Bibliaismeret

2014.01.02 13:04

I.Ismeretek A Bibliáról

1.Tudnivalók A Bibliáról, mint könyvről

A Biblia, amint nevének jelentése is mutatja, (görög „biblia” szó = könyvek), egy 66 könyvből álló könyvgyűjtemény, amelynek könyvei mintegy 1600 éven át keletkeztek az i. e. XV. századtól az i.u. I. század végéig.

„Bámulatra méltó egy olyan könyv, amely egy teljes emberélet gyümölcse. A Könyvek Könyve ezerhatszáz esztendő alatt tehát igen hosszú idő alatt keletkezett. Egyik nemzedék a másik után kapta a feladatot Istentől , hogy írja a Bibliát. Általában ha egy könyv már húsz-harminc esztendős, elavultnak tekinthető. Néhány nappal ezelőtt megjelent újságot már meg sem nézünk. Miért? Már túlhaladott, már nem érdekes. A Biblia azonban megtartja értékét, amíg ez a világ világ marad.      
     Körülbelül harminc-negyven különböző szerző működött itt közre. Mégis az Ó- és Újtestamentum könyvei egy egészet alkotnak, mivel egy és ugyanaz a Szellem ihlette a különböző szerzőket. Minden komoly bibliaolvasó tudja, hogy ezek a könyvek összetartoznak. Bár minden egyes könyv önálló, mégis az egész Biblia harmonikus egészet alkot.       Ez különösen akkor tűnik fel, ha meggondoljuk, hogy mennyire különbözőek voltak ezek a szerzők. Voltak közöttük királyok és költők, államférfiak és filozófusok, halászok és vámszedők. Mózest beavatták az egyiptomi tudományba, Dániel járatos volt Babilon kultúrájában. Pál teológus volt, a jeruzsálemi egyetemen tanult. Péter viszont egyszerű ember volt. A Biblia könyveinek szerzői egymástól nagyon eltérő emberek voltak.           
     A bibliai könyvek jövendöléseket, történelmet, törvényeket, egészségügyi ismereteket, államtudományt, költészetet tartalmaznak, és útmutatást a hitben való járásra. Mindezek mégsem mondanak ellent egymásnak. Képzeljük csak el, mi lenne akkor, ha harminc-negyven orvos, akik különböző gyógymódok hívei, írna meg hatvanhat orvosi könyvet, és valaki az általuk összeállított könyvek alapján akarna beteget kezelni. Ez szinte lehetetlen lenne és a betegek egész biztosan kárát vallanák.    
     Felvetődik a kérdés: Mi a titka ennek a csodálatos egységnek, amely annak ellenére fennáll, hogy ennyire különböző egyéniségek voltak a szerzők, és írásaik nagy időbeli eltolódással, különböző évszázadokban jöttek létre? Péter apostol ad erre választ:

  • "A Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei".

Csak így érthető, hogy ez a 66 könyv egységes, és egységes a szelleme is. A Szentszellem töltötte be ezeket az embereket és vezette őket az írásban.”

Müller Henrik: A Biblia Isten Igéje 4. old.

A Biblia írói a próféták, evangélisták apostolok, voltak.

2.A Biblia népszerűségéről

„Ma már a Biblia az egész emberiség könyve. Több mint ezer nyelven olvassák. A nap minden órájában – más és más országban és földrészeken – milliók ülnek a Biblia mellett. Hány könyvtár vált már porrá, de a Biblia megmaradt. Nagy filozófiai rendszereket régesrég elfelejtettek már, de Isten Igéje megmarad örökre. ... De a Biblia egyúttal a föld legnagyobb mártírja is. Nincs még egy könyv a világon, amelyet annyira elleneztek s amelynek oly sokat kellett szenvednie. Hányszor égették el már máglyákon, s bár gyakran betiltották, még mindig él.”

II.A Biblia Olvasásához ajánljuk figyelembe venni:

A Bibliával ismerkedő, kezdő olvasónak alkalmasabb először a legkönnyebben érthető, témájukban legátfogóbb és legismertebb történelmi időszakokkal, körülményekkel kapcsolatos könyveket olvasni.

            Ezek bevezetnek a Biblia világába, megismertetnek a bibliai fogalmakkal, nyelvezettel, és azután már könnyebben érthető lesz a Biblia bármely könyvének olvasása.

