölcsesség ajánlása

 • Óvás a gonosz cimboráktól........ 1,
 • A könnyelműek korholása......... 2,
 • A bölcsesség elnyerésének útja... 3,

A bölcs ember örömei

 • Válaszd a bölcsességet!............. 4,
 • Kerüld a rossz nőket!................. 5,
 • A meggondolatlanul vállalt kezesség 6,

A lusta és a hangya

A semmirekellő

Hét dolog, amit Isten utál

 • Az atyai intelmek folytatása...... 7,
 • A bölcsesség Istennél................. 8,

A királyi bölcsesség

A teremtő bölcsesség

Utolsó hívás

 • A vendégszerető bölcsesség...... 9,

2.Salamon bölcs mondásainak nagy gyűjteménye

 • Az igazság áldása, a bűn átkos volta 10,
 • A kegyes ember szerencséje, a gonosz szerencsétlensége.      11,
 • A bölcs és bolond viselkedés. 11,12,13,
 • A bölcsesség dicsérete............  14, 15,
 • Isten látja az emberek dolgai..... 16,
 • Bölcsesség és bolondság a

              beszédben......................... 17,

 • Barátság és békeszeretés............ 18,
 • Kegyes szegénység. Bolondság,

                   restség és csúfolódás

                   káros volta........................ 19,

 • A részegségtől való óvás............ 20,

 • Engedjük, hogy Isten igazgasson! 21,
 • A becsületes ember életnormái... 22,

3.A bölcsek mondásainak gyűjteménye

 • Az életbölcsesség tanításai......... 23,
 • Intések türelemre és békességre 24,

4.Salamon mondásainak második gyűjteménye

 • Igaz tisztesség a bölcsesség jutalma.... 25,
 • Bolond, rest és hamis emberek

              nem méltók tisztségre....... 26,

 • Óvás dicsekedéstől és elbizakodottságtól       27,
 • A kegyesség és becsületesség

              áldása, az istentelenség

              átka................................... 28,

 • A bölcsesség áldást, a bűn és

                   bolondság romlást hoz...... 29,

5.Agur mondásai

 • Agur vallomása.......................... 30,

6.Találós mondások

7.Lemuel szavai.......................... 31,

8.A derék asszony dicsérete

 

 

XXI.Prédikátor könyve

 • A földi dolgok hiábavalósága.... 1,2,
 • Minden emberi cselekvésnek meg-

              van az ideje....................... 3,

A halál

Féld Istent, és légy megelégedett!

 • A szegényeknek nincs vigasztalójuk, a szorgalmasoknak nyugalmuk, a királynak nincs biztonsága             4,
 • Óvás a meggondolatlan beszédektől.. 5,

A gazdagság hiábavalósága

Megelégedettség

 • A gazdagság és tisztesség is hiábavaló 6,
 • A bölcsesség, megelégedettség

              és egy szerűség ajánlása.... 7,

 • Engedelmesség a felsőség iránt.

Az istenfélőknek jó dolga van........ 8,

 • Mindennek a mulandóságáról,

              a halálról........................... 9,

Cselekedd a jót!

 • A bölcsesség diadala.................. 10,
 • Végezzük munkánkat!............... 11,
 • Az ifjúságról.............................. 12,

Az öregségről

Az élet értelme az istenfélelem

 

 

XXII.Énekek Éneke

 • A vőlegény és a menyasszony

              belső szerelme................... 1,

 • A menyasszony vágyódása a

              vőlegényhez...................... 2,

 • A menyasszony hűsége.............. 3,
 • A vőlegény dicsősége................ 4,

A menyasszony erényei

 • A menyasszony hallja a vőlegény

              szavát, dicséri szépségét... 5,

 • Az újra egyesülés öröme............ 6,
 • A vőlegény és a menyasszony

              párbeszéde........................ 7,

 • Az örökre egyesültek hűsége..... 8,

 


XXIII.Ésaiás próféta könyve

1.Beszédek a szír efraimita háború előtti évekből

 • Címzés....................................... 1,

A hűtlen nép korholása

A Júdára váró büntetés

A képmutatás ellen

Panasz Jeruzsálem miatt

A szent ligetek ellen

 • Örökké tartó béke...................... 2,

Az Úr eljövetele

 • Zűrzavar Jeruzsálemben............. 3,

Gúnydal a jeruzsálemi asszonyokról

Jeruzsálem özvegyei

 • Jeruzsálem maradéka................. 4,

Amikor minden helyreáll

 • Ének az Úr szőlőjéről................. 5,

Jajkiáltások

Az Úr haragja

2.Az Immánuel-könyv

 • Ésaiás meghívása....................... 6,
 • Akház első figyelmeztetése....... 7,

Akház második figyelmeztetése.

              Az Immánuel jel.

 • Ésaiásnak fia születik................. 8,

Siloe és az Eufrátesz

Az ellenségre váró kudarc

Ésaiás intelme tanítványaihoz

Bolyongás a sötétben

 • Gyermek születik nékünk.......... 9,

Az Úr bosszúja

 • Asszíria királya ellen.................. 10,

Ésaiás fiának neve

A pusztulás megjövendölése

Vigasztaló jövendölés

Az asszír betörés

 • A messiás................................... 11,
 • Két hálaének.............................. 12,

3.Fenyegető jövendölések az idegen népek ellen

 • Babilon ellen.............................. 13,
 • Visszatérés a fogságból.............. 14,

Gúnydal egy zsarnok halálára

Fenyegető jövendölés Babilon ellen

Asszíria elpusztul

Figyelmeztetés a filiszteusok számára

 • Panaszének Moáb miatt............. 15,
 • Moáb lakói Júdába menekülnek....... 16,

Panaszdal Moáb miatt

Jövendölés Moábról

 • Jövendölés Damaszkuszról........ 17,

A bálványimádás vége

Adonisz ligetei ellen

A népek áradata

 • Kus földjének szóló jövendölés az asszír hatalom vereségéről       18,
 • Egyiptom ellen........................... 19,

Egyiptom és Asszíria megtérése

 • Asdód bevételének megjövendölése... 20,
 • Babilon bukása........................... 21,

Válasz az edomitáknak

Jövendölés az arabokról

Kedár ellen

 • Jeruzsálem korai öröme ellen..... 22,

A harci előkészületek ellen

Sebna ellen

Újabb jövendölés Sebna ellen

Eljákim családjának pusztulása

 • Tíruszról és Szidonról................ 23,

Tírusz leigázása

4.Jövendölések a végső időkről

 • Az ítélet..................................... 24,

A romba dőlt város

Az ítéletről szóló jövendölés folytatása

 • Hálaadó imádság....................... 25,

A messiási lakoma

 • Győzelmi ének........................... 26,

Zsoltár

Jövendölés


 • Az Úr szőlője............................. 27,

Jákób bocsánatot nyer, az el-

                   nyomó megbűnhődik

Jövendölés

5.Beszédek Izraelről és Júdáról

 • Figyelmeztetés Szamariához...... 28,

A papok és a hamis próféták ellen

Gonosz tanácsadók ellen

Jövendölés

A gonosz tanácsadók elleni jövendölés folytatása

Példabeszéd a földművesről

 • Jövendölés Jeruzsálem ostromáról..                 29,

A kinyilatkoztatás titka

Fenyegető jövendölés

Gonosz tanácsadók ellen

 • Az Egyiptommal kötendő szövetség ellen      30,

A szövetség elleni jövendölés folytatása

Ésaiás emlékirata honfitársai ellen

Az eljövendő boldog kor

Asszíria áldozatul esik

 • Egyiptom ellen........................... 31,

Az Úr harcol Asszíria ellen

 • Az igazságos király uralma........ 32,

Ellentét a balga és a nemes lelkű között

Az elbizakodott asszony ellen

Az Úrtól jövő szabadulás

 • Bizalom az Úrban...................... 33,

Az Úr közbelép

A dicsőséges jövő

Az Edomra váró ítélet

 • Isten szabadulást hozó ítélete.... 35,
 • Szanherib hadjárata.................... 36,
 • Ésaiás megnyugtatja a királyt.... 37,

A főpohárnok visszatér urához

Újabb beszámoló Szanherib követségéről

Ésaiás közbenjár

Jel Ezékiás számára

Szanherib bűnhődése

 • Ezékiás betegsége és gyógyulása....... 38,

Ezékiás hálaéneke

 • Követség Babilonból................. 39,
 • A próféta meghívása.................. 40,

Jövendölés az Isten megjelenéséről

Isten csodálatos nagysága

A gondviselés hatalma

 • Círusz meghívása....................... 41,

Isten nem hagyja el Izraelt

Új kivonulás új csodákkal

Egyedül az Úr az Isten

Az Úr megjövendöli Círusz győzelmét

 • Az Úr szolgájáról szóló első ének                    42,

Második rész

Győzelmi himnusz

A nép vaksága

 • Izrael megszabadítása................ 43,

Egyedül az Úr az Isten

Babilon elpusztul

Az új kivonulás csodái

Izrael hálátlansága

 • Áldás Izraelre............................. 44,

Egyedül az Úr az Isten

A bálványimádás kigúnyolása

Figyelmeztető szó

Örömének

Az Úr hatalma

 • Jövendölés Círusz érdekében..... 45,

Jövendölés az üdvösségről

Az Úr a legfőbb hatalom

A pogányok megtérnek az Úrhoz

Nyilvánvaló az Úr műve

Az Úr a mindenség Istene

 • Baál bukása................................ 46,

Az Úrhoz nincs hasonló

Az Úr irányítja a jövőt

 • Gyászének Babilon bukásán...... 47,
 • Az Úr egyedül cselekszik, Ő ismeri a jövőt     48,

Círusz az Úr kedveltje

Az Úr terve Izraellel

A Bábelből való kivonulásra

 • Az Úr szolgájáról szóló második ének          49,

Csodálatos hazatérés a fogságból

 • Az Úr ismételten felkínálja az üdvösséget      50,

Az Úr szolgájáról szóló harmadik ének

 • Az Ábrahám fiaira váró üdvösség                   51,

Az Úr hamarosan ítélkezik a föld fölött

Az Úr ébresztgetése

Az Úr népének vigasztalója

A szabadulás

Jeruzsálem ébresztése

 • A nép a fogságban..................... 52,
 • Felszólítás a fogságból való haza-

              térésre............................... 53,

Az Úr szolgájáról szóló negyedik ének

 • Jeruzsálem népének szaporasága...... 54,

Az Úr szeretete népe iránt

Az új Jeruzsálem

 • A szegények tápláléka............... 55,

A szövetség

Az Úr közelsége és nagysága

Az Úr szava nem hiúsulhat meg

A vigasztalások könyvének záradéka

 • Az Úr magához fogadja a pogányságból megtérteket            56,

Júda vezetőinek méltatlansága

 • A próféta panasza a bálványimádás ellen        57,

Vigasztaló szózat

 • Az igazi böjt .............................. 58,

A szombat megtartása

 • Zsoltár ....................................... 59,

Az Úr megbünteti ellenségeit, és

              megdicsőíti Siont

Jövendölés

 • Jeruzsálem dicsőséges helyreállítása 60,
 • A próféta küldetése................... 61,
 • Újabb ének Jeruzsálem dicsőséges
 •           helyreállításáról ................ 62,
 • Befejező gondolatok
 • Az Úr bosszúja: Edom veszedelme.... 63,
 • Bűnbánati zsoltár....................... 64,
 • A bálványimádás korholása: beszéd a végső időkről 65,
 • Figyelmeztetés........................... 66,

Az istentisztelet tisztaságáért

Költemény a végső ítélet napjáról

Pogány vallási szertartások elítélése

Beszéd a végső időkről

 


XXIV.Jerémiás próféta könyve

 • Cím   .......................................... 1,

1.Jövendölések Júda és Jeruzsálem ellen

a.Jósiás uralkodása idején

Jerémiás meghívása

 • Jerémiás korai beszédeiből: Izrael

              hűtlensége......................... 2,

 • A megtérésről............................. 3,

Megtérésre szóló felhívás az északi országhoz

Sion sorsa a messiási korban

A megtérésre való buzdítás folytatása

 • Egy észak felöl jövő ellenség betörése            4,
 • Az ellenséges betörés okai......... 5,

Két rövid megjegyzés

Beszéd éhínség idején

 • Az ellenséges betörésről............. 6,

b.Beszédek, főleg Jojakim király idejéből

 • Az igazi istentisztelet................. 7,

Vakmerő bizakodás a templomban

Az idegen istenek

Istentisztelet hűséges élet nélkül

A bálványok tisztelete, fogsággal

              való fenyegetés

 • Izrael gonoszsága....................... 8,

A törvény a papok kezén

Egy régebbi fenyegetés megismétlése

Fenyegetés Júda szőlője ellen

A próféta panasza éhínség idején

 • Júda erkölcsi romlása................. 9,

Siratóének Sion fölött

Az igazi bölcsesség

Hiú reménykedés a körülmetélésben

 • A bálványok és az igaz Isten..... 10,

Jeruzsálemre rettegés vár

Jerémiás imája

 • Jerémiás és a szövetség megtartása.... 11,

Feddő szó a templom látogatói ellen

Jerémiást szülővárosának népe üldözi

 • A gonoszok szerencséje............. 12,

Az Úr panasza elpusztított birtoka miatt

A szomszédos népekre váró ítélet

              és üdvösség

 • Az öv jelképe............................. 13,

Az összetört boroskorsók

A Júdára váró fogság

A Jojachinnak szóló fenyegetés

Figyelmeztetés a bűnbánattól idegenkedő Jeruzsálemhez

 • A nagy szárazság....................... 14,
 • Háború okozta nyomorúság....... 15,

