10 A láthatatlan küzdelem

2015.03.18 15:20

10. FEJEZET

 

A LÁTHATATLAN KÜZDELEM

 

1. Mikor keletkezett ez a fejezet? Dán 10:1.

 

____________________________________________________

 

E fejezet Cyrus uralkodásának 3. évében keletkezett (Kr.e. 535). Elkészült a zsidók Jeruzsálembe való visszatéréséről szóló első rendelet, így mindennek rendben kellene lennie.

 

2. Mit mond el a Dán 10:2,3. Dániel állapotáról?

 

____________________________________________________

 

Dániel számára ez az örvendezés ideje kellett volna, hogy legyen, ehelyett szomorkodott. Miért?

 

a) Viszonylag kevés zsidó vette hasznát Cyrus rendeletének és tért vissza Jeruzsálembe.

 

b) Azok, akik visszatértek, miközben igyekeztek újjáépíteni a templomot és a várost, a samaritánusok ellenállását tapasztalták. Úgy látszott, a munkálatoknak meg kell állni, mivel az ellenség hatást gyakorol a perzsa udvarra.

 

c) Sokan a visszatérők közül azzal törődtek, hogy kényelmes otthont építsenek, ahelyett hogy a templom építésével foglalkoztak volna.

 

d) Az öreg próféta gondolataiban a 9. fejezet látomásának teljesülése is ott volt, hogy mikor a Messiás, a Nagy Fejedelem eljön, a saját népe fogja majd elutasítani.

 

e) Végül Dániel valószínűleg felismerte, hogy ô már soha nem láthatja viszont Jeruzsálemet. Úgy látszik, azt választotta, hogy Babilonban marad, hogy az újjáépítéssel kapcsolatos ügyeket intézze e perzsa fővárosból

 

Így Dániel ismét imádkozott és közbenjárt népéért, kérve, hogy legyen meg az Isten akarata. Böjtölt, tudva azt, hogy üres gyomor tiszta elmét jelent.

 

3. Hol van Dániel ez idôtájt? Dán 10:4.

 

____________________________________________________

 

Dániel és szolgái a Tigris (Hiddek) folyó partján sétálnak, Babilontól kb. 35 km-re.

 

4. Miközben Dániel a folyóparton sétál, gondolkodik és imádkozik, mi történik? Dán 10:8,9.

 

____________________________________________________

 

A látvány miatt Dániel a földre esett félelmében és tehetetlenségében. Szolgái, észrevéve, hogy itt valami hihetetlen és félelmetes történik, elszaladtak és elbújtak. (Dán 10:7)

 

5. Mit látott Dániel, ami ezt a különös reakciót váltotta ki? Dán 10:5,6.

 

____________________________________________________

 

Ki ez a férfi, ez a lény?

 

Az arca "olyan, mint a villám" - ez méltóságról, fenségességrôl, intelligenciáról és jóakaratról beszél. A szemei, "mint égô szövétnekek" - éleslátást szimbolizál, a biztos tudást, mely különbséget tud tenni jó és rossz között. A teste, mint "társiskô" - tisztaságot és áttetszôséget mutat. Az arannyal övezett gyolcs ruha királyi és egyszersmind papi mivoltára utal. Hangja, mint "sokaság zúgása", nagy tekintély jelent.

 

Csupán két másik feljegyzés található a Bibliában, ami ehhez hasonló - Krisztus megdicsôülése (Mk 9.) és János látomása Krisztusról Patmos szigetén (Jel 1.). Dániel életének ôszén egy látomást kap Jézusról, a Messiásról, a Papról és királyról, aki eljön, felkenetik és "kiirtatik" a világért.

 

6. Mikor Dániel megerôsödött, kirôl beszélt az angyali hírnok, aki ellenállt neki? Dán 10:13.

 

____________________________________________________

 

Az angyali hírvivô (valószínûleg Gábriel) Dánielhez akart jönni az ô imádságának kezdetén, de "Perzsiának fejedelme ellene állott".

 

7. Ki jött a mennyei küldött segítségére a perzsa fejedelemmel folytatott harcban? Dán 10:13.

 

____________________________________________________

 

8. A Dán 10:20-ban kihez jön vissza az angyal küzdeni?

 

____________________________________________________

 

E fejezet kezdetén Dániel elmondja, hogy ez a látomás egy nagy háborúra vonatkozik (Dán 10:1) (Károli a nagy háborút "nagy baj"-nak fordítja). Lássuk, kik az ellenfelek ebben a csatában!

 

A jó oldalon       --->  az angyali küldött (Gábriel?)        Mihály az elôkelô fejedelem

 

A rossz oldalon  --->  a Perzsa királyság fejedelme          Görög királyság fejedelme     

 

KI AZ A MIHÁLY?