1.Ajánlott sorrend az olvasáshoz:

  • Lukács evangéliuma, mint Jézus Krisztus földi élettörténetének leírása.
  • Apostolok cselekedeteiről írott könyv, mint az ősegyház történetének leírása.
  • Zsoltárok könyve, mint hívő emberek Istennel szerzett személyes tapasztalatainak lejegyzése, imádságok és énekek gyűjteménye.                
          Különösen ajánlott Zsoltárok: 25, 27, 32, 37, 51, 71, 73, 86, 90, 91. 103, 121, 130, 139, 143, 145.
  • Pál apostolnak Filippibeliekhez írt levele, mint a misszionárius apostol egyik személyes tájékoztató és tanító levele a görögországi Filippi városban lévő gyülekezetnek.
  • Pál apostol Timótheushoz írt II. levele, Pál apostol személyes levele, szeretett tanítványához és munkatársához Timótheushoz, római fogságából, halála előtt.
  • Mózes I. könyve, mint az emberiség őstörténete, és Izrael népe ősatyáinak története.

 

2.Hogyan jegyezzük le vagy találjuk meg a bibliai igehelyeket?

Vegyünk egy példát:

Szeretnénk eljutni valamely városban egy konkrét címre.

Milyen adatok szükségesek?

Utcanév

kerület

házszám

emelet

Egy-egy bibliai igehely megtalálásához hasonló információk szükségesek:

Hogy lehetővé tegyék egy-egy bibliai idézet megtalálását, ennek érdekében a Bibliában a következő felosztásokkal találkozhatunk:

            A Biblia két fő részre oszlik: Ószövetség és

            Újszövetség

Mindegyikben találhatunk több könyvet (általában a szerzőkről elnevezve). Ez a bibliai könyv neve.

            Van olyan, hogy ugyanaz a szerző több könyvet vagy levelet írt. Ez adja meg a könyv számát.

            A megtalálhatóság érdekében a könyvet fejezetekre, a fejezeteket mondatokra = versekre osztották fel.

 

A bibliai könyv neve

A könyv száma

Fejezetszám

A vers száma

Igen bonyolult és hosszadalmas lenne, ha ezeket az adatokat mindet precízen kiírnánk, így valahogy:

            Mózes második könyvének huszadik fejezetében a nyolcadik vers.

            Hogy gyorsan le tudjuk jegyezni az idézeteket (például egy prédikáció közben), rövidítéseket alkalmazunk.

            Rövidítjük a könyv nevét, különböző írásjelekkel jelezzük a fejezeteket és a verseket.

            Az előbbi példát alkalmazva: Móz.II.20,8.

            Ugye mennyivel egyszerűbb leírni?!

Móz.

II.

20,

8.

A könyv nevét tehát rövidítettük a lehető legkevesebb betűből állóra, ámde úgy, hogy azért megkülönböztethető legyen a többi bibliai irattól. Rövidítésről lévén szó, pontot teszünk a rövidített név után.

Az ugyanazon szerzőtől származó könyv megkülönböztetését jelzi a római szám.

A szám után ugyancsak pontot teszünk.

A könyvön belüli fejezetet arab számmal írjuk ki, és vesszőt teszünk a szám után.

A bibliaverset ugyancsak arab számmal írjuk, és pontot teszünk a vers száma után.

Móz.II.20,8.

Móz.

II.

20,

8.

A bibliai könyv neve

A könyv száma

Fejezetszám

A vers száma

a hasonlattal élve:

Utcanév

kerület

házszám

emelet

 

3.A bibliai könyvek csoportosítása, rövidítései

§Az Ószövetségi könyvek

·Törvénykönyvek:

