02 A történelem lábujjai

2015.03.18 15:14

2. FEJEZET

Dániel 2. fejezet

Dániel szeminárium 3.

                 

 

A történelem lábujjai

 

1. Mikor játszódik a 2. fejezet? Dán 2:1.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Nabukodonozor uralkodásának 2. éve i.e.  603. tavaszától i.e. 602. tavaszáig terjedt. Dániel és barátai épphogy befejezték tanulmányaikat, és a király szolgálatába álltak, mint ifjú, gyakorló tanácsadók.

 

2.  Miért szakadt félbe Nabukodonozor álma, és miért aggódott? Dán 2:1,3.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Az álom nagyon megijesztette Nabukodonozort, felriadt, és már nem tudott visszaaludni.

A babiloniak nagy jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak.  Nabukodonozor is biztos volt abban, hogy ez az álom nagyon fontos.

 

3. Kiket hívott segítségül a király? Dán 2:2.

 

a) ______________________________________________________

 

b) ______________________________________________________

 

c) ______________________________________________________

 

d) ______________________________________________________

 

Ezek az emberek királyi tanácsadók voltak; mindegyiknek meg volt a maga feladata.  A varázslók az isteneknek próbáltak örömet szerezni; az írástudók, bűbájosok feladata volt a démonok elhárítása; az asztrológusok – káldeusok - a jeleket, a jövőre vonatkozó jóslatokat magyarázták, ők beszéltek a csoport nevében is.

 

4. Hogyan feleltek a királyi tanácsadók Nabukodonozor ismételt parancsára? Dán 2:10,11.

 

Válasz: _________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

Ezek az emberek igazat mondtak, mikor azt mondták, hogy nincs senki, aki meg tudja fejteni az álmot, "hanemha az istenek, akik nem laknak együtt az emberekkel." Dán 2:11.

 

5. Haragjában mit parancsolt a király? Dán 2:12.

 

Válasz: _________________________________________________


 

6. Kit érintett ez a halálos rendelet? Dán 2:13.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Mivel Dániel és barátai nemrég végezték el a királyi egyetemet, valószínű, hogy kezdőkként, nem hivatták őket a kihallgatásra.   Mégis, mivel tanácsadóknak számítottak, a halálbüntetés rájuk is vonatkozott.

 

7.  Milyen két dolgot tett Dániel, mikor meghallotta a híreket? Dán 2:14-16.

 

a) ______________________________________________________

 

b) ______________________________________________________

 

Képzeld el azt a bátorságot és hitet, ahogyan Dániel Nabukodonozor elé állt, hogy időt kérjen, holott ô sem tudott semmit sem az álomról, és még kevesebbet a jelentéséről! A királyt annyira izgatta az álom jelentése, hogy eleget tett Dániel kívánságának.

 

8. Mi történt aznap éjjel? Dán 2:19.

 

Válasz: _________________________________________________

 

9. Mi volt Dániel válasza? Dán 2:20-23.

 

Válasz: _________________________________________________

 

Az ifjú Dániel a hit, az ima és a hálaadás embere volt - figyelemreméltó, hogy az egész könyvön végigvonul a 21. vers mondanivalója: "Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat”

Még akkor is, ha néha másképp tűnik is, Isten irányít.

 

10.  Mielőtt Ariók a király elé vitte volna, kitől várta Dániel a rejtély megoldását? Dán 2:27-28.

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

AZ ÁLOM

 

11.   Amint Nabukodonozor az ágyban feküdt, milyen gondolatok jártak a fejében? Dán 2:29.

 

_________________________________________________________

 

Nabukodonozor uralkodásának 2. esztendejében látta ezt az álmot.  /Dán  2:1./ Hatalmas felelősséggel járt Babilon ügyeinek intézése és a birodalom vezetése. Természetesen lehettek olyan emberek az országban vagy az országon kívül, akik örömest megbuktatták volna Őt.

Nem kétséges, hogy a király sokat gondolkodott azon, hogyan tudná ezeket az embereket sakkban tartani, és a nemzetet tovább erősíteni.


 

12. Mit látott álmában Nabukodonozor? Dán 2:31-35.

 

Látott egy hatalmas _____________________________________

 

       a. A feje __________________________________ volt.

 

       b. Melle és karjai _______________________ voltak.

 

       c. Hasa és oldala __________________________ volt.

 

       d. Lábszárai _____________________________ voltak.

 

       e. Lábai _________________________________ voltak.

 

       f. Az állóképet _______________ törte le lábairól.

 

       g. Erre az állókép összetört és akkor ______________________________________

 

       h. Az a kő pedig _________________________________

 

13.  Most, hogy Dániel felvázolta az álmot a királynak, mit tett ezután? Dán 2:36.

 

_________________________________________________________

 

A Dánieli próféciákat nem nekünk kell megfejtenünk, hiszen a gondos, imádkozó kutatónak a könyv saját magát értelmezi.

