Az ima a lélek lélegzetvétele

2014.03.03 14:01

                                           „Az ima a lélek lélegzése. A belső élet titkos ereje. A kegyelem egyetlen más eszköze sem léphet a helyére. Megőrzi a lelki egészséget. Az ima közvetlen kapcsolatba hozza a szívet az élet Forrásával, és erősíti a keresztény tapasztalat ’izomzatát’. Ha elhanyagoljuk az imát, ha csak időről időre, sietve végezzük el, amikor éppen ráérünk, elveszítjük az Istenbe vetett támaszunkat, elveszítjük a lelki képességek életerejét, a mi lelki tapasztalatunk pedig meg lesz fosztva az egészséges erőtől.” (Gospel workers, 254.o.)

"Élő kapcsolatunk kell, hogy legyen Istennel. Fel kell, hogy öltözzük a fentről jövő erőt oly módon, hogy részesülünk a Szentlélek keresztségében, amely magasabb szintet segít elérnünk; más nem segíthet rajtunk." (Review and Herald, 1892. április 5.) 

„Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben.” ( Zsoltár 90,14)

 E. G. White a következő szavakkal írja le, hogyan kell Lélekben imádkozni: “A Lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt.” (Jézus élete, 148 o.)

    A Rómabeliekhez írott levél 8,26. és 27. versekre hivatkozva írja E. G. White: „Nem csupán a Jézus nevében kell imádkoznunk, hanem a Szentlélektől áthatottan. Ez magyarázza meg, mire gondolt Pál, amikor írta, hogy a Szentlélek ’esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal’.( Róma 8,26) Isten örömmel válaszol az ilyen imákra”.                                          ( A Nagy Tanító üzenete, 96 o.)

Jézus nyomatékosan mondta, hogy két vagy több hívő társuljon a közös imában. .Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” ( Máté l8, l9-20.)

Amikor két vagy három hívő lélekben imádkozik, biztosan tudja, hogy Isten hallja és meg is hallgatja az imáikat. És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle. “  (I János 5, l4-l5.)

 

Ellen White a maga idejében felismerte Isten népének lelki gyöngeségét. Isten angyalától megkérdezte, miért van ez így. Figyeljük meg a választ: Megkérdeztem az angyaltól, miért nincs több lelki erő és hit Izraelben? Így válaszolt: „Ti túl hamar elengeditek az Úr kezét. Legyetek erős hittel kitartóak,  amikor a Kegyelem Trónjához intézitek fohászaitokat! Isten ígéretei bizonyosak. Higgyétek, amit kértek, és megkapjátok!” Az angyal ezután Illésre hívta föl a figyelmemet, aki hozzánk hasonlóan halandó ember volt, de kitartóan imádkozott és hite kiállta a próbát. Hét alkalommal kérte Istentől az esőt és csak a hetedik alkalommal jelent meg a felhő.” (Ellen White korai írásai 73.o.)

 

Ahogy a makkban benne van a tölgy, úgy Isten ígéreteinek teljesedése benne van az ígéretben, amelynek megvalósulását hittel kérjük. Isten Szavának ígéretéről Ellen White így ír: „Minden parancsolatban és Isten Szavának minden ígéretében erő van, Istentől származó élet, amellyel a parancsolat teljesíthetető és az ígéret beteljesedik.”(A nagy tanító lábnyomában 18.old.)

 

 

Keresztelő János Illés „lelkével és erejével” kezdte el munkáját. Mire vo­nat­ko­zik ez? Arra, hogy ő Lélekkel betelve prédikálta a Lélektől áthatott hírt, hogy fel­ké­szítse az ő idejében élő népet a Messiással való találkozásra, akinek nem­so­ká­ra meg kellett jelenni: „Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.” (Lukács 1,15)

 

Ellen White arra ösztönöz bennünket, hogy a következő szavakkal imádkozzunk egymásért: „Habár Isten nem lakik emberi kézzel készített templomokban, Ő mégis megtiszteli jelenlétével népe összejövetelét. Megígérte, hogy Lélekben mindig találkozik velük, ha Őt keresik, megvallják bűneiket és imádkoznak egymásért. De aki meghajtja magát előtte, távolítson el minden gonszságot a szívéből. Ha nem szolgálnak neki Lélekben és igazságban és a szentség szépségében, a gyülekezésük haszontalan lesz.”(Review and Herald, 1905. november 30.)

Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel; hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra.”  (1 Sámuel 12,23)

„Munkálkodjatok a lelkekért sok imával, mert ez az egyetlen módja annak, hogy szívükhöz közelebb jussatok. A szívre való megjobbító hatás nem a ti munkátok eredménye, hanem a veletek levő Krisztus munkája” (Evangelism, 341. o).

„Amikor személyes imáitokra kértek választ, meglátjátok, hogy Isten megnyilatkozik nektek…„Kezdjetek el mind jobban felemelkedni! Értékeljétek a mennyeit nagyobbra, mint a földit… Tanuljatok meg imádkozni: tanuljatok meg világos és érthető bizonyságot tenni, és Isten megdicsőül bennetek.” (The Upward Look, 256.o).

„Kitartó imáikkal lelkeket vezetnek a kereszthez. Jézus hatni fog a szívekre, támogatni fogja áldozatkész törekvéseiket, és csodákat fog tenni a lelkek megtérésében.” (Testemonies for the Church, 7. kötet, 27.o).

„Naponta részesült a Szentlélek keresztségében. Minden nap reggeli óráiban Isten felébresztette, kegyelmével megkenve lelkét és ajkait, hogy azt másokkal megoszthassa. A mennyei trónteremből kapott új szavakat, melyek a megfelelő pillanatban a megfáradtaknak és megterhelteknek lesznek kimondva.” (A Nagy Orvos Lábnyomában 89.o).

Krisztus a mi példaképünk mindenben. Krisztus tapasztalatáról a Lélek általi keresztséggel kapcsolatban Ellen G. White ezt írta:“Minden nap újból megkeresztelkedett Szentlélek által. Minden egyes nap korai óráiban maga az Úr ébresztette őt álmából, kegyelmével felkente lelkét és ajkait, hogy megoszthassa másokkal.” (Krisztus példázatai, 89.)

 

A Szentlélek általi keresztségről Ellen G. White a következőt írja: „Szeretném, ha meg lennénk keresztelve a Szentlélekkel, ez pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a tökéletes élet és jellem részesei lehessünk. Szeretném, ha a gyülekezet minden híve megnyitná szívét Jézusnak ezt mondva: ’Jöjj, mennyei Vendég, lakozzál bennem’” (2. Manuscript Release, 26.o

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem” (Zsoltár 32,8).

„Amire szükségünk van, az a Szentlélek általi keresztség. Nélküle nem leszünk alkalmasak arra, hogy elinduljunk a világba, mint ahogy a tanítványok sem voltak alkalmasak erre Urunk feltámadása után.” (Review and Herald, 1890. február 18).

 

Személyes lelki növekedésünkről, és a Lélekkel való betöltetésről a következőt jegyezte fel: „A  lehető legmegkapóbban kell bemutatni mindenkinek a Szentlélek általi keresztség fontosságát, a gyülekezet hívei odaszentelésének fontosságát, ahhoz, hogy mindenki élő és termékeny fa legyen az Úr kertjében” (Testemonies for the Church, 6. kötet, 86.o).

A lelki növekedés egy olyan folyamat, melyben naponként részt kell vennünk. Ellen G. White így írja le a Szentlélek befogadójának jellemfejlődését:“Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.” (Jézus Élete 135. old)

“Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.” (Zsoltár 33:18-22)

Ellen White így írt a "belső" engedelmességről, amely mindennapi Lélekkel va­ló keresztségünkből fakad: "Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az en­ge­del­mes­ség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azo­no­sít­ja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk össz­hangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tu­lajdonképpen nem teszünk mást csak azt, hogy eleget teszünk saját in­dí­té­ka­ink­nak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatának a vég­zé­sé­ben találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismerjük Istent, mivel ép­pen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor életünk a folytonos en­ge­del­messég élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, megbecsülése által az Is­ten­nel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra." (Jézus élete, 574. ol­dal 1998-as ki­a­dás)

