07 Látomás a vadállatokról

2015.03.18 15:18

 

Dániel szeminárium

Dániel könyve 7. fejezet

 

Látomás a vadállatokról

 

 

 

 

1. Mikor történt ez a látomás? Dán 7:1.

 

_________________________________________________________

 

Kronológiailag ez az esemény Dániel könyvének 4. és 5. fejezete közé esik. Belsazár király első esztendeje Kr.e. 553-ban volt.  Politikai szempontból - ami a nemzetet illeti -, ez az év a bizonytalanság ideje volt. Nabukodonozor már 9 éve meghalt, Nabunaid éppen ekkor helyezte Belsazárt, mint helyettesét, a trónra.  A vezetés nagyon gyönge volt, és ezt mindenki tudta, beleértve a zsidókat is.

 

Ami Dánielt illeti - 50 év telt el a második fejezetben leírt látomás óta -; 70 éves lehetett, és még mindig a király szolgálatában állt.

 

A LÁTOMÁS

 

2. Mit látott Dániel a látomásban? Dán 7:3.

 

_________________________________________________________

 

Látomásában Dániel egy tengerparton találja magát. A tenger erősen hullámzik, és a tajtékzó hullámok közül négy nagy állat lép ki.

 

3. Milyenek voltak ezek az állatok? Dán 7:4-7.

 

Az első (Dán 7:4.)

 

_________________________________________________________

 

A második (Dán 7:5.)

 

_________________________________________________________

 

A harmadik (Dán 7:6.)

 

_________________________________________________________

 

A negyedik (Dán 7:7.)

 

_________________________________________________________

 

4.  Mialatt Dániel nézte a negyedik állat félelmetes szarvait, és gondolkozott felőle, mi történt? Dán 7:8.

 

_________________________________________________________

 

_________________________________________________________

 

 

 

Tehát Dániel állatokat látott feljönni a tengerből. Egyszer csak észreveszi, hogy a rettenetes és erős negyedik állat tíz szarva közül egy kis szarv kinőtt. A kis szarv -

 

         a) ahogy nő, kitör másik hármat;

 

         b) emberszemei vannak;

 

         c) nagyokat szóló szája van.

 

5.  Miután Dániel elgondolkozott a kis szarv felől, mire lett figyelmes? Dán 7:9.

 

_________________________________________________________

 

Dániel figyelme a földről a mennyre terelődik, ahol egy mennyei törvényszék ülésezik.  Az Öregkorú elfoglalja helyét, ezerszer ezer mennyei lény figyel, ahogy a könyvek megnyittatnak.

 

6.   Mialatt Dániel a mennyei törvényszék jelenetét szemléli, mi történik? Dán 7:25.

 

_________________________________________________________

 

A negyedik állatból származó kicsiny szarv, amelynek „nagyokat szóló szája” volt, ebben a versben megszólal és kérkedik.

 

7. Dániel éjszakai látomásában mit lát ezután? Dán 7:13,14.

 

_________________________________________________________

 

Mint valami emberfia - szószerit, mint egy emberi lény az ég felhőiben -  jött, és odament az Öregkorúhoz, és egy örökkévaló királyság adatott neki.

 

A MAGYARÁZAT

 

8. Hogyan fogadta Dániel a látomást, és mit tett?    Dán 7:15,16.

 

_________________________________________________________

 

Természetesen Dánielt nagyon érdekelte a látomás jelentése, így még a látomás alatt megkérdezett "egyet az ott állók közül", hogy mit jelentenek mindezek.

 

9. A magyarázat szerint, mit ábrázol a négy állat? Dán 7:17.

 

_________________________________________________________

 

A négy állat négy nemzetet ábrázol. Még ma is bizonyos állatok egy-egy országot jelképeznek; pl. Kenguru - Ausztrália, oroszlán - Nagy-Britannia, óriás panda - Kína.

 

Így ---

 

1.  Az első állat: - oroszlán sas-szárnyakkal – BABILON. Dánielnek nem jelentett nehézséget az oroszlán hatalmának beazonosítása, hiszen az oroszlán, mint az állatok királya, Babilon és Nabukodonozor szimbóluma volt a birodalomban.