 

*   Nevének jelentése "olyan, mint Isten"

 

*   Nevezik - az elôkelô Fejedelmek egyike - az arkangyal (Júd 9.)

 

*   Az "angyal" szó egyértelmûen azt jelenti, hogy "hírnök". Tehát Mihály a fô hírnök, akinek a neve azt jelenti, hogy "olyan, mint Isten".

 

*   1Thessz 4:5 azt állítja, hogy "arkangyal szózatával" jön el az úr, és feltámasztja a Krisztusban meghaltakat. A János 5:28,29 szerint "kik a koporsóban vannak, meghallják az Ô (= Isten Fia) szavát".

 

A bizonyítékokat összerakva, látjuk, hogy Mihály (aki olyan, mint Isten), a Legfelsô Hírnök, és Ô az egyetlen, akinek van hatalma feltámasztani a halottakat.

 

MIHÁLY AZ JÉZUS, AZ ISTEN FIA, A MI MEGMENTÔNK

 

Egy családos embernek különbözô címei lehetnek, melyek leírják egyéniségének különbözô dimenzióit. Gyermekeinek "apa"; feleségének "férjem"; barátainak "haver"; "úr" azoknak, akik nem ismerik.

 

Hasonlóan Jézus Krisztusnak is több neve van, amivel személyiségének sokoldalúsága festhetô le; beleszámítva megmentô munkáját is.

 

Nevezik Ôt -

 

           Immanuel - Velünk az Isten (Mt 1:23)

           Messiás     - A Felkent (héber)

           Krisztus    - A Felkent (görög)

           Csodálatos Tanácsadó (Ésa 9:6)

           Megváltó  - Az, aki megvéd (Ján 4:42)

           Mihály      - Aki olyan, mint Isten (Júd 9.; Jel12:7)

 

Jézust akkor nevezik Mihálynak, mikor angyalaival együtt közvetlen összeütközésben van Sátánnal és a gonosz angyalokkal. (Lásd Júd 9; Jel 12:7; Dán 10:13,21; Dán 12:1)

 

KIVEL HARCOL GÁBRIEL, MAJD KÉSÔBB MIHÁLY?

 

Az Ef 6:12-ben Pál a következôket írja: "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak".

 

Jézus Sátánt a világ fejedelmének nevezi (Ján 12:31; 14:30; 16:11; Mk 3:22), így megérthetjük e látomás értelmét.

 

Gábriel felfedi Dániel elôtt, hogy a jó és a rossz közötti küzdelem nem csak a földre korlátozódik. A láthatatlan világban jó és rossz angyalok hóborúznak egymással; a jókat Mihály, a rosszakat Sátán vezeti, és ezek a lények próbálják az emberiséget befolyásolni.

 

A 10. fejezet történelmi szövegkörnyezetében könnyen lehet látni, hogy mi történik. Sátánt és a gonosz angyalokat  a perzsa királyság szimbolizálja. Mindent megtesznek azért, hogy az újjáépítési programot lerombolják. Gábriel, majd késôbb maga Mihály elûzi a sötétséget és a perzsa uralkodókat jóra befolyásolja, így a munka folytatódik.

 

E fejezet üzenete elôször ijesztô számunkra. Sátán és követôi mindent megtesznek, és meg fognak tenni azér, hogy megsemmisítsenek bennünket.

 

Hogyan teszi meg ezt?

 

*   Mellékvágányra vezet

     - azáltal, hogy figyelmünket a mindennapi dolgokra és feszültségekre tereli

     - a hétvégekért élünk, hogy akkor szórakozzunk, sportolhassunk

     - az anyagiasság kísértése és a nyereség utáni vágy

     - családi feszültségek

 

*   Befolyásol bennünket, hogy

     - csak alkalmilag foglalkozzunk a Bibliával

     - ne vizsgáljuk és tanulmányozzuk az igazságot

     - elôítéleteink legyenek

     - egyéniesen gondolkodjunk

     - csak szokásból legyünk keresztények

     - ne imádkozzunk

 

Ez Sátán elôre kitervelt célja, hogy a lehetô legjobban elrontsa életedet, s majd örökre megsemmisítsen.

 

Bár a 10. fejezet meglehetôsen ijesztô, de ugyanakkor rendkívül bátorító is, hiszen:

 

NEM VAGYUNK MAGUNKRA HAGYVA A GONOSSZAL FOLYTATOTT HARCBAN

 

Az angyalok, mint szolgáló lelkek (Zsid 1:14), azért küldetnek, hogy befojásoljanak és vezessenek bennünket a jó és az igaz felé, Jézus a mi igazságunk - felé, Isten felé.

 

Sôt, maga Isten, lelkén keresztül, mindegyikônket szelíden vezérel, felfedi magát, és siettet, hogy kövessük ôt. Ahogyan Pál mondja: "Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk."