  "A késői eső, amely megérleli az e földi gabonát, a lelki áldásokat jelenti, amely felkészíti a Gyülekezetet az ember Fiának eljövetelére. Ha azonban nem hullott le a korai eső, nem lesz élet sem. A csíra nem fog előbújni. A késői eső csak akkor fogja tökéletesen megérlelni a kalászt, ha a korai eső előzőleg már elvégezte munkáját.” (The Faith I Live by,  333. oldal)

  "Ha nem növekedünk nap, mint nap a keresztény erények valós gyakorlásában, nem fogjuk felismerni a Lélek kiáradását a késői eső formájában. Kiáradhat akár a körülöttünk élőkre is anélkül, hogy mi észlelnénk vagy befogadnánk azt." (Testimony to Ministers and Gospel Workers, 507. oldal).

  "Krisztus mély epekedéssel várja, hogy jelleme megmutatkozzon a Gyülekezetben. Ha majd az tökéletesen megújult népében, el fog jönni, hogy magához vegye az övéit." (A nagy orvos lábnyomán, 38. oldal)

 "Semmi más, csak a Szentlélek általi keresztség tudja helyes pozícióba állítani a Gyülekezetet, és felkészíteni Isten népét a rohamosan közelgő konfliktusra." (2 Manuscript Releases, 30.oldal)

"És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és ke­­resi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." (Krónika II 7,14)

Ellen White jól megérezte a megelevenedés fontosságát és sürgősségét, amikor ezt írja: „Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak tekintenünk! (1.Szemelvények 115.o.)

Ugyanúgy megértette a Szentlélek keresztsége és a megelevenedés közötti kapcsolatot: „A pünkösd napjához hasonló Szentlélek-keresztség az igazi vallás megújulásához és sok nagyszerű dolog véghezviteléhez vezet majd” (2.Szemelvények 55.o.).

Ellen White a következő szavakkal igazolja ezt: „A megújulásra egyedül az imára jövő válaszként számíthatunk” (1.Szemelvények 115.o.).

Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?” (Zsoltár 85,7)

„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” Efézus 6,18

“Sok-sok imával kell munkálkodni a lelkekért, mert ez az egyedüli módja a szívek elérésére. Ez nem a ti munkátok, hanem Krisztusé, aki mellettetek van, hogy hatást gyakoroljon az emberi szívekre.” (Evangelism  341.o.)

Erről E.G.White ír: “Isten népe között nemigen gyakorolják a keresztényi barátkozást. Azok, akik megérezték Krisztus szeretetét különösképpen fejleszteniük kell hajlamaikat a társalgásra (barátkozásra), mert ezt gyakorolva lelkeket nyernek meg Megvátójuknak.” (Testimonies for the Church 6.-172.o.)   “A személyes kapcsolat és barátkozás az emberekkel azt fogja eredményezni, hogy az evangélium megmentő ereje elérje őket.” (Hegyi beszéd 48.o .

Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. “ Ésaiás 55,11

Ellen G. White alátámasztja: “Annak az embernek, aki nem hisz eléggé abban, hogy Jézus megvédelmezheti a bűn elkövetése ellen, nincs elég hite arra, hogy belépést nyerhessen Isten királyságába.” (Ma­nu­script 161, 1897, str. 9)

Ellen White írt arról a nagy nyugalomról, amely Krisztust töltötte le, amig a Földön szolgált. Ezt jegyezte fel Jézus viselkedésével kapcsolatban a nagy vihar idején: „Amikor Jézust felkeltették a viharban, tökéletes nyugodt volt. Szavaiban, tekintetében nyoma sem volt a félelemnek, mivel szivében nem lakozott félelem. Ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem, mint az „ég, föld s tenger Ura” nyugodott csendben. Ezt a hatalmat letette, és igy szólt: „Én semmit sem cselekedhetem magamtól” (Jn 5,30). Az Atya hatalmában bízott. Jézus hitben pihent – hitt Isten szeretetében, gondviselésében-, a vihart lecsendesítő szó hatalma pedig Isten hatalma volt.” (Jézus élete, 278.o.)

Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabaditja őket.” (Zsoltár 34,8.)

Gyakran olvasok a hívek pünkösd utáni állapotáról: „És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.” (ApCsel 2,42.)

Tudtam, hogy a tant illetően mi vagyunk az igaz egyház. Ami azonban a közösséget illeti, nem léptünk előre