Jerémiás újabb meghívása

 • Jerémiás élete mint jel................ 16,

A szétszórt Izrael hazatérése

Ellenséges betörés meghirdetése

A nemzetek megtérése

 • Júda bálványimádása................. 17,

Bölcs mondások

Bizalom a templomban és az Úrban

A próféta könyörgése

A szombat megtartása

 • Jerémiás a fazekasnál................. 18,

Izrael elfelejti az Urat

Összeesküvés Jerémiás ellen

 • A széttört korsó. Vita Passúr pappal 19,
 • Részletek Jerémiás vallomásaiból...... 20,

c.Beszédek, főleg a Jojakim uralkodása utáni időkből

 • Jerémiás válasza Szedékiás követeinek           21,

A királyi ház figyelmeztetése

 • Jövendölések különböző királyok ellen: Joacház ellen     22,

Jojakim ellen

Jojachin ellen

 • Messiási jövendölések. Az eljövendő király    23,

Fenyegető beszéd az álpróféták ellen

 


 • Látomás a két kosár fügéről....... 24,

d.Babilon az Úr ostora

 •               .......................................... 25,

2.Jövendölések a nemzetek ellen

Bevezetés

Látomás a serlegről

3.Üdvösséget hirdető jövendölések

a.Bevezetés: Jeremiás az igaz próféta

 • Jer. elítélése a templom elleni beszéde miatt   26,

b.Jövendölések a fogsággal kapcsolatban

 • Jelképes cselekedet az igával..... 27,
 • Vita Hanániással ....................... 28,
 • Jerémiás levele a száműzöttekhez 29,

Egy száműzött válasza Jerémiás levelére

c.A vigasztalások könyve

 • Izrael helyreállításának ígérete ... 30,
 • Júda helyreállításának ígérete.... 31,

Izrael és Júda

Egyéni visszafizetés

Az új szövetség

Izrael fennmaradása

Jeruzsálem újjáépül

d.A vigasztalások könyvének kiegészítése

 • Jerémiás szántóföldet vásárol, mert

              bízik Júda jövőjében......... 32,

 • Jeruzsálem és Júda helyreállításának újabb ígérete      33,
 • Királyság és papság az eljövendő

                   időkben

e.Különféle tartalmú részletek

 • Szedékiás sorsa.......................... 34,

A felszabadított rabszolgák ügye

 • Rékáb utódainak példája........... 35,

4.Jerémiás szenvedései

 • A könyvtekercs.......................... 36,
 • Szedékiás megkérdezi Jerémiást .... az 588. évi ostrom idején    37,

Jerémiás elfogatása: helyzetének

              javulása

 • Jerémiást ciszternába dobják, de Ebed-Meloch kiszabadítja..         38,

Jerémiás és Szedékiás utolsó beszélgetése

 • Jeruzsálem pusztulása. Jeremiás

              további sorsa..................... 39,

 • Jövendölés Ebed-Meloch megmeneküléséről
 • További részletek Jerémiás sorsáról. 40,
 • A Gedalja kormányzó ellen szőtt

              gyilkos terv  ...............41,42,

 • Jerémiás megjövendöli Nabukodonozor egyiptomi hódítását  43,
 • Jerémiás működésének utolsó

              részletei............................. 44,

 • Jövendölés Bárukról.................. 45,

5.Jövendölések a nemzetek ellen - folytatás

a.Részletes jövendölések

 • Fenyegeti jövendölés Egyiptom ellen (Karkemisz)    46,

Egyiptom meghódítása

 • Fenyegető jöv. a filiszteusok ellen                   47,
 • Fenyegető jöv. Moáb ellen......... 48,
 • Fenyegető jöv. Ammon ellen..... 49,

Fenyegető jöv. Edom ellen

Fenyegető jöv. Szíria városai ellen

Fenyegető jöv. az arab törzsek ellen

Fenyegető jöv. Elám ellen

 • Fenyegető jöv. Babilon ellen..... 50,

Babilon elesik, Izrael megszabadul

Jeruzsálemben kihirdetik Babilon

              pusztulását

 


Az arcátlanság bűne

Az Úr Izrael megszabadítója

Az északról jövő ellenség és a

              Jordán oroszlánja

 • Az Úr háborút hirdet Babilon ellen                 51,

Az Úr kalapácsa és a nagy hegy

Közel van Babilon pusztulása

Az Úr bosszúja

Siratóének Babilonról

Az Úr megbünteti a bálványokat

Babilont földig lerombolják

Az Eufráteszbe vetett prófétai szózat

6.Függelék

 • Jeruzsálem pusztulása és Jojachin

     sorsának jobbra fordulása............... 52,

XXV.Jerémiás siralmai

 • A puszta és megalázott Jeruzsálem

kesereg és segítségért esedezik....... 1,

 

 • Gyászének Júda és Jeruzsálem

              pusztulása felett................ 2,

 

 • Jeremiás kesergése és vigasztalása..... 3,

 

 • Júda nyomorúsága és gyalázata 4,
 • Az elnyomott nép imája kegyelemért és segítségért    5,

 

XXVI.Ezékiel próféta könyve

Bevezetés

 • Az Úr dicsőségének látomása.... 1,
 • Látomás a könyvtekercsről........ 2,
 • A próféta felelőssége................. 3,

1.Jeruzsálem ostroma előtt

A próféta némasága

 • Jeruzsálem jelképes ostroma...... 4,5.
 • Jövendölés Izrael hegyei ellen... 6,

Izrael vétkei

 • Júdára elérkezett az Úr ítélete.... 7,

Izrael bűnei

 • Látomás Jeruzsálem vétkeiről.... 8,
 • A büntetés                          9,10,

Az Úr dicsősége elhagyja a templomot

 • Jeruzsálem bűnei........................ 11,

Isten új szövetséget ígér a száműzötteknek

Az Úr dicsősége elhagyja Jeruzsálemet

 • A nép jelképes fogságba hurcolása. 12,

Népi mondások

 • A hamis próféták és prófétanők

              ellen.................................. 13,

 • A hamis prófétaasszonyok
 • Jövendölés a bálványimádás ellen                   14,
 • Példabeszéd a szőlőről............... 15,
 • Példabeszéd Izrael történetéről.. 16,
 • Hasonlat a sasról........................ 17,
 • A személyes felelősség.............. 18,
 • Siratóének Izrael főembereiről 19,
 • Izrael hűtlenségének története... 20,
 • Az Úr kardja.............................. 21,

Babilon királya az útkereszteződésénél Ammon büntetése

 • Jeruzsálem bűne......................... 22,

 


 • Jeruzsálem és Szamaria jelképes

              története........................... 23,

 • Híradás Jeruzsálem ostromáról.. 24,

A próféta feleségének halála

 • Az ammoniták ellen................... 25,

A moábiták ellen

Edom ellen

A filiszteusok ellen

 • Tírusz ellen................................. 26,
 • Gyászének Tírusz bukásáról....... 27,
 • Tírusz királya ellen..................... 28,

Tírusz királyának bukása

Szidon ellen

Izrael megszabadul a népek el-

              nyomásától

 • Egyiptom ellen................................ 29,
 • Az Úr haragjának napja Egyiptom

              ellen.................................. 30,

 • A cédrus, Egyiptom hatalmának

              jelképe.............................. 31,

 • A krokodil.................................. 32,

A fáraó az alvilágba száll

2.Jeruzsálem ostroma alatt és után,

 • A próféta felelőssége................. 33,

Megtérés és megátalkodottság

Jeruzsálem pusztulása

Az ország elnéptelenedése

A beszéd hatása

 • Izrael pásztorai........................... 34,
 • Jövendölés Edom hegyei ellen 35,
 • Jövendölés Izrael hegyeiről........ 36,
 • Látomás a csontokkal teli mezőről 37,

Júda és Izrael egy ország lesz

 • Jövendölés Góg, Magóg királya
 •           ellen .........................38,39,

Befejezés

3.Ezékiel törvénykönyve

 • Az új templom külső fala........... 40,

A keleti kapu

A külső udvar

Az északi kapu

A déli kapu

A belső udvar. A déli kapu.

A keleti kapu

Az északi kapu

A templomhoz tartozó épületek

A belső templomtér

A templom épülete. Az előcsarnok

 • A templom belsejének leírása..... 41,

A szentély

A szentek szentje

Az oldalépületek

A nyugati épület

A belső díszítés

A faoltár

 • A templom melléképületei......... 42,

A templom méretei

 • Az Úr dicsősége bevonul az új

              templomba........................ 43,

Az oltár

Az oltár fölszentelése

 • A keleti kapu használata............ 44,

A templommal kapcsolatos törvények

A leviták

A papok

 • Az ország felosztása. Az Úr része 45,

A fejedelem része

Adományok az istentiszteletek számára

A húsvét ünnepe

A sátoros ünnep

 • A szombat és az újhold.............. 46,

Különböző szabályok

 • A templomból fakadó forrás...... 47,

Az ország határai

 • A Szentföld felosztása............... 48,

Jeruzsálem kapui

 


XXVII.Dániel próféta könyve

1.Történeti rész

a.Dániel ifjúsága

 • Nabukodonozor hadjárata Jeruzsálem ellen    1,

Dániel és társai hűségesek a fogságban is

Dániel és társai Nabukodonozor

                   udvarában

b.Látomás a nagy szoborról

 • A bábeli bölcsek kudarcot vallanak. 2,

Isten Dánielnek kinyilatkoztatja a

                   király álmát

Dániel elmondja a király álmát

Az álom megfejtése

Nabukodonozor hitvallása

c.A király aranyszobra

 • A király aranyszobrot állíttat..... 3,

Bevádolják a zsidókat

Nabukodonozor elismeri a csodát

d.A nagy fa látomása és a beteljesedés

 • Nabukodonozor álma................. 4,

Dániel megfejti az álmot

Az álom beteljesedése

e.Belsacár gőgje és bukása

 • Belsacár lakomát rendez............ 5,

Dániel elolvassa a csodás írást

 • Beteljesedik a látomás.................... 6,

f.Az oroszlánok barlangjában

A perzsa főemberek irigysége

                   Dániel ellen

A királyi rendelet

Dánielt az oroszlánok barlangjába vetik

Dániel megmenekülése

Dárius hitvallása

2.Jelképes látomások

a.A négy vadállat

 • Látomás a négy vadállatról........ 7,

Látomás az Emberfiáról

A látomás magyarázata

b.A kos és a kecskebak

 • Látomás a kos és a kecskebak

              harcáról............................. 8,

 • A látomás magyarázata

c.A hetven hétről

 • Dániel bűnbánó imádsága.......... 9,

Dániel irgalmat kér népének

Gábriel angyal jövendölései a

                   hetven hétről

d.Látomás Isten dicsőségéről

 • Dániel vezeklése........................ 10,

Gábriel angyal megjelenik Dánielnek

e.Görögország, Egyiptom, Szíria sorsa

 • A görög perzsa háború............... 11,

f.A vég idejéről

 • A végső idők leírása................... 12,

Záró üzenet Dánielhez

 


XXVIII.Hóseás próféta könyve

 • Címzés....................................... 1,

1.Hóseás házassága, a házasság jelképes értelme

Hóseás házassága és gyermekei

A jövő távlatai

 • Isten és hűtlen jegyese............... 2,
 • Hóseás újra magához veszi a

                   hűtlen asszonyt................. 3,

2.Izrael bűnei és bűnhődése

 • Teljes a romlás............................ 4,

A papok ellen

Izrael istentisztelete bálványimádása

Figyelmeztetések Júdának

Izrael, mint az engedetlen igástehén

 • A papok, a vezetők és a király a

              népet romlásba döntik ..... 5,

Testvérháború

Fölösleges szövetkezni az idegenekkel

 • Az Úr elhagyja népét................. 6,
 • Izrael régi és jelenlegi bűnei....... 7,

Összeesküvők uralma

Az idegenek segítségének keresése vesztét okozza Izraelnek

Izrael hálátlansága és bűnhődése

 • Vészkiáltás................................. 8,

Anarchia, bálványimádás

Izrael vesztébe rohan, amikor idegenekhez folyamodik

A lélektelen istentiszteletek ellen

A pazarló építkezések ellen

 • A fogság szenvedései................ 9,

A prófétákat üldözik tanításuk miatt

A Baal-Peorban elkövetett bűn

              büntetése

A Gilgálban elkövetett bűn büntetése

 • A bálványok elpusztítása........... 10,

Gibea ellen

Fenyegetés, felhívás a bűnbánatra

Nincs menekvés

 • Az Úr számon kéri a nép szeretet-

              lenségét............................. 11,

Isten megbocsátó szeretete

Visszatérés a fogságból

 • Izrael vallási és politikai romlottsága 12,

Jákób ellen

Izrael kapzsisága és bűnhődése

A megbocsátás reménye

Újabb fenyegetések

Jákób és Efraim ellen

 • A bálványimádás büntetése....... 13,

A hálátlanság büntetése

A királyság pusztulása

A pusztulás elkerülhetetlen

3.Izrael megtér és irgalomra lel

 • Izrael őszinte megtérése............. 14,

 