 

2.  A második állat: - féloldalra dőlő medve - MÉDÓ-ERZSIA. A történelem feljegyzi, hogy ez a nemzet követte Babilont.

 

 

 

    * féloldalra dől - Perzsia uralkodott Média fölött.

 

    * 3 borda szájában - ez a hatalom három nemzetet hódított meg - Lydia, Babilon, Egyiptom.

 

    * "egyél sok húst" - ez a birodalom túlterjedt a régi Babilon határain.

 

 

3.  A harmadik állat: - 4 fejű, 4 szárnyú leopárd – GÖRÖGORSZÁG.

 

    * A leopárd, hátán a szárnyakkal, találóan jellemzi a gyorsaságot, amellyel Nagy Sándor meghódította az akkor ismert világot.

 

    * A négy fej a négy kormányzót jelzi, akik Nagy Sándor halála után uralkodtak.

 

 

4.  A negyedik állat: - rettenetes - POGÁNY RÓMA

 

    * Ez a páratlan állat szemléletesen rajzolja meg Róma hatalmát, erejét és kegyetlenségét, ahogy meghódította és eltaposta a nemzeteket.

 

    * Vas fogak; kétségtelenül visszautalás ez Dániel 2. fejezetére, ahol Rómát - Nabukodonozor álmában - a vas lábszárak jelképezték.

 

 

10.   Dániel nem elégedett meg ezzel a részleges magyarázattal.   Mi kavarta fel őt különös módon? Dán 7:19-21.

 

a) ______________________________________________________

 

b) ______________________________________________________

 

c) ______________________________________________________

 

A negyedik állat, a 10 szarv és a kis szarv hatalma, amely Isten népét is üldözi (Dán 7: 21.), különösen aggasztotta Dánielt, ezért további magyarázatot kért.

 

TOVÁBBI ÉRTELMEZÉS

 

Figyeljünk a Dánielnek adott magyarázatra:

 

a) a negyedik állat különbözik a többitől;

 

b) 10 királyság emelkedik ki a 4. királyságból;

 

c) egy új hatalom támad a 10 között.

 

 

11. Milyen jellemzői vannak a 'kis szarv' hatalmának? Dán 7:24,25.

 

a) ______________________________________________________

 

b) ______________________________________________________

 

c) ______________________________________________________

 

d) ______________________________________________________

 

e) ______________________________________________________

 

f) ______________________________________________________

 

g) ______________________________________________________

 

Olyan hatalmat kell keresnünk, amely betölti ezeket a kívánalmakat.  Olyan hatalomnak kell lennie, amely a Római Birodalomból emelkedik ki, egy hatalom, mely istenkáromló és üldöző; amely megpróbálja megváltoztatni Isten törvényét és az időt; és amely 3 és fél prófétikus évig uralkodik

 

Sajnos, csak egy hatalomra következtethetünk, amely minden kívánalmat betölt; ez a Római egyház, amely 1000 éven áturalkodott Európa fölött.

 

Az igazság után kutatva, mindig emlékeznünk kell arra, hogy egy hitrendszert nézünk - nem azokat kritizáljuk, akik a Római egyház tanait követik.  Valójában egy napon ezrek lehetnek ott közülük a mennyben.

 

 

Figyeljük meg a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat:

 

a) Csak rá kell néznünk a hatalom nevére, hogy meglássuk eredetét - a Római Katolikus Egyház Rómából ered.

 

b) A rengeteg néptörzs közül, amit a Római Birodalom meghódított, tíznek volt jelentős mérete és hatalma. Ezek; a vizigótok, osztrogótok, vandálok, burgundiak, lombardok, angol-szászok, frankok, alemannok, herulok és szueviek.  Néhány törzs még a római megszállás előtt kereszténnyé vált, de nem voltak katolikusok. Néhányan ariánusok voltak. Ők azonban eltűntek a történelem színpadán, ahogyan a Pápa, a katolikus császárokat felhasználva, fokozatosan kiterjesztette uralmát az ariánus törzsre is. A herulokat 493-ban, a vandálokat 534-ben irtották ki gyökerestől, az osztrogótok hatalmát pedig 538-ban törték le.  Ezzel megnyílt az út a birodalom katolizálásához - tehát, három szarv gyökerestől kiszakasztatott, ami képessé tette a kis szarvat, hogy hatalomra jusson.

