08 Megtámadták Isten szentélyét

2015.03.18 15:19

8. FEJEZET

 

MEGTÁMADTÁK ISTEN SZENTÉLYÉT!

 

Két év telt el a hetedik fejezet látomása óta. Kétségkívül, Dánielnek sokszor eszébe jutott a négy vadállat, a kis szarv és a mennyei ítélőszék jelentése.

 

1. Hol találta magát Dániel Látomásában? Dán 8:2.

 

____________________________________________________

 

Susán Médó-Perzsia leggazdagabb, téli fővárosává vált - így Dániel - szimbolikusan ­- a médek és a perzsák uralkodásának idejében vitetett át. Mikor ez a látomás adatott (Kr.e. 551.), a babiloni birodalom hanyatlóban volt.

 

            * Nabunaid, a legfőbb király, érdeklődni kezdett a vallás iránt.

            * Belsazár, Nabunaid helyettese, reménytelen ügyintéző volt, ezért Babilon gazdagsága válságba került.

            * Cyrusz, Perzsia királya, növekvő gyorsasággal tett szert hatalomra és erőre.

 

2. Milyen két állatot látott Dániel harcolni? Dán 8:3-8.

 

____________________________________________________

 

A látomásban Dániel egy harcnak volt tanúja, amely egy asszimetrikus szarvú kos és egy tekintélyes szarvú kecskebak között zajlott. A kecskebak győzött, leütötte a kost és rátaposott.

 

3. Mi történt a kecskebakkal hatalmának csúcsán? Dán 8:8.

 

____________________________________________________

 

Ebben a látomásban a Biblia önmagát magyarázza.

 

 

4. Milyen nemzeteket szimbolizál a kecskebak és a kos? Dán 8:20,21.

 

a) kos_______________________________________________

 

     asszimetrikus szarvak _________________________________

 

 b) kecskebak _________________________________________

 

      nagy szarv _________________________________________

 

      4 szarv ___________________________________________

 

Itt egy másik, párhuzamos prófécia található, a 2. és 7. fejezethez, bár itt Babilont nem említi, mert hiszen ekkorra gyakorlatilag megszűnt, mint hatalom.

 

5. Mi ennek a próféciának a harmadik szimbóluma? Dán 8:9.

 

____________________________________________________

 

6. Mit tesz ez a kis szarv? Dán 8:9-12.

 

a) __________________________________________________

 

b) __________________________________________________

 

c) __________________________________________________

 

d) __________________________________________________

 

e) __________________________________________________

 

f) __________________________________________________

 

g) __________________________________________________

 

Ha ez a látomás párhuzamos a 2. és a 7. fejezet látomásaival, akkor a pogány Római hatalommal találkozunk itt. Ebben a látomásban a kis szarv az ég négy szélének egyikéből, vagyis valamelyik égtáj felől nőtt ki. (Dán 8:8,9.). A pogány Róma, amint tudjuk, nyugat felől, egy kis kezdetből támadt, és a Dániel 8:9, 10 leírása szerint, meghódította a "Kívánatos földet", Palesztinát. Gyilkolta mind a zsidókat, mind a keresztényeket. Így tehát a 8. fejezet kis szarva a pogány Róma.

 

A Dán 8:11,12-ben egy változást látunk; a nyelvtani értelemben vett nőnem átváltozik hímnemmé, amely arra utal, hogy itt egy másik, a pogány Rómához hasonló hatalom van bemutatva. (Az angol nyelvtan különbséget tesz a hím- és a nőnem között, és a 8:11,12-ben ez érzékelhető is az angol Biblia szerint.)

 

Ha összevetjük a Dán 8:11,12-ben és a 7:25-ben szereplő kis szarv jellemvonásait, a hasonlóság nyilvánvaló.

 

DÁNIEL 7:25.                                              DÁNIEL 8:11,12.

A kis szarv                                                                 A kis szarv

* szól a Felséges ellen                                               *a seregek fejedelméig

                                                                                     növekedék                          

* megrontja a magasságos                                         * elhányattaték az Ő

   egek szentjeit                                                              szentségének helye

* véli, hogy megváltoztatja                           * földre veti az igazságot

   az időket és a törvényt

 

Tehát a kis szarv, mint hatalom, felöleli (Dán 8) mind a pogány, mind a pápai Rómát.

 

7. Mit támad meg különösen a kis szarv, ami Dániel szívéhez is olyan közel állt? Dán 8:11,12.

 

____________________________________________________

 

* 11. vers - "elvette tőle a mindennapi áldozatot"                                      

                    - "elhányattaték az ő szentségének helye"

* 12. vers - "sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen"

                    - "jó szerencséje van"

                    - "földre veti az igazságot"

 

Egy zsidónak, mint Dániel, a szentély nagyon drága volt, mert ezen keresztül nyílt út Isten felé. Nem volt más út.