XXIX.Jóel próféta könyve

1.A sáskajárás csapása

a.Siralom és könyörgés

 •           .......................................... 1,

(a)Siralom az ország pusztulása felett

(b)Bűnbánatra és imára való felhívás

(c)Az Úr napja és a jelen pusztulása

 • Az Úr napjának meghirdetése.... 2,

A hódító sereg

Az Úr napjának látomása

Felhívás a bűnbánatra

Az Úr válasza

A csapás megszűnése

Látomás a bőségről

2.Az Új korszak és az Úr napja

 • A lélek kiáradása........................ 3,
 • A népek megítélése.................... 4,

A föníciaiak és a filiszteusok ellen

A népek egybegyűjtése

Az Úr napja

Paradicsomi állapot. Izrael újjászületik

 

 

XXX.Ámós próféta könyve

 • Címzés....................................... 1,

Bevezetés

1.Ítélet a szomszédos népek és Izrael felett

Damaszkusz

Gáza és a filiszteusok földje

Tírusz és Fönícia

Edom

Ammon

 • Moáb                                           2,

Júda

Izrael

2.Figyelmeztetés Izrael számára

 • Kiválasztás és büntetés.............. 3,
 • A prófétai meghívásnak nem
 •           lehet ellenállni

Szamaria romlottsága miatt pusztul el

 • A szamariai asszonyok ellen...... 4,

Izrael bűnhődik, mert nem tér meg

Dicsőítés

 • Izrael siratása ............................ 5,

A szabadulás feltétele a megtérés

Dicsőítés

Fenyegetés

Buzdítás

A büntetés közel van

Az Úr napja

A képmutató istentiszteletek ellen

 • Azok ellen, akik vakmerően bizakodnak         6,

A büntetés rettenetes lesz....................

3.A látomások

 • Az első látomás: A sáskák......... 7,

A második látomás: A szárazság

A harmadik látomás: A mérőón

Ellentét Amacjával, Ámost elűzik

              Bételből

 • A negyedik látomás:

              érett gyümölccsel telt kosár. 8,

A csalók és kizsákmányolók ellen

Titokzatos büntetés: sötétség és gyász

Isten szavának szomjúhozása

Újabb jövendölés a büntetésről

 • Az ötödik látomás:

                   a szentély pusztulása........ 9,

Dicsőítés

Izraelnek nincsenek előjogai

Csak a bűnösök vesznek el

4.Az újjászületés reménye.

Paradicsomi boldogság

 


XXXI.Abdiás próféta könyve

Címzés és bevezetés

Jövendölés Edom ellen

Edom megsemmisítése

Edom bűne

Az Úr napján Izrael bosszút áll

                   Edom felett

Az új Izráel

 

 

XXXII.Jónás próféta könyve

 • Jónás szembeszegül az isteni

              paranccsal......................... 1,

 • Jónás megmenekül..................... 2,
 • Ninive megtér és bocsánatot

              nyer................................... 3,

 • A próféta panasza és Isten

                   válasza.............................. 4,

 

 

XXXIII.Mikeás próféta könyve

1.Vádbeszéd Izrael ellen

 • Fenyegetés és büntetés. Ítélet

              Szamaria felett.................. 1,

Siralom a síkság városai felett

 • A kapzsiság ellen....................... 2,

A veszedelem prófétája

Az újjászületés ígérete

 • A népet elnyomó vezetők ellen......... 3,

A haszonleső próféták ellen

A felelős vezetőkhöz: Sion elpusztul

2.Sionra vonatkozó ígéretek

 • Az Úr eljövendő uralma Sionban ...... 4,

A szórványból mindenki vissza-

              tér Sion hegyére

Sion ostroma, száműzetése és

              szabadulása

A népek szétzúzása a Sionon

 • Dávid házának gyötrelmei és dicsősége          5,

A júdeaiak biztonságérzete

A maradék szerepe a jövőben

Az Úr megszűnteti a kísértéseket

3.Vádbeszéd Izrael ellen

 • Az Úr szemrehányást tesz népének 6,

A csalók ellen

Szamaria példája

 • Általános erkölcsi romlottság..... 7,

4.Remény

Sion az ellenség csapása alatt

Jövendölés a megigazulásról

Könyörgés az ellenség ellen,

                   könyörgés irgalomért


 

XXXIV.Náhum próféta könyve

1.Bevezetés

 • Zsoltár, az Úr haragja................. 1,
 • Jövendölés Júdáról és Ninivéről......... 1,2,

2.Ninive pusztulása

A támadás

Intelem Asszíria oroszlánjához

 • Intelem Ninivéhez bűnei miatt 3,

Téba példája

Ninive védekezése fölösleges

A sáskák rajzása

Siratóének

 

 

XXXV.Habakuk próféta könyve

 • Címzés

1.Párbeszéd Isten és a próféta között

 • A próféta első panasza: az igazságosság hiánya miatt.           1,

Az első jövendölés: a káldeusok

              az Isten ostora

A próféta második panasza:

              a hódító garázdálkodása

 • A második jövendölés: az igaz élni

                   fog hűsége jutalmául........ 2,

2.A hódító megátkozása

Bevezetés

Az öt átok

 • Az Úr segítségének kérése......... 3,

 

XXXVI.Sofóniás próféta könyve

1.Az Úr napja Júdában

 • Kozmikus előjáték..................... 1,

Az idegen istenek tisztelete ellen

Az udvari tisztviselők ellen

A jeruzsálemi kereskedők ellen

A hitetlenek ellen

Az Úr napja

 • Befejezés: buzdítás a megtérésre 2,

2.A népek ellen

A nyugati ellenség: a filiszteusok

A keleti ellenség: Moáb és Ammon

A déli ellenség: Etiópia

Az északi ellenség Asszíria

3.Jeruzsálem ellen

 • A nép vezetői ellen.................... 3,

Tanulság a népek sorsából

4.A pogányok megtérése. Ígéretek

Izrael maradéka

Örömének

Visszatérés a szórványból

 

 

XXXVII.Aggeus próféta könyve

 • A templom újjáépítése............... 1,
 • A templom dicsősége................. 2,

Kérdés a papokhoz

A bő termés ígérete

A Zorobábelnek tett ígéret

 


XXXVIII.Zakariás próféta könyve

1.rész

 • Felhívás a megtérésre................. 1,

Az első látomás: a lovasok

 • A második látomás: szarvak

              és kovácsok...................... 2,

A harmadik látomás: a zsinórmérték

Felhívás a száműzöttekhez

 • A negyedik látomás: Józsua fő-

              papi koronája.................... 3,

Eljön a Sarj

 • Az ötödik látomás: a lámpa és

              az olajfák.......................... 4,

Megjegyzések Zorobábelről

A hatodik látomás: a repülő könyv.          5,

A hetedik látomás: asszony a

              vékában

 • A nyolcadik látomás: a kocsik... 6,

A fogadalmi korona

 • Kérdés a böjttel kapcsolatban.... 7,

Visszatekintés a nemzet múltjára

Szabadulás a messiási korban

Válasz a böjttel kapcsolatos kérdésre

A szabadulás reménye a messiási

                   korban............................... 8,

2.rész

 • Az új föld................................... 9,

A Messiás

Izrael újjászületése

 • Hűség az Úrhoz......................... 10,

Izrael megszabadul és visszatér

 • A két pásztor.............................. 11,
 • Jeruzsálem szabadulása és meg-

              újulása............................... 12,

 • A kard. Az új nép                     13,14,

 


 

XXXIX.Malakiás próféta könyve

 • Az Úr szeretete Izrael iránt........ 1,

Vád a papok ellen

 • A vegyes házasságok

              és a válások,...................... 2,

 • Az Úr napja................................ 3,

Tized a templom számára

Az igazak győzelme az Úr napján

 • Függelék.................................... 4,

 


Újszövetségi könyvek

 


XL.Máté szerinti evangélium

1.Jézus Krisztus gyermekkora

 • Jézus Krisztus nemzetségtáblája..... 1,

 Jézus születése

 • A napkeleti bölcsek........................ 2,

Menekülés Egyiptomba

A betlehemi gyermekgyilkosság

A szentcsalád hazatérése

2.Jézus Krisztus nyilvános működésének előkészítése

 • Ker. János bűnbánatot hirdet.......... 3,

Jézus Krisztus megkeresztelkedése

Jézus böjtje és megkísértése................ 4,

3.Jézus Krisztus nyilvános működése Galileában

Az evangélium örömüzenete Izraelben

Az első tanítványok

Jézus tanít és gyógyít

 • A hegyi beszéd............................... 5,

A nyolc boldogság

A tanítványok feladata (Só, fény)

Jézus és az ószövetségi törvény

A 6. Parancsolat

A 7. Parancsolat

A 3. Parancsolat

A rossz visszafizetése

Ellenségszeretet

 • Alamizsnálkodás............................. 6,

A helyes imádság

Az Istennek tetsző böjt

A földi javak és a mennyei kincs

Bizalom a gondviselésben

 • Vakmerő ítélet................................ 7,

Kérő imádság: Helyes életelv

A szűk kapu

A hamis próféták

A sziklára épült ház

A beszéd hatása

 • Jézus meggyógyít egy leprást......... 8,

A kapernaumi százados

Péter házában

Jézus követésének feltételei

A vihar lecsendesítése

A gádárai megszállottak

 • Jézus meggyógyít egy bénát........... 9,

Máté meghívása

Jézus tanítványai és a böjt

Jairus leánya

Két vak visszanyeri látását

Az ördögtől megszállott meggyógyul

4.Izrael elutasítja a Messiást

A nagy aratás

 • Az apostolok kiválasztása............... 10

Az apostolok szétküldése

Az üldözések megjövendölése

Bátorság üldözés idején

Jézussal vagy Jézus ellen

 • Keresztelő János követsége............ 11

Jézus tanúsága Jánosról

A nép konoksága

A megátalkodott városok

Jézus hálaadása

 • Kalászszedés szombaton................ 12,

Gyógyítás szombaton

Jézus kerüli a nyilvánosságot

Jézus válaszol a farizeusok vádjaira

A Szentlélek elleni bűn

Jónás jele

Visszaesés a bűnbe

5.Szakítás a néppel és vezetőivel

Ki tartozik igazán Jézushoz?

 • Példabeszéd a magvetőről.............. 13,

Mire valók a példabeszédek?

A magvetőről szóló pld. beszéd magyarázata

Példabeszéd a konkolyról

Pld. a mustármagról és a kovászról

A konkolyról szóló pld. magyarázata

Pld. a kincsről, a gyöngykeresőről és

              hálóról

Jézus Názáretben

 


 • Keresztelő János lefejezése............. 14,

Az első kenyérszaporítás

Jézus a vízen jár

Genezár földjén

 • Az igazi tisztaság............................ 15,

A kánaáni asszony

A második kenyérszaporítás

 • Az idők jele.................................... 16,

A farizeusok kovásza

Az egyház sziklaalapja

Jézus  megjövendöli szenvedését

Jézus  követése

 • Urunk színeváltozása...................... 17,

Illés eljövetele

A holdkóros fiú

Jézus ismét megjövendöli szenvedését

A templomadó

 • A tanítványok versengése............... 18,

A bűnrecsábítás

Az eltévedt bárány

Testvéri feddés

A szívtelen szolga

6.Jézus  működése Judeában és Jeruzsálemben

a.Út Jeruzsálem felé

 • A házasság felbonthatatlansága ..... 19,

Önkéntes szüzesség

Jézus  és a gyermekek

A gazdag ifjú

A gazdagság veszélyei

Az önkéntes szegénység jutalma

 • Példabeszéd a szőlőhegy munkásairól..... 20,

Jézus, harmadszor jövendöli meg szenvedéseit

Zebedeus fiai

A jerikói vakok

A szenvedés előtti napok

 • Jézus  bevonul Jeruzsálembe........... 21,

A templom megtisztítása

A terméketlen fügefa

Honnan van Jézus  hatalma?

Példabeszéd az engedetlen test-

              vérekről

Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról

 • Példabeszéd a királyi menyegzőről......... 22,

Szabad-e adót fizetni a császárnak?

A föltámadás kérdése

A főparancs

Dávid fia

 • Jaj nektek, farizeusok..................... 23,

Jaj neked Jeruzsálem

 • Jövendölés a világ végéről.............. 24,

Előképe: Jeruzsálem pusztulása

Krisztus második eljövetele

Hasonlat a fügefáról

Virrasszatok!