Móz.I. II. III. IV. V.    Mózes öt könyve

·Történelmi könyvek

Józs.    Józsué könyve

Bír.      Bírák könyve

Ruth.   Ruth könyve

Sám.I. II. Sámuel első és második könyve

Kir.I. II. Királyok első és második könyve

Krón.I. II. Krónikák első és második könyve

Ezsdr.  Ezsdrás könyve

Neh.    Nehémiás könyve

Eszter  Eszter könyve

·Tanító jellegű könyvek

Jób.     Jób könyve

Zsolt.   Zsoltárok könyve

Péld.    Példabeszédek könyve

Préd.   Prédikátor könyve

Én.Én. Énekek Éneke

·Prófétikus könyvek

És.       Ésaiás próféta könyve

Jer.      Jerémiás próféta könyve

Jer.sir.  Jerémiás siralmai

Ez.       Ezékiel próféta könyve

Dn.      Dániel próféta könyve

Hós.    Hóseás próféta könyve

Joel.     Joel próféta könyve

Ám.     Ámos próféta könyve

Abd.    Abdiás próféta könyve

Jón.     Jónás próféta könyve

Mik.    Mikeás próféta könyve

Náh.    Náhum próféta könyve

Hab.    Habakuk próféta könyve

Sof.     Sofóniás próféta könyve

Agg.    Aggeus próféta könyve

Zak.     Zakariás próféta könyve

Mal.     Malakiás próféta könyve

§Az Újszövetség könyvei

·Történelmi vonatkozású könyvek

Mt.      Máté evangéliuma

Mk.     Márk evangéliuma

Lk.      Lukács evangéliuma

Jn.       János evangéliuma

Csel.    Apostolok cselekedetei

·Tanító jellegű könyvek

Rm.     Pál apostol Rómába írt levele

Kor.I. II. Pál apostol Korinthusba írt levelei

Gal.     Pál apostol Galáciabeli-ekhez írt levele

Ef.       Pál apostol Efézusba írt levele

Fil.       Pál apostol Filippibe írt levele

Kol.     Pál apostol Kolosszéba írt levele

Thess.I. II.      Pál apostol Thesszalonikába írt levelei

Tim.I. II. Pál apostol Timótheusnak írt levelei

Tit.      Pál apostol Titusnak írt levele

Filem.  Pál apostol Filemonnak írt levele

Zsid.    Pál apostol Zsidókhoz írt levele

Jak.      Jakab apostol levele

Pt.I. II. Péter apostol levelei

Jn.I. II. III. János apostol levelei

Jud.     Júdás apostol levele

·Prófétai irat

Jel.       János apostol Jelenéseiről írott könyve

III.Fontosabb témakörök

1.Istenismeretünk alapja: a kinyilatkoztatás

§A kinyilatkoztatás módja:

Természet:                                        Zsolt.19,2-5.     Rm.1,20.

A történelem:                                   És.46,9-10.

A lelkiismeret                                   Rm.2,14.

A Biblia                                           Tim.II.3,16.

§Isten kapcsolata az emberrel:

Kezdetben személyesen                                     Móz.I.1,25-29.

A bűneset óta a prófétákon keresztül:                Pt.II.1,19-21.

A prófétákhoz szól:

            Isteni szó vagy a Szentlélek által:           Sám.II.23,2.

            Angyalok által: pld.                                Móz.IV.22,32.

            Álom vagy látomás által                         Móz.I.31,11.

            Az idők teljességében Jézus Krisztus által:  Zsid.1,1.

A Szentlélek gyűjtötte össze az Írásokat:           És.34,16.

§A Biblia jelentősége:

Megismertet Jézus Krisztussal         Jn.5,39.

Megjobbuláshoz segít                      Tim.II.3,15-17.

§Viszonyunk a Bibliához

Nem ismerése tévelygés                   Mt.22,29.

Kutatni kell                                      Csel.17,11.

Meg kell tartani tanításait                Jak.1,22.

 

2.A Szentháromságról és az Atyáról

§Tudásunk határairól

Csak azt tudhatjuk Istenről, amit Ő kinyilatkoztat magáról

                                                         Móz.V.29,29.

Az Isten-ismeret fontossága:           Jn.17,3.

Tudásunk határai                             Jób.38,2-3.

§Az Atyáról:

Léte örök                                         Móz.II.3,14.

Mindenütt jelen van                         Zsolt.139,7-8. Kir.I.8,27. Krón.II.2,6. Krón.II.6,18.

Mindentudó                                     Zsolt.139,1-6.

Mindenható                                     Móz.I.18,14.     Lk.1,37.

                                                         Jer.32,17.          Jer.32,27.

Ember nem láthatta, csak a Fiú-Isten                        Tim.I.6,16.

                                                         Jn.1,18.             Jn.4,24.

Bűneink miatt nem láthatjuk           És.59,2.

A mennyei lények látják                  Mt.18,10.

Isten országában majd láthatják azok akik üdvözülnek:

                                                         Jel.22,3.4.   Jn.I.3,2.

