05 Az utolsó lakoma

2015.03.18 15:16

 

Dániel szeminárium

Dániel 5. fejezet

 

 

 

                  AZ UTOLSÓ LAKOMA

 

Az 5.  fejezet Babilonban, a palota vendég-csarnokában játszódik.  A dátum - Kr.e.  539. októbere. Eddig Dániel próféta könyve már 66 év eseményeit foglalta írásba.

 

1. fejezet - Kr.e. 605. - Nabukodonozor látogatása Jeruzsálemben; héber ifjakat hoz fogságba.

 

2. fejezet - Kr.e. 603-602. - Nabukodonozor álma

 

3. fejezet - Kr.e. 594(?)   - Nabukodonozor állóképe

 

4. fejezet - Kr.e. 568(?)   - Nabukodonozor második álma

 

5. fejezet - Kr.e. 539.     - A lakoma

 

Nabukodonozor 23 éve halott és a birodalom hanyatlóban van.  Több hozzá nem értő uralkodó próbálkozott már, de nem tudta tovább építeni Nabukodonozor örökségét. A jelenlegi uralkodó, Nabunaid fia, Nabukonodozor unokája, Belsazár.

 

1.  Tudva, hogy Babilon egyszerűen bevehetetlen, mit tett Belsazár? Dán 5:1.

 

_________________________________________________________

 

2.   Utolsó részeges és kéjes orgiájukon milyen istenkáromló dolgot tett Belsazár és az ô tivornyázó emberei? Dán 5:2-4.

 

_________________________________________________________

 

Babilon falai óriási méretűek és erősek voltak (néhol még a 7-8 méter szélességet is elérte). A raktárak csak úgy duzzadtak az élelem mennyiségétől. Az Eufráteszben hömpölygött a víz. Évek telnének el, míg Babilon elesne. Van-e jobb módja az ünneplésnek, minthogy isteneiknek mondott pohárköszöntőjüket olyan pohárral tegyék, amelyek egy meghódított nép szent helyéről valók. Egy utolsó nyilatkozat volt ez, amelyben megmutatkozott erejük és gyalázatosságuk.

 

3.    Miközben a Jeruzsálemi templom serlegeivel pohárköszöntőt mondtak arany, ezüst, bronz, vas, fa és kő isteneiknek, mi történt és miért? Dán 5:5-6.

 

_________________________________________________________

 

Belsazár gazdagságot és hatalmat ígért a királyságban annak a személynek, aki megfejti az írást a falon. De senki sem tudta megoldani a rejtélyt.

 

4. Végül ki jött a terembe, és mit mondott? Dán 5:10-12.

 

_________________________________________________________

 

Dániel ekkoriban nyolcvanas évei körül lehetett, de még mindig olyan bátran szolgálta Istent, mint régen. Ahogy Dániel bevezető mondatát olvasod a királyhoz (17. vers), könnyű meglátni, hogy az öreg prófétát nem nagyon nyűgözte le Belsazár viselkedése, ígérete és cselekedetei.

 

AZ ÍRÁS

 

5. Tulajdonképpen mi volt a falra írva? Dán 5:25.

 

a) ______________________________________________________

 

b) ______________________________________________________

 

c) ______________________________________________________

 

6. Dániel szerint mit jelentenek ezek a furcsa szavak? Dán 5:26-28.

 

Mene ____________________________________________________

 

Tekel ___________________________________________________

 

Peresz __________________________________________________

 

Belsazár tudott Nabukodonozor Istennel való összeütközéséről (Dán 5: 18-22.), de nem törődött vele. Istenkáromlást követett el azzal, hogy erkölcstelenségében a pogány isteneket a szent edényekkel tisztelte meg. Amikor a szent dolgokat ilyen mértékben meggyalázták, Isten közbelépett.

 

7.  Így Dánielt bíborba öltöztették, és a királyság harmadik leghatalmasabb emberévé tették. De meddig állt fönn még ez a királyság? Dán 5:30.

 

_________________________________________________________

 

Az Eufrátesz októberben mindig apad.  Herodotos és Xenophon (ókori történetírók) feljegyezték, hogy Dárius médó-perzsa uralkodó hadvezére: Cyrus -  ideiglenesen elterelte a folyó vizét, így a katonák átvonultak a térdígérő vízben.  Felfedezték, hogy a folyókapuk még nyitva voltak, így bejutottak az utcákra meglepve a gyanútlan őrséget.

 

Mint ahogy Nabukodonozor álmában történt, az arany fejet felváltotta az ezüst mellkas és karok.

 

538-ban foglalták el a médek Babilóniát. Ekkor Dárius, a méd uralkodó 62 éves volt.

 

Így olvashatunk erről:

„A király még az ünnepség csarnokában volt, körülvéve azokkal, akiknek sorsa megpecsételődött, amikor egy hírnök közölte vele, hogy „bevétetett az ő városa”, elfoglalta az ellenség, akinek cselfogásai ellen olyan biztonságban érezte magát… Mialatt ő, és főemberei JAHVE szent edényeiből ittak, és dicsőítették ezüst és arany isteneiket, a médek és a perzsák – az Eufrátesz vízét medréből elvezetve – bevonultak az őrizetlen város belsejébe. Cyrus serege már a palota falai alatt állt; a várost megtöltötték az ellenség katonái „mint a sáskák” (Jer 51:14), és diadalittas ordításuk túlharsogta a megdöbbent tivornyázók kétségbeesett kiáltozását.

„Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a káldeusok királya”, és idegen uralkodó ült a trónra.” (E.G.W. PK. 328.)

 

De ebben a történetben több van, mint ahogy először gondoljuk.  A valóságos Babilon bukása kulcs ahhoz, hogy megértsük a lelki Babilon bukását a végidőben.

 

 

MEGJEGYZÉSEK DÁNIEL KÖNYVE 5. FEJEZETÉHEZ

 

1. Az 5. fejezet üzenete egyaránt prófétikus és személyre szóló.  Prófétikus nézőpontból különös figyelmet érdemel, ami Babilon bukásáról van feljegyezve:

 

    a) Ami szent volt, azt káromolták

 

    b) Isten végső ítélete megnyilatkozik

 

    c) az Eufrátesz folyó kiszárad

 

    d) Cyrus meghódítja Babilont

 

    e) Dániel megmenekül - egy nyilatkozat készül, melyszerint a zsidók visszatérhetnek Jeruzsálembe.

 

Nem véletlen hogy a Jelenések könyve a Dániel 5. fejezetét használja fel a világ végének ábrázolására. A Jelenések 13. és 16. fejezete állítja, hogy:

 

    a) Azt, ami szent - káromolják, meggyalázzák. A menny pecsétjét meghamisítják, és egy bélyeg kerül azokra, akik elutasítják Istent. A világ kényszerítve lesz, hogy egy ember-alkotta képet imádjon.  Ebben az időben, a végidők Babilonja a béke és biztonság idejét sietteti, de ehelyett hirtelen pusztulás éri utol őket. (1Thessz 5:3.)

 

    b) Isten végső ítélete megnyilatkozik. A Jelenések 16.  fejezete rámutat a hét csapásra, mikor Isten megmutatja a világnak, hogy bizonyosan Ő irányít mindent, minden időben.

 

    c) a hatodik csapásban az Eufrátesz kiszárad (Jel 16:12.) Ahogy az Eufrátesz az életet jelentette Babilon számára, hisz segítségével történt a kereskedelem, a közlekedés, az öntözés stb., így a 6. csapásban, az Eufrátesz ad életet és segítséget a lelki Babilonnak - mikor ez kiszárad, a lelki Babilon összeomlása elközelgetett.

 

    d) Ésaiás próféta úgy említi Cyrust, mint szabadítót. (a „Messiást” szimbolizálja). (Ésa 44:28; 45:1-4.);

 

         I. Nevének jelentése 'a nap'

 

        II. Isten 'pásztoromnak' 'felkentnek' hívja

 

       III. Ő és az őt követő királyok keletről érkeztek

 

        IV. Legyőzi Babilont, Isten népének elnyomóit

 

         V. Általa Isten népe visszatérhet az ígéret földjére, Jeruzsálembe

 

       A Jel 16:12 azt mondja, hogy az Eufrátesz kiszárad, hogy utat készítsen a kelet felől érkező királyoknak. Sokan úgy tekintenek keletre, mint Jézus eljövetelének irányára.

A Lk 1:78-ban ezt írja: Jézus "meglátogat minket a naptámadat a magasságából”. Jézust a kelő napnak nevezik, amelyik keletről jön fel.

 

    e) Amikor Jézus – az igazi Király – kelet felől megérkezik, legyőzi a lelki Babilon kényszerítését, és elviszi népét – a lelki Izraelt –, otthonukba, a megígért mennyei Kánaánba, az új Jeruzsálembe.

 

2.  A királynő valószínűleg Nabukodonozor király özvegye lehetett, akinek tudomása volt Dánielről, és az ô Istenéről, s hogy mi történt néhai férjével, Nabukodonozor királlyal.

 

3.  E történet személyes alkalmazása nagyon világos. Van néhány nyilvánvaló figyelmeztetés ebben a fejezetben. "Belsazár emlékezett nagyapja végzetére, mégis azon az úton lépkedett, ahol egyszeriben mocsárban találta magát. A bűn oly vakká tesz bennünket, hogy érzéketlenné válunk a jó tanácsokkal és dorgálásokkal szemben. Észhez kell térni, még mielőtt elhisszük a kígyó csábításait, akit ördögnek vagy Sátánnak neveznek.

A részegség, a bálványimádás, a dorbézolás, a bukás, közeli jó barátok.”

 

Nem véletlenül hangsúlyozza a könyv eleje az önkontroll szükségességét az evésben, ivásban.  Férfiak és nők, akik nem tudnak uralkodni étvágyukon, ritkán türelmesek, béketűrők.   A nagyevők és nagyivók ritkán nagyok egyéb dolgokban.  Számukra a tiszta keresztény jellem elérése teljességgel lehetetlen.

 

Krisztus első eljövetele előtt Keresztelő János úgy jelenik meg előttünk, mint egyszerű, mértékletes ember (Mt 3:4.)

Az utolsó időben sem érhetjük be ennél kevesebbel. "Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.” (1Kor 10: 31.) Mi mindannyian királyok vagyunk, akiknek szent eszközök vannak a birtokában.  Pál azt mondja, hogy a test Isten temploma (1Kor 6: 19-20), és Isten elpusztítja azokat, akik ezt a templomot rombolják.  Ez olyan biztos, mint ahogy Belsazárt megbüntette a jeruzsálemi templom szent edényeinek meggyalázása miatt.