A hűséges intéző

 • Példabeszéd a tíz szűzről................ 25,

Példabeszéd az öt talentumról

Az utolsó ítélet

7.Jézus  szenvedése, halála és feltámadása

a.Az utolsó vacsora

 • A főtanács határozata..................... 26,

Jézus  Betániában

A húsvéti vacsora

Az úrvacsora alapítása

Péter tagadásának megjövendölése

b.Jézus Krisztus szenvedései

Jézus Krisztus a Getsemánéban

Jézus  elfogatása

Jézus  a főtanács előtt

Péter tagadása

 • Jézust Pilátus elé viszik................... 27,

Júdás öngyilkossága

Jézus  Pilátus előtt

Az Urat tövissel megkoronázzák

Jézust keresztre feszítik

Jézus Krisztus halála

Jézust sírba helyezik

A sír őrsége

c.Jézus Krisztus feltámadása

 • Asszonyok a sírnál.......................... 28,

Az őrök megvesztegetése

Az apostolok küldetése

XLI.Márk szerinti evangélium

1.Jézus Krisztus nyilvános működésének előkészítése

 • Ker. Jn. bűnbánatot hirdet.............. 1,

Jézus  megkeresztelkedése

Jézus  megkísértése

2.Jézus Krisztus nyilvános működése Galileában

a.Kezdeti sikerek és nehézségek

Az első tanítványok

Jézus  meggyógyít egy ördögtől

                   megszállott embert

Péter házában

Kapernaum környékén

Jézus  meggyógyít egy leprást

 • Jézus meggyógyít egy bénát........... 2,

Lévi meghívása

Jézus  tanítványai és a böjt

Kalászszedés szombatnapon

 • Gyógyítás szombatnapon............... 3,

b.Jézus Krisztus és tanítványai

A nép Jézushoz fordul segítségért

Az apostolok kiválasztása

Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására

Ki tartozik igazán Jézushoz?

 • Példabeszéd a magvetőről.............. 4,

A példabeszéd magyarázata

A példabeszédek célja

Példabeszéd a vetés növekedéséről

Példabeszéd a mustármagról

A vihar lecsendesítése

 • A gerázai megszállott..................... 5,

Jairus leánya

 • Jézus  Názáretben........................... 6,

Az apostolok szétküldése

Keresztelő János lefejezése

Az apostolok visszatérése

Az első kenyérszaporítás

Jézus  a vízen jár

Genezár földjén

 • Az igazi tisztaság............................ 7,

A kánaáni asszony

Egy süketnéma meggyógyítása

 • A második kenyérszaporítás........... 8,

Égi jel

A farizeusok kovásza

A betszaidai vak meggyógyítása

Péter vallomása

Jézus  megjövendöli szenvedését

Jézus  követése

 • Urunk színeváltozása...................... 9,

A néma lélektől megszállt

Jézus  ismét megjövendöli szenvedését

A tanítványok versengése

A bűnrecsábítás

3.Jézus Krisztus működése Judeában és Jeruzsálemben

a.Út Jeruzsálem felé

 • A házasság felbonthatatlansága...... 10,

Jézus  és a gyermekek

A gazdag ifjú

A gazdagság veszélyei

Az önkéntes szegénység jutalma

Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedéseit

Zebedeus fiai

A jerikói vak

b.A szenvedés előtti napok

 • Jézus  bevonul Jeruzsálembe........... 11,

A fügefa megátkozása

A templom megtisztítása

Az elszáradt fügefa

Honnan van Jézus  hatalma?

 • Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról 12,

Szabad-e adót fizetni a császárnak?

A feltámadás kérdése

A főparancs

Dávid fia

Óvakodjatok a képmutatástól

A szegény asszony két fillérje

 


 • Jövendölés a világ végéről.............. 13,

Előképe: Jeruzsálem pusztulása

Krisztus második eljövetele

Hasonlat a fügefáról

Virrasszatok

4.Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása

a.Az utolsó vacsora

 • A főtanács határozata..................... 14,

Jézus  Betániában

Júdás eladja Mesterét

A húsvéti vacsora

Az úrvacsora alapítása

Péter tagadásának megjövendölése

b.Jézus Krisztus szenvedése

Jézus  gyötrődése Getsemánéban

Jézust elfogják

Jézus  a főtanács előtt

Péter tagadása

 • Jézus  Pilátus előtt.......................... 15,

Jézust tövissel megkoronázzák

Jézust keresztre feszítik

Jézus  halála

c.Jézus Krisztus föltámadása és mennybemenetele

 • Asszonyok a sírnál.......................... 16,

Jézus megjelenik övéinek

Az apostolok küldetése

Jézus mennybemenetele

 


 

XLII.Lukács szerinti evangélium

1.Előszó

2.Jézus Krisztus gyermekkora

 • János születésének hírüladása......... 1,

Jézus születésének hírüladása

Mária látogatása Erzsébetnél

János születése

 • Jézus születése................................ 2,

Pásztorok a jászolnál

Jézus bemutatása a templomban

Jézus Názáretben

A tizenkét éves Jézus a templomban

3.Jézus Krisztus nyilvános működésének előkészítése

 • Keresztelő János fellépése.............. 3,

A Keresztelő bűnbánatot hirdet

A Keresztelő bizonysága Jézusról

Jézus megkeresztelkedése

Jézus nemzetségtáblája

 • Jézus megkísértése.......................... 4,

4.Jézus Krisztus nyilvános működése Galileában

a.Jézus Krisztus működésének kezdete

A názáreti zsinagógában

                   Jézus meggyógyít egy

                   ördögtől megszállott embert

Péter házában

Kapernaum környékén

 • A csodálatos halfogás..................... 5,

Jézus meggyógyít egy leprást

Jézus meggyógyít egy bénát

Lévi meghívása

Jézus tanítványai és a böjt

 • Kalászszedés szombaton................ 6,
 • Gyógyítás szombaton

 


b.Apostolválasztás és Jézus Krisztus további működése

Az apostolok kiválasztása

A hegyi beszéd

Ellenségszeretet

Vakmerő ítélet

A sziklára épített ház

 • A kapernaumi százados.................. 7,

A naimi ifjú

Keresztelő János követsége

Jézus tanúsága Jánosról

A nép vezetőinek konoksága

A bűnös asszony

 • Asszonyok Jézus kíséretében.......... 8,

Példabeszéd a magvetőről

A példabeszéd magyarázata

A példabeszéd célja

Ki tartozik igazán Jézushoz?

A vihar lecsendesítése

A gerázai megszállott

Jairus lánya

 • Az apostolok szétküldése............... 9,

Heródes nyugtalansága

A csodálatos kenyérszaporítás

Péter vallomása

Jézus megjövendöli szenvedését

Jézus követése

Urunk színeváltozása

Az ördögtől megszállt fiú

Jézus ismét megjövendöli szenvedését

A tanítványok versengése

5.Jézus Krisztus útja Jeruzsálem felé

a.Jézus Krisztus követése és a tanítványok

A barátságtalan szamaritánusok

 • Jézus követésének feltételei
 • A 72  tanítvány szétküldése........... 10,

A megátalkodott városok

A tanítványok visszatérése

Jézus hálaadása

Az irgalmas szamaritánus

Mária és Márta

 • Az Úr imádsága.............................. 11,

Az állhatatos imádság

Az imádság meghallgatása

Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására

Visszaesés a bűnbe

Mária dicsérete

Jónás jele

A belső világosság

Jaj nektek, farizeusok!

Jaj nektek, törvénytudók!

 • Ne féljetek az üldözéstől!............... 12,

Őrizkedjetek a kapzsiságtól!

Bízzatok a gondviselésben!

Gyűjtsetek mennyei kincset!

Az éber szolgák

Jézussal vagy Jézus ellen

Az idők jele

 • Intés a bűnbánatra.......................... 13,

A terméketlen fügefa

Egy nyomorék asszony meg-

                   gyógyítása

b.Jézus Krisztus tanítása Isten országáról

Példabeszéd a mustármagról és

                   a kovászról

A szűk kapu

Jézus és Heródes

Jaj neked, Jeruzsálem!

 • Egy vízkóros meggyógyítása.......... 14,

Példabeszéd a főhelyekről

Az igazi vendégbarátság

Példabeszéd az ünnepi lakomáról

Jézus követése kereszthordozás

 • Az elveszett bárány........................ 15,

A tékozló fiú

 • A hűtlen intéző............................... 16,

A farizeusok képmutatása

A dúsgazdag és a koldus Lázár

 • Intelmek, a tanítványokhoz............ 17,

Hasonlat a szolgáról

A tíz leprás

Isten országának eljövetele

 •  

 • Példabeszéd az igazságtalan bíróról........ 18,

A farizeus és a vámos

Jézus és a gyermekek

A gazdag ifjú

Az önkéntes szegénység jutalma

6.Jézus Krisztus működése Judeában és Jeruzsálemben

a.Jézus Krisztus Jeruzsálemhez közeledik

Jézus harmadszor jövendöli meg

                   szenvedését

A jerikói vak

 • Zákeus, a vámos............................. 19,

Példabeszéd a mínákról

b.A szenvedés előtti napok

Jézus bevonul Jeruzsálembe

Jaj neked Jeruzsálem!

A templom megtisztítása

 • Honnan van Jézus hatalma?............ 20,

Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról

Szabad-e adót fizetni a császárnak?

A föltámadás kérdése

Dávid fia

Óvakodjatok az írástudóktól

 • A szegény asszony két fillérje........ 21,

Jövendölés a világ végéről

Előképe: Jeruzsálem pusztulása

Krisztus második eljövetele

Hasonlat a fügefáról

Virrasszatok!

7.Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása

a.Az utolsó vacsora

 • A főtanács határozata..................... 22,

Júdás eladja Mesterét

A húsvéti vacsora

Az úrvacsora alapítása

A tanítványok vetélkedése

Imádság Péterért

b.Jézus Krisztus szenvedése

Jézus gyötrődése Getsemánéban

Jézust elfogják

Péter tagadása

Jézus a főtanács előtt

 • Jézus Pilátus előtt........................... 23,

Jézus Heródes előtt

Jézus és Barabás

A keresztút

Jézust keresztre feszítik

Jézus halála

Jézust sírba helyezik

c.Jézus Krisztus feltámadása és mennybemenetele

 • Asszonyok a sírnál.......................... 24,

Az emmauszi tanítványok

Jézus megjelenik az apostoloknak

Búcsúbeszéd

Jézus mennybemenetele

 


XLIII.János szerinti evangélium

1.Előszó

 • Az isteni Ige................................... 1,

A világ világossága

Az Ige megtestesülése

2.Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete

Keresztelő János első tanúsága

Keresztelő János második tanúsága

János és András meghívása

Péter meghívása

Fülöp és Nátánael meghívása

3.Jézus Krisztus nyilvános működése

a.Először Jeruzsálemben

 • A kánai mennyegző........................ 2,

A templom megtisztítása

 • Jézus és Nikodémus........................ 3,

Jézus és Keresztelő János

 • Jézus Jákób kútjánál....................... 4,

Beszélgetés a szamariai asszonnyal

A tanítványok visszatérése

Jézus és a szamariaiak

Jézus Galileában

b.Másodszor Jeruzsálemben

 • Gyógyítás a Beteszda fürdőnél...... 5,

Jézus egysége az Atyával

Az Atya tanúsága Jézusról

A hitetlenség gyökere

 • A csodálatos kenyérszaporítás........ 6,

Jézus a vízen jár

Jézus beszéde a néphez

Jézus az élet kenyere

c.Harmadszor Jeruzsálemben

 • Jézus a sátorosünnepre készül......... 7,

Jézus a sátorosünnepen

Az ünnep utolsó napján

 • A házasságtörő asszony.................. 8,

Jézus a világ világossága

A hitetlenség büntetése

Ábrahám fiai

Jézus előbb volt mint Ábrahám

 • A vakonszülött meggyógyítása...... 9,

A csoda kivizsgálása

A vakonszülött hitvallása

 • Jézus a jó Pásztor............................ 10,

d.Negyedszer Jeruzsálemben

 • Lázár halála..................................... 11,

Jézus Máriánál és Mártánál

Lázár feltámasztása

A főtanács határozata Jézus ellen

Jézus Efraimban

 • A betániai vacsora.......................... 12,

Határozat Lázár ellen

Bevonulás Jeruzsálembe

Jézus és a pogányok

Szózat az égből

A zsidók hitetlensége

Jézus isteni küldetése

4.Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása

a.Az utolsó vacsora

 • A lábmosás..................................... 13,

A lábmosás tanulsága

Az áruló távozik

Az új parancsolat

Péter tagadásának megjövendölése

b.Jézus Krisztus búcsúbeszéde

 • Jézus megígéri a mennyei hazát...... 14,

Jézus megígéri a Szentlelket

Egyesülés Jézussal

Krisztus békéje

 • Jézus az igazi szőlőtő...................... 15,

A szeretet parancsa

A világ gyűlölete

 • A vigasztaló Szentlélek ................. 16,

A viszontlátás vigasztaló reménye

A búcsúbeszéd befejezése

 


c.Jézus Krisztus főpapi imája

 • Jézus önmagáért imádkozik............ 17,

Imádkozik az apostolokért

Imádkozik az egyházért

d.Jézus Krisztus szenvedése

 • Jézust elfogják................................ 18,

Jézus Annás és Kajafás előtt

Jézust kiszolgáltatják Pilátusnak

Jézus első kihallgatása

 • Jézust megostorozzák..................... 19,

Jézus második kihallgatása

Az ítélet

Jézust keresztre feszítik

Elosztják Jézus ruháit

Jézus végső rendelkezése

Jézus halála

Jézus oldalát megnyitják

Jézust sírba helyezik

e.Jézus Krisztus feltámadása

 • Péter és János a sírnál .................... 20,

Jézus megjelenik Mária Magdolnának

Jézus megjelenik az apostoloknak

Jézus megjelenik Tamásnak

 • Jézus Tibériás tavánál..................... 21,

Péter visszafogadása

Jövendölés Péterről és Jánosról

Befejezés

 


 

XLIV.Apostolok cselekedetei

 • Előszó    .......................................... 1,

1.Jézus Krisztus mennybemeneteléről, a Szentlélek eljöveteléről

Jézus mennybemenetele

 • Mátyás apostollá választása

2.Az ősegyház a zsidó környezetben

a.A jeruzsálemi egyház

 • Péter apostol pünkösdi beszéde...... 2,

A jeruzsálemi hívek élete

 • A béna koldus csodás meggyógyítása 3,

Péter apostol templomi beszéde

 • Péter és János a főtanács előtt........ 4,

A hívek hálás, áldozatos élete

 • Ananiás és Safira bűnhődése.......... 5,

Az egyház növekedése

Az apostolokat újabb üldözés éri

Gamáliel tanácsa

 • A hét diakónus megválasztása........ 6,

István ellen vádat emelnek

 • István beszéde................................ 7,

István vértanúsága.

