A hit fejlődése

2014.03.03 08:57

A hit fejlődése az egyéni élettörténetben

Olyanná lenni, mint a gyermekek?

Mt 18:3, 19:14, Mk 10:15, Lk 18:17.

 


A hit, mint bizalom természetes (egészséges) adottságunk.

A bizalom teszi lehetővé az élet midennapi megélését.

Ez a hit fejlődésen megy át és egy egész életen át alakul, formálódik.

 

A hit fejlődési állomásai:

 

 1. Már gyermekkorban beszélhetünk és kell is beszélnünk hitről. Lásd: Jézus a gyermekeket példaképül állítja, Mt 18:3, 19:14, Mk 10:15, Lk 18:17.

Milyen a gyermek (3 éves korig) hite? Jó esetben feltétlen bizalmat jelent egy másik személy (szülő) iránt.

Egészséges anya-gyermek kapcsolat esetén a bizalom, mint a hit lényege – adott, létező. Mivel azonban a gyermek és anya személye még nem válik külön, így a gyermek „tükörképe” az anyának. „Istene” a szeretett személy. Ebben a korban az anya (vagy a családi környezet) az „Isten”.

Még nincs Istene (Jézusa, Megváltója), de a környezetével úgy éli meg kapcsolatát (feltétlen, abszolút bizalom), mint amilyen bizalommal csak Isten felé lehetséges.

Ennek az alapélménynek nagy szerepe van a későbbi istenhitben.

A gyermek hite így differenciálatlannak nevezhető.

 

 1. Milyen a 3-6 éves gyermek hite?

Ebben a korban a fantázia és a valóság nem válik még külön (lásd: gyermekek TV nézési szokásai). A fantázia gyakran a valóság számára. Ebbe a világba mesés alakok is beleférnek (lásd: Harry Potter, Narnia, stb.).

Mindez meghatározza hitét is! Így a gyermek hite – ebben az életkorban - ráérzés-szerű, bizonyíték nélküli, a gyermek gazdag fantáziavilágán alapszik, amely ugyanolyan valóság, mint a környezete, projektív (a belső gondolatok, fantázia megjelenik számára, vagy megjeleníti a valóságban; a problémát okozó belső lelki tartalmak, főleg a szorongást vetíti ki a környezete eseményeire).

 

Néhány felnőtt hitében ezen a szinten reked meg: „Isten van, és csak engem szolgál.” Nevezhetnénk ezt önző hitnek is.

Felelősségünk, hogy segítsük egymást a hitbeli továbblépésben!

 


Jegyzeteim:

 

 


 1. Milyen a 6-11 éves gyermek hite?

A gyermek ebben a korban „pozitivistává” válik, tehát csak a megfogható, egzakt (pontosan megfogható, nem elvont) módon megragadható dolgokban gondolkodik. Gondolkodása logikussá válik. A fantázia és valóság már élesen külön válik (lásd: a mesés dolgoktól való eltávolodás jellemzi)! Igazságérzete viszont aránytalanul nagy. Csak a maga igazának érvényesítésre törekszik.

Ebben a korban a bibliai történeteket történelmi módon fogja fel, konkrétan (szó szerint) érti, viszont az átvitt értelmezést nem érti. Még nem tud „lelkizni”. Ebben a korban az a legjobb, ha a Biblia történelmi részeit olvassák, vagy arra tanítjuk őket!

A gyermekkor filozófiája: Isten mechanikusan kezeli az embert: a rossz cselekedet következménye büntetés, a jónak jutalmazás.  Veszély: Törvényeskedő lelki magatartás, perfekcionizmusra való törekvés.

Néhány felnőtt hitében ezen a szinten reked meg: „Adok Istenem, hogy Te is adj nekem!” Ez a fundamentalista kegyességben jelenik meg. A törvényeskedés jellemző, ami sok szorongást szül. Mindig a bűn ellen küzdenek, de mindig bűnösek maradnak, mert a kegyelmet nem tudják elfogadni.

Felelősségünk itt is, hogy segítsük egymást a hitbeli továbblépésben!

 

 

 1. Milyen a 11-13 éves gyermek hite?

A gyermek ebben a korban eljut az elvont fogalmi gondolkodásra. Másokkal való kapcsolata egyre személyesebbé válik. A serdülőkor azonban krízisszerű drámai életszakasz. Életfeladat: megtalálni, ki is vagyok én. Szükségszerűen példaképeket keres. Fontos szerepet kap a „hova tartozás”.

Istenről a személyes kapcsolatok szimbólumaival gondolkodik (pl.: barátság, egymáshoz-tartozás, stb.) Ilyenkor értik meg igazán, hogy mit jelent a szerető Isten fogalma. Imádsága is személyessé válik. Élvezi a gyülekezet közösségét. A lelkipásztor személye meghatározó számára. Csalódás esetén azonban kész mindennek hátat fordítani. Hite érzelmi tapasztalatokból táplálkozik.

Keresztyén emberek többsége ebben a hitmódban él, mert ez egy közösségi hitmegélést von maga után. Jellemző megfogalmazás: „Én … vallású vagyok.” De vajon ez e a hit felsőfoka?

Felelősségünk itt is, hogy segítsük egymást a hitbeli továbblépésben!