 

c) Sajnos közismert tény, hogy a középkor egyháza Isten neve ellen beszélt és káromolta azt.

 

"Az Egyházban a legfelső tanító a római Pápa. Az egységes gondolkodásmód miatt megkívántatik... az akarat teljes meghódolása és engedelmessége az Egyház felé és a római

Pápa felé éppúgy, mint maga Isten felé." Leó Pápa 1894. 06. 20.

 

Az ötödik lateráni zsinaton 1512-ben, a pápát ekképpen szólították meg: "Te vagy a pásztor, Te vagy az orvos, Te vagy a király, Te vagy a földműves, végül Te vagy a másik Isten a földön."

 

"A pápa oly méltóságos és magasrendű, hogy ô már nem is egyszerűen ember, hanem olyan, mintha Isten lenne, Isten helyettese." 'Papa II.'  Prompta  Bibliotheca, Vol. VI, pp25-29

 

d) A történelem följegyzi, hogy az az Egyház, amely azt állította, hogy hisz egy élő Istenben, több mint 50 millió embert végzett ki a sötét korszak alatt. Azért gyilkolták le őket, mert követték a Szentírást, más véleményük volt, és az igazság szerint éltek. Felállították a katolikus inkvizíció törvényszékét, bevezették a kínvallatást, hogy az ún. eretnekséget csírájában kiirtsák.

 

e) A prófécia azt állítja, hogy ez a hatalom megkísérli megváltoztatni az időket és Isten törvényét.

 

I) Isten törvénye. A katolikus katekizmus, hogy elkerülje a zavarbaejtő második parancsolatot (amelyik tiltja a képek imádatát), elhagyta, és az utolsót kettéválasztotta, hogy meglegyen a tíz. Később más törvényeket gyengített és összegzett, így valós jelentésétől elferdített.

 

II) Isten idői. A történelem ismét világosan mutatja, hogy ez a kis szarv megkísérelte megváltoztatni Isten törvényét, amely az idővel kapcsolatos. A Római Egyház szombatról vasárnapra változtatta az istentisztelet napját. A keresztény egyházak többsége is követi ebben Rómát, mintha istenadta hatalma lenne a törvény megváltoztatásában.

 

f) A Szentírás azt állítja, hogy ennek a hatalomnak abszolút hatalma lesz 'ideig, időkig és félidőig', vagyis 3 és fél’időig', ill. 'évig'. Az idő-próféciában egy nap egy évnek felel meg.  Ennek utána nézhetünk és ellenőrizhetjük. Dániel könyve 9. fejezete világosan megmutatja, hogy a próféciában egy nap egy évnek felel meg.

 

A kis szarv 538-ban szerzett uralmat a Birodalom felett, amikor az utolsó pogány népcsoportot is meghódította. Jusztiniánusz császár a pápát minden egyház fejévé, és az eretnekek büntetőjévé tette. Pontosan 1260 évvel később az egyházat, mely oly sokáig uralkodott Európában, halálos seb érte, mikor 1798-ban Berthier, Napóleon egyik generálisa betört a Vatikánba, bebörtönözte a Pápát, megbüntetve a pápai kormányt egy időre.

 

Manning bíboros egyszer azt mondta: "A Katolikus Egyház vagy Sátán mestermunkája vagy Isten Fiának királysága" (Romanism and the Reformation, Guinness, pp 258-260). - A Római Egyház betölti a Dániel könyve 7. fejezetében lévő kis szarv hatalmának követelményeit minden téren, tehát most már azonosíthatjuk e hatalmat.

 

          A kis szarv hatalma ® A PÁPAI RÓMA

 

AZ ÍTÉLET

 

Dán 7:10,26.