                   Az első üldözés

b.A palesztinai misszió

 • Fülöp missziója Szamáriában.......... 8,

Péter és János szamariai útja

Az etióp udvarnok megtérése

 • Saul megtérése................................ 9,

Saul első fellépése

Péter liddai és joppei tartózkodása

3.Az ősegyház elterjedése a pogányok között

a.A pogánymisszió kezdetei

 • Kornéliusz látomása........................ 10,

Péter joppei látomása

Kornéliusz küldöttei Péternél

Péter meglátogatja Kornéliuszt

 • Péter Jeruzsálemben igazolja eljárását...... 11,

Az antióchiai egyház alapítása

 • Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása 12,

Heródes Agrippa halála

b.Pál apostol első missziós útja

 • Barnabást és Sault útra küldik........ 13,

Pál és Barnabás Ciprus szigetén

 • Az apostolok a piszidiai Antiochiában

                   Ikónium, Lisztra  Derbé... 14,

Az első missziós körút befejezése

c.Vita a mózesi törvény kötelező erejéről

 • Az apostoli zsinat........................... 15,

A jeruzsálemi határozat

A határozat kihirdetése

d.Pál apostol második útja

Antiochiától Troászig

 • A filippibeli események.................. 16,
 • Thesszalonikában............................ 17,

Béreában

Az areopáguszi beszéd

 • Pál apostol Korinthusban................ 18,

Hazatérés Antióchiába

e.Pál apostol harmadik útja

Apolló efézusi és korinthusi működése

 • Pál apostol Efézusba érkezik.......... 19,

Az efézusi apostolkodás

Az ezüstművesek zavargása

 • Pál apostol útnak indul................... 20,
 • Pál Milétuszban búcsút vesz az

                   efézusiaktól

Úton Jeruzsálem felé                            21,

f.Pál apostol fogsága

Jakab apostol tanácsa

Az apostolt elfogják

 • Pál védekező beszéde..................... 22,
 • Az apostol a főtanács előtt............. 23,

A zsidók merényletet terveznek

Pált Cézáreába viszik

 • A zsidók vádat emelnek az apostol ellen 24,

A per elnyújtása

 • Pál a császárhoz fellebbez............... 25,

Agrippa király látogatása Fesztusnál

 • Az apostol Agrippa király előtt...... 26,
 • A hajóút első szakasza.................... 27,

Tengeri vihar

Hajótörés

 • A máltai tartózkodás...................... 28,

A hajóút utolsó szakasza

Pál Rómában hirdeti Krisztust

 


XLV.Pál apostol levele Rómába

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Hálaadás

2.Megigazulás Jézus Krisztusban

a.Az emberiség megigazulásra szorul

A pogányok bűnössége

 • A zsidók bűnössége........................ 2,

A törvény megtartása és megszegése

A körülmetélés értéke

 • A zsidók kiváltságai....................... 3,

A zsidók és pogányok

                   egyformán bűnösök

b.A megigazulás útja

Hit Jézus Krisztusban

 • Ábrahám példája............................. 4,

Isten ígérete és a hit

Ábrahám hite

c.A megigazulás gyümölcsei

 • Békesség Istennel........................... 5,

Ádám és Krisztus

 • Fölszabadulás a bűn rabságából...... 6,

Az igaz élet szolgálatában

 • Felszabadulás a mózesi törvény alól ...... 7,

A törvény és a bűn

Az ember belső meghasonlottsága

 • A Krisztusban újjászületett ember boldogsága    8,

Az istenfiúság

A mennyei dicsőség

Isten kegyelmének magasztalása

d.A zsidó nép magatartása a megigazulással szemben

 • Az apostol együtt érez népével....... 9,

A zsidó nép és Isten ígéretei

Isten szabad választása

Isten új népe

A zsidó nép bűnössége

 • Hit nélkül nincs megigazulás.......... 10,

A zsidó nép maga okozta hitetlenségét

 • A zsidó nép maradéka.................... 11,

A pogányok megtérésének hatása

                   a zsidó népre

A zsidók jövendő megtérése

3.A keresztény ember erkölcsi kötelességei

a.Általános szabályok

 • Istennek tetsző élet......................... 12,

Felebaráti szeretet

Ellenségszeretet

 • Engedelmesség a fölöttes hatalom

                   iránt.................................. 13,

A törvény tökéletes teljesítése

b.Magatartás az aggályos keresztényekkel szemben

 • Óvás a szeretetlenségtől................. 14,

Óvás a megbotránkoztatástól

 • Megértés az aggályosokkal

     szemben 15,

4.Befejezés

A levél megokolása

Az apostol útitervei

 • Ajánlás és üdvözlések..................... 16,

Óvás a hamis tanítóktól

Üdvözletek Korinthusból Isten dicsérete

 


XLVI.Pál apostol első levele Korinthusba

 • Bevezetés
 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Hálaadás

1.Különböző visszaélések elítélése

a.A pártoskodás

A kereszt hirdetése

 • Az apostol igehirdetése.................. 2,

A keresztény bölcsesség

 • A pártoskodás elvetése................... 3,
 • Óvás a világ bölcsességétől............ 4,

Az apostolok példája

Az apostol a korinthusi közösség lelki atyja

b.Erkölcsi visszaélések

 • Egy botrányos eset......................... 5,
 • Pörösködés pogány bíró előtt......... 6,

A test Isten temploma

2.Válasz különböző kérdésekre

a.A keresztény házasság és a szüzesség

 • A keresztény házasság.................... 7,

A házasság felbonthatatlansága

A keresztények társadalmi helyzete

A szüzesség eszménye

 • Az áldozati hús fogyasztása
 • Elvi állásfoglalás............................. 8,

Megértés az aggályosokkal szemben

 • Az apostol példája.......................... 9,

Az apostol igénytelensége

Saját üdvösségének gondja

 • Intő példa....................................... 10,

Az áldozati lakoma és az úrvacsora

Gyakorlati tanácsok

b.Intézkedések az istentisztelettel kapcsolatban

 • Az asszonyok fátyolviselése........... 11,

Az utolsó vacsora ünneplése

 • A Szentlélek rendkívüli ajándékai 12,

Az Egyház Krisztus teste

 • A szeretet himnusza........................ 13,
 • A nyelvek adománya és a prófétálás 14,

Néhány szabály az istentiszteletre vonatkozóan

c.A holtak feltámadása

 • Krisztus feltámadása...................... 15,

Ha Krisztus fel nem támadt volna

Krisztus a holtak elsőszülöttje

A tagadás értelmetlensége

A feltámadt test tulajdonságai

A jövendő átalakulás és a végső

                   győzelem

3.Befejezés

 • Gyűjtés a jeruzsálemi hívők számára 16,

Útitervek

Befejező intelmek

Üdvözletek

 


XLVII.Pál apostol második levele Korinthusba

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Hálaadás a vigasztaló Istennek

2.Az apostol önvédelme

a.Védekezés a gyanúsításokkal szemben

Lelkiismeretének tisztasága

 • Szerető kímélete............................. 2,

Megbocsátó szeretete

Apostoli lelkülete

b.Az apostoli küldetés jelentősége

 • A küldetés nagysága....................... 3,

Az apostoli bátorság

 • Az igazság hirdetése....................... 4,

Isten ereje az emberi gyöngeségben

 • Mennyei honvágy........................... 5,

Krisztus szeretete

A nagy kiengesztelés hirdetője

 • Az apostol áldozatos élete.............. 6,

c.Intések és óvások

Óvás a pogány bűnöktől

 • Bensőséges kapcsolat a korinthusi

     egyházzal........................................ 7,

3.Gyűjtés a jeruzsálemi hívők számára

 • Gyűjtés Makedóniában................... 8,

A korinthusi gyűjtés

Titusznak és társainak ajánlása

 • A jótékonyság áldásai..................... 9,

4.Leszámolás az ellenfelekkel

 • Az apostol fegyverei....................... 10,

Az apostol tekintélye

Ellenfeleinek gőgje

 • Az apostol dicsekvésének alapja.... 11,

Önzetlensége

Oktalan öndicsérete

 • Rendkívüli kegyelmei..................... 12,

Áldozatkészsége a korinthusiakért

5.Befejezés

 • Az apostol szigorú eljárása............. 13,

Üdvözlés és áldás

 

 

XLVIII.Pál apostol levele Galáciába

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

A levél írásának indítóoka

2.Az apostol evangéliumának isteni eredete

Apostoli meghívása

 • Tanításának jóváhagyása................ 2,

Péter is jóváhagyja tanítását

A törvény nem tud üdvözíteni

3.Az apostol tanítása a megigazulásról

 • A megigazulás hitből ered.............. 3,

Ábrahám példája

A törvény rendeltetése

 • A törvény Krisztushoz vezérel....... 4,

Óvás a visszaeséstől

A szolgaság és a szabadság fiai

 • Ragaszkodjatok a szabadsághoz!... 5,

4.Az apostol tanítását követő élet

Lélek szerint éljetek!

 • Az igazi felebaráti szeretet............. 6,

5.Befejezés

Befejező intelmek

 


XLIX.Pál apostol levele Efézusba

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

2.A megváltás isteni műve

Isten kegyelmének magasztalása

Hálaadás és könyörgés a hívekért

 • A keresztény méltóság.................... 2,

A pogányok meghívása

 • Pál küldetése................................... 3,

Az apostol könyörgése

3.Buzdítás a méltó keresztény életre

 • Intés együttérzésre.......................... 4,

Az új élet kialakulása

A felebaráti szeretet kötelességei

 • A világosság fiai............................. 5,

A házastársak kötelességei

 • A gyermekek és szülők kötelességei 6,

A szolgák és gazdáik kötelességei

A lelki fegyverek

4.Befejezés

 

L.Pál apostol levele Filippibe

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Hálaadás és könyörgés

2.Az apostol egyéni közlései

A misszió helyzete

Az apostol helyzete

Buzdítás az egyetértésre

 • Krisztus példája.............................. 2,

Buzgóság a jóban

Timóteus és Epafroditusz küldetése

3.Buzdítás a méltó keresztény életre

 • Óvás a zsidó tévedésektől.............. 3,

Keresztény életeszmény

Állhatatosság az Úrban

 • Befejező intelmek........................... 4,

Az apostol hálája

 

 

LI.Pál apostol levele Kolosszéba

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Hálaadás és könyörgés

2.Krisztus páratlan méltósága

Krisztus a világ teremtője és

                   megváltója

Az apostol hivatása

 • A megváltás Krisztusban................ 2,

A helytelen vallási gyakorlatok

                   értéktelensége

3.Buzdítás a méltó keresztény életre

 • A régi és az új ember...................... 3,

Állapotbeli kötelességek

 • Befejező intelmek........................... 4,

 


LII.Pál apostol első levele Thesszalonikába

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Köszönet és elismerés

2.Az apostol kapcsolata a thesszalonikai hívekkel

 • Föllépése Thesszalonikában............ 2,

Az elért eredmény

A viszontlátás vágya

 • Timóteus jó hírei............................. 3,

Intések és tanítások

 • Istennek tetsző élet......................... 4,

Felebaráti szeretet

A meghaltak sorsa

 • A keresztény éberség...................... 5,

Végső intelmek

3.Befejezés

 

 

LIII.Pál apostol második levele Thesszalonikába

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Köszönet és elismerés

2.Krisztus második eljövetele

 • Az eljövetel előjelei........................ 2,

Buzdítás az állhatatosságra

3.Különböző intelmek

 • Imádság az apostolért..................... 3,

Óvás a tétlenségtől

4.Befejezés

 


 