 

Évszázadokkal azelőtt, amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, Isten azt parancsolta, hogy építsenek egy szentélyt, hogy Ő mindig köztük lehessen (2Móz 25:8.) Isten útmutatása szerint egy hordozható sátorszerű építményt készítettek fából, rudakból, függönyökből. E szentély minden eleme a Messiás, a Krisztus jövetelére igyekezett rámutatni, hiszen "nincsen senkiben másban idvesség". A szentély szolgálatai hasonlóképpen mutattak a Messiásra, akinek meg kell halni a világ bűneiért. (Jn 1:29.)

 

Ahogy a héberek vándoroltak a pusztában, és különböző helyeken táboroztak, mindig érezték a tömjén illatát, vagy egy pillantást vetettek a szentély felé, ahol látták az oltár tüzét, megbizonyosodhattak afelől, hogy Isten ott van, és hogy szabad az út Isten felé az áldozatokon és a folytonos szolgálatokon keresztül.

 

Amikor egy zsidó vétkezett, elvitte áldozatát a szentélyhez. Ott, az áldozat állat fejére tette kezét, ráolvasta bűneit, majd megölte. Így szimbolikusan a bárány az ember helyettesítőjévé vált, meghalt helyette, mialatt az ember bűnei megbocsáttattak.

 

Így megérthetjük Dániel kétségbeesését, amint látta, hogy ezt az Isten felé vezető utat elvette a kis szarv hatalom.

 

8. Hogyan rombolta szét a kis szarv az Istenhez vezető utat?

 

Sajnálatos, de a történelem feljegyzi, hogy Istenhez a Jézuson keresztül vezető egyetlen utat (Jn 14:6.), a sötét középkorban nagymértékben rombolták.

 

Megfontolandó:

 

* 1229-ben a Valenciai Zsinat a Bibliát törvényellenes könyvnek nyilvánította

* a gyónás bevezetése

* kötelező vezeklés

* Máriához, Jézus anyjához való imádkozás

* bűnbocsánati búcsú engedélyezése

* a pápa egyenlővé tétele Isten személyével

* bálványimádat

* a purgatórium tanának bevezetése

* a cselekedetek általi üdvösség bevezetése

* az az elképzelés, hogy az egyház irányítja és osztja az üdvösséget.

 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szentély egyaránt tartalmazza a törvényt és az evangéliumot. Láthatjuk, hogyan hígították fel és gyengítették a tízparancsolatot, amelyet maga Isten adott és helyezett a szövetség ládájába.

 

* a katekizmus eltörölte a második parancsolatot

* a katekizmus az utolsó parancsolatot kettébontotta

* a katekizmus megváltoztatta más parancsolatok értelmét

* a Katolikus Egyház megváltoztatta a 4. parancsolatot azáltal, hogy a szombatot felváltotta a vasárnappal.

 

Tehát az üdvösség színvonala és módszere leromboltatott.

 

9. Miközben Dániel figyeli a látomást és próbálja megérteni azt, mit kérdezett tőle valaki? Dán 8:13.

 

____________________________________________________

 

Ez a kísérő valószínű, Dániel kérdését fogalmazta meg, "Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? S a szent hely és a sereg meddig tapostatik?"

 

10. Milyen választ kapott Dániel? Dán 8:14.

 

____________________________________________________

 

Ez Isten válasza. 2300 este és reggel, azaz 2300 nap múlva a szenthely, amelyet megaláztak és eltapostak, újból érvényesítheti jogait. Más szavakkal, Isten azt mondja, hogy a szentély igazsága 2300 nap múlva újra hallható lesz.

 

Ha ez egy próféciai időszak, és valóban az, és ha egy nap egy évnek felel meg - ahogy Dán 7:25 utal erre -, akkor Isten azt mondja, hogy 2300 év múlva a szenthely igazságát ismét meghallják.

 

De még nem ismerjük a kiinduló időpontot.

 

 

GÁBRIEL ÉRTELMEZÉSE

 

11. Gábriel szerint mikorra szól ez a látomás? Dán 8:17, 19.

 

____________________________________________________

 

Az első kulcs; - ez a látomás a végidőben teljesedik be.

 

12. Gábriel szerint kit jelképez a kecskebak és kit a kos? Dán 8:20,21.

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

13. Miután bemutatta a kis szarvat, mit mond Gábriel a prófécia - időről szóló részéről? Dán 8:26.

____________________________________________________

 

Úgy tűnik, Gábrielnek rövidre kellett fogni magyarázatát, mivel Dániel képtelen volt megragadni a látomás értelmét. Sőt a 27. vers megjegyzi, hogy Dániel beteg és kimerült volt napokig, néhány fordítás szerint el is ájult. Bármi is történt vele, fizikailag, szellemileg megrázta és megzavarta a látomás, s a leghalványabb fogalma sem volt annak jelentéséről.

