04. fejezet A valdensek teszt

2015.03.18 14:50

4. fejezet

A valdensek

 

 1. Istennek minden korban voltak tanúbizonyságai. Milyen emberek voltak a valdensek? (58. old. 1.bek)
 2. Mit tudhatunk a római egyház módszereiről? (58. old)
 3. Hogyan, milyen módon jutott el az evangélium Skóciába, Angliába, Németországba, Svájcba, Olaszországba? (59. old)
 4. Olvasd el az alábbi bekezdést. Mi a legmegdöbbentőbb a szakaszban? Sorold fel. (Pl. hogy kevesen voltak, hogy mertek lépni, akár elsőként is, és mi még?)

„A valdensek elsőként helyezkedtek szembe a pápai hatalom túlkapásaival. Éppen ott szálltak szembe a legtántoríthatatlanabbul a pápaság tévedéseivel és romlottságával, ahol a pápa felállította székhelyét. Piedmont gyülekezetei századokon át megőrizték függetlenségüket. De végül eljött az az idő, amikor Róma megkövetelte, hogy behódoljanak. A zsarnokság ellen vívott eredménytelen küzdelmek után ezeknek a gyülekezeteknek a vezetői kelletlenül elismerték annak a hatalomnak a fennhatóságát, amelynek - úgy tűnt - az egész világ hódolattal adózik. Néhányan azonban nem voltak hajlandók sem a pápai, sem a főpapi tekintély előtt meghódolni. Eltökélték, hogy hűségesek maradnak Istenhez, és megőrzik hitük tisztaságát és egyszerűségét. Ennek szakadás lett a vége. Az ősi hit következetes vallói kiváltak az egyházból. Egyesek elhagyták szülőföldjüket, az Alpokat, és más országokban emelték magasra az igazság zászlaját, mások a hegyek félreeső szorosaiban és sziklás búvóhelyein kerestek menedéket, és ott imádták Istent tovább szabadon.” (60-61. old)

 1. Mi jellemezte a valdenseket? Természetszeretetük, gyermeknevelésük… 63-64. old.
 2. Mi volt az a pont, ami különös ellenségeskedést és gyűlöletet váltott ki Rómából a reformátorok (a valdensek) ellen? (61. old. Vége)
 3. Egészítsd ki: „Papok és főpapok megkísérelték az ___________________ a tévelygés, az eretnekség és a babona ____________________ temetni. De az igazság a sötét századokon át is ___________________ megmaradt. Nem az ember bélyegét, hanem Isten ____________________ viselte magán. Egyes emberek fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy a Szentírás világos, egyszerű mondanivalóját ________________, és azt a látszatot keltsék, hogy a Szentírás _________________ önmagának. De akárcsak a _______________ a hullámzó mélység felett, Isten szava is __________________________ a vihart, amely _________________ fenyegeti. (65. old)
 4. A valdensek
 1. elzárkóztak a világtól
 2. kapcsolatot tartottak a világgal
 3. közömbös volt számukra, mi történik körülöttük (66.old.)

 

 1. Mi a véleményed a következő gondolatokról? „Az iskolákban, ahova kerültek, nem volt szabad senkit sem beavatniuk titkaikba. Öltözékük úgy készült, hogy alá tudták rejteni legnagyobb kincsüket - a Szentírás drága kéziratát. A hónapok és évek kemény munkájának gyümölcsét magukkal vitték, és amikor a gyanú felkeltése nélkül megtehették, egy-egy részt óvatosan azoknak az útjába helyeztek, akiket fogékonynak láttak az igazság befogadására. A valdens fiatalok már anyjuk ölében felkészültek erre a munkára. Tudták, mi a feladatuk, és hűségesen teljesítették. Híveket nyertek meg az igaz hitnek ezeken a főiskolákon, és gyakran megtörtént, hogy az igazság elvei átitatták az egész iskolát. A pápa vezető emberei még a legalaposabb kutatással sem tudtak az úgynevezett bomlasztó eretnekség forrásának nyomára akadni.” (66. old.)
 2. Mit tartottak a valdensek „ünnepélyes kötelességüknek”? Hogyan készítették fel a misszionáriusokat?  (67. old)
 3. Hol kezdték a munkát a valdens úttörők és mi jelezte útjukat? (68. old.)
 4. A valdensek
 1. félénk, gátlásos, de melegszívű emberek
 2. határozott, öntudatos, célratörő személyek
 3. kedves emberek voltak, akiknek szívében öröm, reménység és béke lakozott

 

 1. Hogyan fogadták az emberek a valdensek bizonyságtételét? (70. old)
 2. Bár a valdensek szerény, egyszerű emberek voltak. Mégis mi bőszítette fel Rómát ellenük? (71-72. old.)
 3. Milyen üldözéseket kellett elviselniük? (72. old)
 4. „Semmi vádat nem tudtak felhozni e _________________ helyezett osztály __________ ellen. Még ellenségeik is _____________, _________________, ____________________ embereknek tartották őket. Nagy vétkük az volt, hogy nem akarták a _______________ akarata szerint imádni Istent. Ezért a _____________ zúdítottak rájuk minden ______________, ______________ és ________________, amit csak ember vagy ördög kitalálni képes.” (72.old.)
 5. Mit tartalmazott az ellenük kiadott bulla?
 6. „Halálra kergették őket, ők pedig vérükkel öntözték az elvetett magot, és a mag meghozta termését. Így tettek bizonyságot a valdensek századokkal Luther születése előtt. Sok-sok országban szétszóródva, elvetették annak a reformációnak a magvait, amely Wiclif idejében kezdődött el, Luther korában szélesedett és mélyült, és amelyet tovább kell vinniük az idők végéig azoknak, akik szintén készek arra, hegy mindent elszenvedjenek "az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért" (Jel 1:9).”