Jelleméről:      

            A szeretet teljessége:            Jn.I.4,8.

            Szeret minket is:                   Jn.3,16.

            Irgalmas szívű:                     Móz.II.20,6.

                                                         Sám.II.24,14.   

            Atyánk                                                    Mt.6,6-9.

            Minden jót Tőle kapunk:      Jak.1,17.

            Isten célja velünk:

Tökéletesedésünk     Mt.5,48.

Örök boldogságunk Jel.21,1-4.

3.Jézus Krisztusról

·Személyéről

Létezése az örökkévalóságba nyúlik:                 Mik.5,2.

Istennek neveztetik.                                           És.9,6.

Isten képmása                                                     Kol.1,15. 2,9.

Imádat illeti meg                                                Jn.5,23.

Megértő szeretettel van irántunk                        Zsid.4,15.

·Hét fő tisztségéről

Teremtő                                            Kol.1,15-17.

Törvényadó                                      Jak.4,12.     Móz.II.33,10-11.

Tanító                                               Hós.12,10.        Lk.23,5.

Megváltó                                          Csel.4,10-12.

Közbenjáró                                      Zsid.8,1-2. 6. 9,12.

Ítélő                                                 Csel.17,31.

Király                                               Mt.25,34.

·A láthatóként megjelenő Isten

A Bibliában egy látható és egy láthatatlan Istenről olvashatunk:                                                                                       Móz.I.17,1-3. 35,9-             

                                                         Bír.13,22.   Bír.6,22.

Jehova jelent meg:                           Móz.II.6,3.  Móz.II.4,9-11.

A teremtés is Jézus Krisztus által történt:          Jn.1,14. 3.

                                                         Kol.1,16.

Jézus Krisztus Isten! Azonos az Ószövetség Istenével:

                                                         Fil.2,6.        Jel.22,6.16.

4.A Szentlélekről

§Jellemzői

Akarata van:                                    Csel.13,2.4.       Kor.I.12,11.

Megszomorítható:                            Ef.4,30.

Tudomása van az eseményekről:     Csel.5,3.4.

Isteni lény:                                       Csel.5,3.4.

Jézus Krisztus helyettese a Földön  Jn.16,13.

A Szentháromság tagja:                   Mt.28,19.

§Tevékenysége:

Részt vett a teremtésben                  Móz.I.1,1.2.3.

                                                         Jób.33,4.

A Biblia sugalmazója                       Pt.II.1,20-21.

(A Biblia Istentől ihletett (Tim.II.3,16.), tehát a Szentlélek Isten!)

Megfeddi a világot, képviseli az igazságot        Jn.16,8.

§Munkája életünkben:

Értünk: (Istenhez vezet) Segítőnk:  Rm.8,26.

            Tanít, vigasztal                     Jn.14,26.

Bennünk:                                         Jn.3,5-8.     Jn.8,11.12.

                                                         Gal.5,22-

Általunk: (Megajándékoz a szolgálathoz:)         Kor.I.12,4-11.

               (Jócselekedetekre késztet)                   Tim.II.3,17.

§Viszonyunk a Szentlélekhez:

Üdvösségünk feltétele, hogy bennünk lakjon:

                                                         Rm.8,8.9.

Elnyerésének feltétele:                     Csel.2,38.

Megtartásának feltétele:                  Zsid.3,14.15.

Túláradás, teljességre jutás:             Kor.I.12,4-

                                                         Jóel.2,23-32.

5.Az angyalokról

§A Föld teremtése előtt már voltak angyalok:

                                                         Jób.38,3-7.

§Az angyalok is teremtmények:     

                                             Kol.1,16.

§Jellemzésük:

Hatalmas erejűek                             Zsolt.103,20.

                                                         Kir.II.19,35.     Mt.28,2-4.

Tulajdonságaik:            

            Nem földi anyagból vannak, de képesek testet ölteni:

                                                         Kir.II.6,15-

                                                         Móz.I.18,2.       Móz.I.19,1.

                                                         Csel.1,10.

            Felfoghatatlan sebességgel közlekednek

                                                         Dn.9,4.       Dn.9,23.

            Nagyon nagy a számuk, de nem szaporodnak:

                                                         Jób.25,3.    Mt.22,30.

            Isten akaratának képviselői, kivitelezői:

                                                         Zsolt.103,20.21.