LIV.Pál apostol Timótheushoz írt első levele

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

2.Általános lelkipásztori kötelességek

Harc a hamis tanítások ellen

Hála az apostoli hivatásért

 • Buzdítás az imádságra.................... 2,

Helyes magatartás az istentiszteleteken

 • Az egyházi elöljárók....................... 3,

A diakónusok

 • Óvás a tévtanítóktól....................... 4,

3.Egyéni magatartás

Példaadó élet

 • Magatartás az idősekkel szemben.... 5,

Magatartás a papokkal szemben

 • Magatartás a rabszolgákkal szemben 6,

Óvás a kapzsiságtól

Timótheus legyen példakép

4.Befejezés

 

 

LV.Pál apostol második levele Timótheushoz

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

2.Hűség az Úr szolgálatában

Az evangélium bátor hirdetése

 • Az apostoli munka jutalma............. 2,

3.Helyes magatartás a tévtanítókkal szemben

A jelen nehézségei

 • A jövő veszélyei............................. 3,

Kitartás az apostoli munkában

4.Befejezés


LVI.Pál apostol levele Tituszhoz

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

2.Gondoskodás a krétai egyházról

Egyházi elöljárók rendelése

Harc a tévtanítókkal szemben

3.Lelkipásztori tanácsok

 • Az állapotbeli kötelességek............ 2,

A megváltás kegyelme

 • Engedelmesség az elöljárókkal

                   szemben............................ 3,

Óvás a hamis tanításoktól

4.Befejezés

 

 

LVII.Pál apostol levele Filemonhoz

Címzés és apostoli üdvözlet

Hálaadás

Kérés Onézimusz érdekében

Befejezés

 


 

LVIII.Pál apostol Zsidókhoz írt levele

1.Bevezetés

 •               .......................................... 1,

2.Az Újszövetség az Ószövetség kiteljesedése

a.Krisztus személyének felsége

Krisztus kiválóbb az angyaloknál

 • Az emberiség megváltó királya....... 2,
 • Krisztus kiválóbb Mózesnél............ 3,
 • Buzdítás az állhatatosságra............. 4,

b.Krisztus papságának kiválósága

 • Jézus az újszövetség főpapja.......... 5,
 • Buzdítás a tökéletességre............... 6,
 • Jézus örök főpap Melkisédek

                   rendje szerint.................... 7,

Papsága felülmúlja a lévita papságot

c.Krisztus áldozatának örök értéke

 • Jézus a mennyei szentély főpapja... 8,
 • Az ószövetségi áldozatok tökéletlensége 9,

Az Újszövetség tökéletes áldozata

Krisztus az Újszövetség közvetítője

 • Áldozatának megváltó ereje........... 10,

3.Állhatatos hitvallás az Újszövetség mellett

Buzdítás az állhatatosságra

 • A hit példaképei az Ószövetségben 11,
 • Állhatatosak a szenvedésben.......... 12,

Óvás az elpártolástól

 • Különböző erkölcsi intelmek.......... 13,

4.Befejezés

 


LIX.Jakab apostol levele

 • Címzés   .......................................... 1,

1.Mennyei bölcsesség

Öröm a megpróbáltatásban

Elfordulás a világtól

Tettekben megnyilvánuló kereszténység

 • Őrizkedjetek a személyválogatástól 2,

A jócselekedetek gyakorlása

 • A nyelv megfékezése...................... 3,

2.Földi bölcsesség

A kétféle bölcsesség

 • Kapzsiság........................................ 4,

Világias lelkület

Szeretetlenség

Evilági okosság

 • A gazdagság veszélyei.................... 5,

3.Befejező intelmek

Intés a türelemre

Intés a kitartó imádságra

 


 

LX.Péter apostol első levele

1.Bevezetés

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Hálaadás a megváltás kegyelméért

2.A keresztény élet elemei

Hivatás az életszentségre

Felebaráti szeretet

 • Ragaszkodás Krisztushoz............... 2,

Tiszta élet és jótettek

Engedelmesség a felsőbbség iránt

A rabszolgák kötelességei

 • A házastársak kötelességei............. 3,

A békesség szelleme

3.A keresztény élet indító okai

A szenvedő Krisztus példája

 • Sorsközösségünk Krisztussal.......... 4,

A közelgő ítélet gondolata

 • Végső intelem és az örök dicsőség reménye        5,

4.Befejezés

 

 

LXI.Péter apostol második levele

 • Címzés és apostoli üdvözlet........... 1,

Krisztus üdvösségre vezető ismerete

 • A hamis tanítók sorsa..................... 2,
 • Krisztus második eljövetele............ 3,

Befejezés

 

 


LXII.János apostol első levele

1.Bevezetés                               1,

2.Isten világosság:       
 éljetek Isten világosságában

Kerüljétek a bűnt

 • Tartsátok meg Isten parancsolatait... 2,

Óvakodjatok az Antikrisztustól

3.Isten Atyánk:           
éljetek, mint Isten gyermekei

 • Az istenfiúság kegyelmét kaptátok.. 3,

Szeressétek egymást!

 • Óvakodjatok a hamis prófétáktól!... 4,

4.Isten szeretet:           
éljetek szeretetben!

Szeressétek Istent!

 • Higgyetek Krisztusban................... 5,

Könyörögjetek bizalommal!

5.Befejezés

 

 

LXIII.János apostol második levele

Címzés és apostoli üdvözlet

Éljetek szeretetben!

Tartsatok ki a hitben!

Befejezés

 

 

LXIV.János apostol harmadik levele

Címzés és apostoli üdvözlet

Tarts ki a jó úton!

A rossz példát ne kövesd!

Befejezés

LXV.Júdás apostol levele

Címzés és apostoli üdvözlet

Bevezetés

Óvás a hamis tanítástól

Jövendölés a hamis tanítókról

Intelmek a hívekhez

Befejezés

 


LXVI.János apostol Jelenésekről írt könyve

1.Bevezető 1,1-11.

 • Üdvözlet......................................... 1,1,

A megdicsőült Emberfiának meg-

.................. jelenése...............           .... 1,9.

2.Történeti részek....... 1,12 - 14,20.

a.Egyház a mai földön            1,12 - 3,22.

A hét csillag és hét gyertyatartó..........

Levelek

 •               Efézushoz                      2,1.

              Szmirnához.........             2,8.

              Pergamumhoz.....             2,12.

              Tiatirához...........             2,18.

 •               Szárdeszhez                  3,1.

                   Filadelfiához......            3,7.

                   Laodiceához.......            3,14.

b.Isten cselekvő jelenléte    4,1 - 8,1.

 • A jelenlévő Isten imádata trónjánál 4,1.
 • A hétpecsétes könyv....................... 5,1.

A Bárány                                         5,6.

 • Az első hat pecsét feltörése............ 6,1.
 • Az igazak megjelölése.................... 7,1.

A győztesek serege                          7,9.

 • A hetedik pecsét feltörése.............. 8,1.

c.A világot figyelmeztető ítéletek        8,2 - 11,18.

Az első négy harsonaszó                      8,7.

A sas bejelenti a három jajt            8,13.

 • Az ötödik harsonaszó az első jaj..... 9,1.

A hatodik harsonaszó a második jaj    9,13.

 • A könyvtekercs                         10,1.

János lenyeli a könyvet                 10,8.

 • A templom felmérése                11,1.

A két tanú                                          11,3.

A nagy földrengés                       11,13.

A hetedik harsonaszó a harmadik jaj    11,15.

d.Gonosz erők támadása Isten és népe ellen 11,19 - 14,20.

A mennyei templom

 • Az asszony és a Sárkány.............. 12,1.

Mihály legyőzi a Sárkányt             12,7.

A Sárkány üldözi az asszonyt   12,13.

 • A tengeri vadállat......................... 13,1.

A szárazföldi vadállat......           13,11.

 • A Bárány és kísérete.................... 14,1.

A három angyal üzenete................... 14,6.

Az aratás három angyala.......           14,14.

3.Eszkatalogiai részek 15,1 -22,5.

a.Büntető csapások a gonoszokra  15,1- 16,21.

 • Hét angyal átveszi a hét csészét... 15,1.
 • A hét csésze kitöltése................... 16,1.

b.A gonosz hatalmat megítéli Isten     17,1- 18,24.

 • Az istentelen Babilon................... 17,1.

A látomás magyarázata................ 17,7.

 • Babilon bukása............................. 18,1.

Babilon siratása................................. 18,9.

Az elpusztult város képe              18,21.

c.Isten végső ítélete  19,1 - 19,15.

 • Öröm a Mennyben....................... 19,1.

A győzelmes fehér lovas..           19,11.

A vadállat és a hamis próféta megítélése                       19,17.

 • Sátán megbilincselése................... 20,1.

Az ezer éves korszak......................... 20,4.

Az ezer év utáni ítélet....................... 20,7.

 


 

d.Egyház az Új Földön     21,1 - 22,5.

 • Új ég és új Föld............................ 21,1.

Az új Jeruzsálem.......................... 21,9.

 • Az élet folyója.............................. 22,1.

Az üdvözültek boldogsága............... 22,3.

4.Befejezés        22,6 - 22,21.

 


 

Tartalmi mutató

I.      Mózes I. könyve.................................................................................................................................................... 1

1.      Az őstörténet........................................................................................................................................................ 1

2.      Ábrahám története............................................................................................................................................ 1

3.      Izsák és Jákob története.................................................................................................................................. 1

4.      József története.................................................................................................................................................. 2

II.     Mózes II. könyve................................................................................................................................................... 2

1.      Az Egyiptomból való szabadulás................................................................................................................ 2

a.      Izrael Egyiptomban............................................................................................................................................. 2

b.      Átkelés a Vöröstengeren..................................................................................................................................... 2

2.      Vándorlás a pusztában..................................................................................................................................... 2

3.      Szövetségkötés a Sinai hegynél................................................................................................................... 3

a.      A szövetség és a tízparancsolat......................................................................................................................... 3

b.      A szövetség könyve.............................................................................................................................................. 3

c.      A szentélyre vonatkozó előírások..................................................................................................................... 3

d.      Izrael hűtlensége és a szövetség megújítása................................................................................................... 3

e.      A szentély felállítása........................................................................................................................................... 3

III.        Mózes harmadik könyve......................................................................................................................... 4

1.      Az áldozatok szertartása.............................................................................................................................. 4

2.      A papok beiktatása.............................................................................................................................................. 4

3.      A tiszta és tisztátalan megkülönböztetése.......................................................................................... 4

4.      A szentség törvénye.......................................................................................................................................... 5

IV.        Mózes negyedik könyve.......................................................................................................................... 6

1.      A számbavétel....................................................................................................................................................... 6

2.      Különféle törvények........................................................................................................................................ 6

3.      A törzsek vezéreinek áldozati ajándéka és a leviták felszentelése....................................... 6

4.      A húsvét és az útra kelés................................................................................................................................ 6

5.      Állomások a pusztában.................................................................................................................................... 6

6.      Az áldozat bemutatására vonatkozó rendelkezések...................................................................... 6

7.      Kádestől Moábig................................................................................................................................................. 6

8.      Új rendelkezések................................................................................................................................................. 7

9.      A zsákmány és az osztozkodás...................................................................................................................... 7

V.     Mózes ötödik könyve..................................................................................................................................... 7

1.      Bevezető beszédek.............................................................................................................................................. 7

a.      Mózes első beszéde.............................................................................................................................................. 7

b.      Mózes második beszéde...................................................................................................................................... 7

2.      Mózes ötödik könyvének törvényei........................................................................................................... 8

a.      Vallási törvények................................................................................................................................................. 8

b.      A megtorlás törvénye.......................................................................................................................................... 8

c.      A házasság............................................................................................................................................................ 8

d.      A gyönge védelme................................................................................................................................................ 8

e.      Az istentiszteletet illető rendelkezések............................................................................................................. 8

3.      Befejező beszédek................................................................................................................................................ 8

a.      A második beszéd vége........................................................................................................................................ 8

b.      A harmadik és utolsó beszéd.............................................................................................................................. 8

4.      Mózes halála........................................................................................................................................................ 8

VI.        Józsué könyve................................................................................................................................................. 9

1.      Az ígéret földjének elfoglalása................................................................................................................. 9

a.      Előkészületek........................................................................................................................................................ 9

b.      Átkelés a Jordánon.............................................................................................................................................. 9

c.      Jerikó meghódítása............................................................................................................................................. 9

d.      Ai elfoglalása....................................................................................................................................................... 9

e.      Az áldozatbemutatás és a törvény felolvasása Ebál hegyén....................................................................... 9

f.      Szerződés Izrael és a gibeoniták között........................................................................................................... 9

g.      Az öt amorita király szövetsége, Palesztina déli részének meghódítása................................................... 9

h.      Az északi részek meghódítása............................................................................................................................ 9

i.      Összefoglalás........................................................................................................................................................ 9

2.      A föld felosztása a törzsek között........................................................................................................... 9

a.      A Jordánon inneni törzsek................................................................................................................................. 9

b.      A három nagy törzs a Jordántól nyugatra...................................................................................................... 9

c.      A hét másik törzs................................................................................................................................................ 10

d.      A kiváltságos városok....................................................................................................................................... 10