 

Összefoglalás

 

Te kit követsz? Melyik hangra hallgatsz? Nincs-e itt az idô, hogy megvizsgáld életed, hogy meghalld Isten szavát, hogy kövesd ôt és az igazságát?

 

MEGJEGYZÉSEK A DÁNIEL KÖNYVE 10. FEJEZETÉHEZ

 

HONNAN SZÁRMAZIK SÁTÁN?

 

A. Néhány figyelemre méltó tény:

 

*   Világunkban létezik jó és rossz, igazság és hamisság.

 

*   Többségünk boldog, mikor a jó gyôzedelmeskedik a gonosz felett. Szeretjük, ha jó és igazságos dolgok történnek. Még a rossz oldalon állóknak is megvannak a saját törvényeik, melyek elônyben részesítik a jót a rosszal szemben. Pl. egy tolvaj banda is  rögtön reagálna, ha valamelyik társuk ellopná a zsákmányt!!

 

*   Az okkult világ nagyon valós, és világosan bizonyítja, hogy létezik egy gonosz lelki világ, mely természetfeletti. Ezt nem lehet tagadni.

 

*   Sokan boldogan elhiszik, hogy létezik egy gonosz természetfeletti hatalom, de nem hajlandók hinni egy jó természetfeletti hatalom létezésében, mint amilyen Isten is.

 

B. Amit a Biblia mond:

 

1.  Jézus és a Biblia írói is hittek egy ördögi lényben, egy lelki személyben, akit Sátánnak vagy Belzebubnak neveztek.

             - Mt 12:25-28: "... ha Sátán a Sátánt ûzi ki"

             - Mt 13:19: "eljô a gonosz"

             - Mt 13:39: "az ellenség pedig ... az ördög"

             - Luk 10:17,18: "Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égbôl"

             - 1Pt 5:8,9: "a ti ellenségetek, az ördög"

             - Jak 4:7: "álljatok ellene az ördögnek"

             - 2Thessz 2:9: "a Sátán ereje által"

             - Zsolt 109:6: "vádló álljon az ô jobbkeze felôl"

             - Zak 3:1: "Sátánt, aki a jobb keze felôl álla, hogy vádolja ôt"

             - Jób 1:6: "eljövének az Istennek fiai ... és eljöve Sátán is közöttük"

 

2. Ez 28:12-19.

    Miközben a próféta itt Tírus királyról ír, ha jobban megfigyeljük, rájövünk, hogy itt valamivel többrôl van szó, mint egy földi hatalom:

              - te voltál az arányosság pecsétgyûrûje

              - Édenben voltál

              - voltál felkent oltalmazó Kérub

              - feddhetetlen voltál

    A büszke Tírus királya mögött látjuk a büszke gonoszt, akit a lázadás miatt kitaszítottak a mennybôl.

 

3. Ésa 14:12-14.

    Babilon gonoszságának leírásában Esaiás meglátja azt a hatalmat, amely Babilon mögött áll - Lucifert, a Hajnal Fiát, aki azt hitte, hogy olyan jó, mint Isten.

 

4. Jel 12:7-9 egy mennyben folyó küzdelmet ír le, mikor Lucifer, az oltalmazó kérub nyiltan ellenszegül Isten útjainak.

 

Úgy tûnik, hogy Lucifer megszállottja lett a saját szépségének; olyan akart lenni, mint Isten; ugyanolyan tiszteletet kívánt, mint amilyen Istent illette. Végül, ellenszegült Istennek.

 

Ahogy Isten szembenézett ezzel a problémával, több megoldási lehetôsége volt:

 

       I) Megsemmisíteni Sátánt. Ha Isten ezt tette volna, biztos, hogy a világegyetem félelembôl követte volna ezután. S ezt Isten nem akarta.

 

      II) Elnézni a bûn felett. Ha Isten semmit sem tett volna a világegyetem végül megsemmisítette volna saját magát.

 

     III) Idôt adni Lucifernek, hogy az egész figyelô világegyetem láthassa az Ô gonosz terveit.

 

Mivel Isten természetébôl kifolyólag mindent átlát, a 3. lehetéséget választotta. Lucifert letaszította a földre, hogy e világ fejedelme legyen (Jn 12:31)

 

A világegyetem döbbenten nézte végig, ahogy Sátán az embert rávitte arra, hogy megölje Isten Fiát, azt, aki azért jött, hogy megmutassa Isten méltányosságát. Mikor Jézus azt kiáltotta, hogy "elvégeztetett", a küzelem közte és Sátán között megpecsételôdött. Sátán vesztett, de még utoljára mindent, amit csak tud, megtesz azért, hogy minél több embert magával rántson a teljes pusztulásba.