 

14.   Mi volt az álom jelentése, amit Isten adott Nabukodonozornak? Dán 2:36-45.

 

      (a) Az arany fej _______________________ jelképezi.

 

      (b) Az ezüst mell és karok _______________  ábrázolják, azt a királyságot, amely meghódította Babilont.

 

      (c) Az állókép rézből lévő része az ezt követő királyságot mutatja be, ami ________volt.

 

      (d) A vas lábak a negyedik birodalmat ábrázolják, amely ____________________ volt.

 

A biblia világosan elmondja, hogy az aranyfej Nabukodonozort és a Babiloni birodalmat jelenti. (Dán 2:38.) Kr.e. 562-ben Nabukodonozor halála után birodalma fokozatosan elveszítette hatalmát, majd Kr.e. 539-ben a médó-perzsák Círus vezetésével leigázták azt.

 

A Médó-Perzsa királyság alatt a birodalom szépen fejlődött, kiterjesztette hatalmát és gazdagságát; még Egyiptomot is meghódította, azonban akárcsak Babilon, ez is hanyatlásnak indult, mígnem végül Kr.e.  331-ben Nagy Sándor megalapította a Macedón-görög birodalmat.  Így tehát a réz ezt a királyságot ábrázolja. De Nagy Sándor halála után a birodalom számos hellenisztikus királyságra bomlott, amely hamarosan római befolyás alá került. Róma akkor gyorsan terjeszkedő nemzet volt. Kr.u. 168-ra Róma dominált a Földközi-tenger térségében, vagyis ô lett a prófécia által megjövendölt negyedik birodalom.


 

      (e) Milyen királyságot mutatnak be a lábak és az ujjak? (Dán 2:42.)

 

_________________________________________________________

 

Négy egyesült királyságról volt csak szó.  Az ötödik királyság megosztott birodalom (Dán 2:41.), részben erős, mint a vas, részben gyenge, mint a cserép. (Dán 2:43.)

 

Visszatekintve, tudjuk, hogy egy ötödik birodalom nem hódította meg Rómát.  A hosszú idők folyamán Róma meggyengült, így aztán a különböző barbár törzsek - frankok, vizigótok, burgundiak, pl.  - kisebb nagyobb részeket foglaltak el ideiglenesen.  Ma már láthatjuk, hogy nem volt olyan nemzet, amely le ne tudta volna igázni azt a területet, amelyen Babilon uralkodott. A mai Britannia, Spanyolország, Portugália, Franciaország és Törökország tartoznak azok közé a nemzetek közé, amelyek az egykori római birodalmat alkották.

 

Tehát a lábak és az ujjak ____________________________  _________________ jelképezik.

 

Említésreméltó, hogy sokan próbálkoztak már egységes világbirodalmat létrehozni, -  (Charlemagne a VIII., V.Károly a XVI., Napóleon a  XIX., II.Vilmos és Hitler a XX. században) - DE EGYIKÜKNEK SEM SIKERÜLT, MERT A PRÓFÉCIÁKBAN AZ ÁLL, HOGY NEM LESZ TÖBB BIRODALOM.

 

      (f) Mit gondolsz, mit jelképez a kő, amely letöri az állóképet vas és cseréplábairól?

 

          _______________________________________________

 

Mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, nézzük át a tényeket:

 

  I) A kő teljesen különálló az állóképtől.

 

 II) A kő összetétele nem hasonlít az állókép alkotóelemeihez.

 

III) A kő "kéz érintése nélkül" szakadt le (Dán 2:34.), azaz természetfeletti eredetű.

 

 IV) Ez a kő-birodalom "soha meg nem romol". (Dán 2:44.)

 

  V) Olyan királyságot jelképez, amit Isten állít fel. (Dán 2:44.)

 

 VI) Ez a végső királyság nemcsak Babilon területén létezik majd, hanem "nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet". (Dán 2:35.)

 

Vagyis a kő-királyság Isten országa, amelyet Jézus alapított (Lásd:  Mt  4:17.;  Mk 1:14-15.) Az a kegyelem királyság, amely az emberi szívekben él, és amely Jézus második eljövetelekor teljesedik be.   Ekkor Jézus véglegesen és teljesen átveszi az irányítást a föld felett.

 

15.  Mi volt Nabukodonozor válasza Dániel Istentől kapott álom magyarázatára?

 

a. Dán 2:46 _____________________________________________

 

b. Dán 2:47 _____________________________________________

 

c. Dán 2:48  __________________________________________


    

16.  A  Máté  21:44-ben Jézus hivatkozik Nabukodonozor álmára. Hogy értsük ezt?

 

_________________________________________________________

 

Két lehetőségünk van:

 

I) Ráesünk a kőre, Jézus Krisztusra, és hagyjuk, hogy megváltoztasson, formáljon, újjáteremtsen az Ő képére (lásd 1Kor 10:4.; Mt 16:18.; 1Pt 2:4., Jézus a kőszikla, vagy kő)

 

II) Akik nem esnek Jézusra, mint kősziklára, azok „szétmorzsoltatnak”, amikor Jézus eljön, hogy megalapítsa királyságát, amelyet soha nem lehet elpusztítani. (Lásd Jel 6:15-17.)