            Nemes, szeretetteljes jelleműeknek lettek teremtve.

                                                         Lk.15,10.

            Érdeklődéssel kísérik a megváltási tervet:

                                                         Pt.I.1,12.    Kor.I.4,9.

            Szolgálatukról:

          Isten irányában:        Zsolt.103,21.

          Az ember irányában: Zsid.1,14.

            Isten üzeneteit közvetítik:    Dn.8,16.  5,5.

            Isten ítéleteinek végrehajtói: Móz.I.19,13.

                                                         Csel.12,23.

            Isten gyermekeinek őrizői, szabadítói:

                                                         Zsolt.91,11.      Csel.12,7.

Minden embernek van kísérő angyala, aki a feljegyzéseket vezeti róla. (A hívőket oltalmazza)      Zsolt.34,8. Mt.18,10.

            Részt vesznek a feltámasztásban:           Mt.24,30-31.

            Az ítéletnek is résztvevői:    Dn.7,10.

            Nem szabad őket imádni     Jel.19,10.

6.A bűn eredete

§Isten jónak teremtette a világot

                                                         Móz.I.1,31.

§Mennyei lázadás:

Lucifer mennyei tisztsége                Ez.28,14.15.

Lázadása:                                         Ez.28,16.17.     És.14,12.15.

Jelleme                                             Jn.I.3,8.      Jn.8,44.      Kor.II.11,14.

Az angyalok egy részét maga mellé állította:

                                                         Jel.12,7-9. Zsolt.78,49. Pt.II.2,4.

§Sátán tevékenysége

Sátán megnyerte az embert lázadásához:

                                                         Móz.I.3,6.

Ezáltal a Föld fejedelme lett:           Jn.14,30.

                                                         Jn.12,31.    Ef.2,2.        Kor.II.4,4.

Minden rossznak, szenvedésnek, ő az előidézője:

                                                         Jak.1,17.     Jób.1,12-19.

                                                         Jób.1,2.7.8.       Lk.13,16.

Isten gyermekeinek üldözője:          Jel.2,10.

                                                         Jn.15,18-19.

A hamis vallások létrehozója:          Móz.I.4,3.5.7.8.

                                                         Rm.1,21-25.      Kor.II.11,13-15.

                                                         Thess.II.2,8-12.            Kor.I.10,20.

                                                         Mt.24,11.

§Isten véget vet a Földön lévő gonosz állapotoknak:

Megsemmisíti Sátánt:                      Mt.25,41.

                                                         Mt.25,41.   Ez.28,18.19.

                                                         Zsid.2,14.

A Sátánhoz csatlakozó, mellette kitartó embereket is elpusztítja:

                                                         Rm.6,23.    Jel.21,8.

7.Az ember bűnbeeséséről

§Az ember istenkapcsolatáról

                                       Móz.I.2,15. 3,8.            Móz.I.2,22-24.

Uralom a világ felett, összhangban a világgal.

                                       Móz.I.1,28.

§Isten feltétele, elvárása:

A tiltott fa:                     Móz.I.2,16.17.

§Sátán ellenajánlata:

                                             Móz.I.3,4.5.

§Az ember döntése és annak következményei:

                                       Móz.I.3,16-19.  3,23-24.

                                       Móz.I.3,12.       3,18.

§A megváltás ígérete, Isten megmentő szándékáról:

                                                         Móz.I.3,15.

                                                         Ezék.18,21-23.  30-32. Ef.1,9-10.

8.Jézus Krisztus első adventje

§A megváltás jelentősége

A bűnbeeséssel az ember Sátán foglyává vált:

                                                         Jn.8,34.      Rm.7,24.

Bűnében halott:                               Ef.2,1.        Rm.6,16.

Isten visszavásárolt bennünket.       Pt.I.1,18-19.

A Jézus Krisztusban való hit megszabadíthat a bűn rabságából

                                                         Gal.4,4-5.   Jn.3,16.17.

                     Lk.19,10.   Jn.18,37.

§A testetöltés csodája

                                    Jn.1,1-10. Lk.1,26-38.

Jézus Krisztus életéről az evangéliumokban olvashatunk.