 

Ez a prófécia két igen fontos pontot tartalmaz. Az egyik a kis szarv felemelkedése és munkája, ahogy megkísérli megsemmisíteni az igazságot, és annak követőit. A másik:  Isten válasza - az ítélet, amikor Isten átveszi az irányítást.

 

12. Mit olvashatunk az ítélet körülményeiről? Dán 7:9,10.

 

_________________________________________________________

 

Isten ítélkezik, és angyalok veszik körül.

 

13. Mi alapján történik az ítélet? Dán 7:10

 

_________________________________________________________

 

A Szentírás gyakran beszél könyvekről, feljegyzésekről, amelyek a mennyben vannak.

 

a) Az élet könyve. 2Móz 32:32; Zsolt 69:29; Fil 4:3; Jel 3:5.

Amikor valaki az életét Istennek adja és követi Őt, a Biblia feljegyzése szerint, neve bekerül az élet könyvébe. Világos az is, hogy ha egy személy visszautasítja Istent és az Ő útját, neve kitöröltetik ebből a könyvből.

 

b) Emlékkönyv. Mal 3:16; Zsolt 56:9.

Úgy tűnik, hogy minden olyan szívfájdalmat és nehézséget feljegyeznek ebbe a könyvbe, amelyektől valaki Isten követése közben szenved.

 

Tehát, ha a könyvek nyitva vannak, akkor ez az ítélet az igazakkal foglalkozik.

Ez az ítélet bemutatja a világegyetem előtt, hogy kik Isten igaz követői.

 

 

 

14. Mikorra tehető ez az ítélet? Dán 7: 8,11,13.

 

_________________________________________________________

 

Dániel szerint az ítélet zajlik:

 

    a) Mialatt a kis szarv beszél (Dán 7: 8,11.);

 

    b) Mielőtt az Emberfia eljön az ég felhőiben és átveszi a hatalmat. (Dán 7:13,14.)

 

Ennek Jézus eljövetele előtt kell megtörténnie. Ez tehát egy advent előtti ítélet. A Szentírás világossá teszi, hogy Isten és az angyalai tudják, hogy kiket vigyenek a mennybe. Eljövetelekor jutalma vele lesz, hogy megjutalmazzon minden embert. A döntés akkorra már megtörténik (Lásd Jel  22:12; Mt  24:31; Mt 22:1-13).

 

AZ ÍTÉLET CÉLJA

 

Az ítélet célja, hogy egyértelművé tegye a világegyetem előtt, kik azok, akik elfogadták Jézust, aki érettük szenvedett.

 

FIGYELJÜNK A KÖVETKEZŐKRE

 

a) Az advent előtti ítéletben Isten nyilvánosságra hozza a világegyetem előtt a könyvekben leírtakat.

 

c) Amikor Jézus másodszor eljön az Ő népéért, a világegyetem együtt örül Istennel, mivel cselekedete igazságos, és Ő maga a Szeretet.

 

d) Az advent előtti ítélet utolsó feladata, hogy megítélje a kis szarv munkáját (Dán 7:26), és visszahelyezze az igazságot a trónjára.

 

 

A LÁTOMÁS VÉGE

 

15. Hogyan fejeződik be a 7. fejezet látomása? Dán 7:13,26,27.

 

_________________________________________________________

 

Az Emberfia eljön az ég felhőin és megkapja a hatalmat, dicsőséget és erőt. Az ítélkezés munkája befejeződik. Isten népe igazolva lesz a világegyetem előtt. A kis szarv munkáját is megvizsgálják, megítélik.  Itt az idő, hogy Isten közbelépjen és átvegye a teljes irányítást. Jön Jézus a földre, hogy összegyűjtse népét, amit Isten, az Öregkorú adott neki, Golgotán elvégzett munkájáért.

 

16. Mi történt Dániellel a látomás után? Dán 7:28

 

_________________________________________________________

 

 

A fejezet üzenete az, hogy fogadjam el Jézust, mint aki már megítéltetett helyettem.  A felismert és megtalált igazságot pedig követnem kell, bármi történjék is! Felkészültem erre?