3.      Józsué halála...................................................................................................................................................... 10

a.      A Jordánon túli törzsek hazatérése. Vita az oltár körül............................................................................ 10

b.      Józsué búcsúbeszéde......................................................................................................................................... 10

c.      Összejövetel Szichemben.................................................................................................................................. 10

d.      Függelék............................................................................................................................................................. 10

VII.       A bírák könyve.............................................................................................................................................. 10

1.      A törzsek elhelyezkedése Kánaán földjén.......................................................................................... 10

2.      A bírák korának ismertetése....................................................................................................................... 10

3.      A bírák története.............................................................................................................................................. 10

a.      Otniel................................................................................................................................................................... 10

b.      Ehud..................................................................................................................................................................... 10

c.      Samgar................................................................................................................................................................ 10

d.      Debóra és Bárák................................................................................................................................................ 10

e.      Gedeon................................................................................................................................................................ 10

f.      Tola 10,............................................................................................................................................................... 11

g.      Jai......................................................................................................................................................................... 11

h.      Jefte...................................................................................................................................................................... 11

i.      Ibszán................................................................................................................................................................... 11

j.      Elon...................................................................................................................................................................... 11

k.      Abdon.................................................................................................................................................................. 11

l.      Sámson 13,.......................................................................................................................................................... 11

4.      Függelék................................................................................................................................................................ 11

a.      Micha szentélye és Dán törzsének vándorlása............................................................................................ 11

b.      Gibeon bűne és a Benjamin törzse elleni háború....................................................................................... 11

VIII.     Rut könyve....................................................................................................................................................... 11

IX.        Sámuel I. könyve.......................................................................................................................................... 12

1.      Sámuel.................................................................................................................................................................... 12

a.      Sámuel gyermekkora......................................................................................................................................... 12

b.      A szövetség ládája a filiszteusoknál.............................................................................................................. 12

2.      Sámuel és Saul.................................................................................................................................................... 12

a.      A királyság megalapítása 8,............................................................................................................................ 12

b.      Saul uralmának kezdete................................................................................................................................... 12

3.      Saul és Dávid....................................................................................................................................................... 12

a.      Dávid az udvarban............................................................................................................................................ 12

b.     Dávid elmenekül........................................................................................................................................... 12

c.      Dávid bujdosása................................................................................................................................................ 12

d.      Dávid a filiszteusok közt.................................................................................................................................. 13

X.     Sámuel második könyve............................................................................................................................. 13

1.      Dávid....................................................................................................................................................................... 13

a.      Dávid, Júda királya.......................................................................................................................................... 13

b.      Dávid, Júda és Izrael királya.......................................................................................................................... 13

c.      Dávid utódai...................................................................................................................................................... 13

2.      Kiegészítés............................................................................................................................................................ 14

XI.        Királyok első könyve............................................................................................................................ 14

1.      Dávid utódai a trónon.................................................................................................................................... 14

2.      Salamon dicsőséges uralma......................................................................................................................... 14

a.      A bölcs Salamon................................................................................................................................................ 14

b.      Salamon építkezései.......................................................................................................................................... 14

c.      Salamon üzleti vállalkozása........................................................................................................................... 15

d.      Salamon uralmának árnyoldalai................................................................................................................... 15

3.      A politikai és vallási megoszlás............................................................................................................... 15

4.      A két királyság Illés koráig....................................................................................................................... 15

a.      Roboám  további uralma................................................................................................................................. 15

5.      Illés működése................................................................................................................................................... 15

a.      A nagy szárazság............................................................................................................................................... 15

b.      Illés a Hóreben................................................................................................................................................... 15

c.      Az arám háborúk............................................................................................................................................... 15

d.      A Nabót szöllője................................................................................................................................................ 15

e.      Újabb arám háború.......................................................................................................................................... 15

f.      Acháb halála után............................................................................................................................................ 15

XII.      Királyok második könyve................................................................................................................... 16

1.      Elizeus működése.............................................................................................................................................. 16

a.      Az első időszak................................................................................................................................................... 16

b.      Háború Moáb ellen........................................................................................................................................... 16

c.      Elizeus egyéb csodái......................................................................................................................................... 16

d.      Az arám háborúk............................................................................................................................................... 16

e.      Jehu története.................................................................................................................................................... 16

f.      Atália uralmától kezdve Elizeus haláláig.................................................................................................... 16

2.      A két ország Szamária elfoglalásáig.................................................................................................... 16

3.      Júda utolsó korszaka..................................................................................................................................... 17

a.      Ezékiás, Ésaiás próféta és Asszíria................................................................................................................ 17

b.      A két istentelen király....................................................................................................................................... 17

c.      Jósiás és a vallási megújulás.......................................................................................................................... 17

d.      Jeruzsálem pusztulása...................................................................................................................................... 17

XIII.     Krónikák első  Könyve.......................................................................................................................... 17

1.      A Dávidra irányuló családfák................................................................................................................... 17

a.      Ádámtól Izraelig................................................................................................................................................ 17

b.      Júda..................................................................................................................................................................... 17

c.      Dávid háza.......................................................................................................................................................... 17

d.      A déli törzsek...................................................................................................................................................... 17

e.      A Jordánon túli törzsek.................................................................................................................................... 18

f.      Lévi....................................................................................................................................................................... 18

g.      Az északi törzsek................................................................................................................................................ 18

h.      Benjamin és Jeruzsálem................................................................................................................................... 18

i.      Saul, Dávid elődje............................................................................................................................................. 18

2.      Dávid és a templomi istentisztelet megszervezése.......................................................................... 18

a.      Dávid királysága............................................................................................................................................... 18

b.      A szövetség ládája Dávid városában............................................................................................................ 18

3.      A templomépítés előzményei........................................................................................................................ 18

XIV.     Krónikák második könyve.................................................................................................................. 18

1.      Salamon és a templomépítés........................................................................................................................ 18

2.      Az első reformok a királyság idején....................................................................................................... 19

a.      Roboám uralkodása és a leviták átköltözése............................................................................................... 19

b.      Hűség a törvényes papsághoz, Abija  uralkodása alatt............................................................................ 19

c.      Asa uralkodása és kultuszreformjai............................................................................................................... 19

d.      Josafát jámbor uralma..................................................................................................................................... 19

e.      Istentelen királyok uralkodása....................................................................................................................... 19

f.      Akik fél szívvel szolgálták az Urat.................................................................................................................. 19

3.      A nagy reformok kora.................................................................................................................................... 19

a.      Akház istentelen uralma   28,.......................................................................................................................... 19

b.      A nagy megújulás Ezékiás idejében............................................................................................................... 19

c.      Manassé és Ámon istentelen uralma.............................................................................................................. 20

d.      Megújulás Jósiás alatt..................................................................................................................................... 20

e.      A királyság utolsó évei..................................................................................................................................... 20

XV.       Ezsdrás könyve............................................................................................................................................ 20

1.      Hazatérés és a templom újjáépítése......................................................................................................... 20

2.      Ezsdrás működése............................................................................................................................................. 20

XVI.     Nehémiás könyve......................................................................................................................................... 20

XVII.        Eszter könyve......................................................................................................................................... 21

XVIII.       Jób könyve.................................................................................................................................................. 22

1.      Bevezető................................................................................................................................................................ 22

2.      Párbeszédek......................................................................................................................................................... 22

a.      A vita első menete.............................................................................................................................................. 22

b.      A vita második menete...................................................................................................................................... 22

c.      A vita harmadik menete.................................................................................................................................... 22

d.      A bölcsesség dicsérete...................................................................................................................................... 22

e.      A párbeszédek befejezése................................................................................................................................. 22

3.      Az Elihu-beszédek............................................................................................................................................. 22

4.      A Jahve - beszédek............................................................................................................................................. 22

a.      Az első beszéd..................................................................................................................................................... 22

b.      A második beszéd............................................................................................................................................... 22

5.      Befejezés................................................................................................................................................................ 22

XIX.     Zsoltárok könyve..................................................................................................................................... 23

1.      Első könyv............................................................................................................................................................ 23

2.      Második könyv................................................................................................................................................... 23

3.      Harmadik könyv................................................................................................................................................ 24

4.      Negyedik könyv.................................................................................................................................................. 24

5.      Ötödik könyv....................................................................................................................................................... 24

XX.      Példabeszédek könyve.......................................................................................................................... 25

1.      Bevezető................................................................................................................................................................ 25

a.      A bölcsesség ajánlása...................................................................................................................................... 25

2.      Salamon bölcs mondásainak nagy gyűjteménye............................................................................... 25

3.      A bölcsek mondásainak gyűjteménye...................................................................................................... 26

4.      Salamon mondásainak második gyűjteménye..................................................................................... 26

5.      Agur mondásai.................................................................................................................................................... 26

6.      Találós mondások............................................................................................................................................ 26

7.      Lemuel szavai 31,............................................................................................................................................... 26

8.      A derék asszony dicsérete............................................................................................................................ 26

XXI.     Prédikátor könyve................................................................................................................................... 26

XXII.        Énekek Éneke........................................................................................................................................... 26

XXIII.       Ésaiás próféta könyve...................................................................................................................... 27

1.      Beszédek a szír efraimita háború előtti évekből............................................................................. 27

2.      Az Immánuel-könyv.......................................................................................................................................... 27

3.      Fenyegető jövendölések az idegen népek ellen................................................................................. 27

4.      Jövendölések a végső időkről.................................................................................................................... 27

5.      Beszédek Izraelről és Júdáról................................................................................................................... 28

XXIV.       Jerémiás próféta könyve............................................................................................................... 30

1.      Jövendölések Júda és Jeruzsálem ellen................................................................................................. 30

a.      Jósiás uralkodása idején................................................................................................................................. 30

b.      Beszédek, főleg Jojakim király idejéből........................................................................................................ 30

c.      Beszédek, főleg a Jojakim uralkodása utáni időkből................................................................................. 30

d.      Babilon az Úr ostora........................................................................................................................................ 31

2.      Jövendölések a nemzetek ellen................................................................................................................. 31

3.      Üdvösséget hirdető jövendölések............................................................................................................ 31

a.      Bevezetés: Jeremiás az igaz próféta............................................................................................................... 31

b.      Jövendölések a fogsággal kapcsolatban...................................................................................................... 31

c.      A vigasztalások könyve.................................................................................................................................... 31

d.      A vigasztalások könyvének kiegészítése........................................................................................................ 31

e.      Különféle tartalmú részletek........................................................................................................................... 31

4.      Jerémiás szenvedései........................................................................................................................................ 31

5.      Jövendölések a nemzetek ellen - folytatás........................................................................................ 31

a.      Részletes jövendölések..................................................................................................................................... 31

6.      Függelék................................................................................................................................................................ 32

XXV.        Jerémiás siralmai................................................................................................................................. 32

XXVI.       Ezékiel próféta könyve................................................................................................................. 32

1.      Jeruzsálem ostroma előtt............................................................................................................................ 32

2.      Jeruzsálem ostroma alatt és után,.......................................................................................................... 33

3.      Ezékiel törvénykönyve................................................................................................................................. 33

XXVII.      Dániel próféta könyve.................................................................................................................... 34

1.      Történeti rész..................................................................................................................................................... 34

a.      Dániel ifjúsága.................................................................................................................................................. 34

b.      Látomás a nagy szoborról............................................................................................................................... 34

c.      A király aranyszobra........................................................................................................................................ 34

d.      A nagy fa látomása és a beteljesedés............................................................................................................ 34

e.      Belsacár gőgje és bukása................................................................................................................................ 34

f.      Az oroszlánok barlangjában........................................................................................................................... 34

2.      Jelképes látomások.......................................................................................................................................... 34

a.      A négy vadállat.................................................................................................................................................. 34

b.      A kos és a kecskebak......................................................................................................................................... 34

c.      A hetven hétről................................................................................................................................................... 34

d.      Látomás Isten dicsőségéről............................................................................................................................. 34

e.      Görögország, Egyiptom, Szíria sorsa............................................................................................................ 34

f.      A vég idejéről..................................................................................................................................................... 34

XXVIII.        Hóseás próféta könyve.............................................................................................................. 35

1.      Hóseás házassága, a házasság jelképes értelme............................................................................... 35

2.      Izrael bűnei és bűnhődése............................................................................................................................. 35

3.      Izrael megtér és irgalomra lel................................................................................................................. 35

XXIX.       Jóel próféta könyve......................................................................................................................... 36

1.      A sáskajárás csapása....................................................................................................................................... 36

a.      Siralom és könyörgés........................................................................................................................................ 36

2.      Az Új korszak és az Úr napja......................................................................................................................... 36

XXX.        Ámós próféta könyve........................................................................................................................ 36

1.      Ítélet a szomszédos népek és Izrael felett.......................................................................................... 36

2.      Figyelmeztetés Izrael számára................................................................................................................. 36

3.      A látomások........................................................................................................................................................ 36

4.      Az újjászületés reménye................................................................................................................................ 36

XXXI.       Abdiás próféta könyve..................................................................................................................... 37

XXXII.     Jónás próféta könyve....................................................................................................................... 37

XXXIII.        Mikeás próféta könyve.............................................................................................................. 37