 

Emlékezz, hogy csak két lehetőség van. Jézus azt mondja: "Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol." (Mt 12:30)

 

MEGJEGYZÉSEK A DÁNIEL KÖNYVE 2. FEJEZETÉHEZ

 

1. Az állókép és jelentése:

 

                                      Aranyfej - BABILON

 

 

                                      Ezüst mell és karok

                                      MÉDÓ - PERZSA

 

 

                                      Réz oldalak és has

                                      GÖRÖG BIRODALOM

 

 

                                      Vas lábszár

                                      a pogány RÓMA

 

 

                                      Lábfejek vasból és

                                      cserépből - Európa

                                      megosztott nemzetei

 

 

                                      A kő - ISTEN ÖRÖK

                                      KIRÁLYSÁGA

 

 

2. A kő-királyság letöri lábáról a szobrot - a lábfejek történelmi idejében élünk.  Jézus eljött a földre és felállította a kegyelem országát.  Így az álom teljesülésre váró része, Jézus második eljövetele - az Ő valóságos királysága.  Igazából a történelem lábujjainak idejében élünk.

 

3. Visszatekinthetünk, és ellenőrizhetjük az eseményeket. Miután eddig minden jövendölés valóravált, méltán várhatjuk, hogy amit Dániel a kő-királyságról látott, szintén beteljesedik.


 

4. Figyeljük meg a fémek minőségének és keménységének változását!  A szobor felülről halad arany ® ezüst ® réz ® vas ® agyag. Értékesebbtől a kevésbé értékes felé, a lágytól az egyre keményebb vonalán. Vajon mit akart Isten ezzel szimbolizálni?

 

5.  Dániel könyve 2. fejezetében levő látomás egy alap prófécia, amelyre a következő próféciák épülnek. A Dán 7.  8. fejezete még két látomást tartalmaz, amely ismétli, kibővíti és részletezi az alappróféciát, s különösen a látomás utolsó részleteit.

 

6. A Dán 2.  fejezete elmondja nekünk, hogy a világ nem egy jéghegy, amely tehetetlenül úszkál az idő és a tér tengerében.  Ellenkezőleg, van egy határtalan eleme, egy szerető hatalmas intelligencia, egy Isten, aki mindent a kezében tart, és végül az Ő akarata fog majd mindent össze.

 

AMIKOR A KŐ BECSAPÓDIK

Ezt mindannyian észrevesszük majd, hiszen a Szentírás világosan mondja, hogy ez az esemény Jézus második eljövetele lesz.

 

A. Jézus 2. eljövetele hasonló lesz a 2000 évvel ezelőtti mennybemeneteléhez. (Acs  1:11.)  "...Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe."

 

B. Jézus eljövetele mindenki számára látható lesz.

 

   (I) Jel  1:7.  "Ímé eljô a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt általszegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzettsége." (Máté  26:64 sejteti, hogy mindazok, akik Jézust megfeszítették, tudván ki Ő, feltámasztatnak Jézus eljövetele előtt, hogy megláthassák őt.)

 

   (II) Máté 24:30, "És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzettsége, és meglátják az embernek fiát eljôni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel." Tehát akár kész vagy Jézussal találkozni, akár nem, ha megéred Jézus eljövetelét, természetesen meglátod őt.

 

C. Jézus eljövetele hallható lesz.

 

   (I)   Mt  24:31.  "És elküldi az Ő angyalait nagy trombitaszóval"

 

   (II)  1Thessz  4:16-17.  "Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből..."

 

D. Jézus eljövetele dicsőséges és nagyméretű lesz. Jel  6:12-16.  "...Ímé nagy földindulás lôn, és a nap feketévé lőn... és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullanak... és az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik és minden hegy, és sziget helyéből elmozdul."

 

E. Jézus eljövetele sokakat meglep.

   Mt  24:44.  "Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia.” Jézus példabeszéde a tíz szűzről (Mt 25:1-13) éppen erre mutat. Öt lány nem készült fel, így kimaradtak.

 

F. Megtudhatjuk, mikor jön el Jézus. Máté 24:33-ban Jézus kijelentette: "Amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt."

 

Közel van! Ha Jézussal járunk, és hűségesen tanulmányozzuk szavait, mindannyian készen lehetünk e napra.

 

Ha imádságos szívvel, figyelmesen tanulmányozzuk Dániel könyvét, felkészülhetünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére.

 

* * *