 

 


Jegyzeteim:

 


 1. Milyen a 14 év felettiek hite?

A fiatal a felnőttkor küszöbéig (30/35 életév) megpróbálja megtalálni az egyéni kapcsolatát Istennel. Ebben a szakaszban mintha elveszítené a hitének ezt a meleg, bársonyos jellegét és elkezdene perlekedni Istennel; kritikus kérdéseket tesz fel, ami azt sugallja, hogy elfordult a hittől, de közben éppen továbbfejlődött az. Szembefordul a családdal, gyülekezettel. A kritika jellemzi ezt az időszakot. Miért? Mert a nagy kérdés most számára: ki is vagyok „én” tulajdonképpen?

A szülők ebben az időszakban nagy aggodalommal vannak gyermekük irányában…

Ez a személyes vallásosság tisztázásának az ideje is!

Alapigazság: Aki nem kételkedett, az hinni sem tud igazán. Az igazi, érett hit a kritika utáni hit. Jellemző tehát az egyéni válaszolás hite (lásd: fiatalok megtérése) vagy a hittől való elfordulás is!

Az emberek túlnyomó többsége nem jut tovább ezen a szinten.

A megtérés többnyire fiatalkorban történik, vagy a 45.-56. életévtől jellemző!

Felelősségünk, hogy segítsük egymást a megtérés útján!

 

 1. Milyen út vezet a személyes, összekötő hit felé?

A hit „ellentmondásos” volta, sok embert a visszalépésre motiválja: megelégszik a formai vallásossággal.

Némelyek viszont tovább lépnek, mernek tovább lépni: felvállalják a hit küzdelmeit, az Istennel való kapcsolat intimitását. Felismerik: Isten nem hagy el, velünk van akkor is, amikor úgy érezzük, hogy elhagyott!

A vallási szimbólumoknak újból jelentősége lesz (pl.: áldáskérés, stb.).

           Különleges segítségre van szükségünk egymás irányában, hogy a személyes hit fejlődésének ebben a szakaszában társai legyünk egymásnak!

 

Általános megfigyelések:

Az átmenet a hit különféle fejlődési szakaszaiból nem zökkenőmentes, hanem krízisekkel járó!

 

Természetes az, hogy egy-egy hitfázisban le lehet ragadni (stagnálás), de lehetséges visszacsúszás is (pl.: életkrízis helyzetben: gyász, betegség, stb.), ami adott esetben nagyon pozitív változást hozhat (pl.: betegség –megtérés, stb.).

 

Nincs fejlődés, krízis nélkül!

 


Jegyzeteim:

 

 


A hit fejlődése az egyéni élettörténetben

Életkor

Életkérdések (optimális esetben)

A hit jellemvonásai

Csecsemőkor (0-3)

Feltétlen bizalom

Függő kapcsolat, differenciálatlan hit

Óvodáskor, Kisgyermekkor (3-6)

Fokozott önállóság

Hit az engem kiszolgáló Istenben

Iskoláskor (6-14)

Kreativitás a kisebbségi érzéssel szemben

Hit az „igazságos” Istenben

+ Szerető Isten felismerése

Bibliai történetek megismerése

Ifjúkor (14-20/25)

Önazonosság keresése

Kételkedés és kritika

+ A hűséges Isten felismerése

Lehetőség a megtérésre!

Felnőttkor (25/35-tól)

Intimitás az izolációval szemben

Intimitás keresése az Istennel való kapcsolatban

Érett felnőtt kor (35/40-60/65)

Alkotás, produktivitás a stagnációval szemben

A gondoskodó Isten felfedezése

Lehetőség a megtérésre!

Öreg kor (60/65-től)

Integrálódás a kétségekkel szemben

(Késszé válni a fájdalmak és a halál elviselésére.)

Az önmagunkkal és önmagával is megbékéltető Isten felfedezése

 

Kérdések önmagamhoz (személyes kérdések):

 

 1. Szüleimtől milyen gondoskodást kaptam? Hogyan hat ez most Istenbe vetett hitemre?
 2. Hogyan gondoskodik rólam Isten? (Megfelelően vagy néha neheztelek rá, mert nem az történik velem, amit elvártam volna?)
 3. Mivel foglalkozom többet? Bűneim leküzdésével vagy az Istennel való kapcsolatommal?
 4. Vallásom vagy Krisztusom van?
 5. Milyen hitbeli kételyeim vannak? Milyen választ kaptam Istentől?
 6. Hogyan tekintek életem kríziseire? Hogyan válaszoltam rá?

 

Kérdések szombatiskolai tanítók részére:

 

 1. Szerinted csoportod tagjai a hit milyen fejlődési állomásán vannak most?
 2. Hogyan támogathatom csoportom tagjait hitbeli fejlődésükben?
 3. Hogyan segíthetem csoportom tagjait, hogy Istennel való kapcsolatuk ápolása elsőbbséget élvezzen személyes életükben?
 4. Hogyan vezethetem csoportom tagjait, hogy életük középpontjában Krisztus személyét tartsák?
 5. Hogyan oldhatjuk fel hitbeli kételyeinket?
 6. Hogyan hordozzuk egymás életkríziseit a csoporton belül?

 

Készítette: Szilasi Zoltán

2006. február 22.