1.      Vádbeszéd Izrael ellen.................................................................................................................................. 37

2.      Sionra vonatkozó ígéretek.......................................................................................................................... 37

3.      Vádbeszéd Izrael ellen.................................................................................................................................. 37

4.      Remény................................................................................................................................................................... 37

XXXIV.        Náhum próféta könyve............................................................................................................... 38

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 38

2.      Ninive pusztulása.............................................................................................................................................. 38

XXXV.      Habakuk próféta könyve............................................................................................................... 38

1.      Párbeszéd Isten és a próféta között........................................................................................................ 38

2.      A hódító megátkozása.................................................................................................................................... 38

XXXVI.        Sofóniás próféta könyve.......................................................................................................... 38

1.      Az Úr napja Júdában......................................................................................................................................... 38

2.      A népek ellen....................................................................................................................................................... 38

3.      Jeruzsálem ellen............................................................................................................................................... 38

4.      A pogányok megtérése. Ígéretek............................................................................................................... 38

XXXVII.       Aggeus próféta könyve.............................................................................................................. 38

XXXVIII.      Zakariás próféta könyve......................................................................................................... 39

1.      rész........................................................................................................................................................................... 39

2.      rész........................................................................................................................................................................... 39

XXXIX.        Malakiás próféta könyve........................................................................................................ 39

XL.       Máté szerinti evangélium.................................................................................................................. 40

1.      Jézus Krisztus gyermekkora........................................................................................................................ 40

2.      Jézus Krisztus nyilvános működésének előkészítése...................................................................... 40

3.      Jézus Krisztus nyilvános működése Galileában................................................................................ 40

4.      Izrael elutasítja a Messiást........................................................................................................................ 40

5.      Szakítás a néppel és vezetőivel................................................................................................................. 40

6.      Jézus  működése Judeában és Jeruzsálemben........................................................................................ 41

a.      Út Jeruzsálem felé............................................................................................................................................. 41

7.      Jézus  szenvedése, halála és feltámadása............................................................................................ 41

a.      Az utolsó vacsora.............................................................................................................................................. 41

b.      Jézus Krisztus szenvedései............................................................................................................................... 41

c.      Jézus Krisztus feltámadása.............................................................................................................................. 41

XLI.     Márk szerinti evangélium.................................................................................................................. 42

1.      Jézus Krisztus nyilvános működésének előkészítése...................................................................... 42

2.      Jézus Krisztus nyilvános működése Galileában................................................................................ 42

a.      Kezdeti sikerek és nehézségek......................................................................................................................... 42

b.      Jézus Krisztus és tanítványai.......................................................................................................................... 42

3.      Jézus Krisztus működése Judeában és Jeruzsálemben...................................................................... 42

a.      Út Jeruzsálem felé............................................................................................................................................. 42

b.      A szenvedés előtti napok.................................................................................................................................. 42

4.      Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása.......................................................................... 43

a.      Az utolsó vacsora.............................................................................................................................................. 43

b.      Jézus Krisztus szenvedése................................................................................................................................ 43

c.      Jézus Krisztus föltámadása és mennybemenetele........................................................................................ 43

XLII.        Lukács szerinti evangélium........................................................................................................ 43

1.      Előszó..................................................................................................................................................................... 43

2.      Jézus Krisztus gyermekkora........................................................................................................................ 43

3.      Jézus Krisztus nyilvános működésének előkészítése...................................................................... 43

4.      Jézus Krisztus nyilvános működése Galileában................................................................................ 43

a.      Jézus Krisztus működésének kezdete.............................................................................................................. 43

b.      Apostolválasztás és Jézus Krisztus további működése............................................................................... 44

5.      Jézus Krisztus útja Jeruzsálem felé......................................................................................................... 44

a.      Jézus Krisztus követése és a tanítványok...................................................................................................... 44

b.      Jézus Krisztus tanítása Isten országáról....................................................................................................... 44

6.      Jézus Krisztus működése Judeában és Jeruzsálemben...................................................................... 45

a.      Jézus Krisztus Jeruzsálemhez közeledik........................................................................................................ 45

b.      A szenvedés előtti napok.................................................................................................................................. 45

7.      Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása.......................................................................... 45

a.      Az utolsó vacsora.............................................................................................................................................. 45

b.      Jézus Krisztus szenvedése................................................................................................................................ 45

c.      Jézus Krisztus feltámadása és mennybemenetele........................................................................................ 45

XLIII.       János szerinti evangélium............................................................................................................ 46

1.      Előszó..................................................................................................................................................................... 46

2.      Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete................................................................................ 46

3.      Jézus Krisztus nyilvános működése......................................................................................................... 46

a.      Először Jeruzsálemben..................................................................................................................................... 46

b.      Másodszor Jeruzsálemben............................................................................................................................... 46

c.      Harmadszor Jeruzsálemben............................................................................................................................. 46

d.      Negyedszer Jeruzsálemben.............................................................................................................................. 46

4.      Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása.......................................................................... 46

a.      Az utolsó vacsora.............................................................................................................................................. 46

b.      Jézus Krisztus búcsúbeszéde........................................................................................................................... 46

c.      Jézus Krisztus főpapi imája............................................................................................................................. 47

d.      Jézus Krisztus szenvedése................................................................................................................................ 47

e.      Jézus Krisztus feltámadása.............................................................................................................................. 47

XLIV.       Apostolok cselekedetei................................................................................................................ 47

1.      Jézus Krisztus mennybeme-neteléről, a Szentlélek eljöveteléről......................................... 47

2.      Az ősegyház a zsidó környezetben........................................................................................................... 47

a.      A jeruzsálemi egyház........................................................................................................................................ 47

b.      A palesztinai misszió......................................................................................................................................... 47

3.      Az ősegyház elterjedése a pogányok között...................................................................................... 47

a.      A pogánymisszió kezdetei................................................................................................................................ 47

b.      Pál apostol első missziós útja......................................................................................................................... 48

c.      Vita a mózesi törvény kötelező erejéről........................................................................................................ 48

d.      Pál apostol második útja................................................................................................................................. 48

e.      Pál apostol harmadik útja............................................................................................................................... 48

f.      Pál apostol fogsága.......................................................................................................................................... 48

XLV.        Pál apostol levele Rómába......................................................................................................... 49

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 49

2.      Megigazulás Jézus Krisztusban................................................................................................................. 49

a.      Az emberiség megigazulásra szorul............................................................................................................... 49

b.      A megigazulás útja............................................................................................................................................ 49

c.      A megigazulás gyümölcsei............................................................................................................................... 49

d.      A zsidó nép magatartása a megigazulással szemben................................................................................. 49

3.      A keresztény ember erkölcsi kötelességei........................................................................................... 49

a.      Általános szabályok.......................................................................................................................................... 49

b.      Magatartás az aggályos keresztényekkel szemben..................................................................................... 49

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 49

XLVI.       Pál apostol első levele Korinthusba............................................................................... 50

1.      Különböző visszaélések elítélése............................................................................................................ 50

a.      A pártoskodás.................................................................................................................................................... 50

b.      Erkölcsi visszaélések......................................................................................................................................... 50

2.      Válasz különböző kérdésekre.................................................................................................................... 50

a.      A keresztény házasság és a szüzesség............................................................................................................ 50

b.      Intézkedések az istentisztelettel kapcsolatban............................................................................................. 50

c.      A holtak feltámadása........................................................................................................................................ 50

3.      Befejezés................................................................................................................................................................ 50

XLVII.      Pál apostol második levele Korinthusba...................................................................... 51

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 51

2.      Az apostol önvédelme.................................................................................................................................... 51

a.      Védekezés a gyanúsításokkal szemben.......................................................................................................... 51

b.      Az apostoli küldetés jelentősége.................................................................................................................... 51

c.      Intések és óvások............................................................................................................................................... 51

3.      Gyűjtés a jeruzsálemi hívők számára...................................................................................................... 51

4.      Leszámolás az ellenfelekkel..................................................................................................................... 51

5.      Befejezés................................................................................................................................................................ 51

XLVIII.         Pál apostol levele Galáciába............................................................................................. 51

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 51

2.      Az apostol evangéliumának isteni eredete......................................................................................... 51

3.      Az apostol tanítása a megigazulásról.................................................................................................. 51

4.      Az apostol tanítását követő élet............................................................................................................ 51

5.      Befejezés................................................................................................................................................................ 51

XLIX.       Pál apostol levele Efézusba..................................................................................................... 52

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 52

2.      A megváltás isteni műve................................................................................................................................ 52

3.      Buzdítás a méltó keresztény életre....................................................................................................... 52

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 52

L.     Pál apostol levele Filippibe................................................................................................................. 52

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 52

2.      Az apostol egyéni közlései........................................................................................................................... 52

3.      Buzdítás a méltó keresztény életre....................................................................................................... 52

LI.        Pál apostol levele Kolosszéba.................................................................................................... 52

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 52

2.      Krisztus páratlan méltósága..................................................................................................................... 52

3.      Buzdítás a méltó keresztény életre....................................................................................................... 52

LII.       Pál apostol első levele Thesszalonikába......................................................................... 53

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 53

2.      Az apostol kapcsolata a thesszalonikai hívekkel........................................................................... 53

3.      Befejezés................................................................................................................................................................ 53

LIII.     Pál apostol második levele Thesszalonikába................................................................ 53

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 53

2.      Krisztus második eljövetele....................................................................................................................... 53

3.      Különböző intelmek........................................................................................................................................ 53

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 53

LIV.      Pál apostol Timótheushoz írt első levele........................................................................ 53

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 53

2.      Általános lelkipásztori kötelességek.................................................................................................. 53

3.      Egyéni magatartás........................................................................................................................................... 53

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 53

LV.       Pál apostol második levele Timótheushoz....................................................................... 53

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 53

2.      Hűség az Úr szolgálatában......................................................................................................................... 53

3.      Helyes magatartás a tévtanítókkal szemben................................................................................... 53

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 53

LVI.      Pál apostol levele Tituszhoz........................................................................................................ 54

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 54

2.      Gondoskodás a krétai egyházról............................................................................................................. 54

3.      Lelkipásztori tanácsok.................................................................................................................................. 54

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 54

LVII.        Pál apostol levele Filemonhoz.............................................................................................. 54

LVIII.       Pál apostol Zsidókhoz írt levele......................................................................................... 54

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 54

2.      Az Újszövetség az Ószövetség kiteljesedése....................................................................................... 54

a.      Krisztus személyének felsége........................................................................................................................... 54

b.      Krisztus papságának kiválósága................................................................................................................... 54

c.      Krisztus áldozatának örök értéke................................................................................................................... 54

3.      Állhatatos hitvallás az Újszövetség mellett.................................................................................. 54

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 54

LIX.     Jakab apostol levele............................................................................................................................ 55

1.      Mennyei bölcsesség.......................................................................................................................................... 55

2.      Földi bölcsesség................................................................................................................................................ 55

3.      Befejező intelmek............................................................................................................................................. 55

LX.       Péter apostol első levele................................................................................................................ 55

1.      Bevezetés.............................................................................................................................................................. 55

2.      A keresztény élet elemei.............................................................................................................................. 55

3.      A keresztény élet indító okai..................................................................................................................... 55

4.      Befejezés................................................................................................................................................................ 55

LXI.     Péter apostol második levele....................................................................................................... 55

LXII.        János apostol első levele........................................................................................................... 56

1.      Bevezetés   1,........................................................................................................................................................ 56

2.      Isten világosság:   éljetek Isten világosságában............................................................................. 56

3.      Isten Atyánk:   éljetek, mint Isten gyermekei..................................................................................... 56

4.      Isten szeretet:  éljetek szeretetben!...................................................................................................... 56

5.      Befejezés................................................................................................................................................................ 56

LXIII.       János apostol második levele.................................................................................................. 56

LXIV.       János apostol harmadik levele.............................................................................................. 56

LXV.        Júdás apostol levele........................................................................................................................ 56

LXVI.       János apostol Jelenésekről írt könyve.......................................................................... 57

1.      Bevezető 1,1-11................................................................................................................................................... 57

2.      Történeti részek 1,12 - 14,20......................................................................................................................... 57

a.      Egyház a mai földön   1,12 - 3,22................................................................................................................... 57

b.      Isten cselekvő jelenléte    4,1 - 8,1.................................................................................................................. 57

c.      A világot figyelmeztető ítéletek  8,2 - 11,18................................................................................................. 57

d.      Gonosz erők támadása Isten és népe ellen 11,19 - 14,20.......................................................................... 57

3.      Eszkatalogiai részek 15,1 -22,5................................................................................................................... 57

a.      Büntető csapások a gonoszokra  15,1- 16,21.............................................................................................. 57

b.      A gonosz hatalmat megítéli Isten     17,1- 18,24.......................................................................................... 57

c.      Isten végső ítélete 19,1 - 19,15....................................................................................................................... 57

d.      Egyház az Új Földön 21,1 - 22,5.................................................................................................................... 58

4.      Befejezés  22,6 - 22,21........................................................................................................................................ 58

 

 


129.

 

 

 

 

Miről ír a Biblia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mráz Gusztáv

1998. júl. 10.