38. fejezet Az utolsó figyelmeztetés

2015.03.18 14:55

38. fejezet

 

Az utolsó figyelmeztetés

 

 1. Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre _______________, szíve egyre ______________ lesz, mígnem teljesen _____________________ merevednek.” 537/2.
 2. Mi történik, ha az egyházak elfogadják a spiritizmus tanításait?
 1. _________________________
 2. _________________________
 3. _________________________
 4. _________________________

 

 1. Ki veszi magára a „fenevad bélyegét”? Jelenések 14:9-10. 538. old. 2-3. bekezdés
 1. __________________________
 2. __________________________
 3. __________________________

 

 1. Mi lesz az Istenhez való hűség nagy próbája? 539/1.
 2. Az egyház és az állam egymással szövetségben üldözővé válik. Üldözni fogják azokat, akik ragaszkodnak a bibliai szombat megszenteléséhez. Miért? 539/2-3.
 3. Kik fogják félelem nélkül hirdetni Isten akaratát? ___________________ 540/1. „Amikor – az üzenetet – a legnagyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________ által fog dolgozni, befolyásolva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat inkább a __________________ fogja felkészíteni, mint az ____________ intézmények. A _______ és az _____ emberei a Lélek indítására szent ______________ lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik.”
 4. Milyen felelősség terheli a lelkészeket az utolsó időkben? ______________________ 540/1. „Ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről. Megdöbbenve hallják, hogy az egyház Babilon, amely bűnben él, tévelyeg és elbukott, mert elvetette a mennyből küldött igazságot. Az emberek felkeresik korábbi tanítóikat, és türelmetlenül kérdezik, hogy igaz-e az, amit hallottak. A lelkészek pedig meséket mondanak, kellemes dolgokat jövendölnek, hogy csillapítsák félelmüket, és megnyugtassák felébresztett lelkiismeretüket.”
 5. „A papság emberfölötti erőfeszítéssel igyekszik elzárni a világosságot, nehogy az híveire sugározzon…. Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok és a protestánsok összefognak” 540/2.
 6. Milyen jelei lesznek annak, hogy ’a szeretet sokakban meghidegül’?
 1. _______________________________
 2. _______________________________
 3. _______________________________

A szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme és szeretete” 541/1

 1. Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján _____________________, elhagyják helyüket, és az ______________________ soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a _______________, és azonosulnak ________________, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És amikor a ____________ jön, csak a _____________ és ____________ utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor ________________________, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb _________________ válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán _______________ eszközeiként fogják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük fogják hangolni a hatalmasságokat.” 541/2.
 2. Honnan kapják az erőt Isten hűséges szolgái? 542/1.
 3. Említs meg néhány hithőst. Miben volt erejük? Mire és kire támaszkodtak? Mi lett a sorsuk? Mindent Istenre mertek bízni – miért? 542/2
 4. Istennek is, Sátánnak is megvannak a maga eszközei. Mi lenne, ha Isten visszavonná fékező erejét világunkból? 543/2.
 5. Mennyiben lesz hasonló az utolsó napokban történő esemény-sorozat a pünkösdi eseményekhez? 544/1.
 6. Kisebb vagy nagyobb erővel fog munkálkodni a Szentlélek az utolsó napokban? 544/2.
 7. Mi jellemzi a munkát és Isten szolgáit az utolsó napokban? 544/3. „Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hivők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak
 8. Egészítsd ki! „Az üzenet nem annyira ___________, mint Isten Lelkének mélységes _____________ nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban _________. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A ____________ által terjesztett _________________ megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság ________________________ és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán ______________. Isten őszinte gyermekeit a ___________ és __________________ kapcsolatok nem tudják már visszatartani. ______________ ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél ______________ nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben ____________ az Úr oldalára állnak”. 544/545