 

MEGJEGYZÉSEK DÁNIEL 8. FEJEZETÉHEZ

 

Hasonlóság a 2. 7. és 8. fejezetek között

 

                             2. fejezet                   7. fejezet                   8. fejezet

__________________________________________________________________________

 

Babilon                arany fej                       oroszlán                          -   

 

Médó-Perzsia       ezüst mellkas                medve                               kos

 

Görögország        réz has és oldalak      párduc                                 kecskebak

 

Róma                               vas lábszár                rettenetes állat                     kis szarv

 

Későbbi               vas és agyag lábak     kis szarv hatalom                kis szarv         

nemzetek

Pápai Róma   

 

Isten közbelép                 kőkirályság                   ítélőszék                          szentély

                                                                                                            helyreállíttatik

                                                                                                            2300 nap után

 

2. Amikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, ahol kb. 400 évig éltek rabszolgaságban, nagymértékben szem elől tévesztették Istent. Tudatlanok, babonásak voltak, ráadásul megfertőzte őket feljebbvalóik különböző vallásos felfogása.

 

Isten ki akarta nyilatkoztatni az Ő természetét és jövőbeli munkáját olymódon, hogy megértsék azt; bölcs előrelátásával kialakította a szentélyt és az abban végzett szolgálatot - valamit, amivel az izraeliták könnyen tudtak azonosulni.

 

3. A szentély fő tanítása, hogy a "bűn zsoldja a halál", ezért szükség van egy helyettesre, aki elvállalja a halálbüntetést a bűnös helyett.

 

A szentély szolgálatnak három típusa volt:

 

    a) a mindennapi szolgálat

    b) a személyes szolgálat

    c) az évenkénti szolgálat

 

a) A mindennapi szolgálat

 

Minden reggel és este áldozatot mutattak be az egész Izrael nevében, emlékeztetve őket, hogy a bűnbocsánat mindig szükséges egy hithű izraelitának, és hogy Izrael Isten választott népe, Néki szentelt nép.

 

Az oltár tüze sosem aludt ki, a 7 gyertya mindig égett, a kenyér mindig az asztalon volt, a tömjén illata mindig ott keringett a levegőben. Így a bűnbocsánat és az Istenhez vezető út mindig elérhető volt.

 

b) A személyes szolgálatok

 

Amikor egy izraelita tudatára ébredt egy bűnnek, a szentély bejáratához ment áldozatával, melyek különbözőek voltak az anyagi helyzettől és a bűn mértékétől függően.

 

A bűnös ráhelyezte kezét az áldozati állat fejére, mintegy ráruházva a bűnt, majd saját kezével megölte azt. Ez a halál váltotta meg a bűnöst vétkétől.

 

Ez a szolgálat arra emlékeztette az izraelitákat, hogy:

 

     I. a bűnöket meg kell bánni, meg kell vallani;

    II. a bűnbocsánat elnyeréséért valakinek meg kell halnia.

   III. ha az áldozat meghalt, felajánlották, mint helyettest, és a bűn

megbocsáttatott.

 

 

 

 

c) Az évenkénti szolgálat

 

Ha a pap magáért ajánlott áldozatot, akkor az állat vérét rászórta az arany oltárra, és a függöny előtti padlóra. A pap Izrael képviselője volt Isten előtt. Így mikor ezt tette, egyfajta feljegyzés készült az izraeliták bevallott bűneiről, melyeket a szentek szentjében őriztek.

 

Az évenkénti nagy engesztelés napján, a főpap bement a szentek szentjébe, és az egész nép nevében kereste az Urat. mutatott be áldozatot.

 

Szimbolikusan, a bűnbocsánatot tartalmazó "feljegyzést" kivették a szentélyből és egy kecske fejére "helyezték" azt; a kecskét pedig elküldték a pusztába, ahonnan soha nem tért vissza.

 

Ez egy nagyon komoly és ünnepélyes szolgálat volt Izraelben. Már az ünnep előtt egy héttel szóltak a trombiták, hogy közeleg a nagy engesztelési nap, itt az idő megvallani bűneiket, és bemutatni az áldozatot.

 

A nap végére már az egész tábor szimbolikusan megtisztíttatott a bűntől. Ezt követte a sátoros ünnep, amely az év utolsó ünnepe volt, amikor az egész nép nagy örömben ünnepelt.

 

* * *