Haláláról, feltámadásáról:

         Mt.28,2.3.4.        Mk.10,1-3.    Jn.20,1.2.    Mk.16,3-8.   Jn.20,3-18. Lk.24,1-8.10.         Mt.28,1-2.5-10.           Lk.24,9-13.34. Mk.16,12.13.         Lk.24,33.

         Jn.20,19-29.        Jn.21,1-25.    Kor.I.15,5.6.         Lk.24,50-51.         Csel.1,9.

9.Jézus Krisztus visszatéréséről

Megígérte visszatérését:                   Jn.14,1-3.

Ennek időpontja nem tudható:        Mt.24,36.

A jelek alapján a hívők várják:         Mt.24,32-34.

A hitetleneket váratlanul éri:           Mt.24,50.51.

Az eljövetel módjáról:

Körülmények:                      Mt.24,27.30.     Thess.I.4,16.

Mindenki által látható lesz: Jel.1,7.               Csel.1,9-11.

                                             Mt.24,27-30.

Ekkor történik meg:

A feltámadás:                       Thess.I.4,14.16.

                                             Kor.I.15,42.43.44.

Átváltozás:                           Kor.I.15,50-53.

Mennybemenetel:                 Thess.I.4,17.

Az istentelenek sorsa Jézus Krisztus megjelenésekor:

                                             Sof.1,14.15.17.18. 2.3.6.         Pt.II.3,9.10.12.

                                             Thess.II.1,6-8.  Jel.6,14-17.

                                             Jer.4,23-26.       És.24,1.3-6.    Zsolt.50,3.

                                             És.66,15-17.

10.Az 1000 éves korszakról

§A gonoszok helyzetéről

            Jel.6,15.16.                                  Jer.4,20,23.25.26.

            Sof.1,2.3.14.15.17.18.                És.24,1.3.5.6.

            És.66,15-17.                                Pt.II.3,10.

            Jel.20,5.

§Sátán helyzetéről

                                                                Jel.20,2.7.

§Ez időben az igazak a mennyben vannak

            Jn.14,1.2.3.               Thess.I.4,17. /16./         Jel.20,4.u.r. 5.6.u.r. 5.

            Kor.I.6,2.3.              Dn.7,22.

11.A második feltámadás és az ítélet

§Az istentelenek feltámadásáról

            Csel.24,15.               Jn.5,29.      És.24,22.    Jel.20,7-9.e.r. Jel.20,13.

§A végítéletről

            Zsid.10,27.               Zsolt. 145,20.21,10.

            Jel.20,12-15.             Mal.4,1.      Zsolt.37,20.

            És.41,11.12.             Jel.21,8.      Zsid.2,14.  Ez.28,19.        Jel.2,11.

12.Isten örök országáról

                                                         Jel.21,         Jel.22,

13.A halálról

                        Rm.5,12.                  Rm.6,23.    Thess.I.4,13.

                        Jn.11,11.25.              Mt.10,28. Préd.9,7.8.

                        Zsolt.6,6.                  Zsolt.115,17.

                        Jn.5,28.29.                Kor.I.15,51-55.

                        Mal.4,1.

14.Kapcsolat, szövetség Istennel:

                        Tim.I.2,4.                 Zsolt.139,   Mt.6,26. 31-33.     Mt.10,29-31.

Rm.8,28-32.            

                        Jn.3,16.  Jel.3,20.      Jel.22,17.

                        Lk.8,4-15. 14,15-24.

                        Jn.3,1-8.                   Kor.II.5,14-15-17.

                        Gal.2,20.                 

Jn.1,12.13.               

                        Tit.3,4.5.                   Rm.6,1-4.

                        Lk.3,23. Mt.3,13-17.                   Csel.8,26.

                        Jn.6,37.  Mt.9,11-13.                   Lk.15. fejezet

                        Rm.4,5-8.                                    Rm.5,1.      Rm.3,31.

                        Rm.6,1-2.

                        Fil.2,12-13.                                 Pt.II.1,3-4. Jn.15,1-7.

                        Rm.16,20.

                        Rm.8,1-14.                                  Ef.3,17-21.            Zsid.5,7-9.

15.Az imádságról

                        Mt.6,5-15.                Mt.7,7-11.  Fil.4,6-7.

                        Lk.11,1.                    Mt.26,36-44.

16.Úrvacsoráról

                        Lk.22,7-13.              Jn.13,1-17. Lk.22,14-20.          Mt.26,17-30.                                      Kor.I.11,23-31.

                        Kor.I.10,21.

17.Étrend, táplálkozás, életmód

Alapmagatartás:                               Kor.I.10,31.

Az ember eredeti tápláléka:             Móz.I.1,29.

Bűneset után:                                   Móz.I.3,18.

Tiszta és tisztátalan állatokról:         Móz.III.11,1-3-4-10.-31.

A vér fogyasztásának tilalma:          Móz.I.9,4.  Csel.15,29.

Borról:                                              Péld.23,29-36.  Péld.20,1.      

18.A keresztény házasság és család

                        Mt.19,3-6.                Zsid.13,4.   Ef.5,22-6,4.

                        Mal.2,14-16.             Tim.I.5,8.

19.A keresztény ember viszonya környezetéhez

                        Lk.6,31.                    Mt.6,14-15.       Mt.19,21-35.

                        Mt.5,13-15.              Mt.28,19-21.     Pt.I.2,9.

                        Fil.2,15-16.               Mt.22,15-22.     Pt.I.2,12-17.


Tartalmi áttekintés

Írás a Bibliába................................................................................................................................................................. 2

I.      Ismeretek A Bibliáról................................................................................................................................... 2

1.      Tudnivalók A Bibliáról, mint könyvről.................................................................................................. 2

2.      A Biblia népszerűségéről................................................................................................................................. 2

II.     A Biblia Olvasásához ajánljuk figyelembe venni:................................................................ 2

1.      Ajánlott sorrend az olvasáshoz:................................................................................................................ 2

2.      Hogyan jegyezzük le vagy találjuk meg a bibliai igehelyeket?................................................. 2

3.      A bibliai könyvek csoportosítása, rövidítései....................................................................................... 2

a.      Az Ószövetségi könyvek...................................................................................................................................... 2

b.      Az Újszövetség könyvei....................................................................................................................................... 2

III.        Fontosabb témakörök............................................................................................................................. 2

1.      Istenismeretünk alapja: a kinyilatkoztatás......................................................................................... 2

a.      A kinyilatkoztatás módja:.................................................................................................................................. 2

b.      Isten kapcsolata az emberrel:............................................................................................................................ 2

c.      A Biblia jelentősége:........................................................................................................................................... 2

d.      Viszonyunk a Bibliához...................................................................................................................................... 2

2.      A Szentháromságról és az Atyáról........................................................................................................... 2

a.      Tudásunk határairól........................................................................................................................................... 2

b.      Az Atyáról:............................................................................................................................................................ 2

3.      Jézus Krisztusról................................................................................................................................................. 2

4.      A Szentlélekről................................................................................................................................................... 2

a.      Jellemzői................................................................................................................................................................ 2

b.      Tevékenysége:....................................................................................................................................................... 2

c.      Munkája életünkben:.......................................................................................................................................... 2

d.      Viszonyunk a Szentlélekhez:.............................................................................................................................. 2

5.      Az angyalokról................................................................................................................................................... 2

a.      A Föld teremtése előtt már voltak angyalok: Jób.38,3-7............................................................................. 2

b.      Az angyalok is teremtmények:........................................................................................................................... 2

c.      Jellemzésük:.......................................................................................................................................................... 2

6.      A bűn eredete......................................................................................................................................................... 2

a.      Isten jónak teremtette a világot........................................................................................................................ 2

b.      Mennyei lázadás:................................................................................................................................................. 2

c.      Sátán tevékenysége............................................................................................................................................. 2

d.      Isten véget vet a Földön lévő gonosz állapotoknak:.................................................................................... 2

7.      Az ember bűnbeeséséről................................................................................................................................... 2

a.      Az ember istenkapcsolatáról............................................................................................................................. 2

b.      Isten feltétele, elvárása:..................................................................................................................................... 2

c.      Sátán ellenajánlata:........................................................................................................................................... 2

d.      Az ember döntése és annak következményei:.................................................................................................. 2

e.      A megváltás ígérete, Isten megmentő szándékáról:....................................................................................... 2

8.      Jézus Krisztus első adventje.......................................................................................................................... 2

a.      A megváltás jelentősége..................................................................................................................................... 2

b.      A testetöltés csodája........................................................................................................................................... 2

9.      Jézus Krisztus visszatéréséről..................................................................................................................... 2

10.        Az 1000 éves korszakról............................................................................................................................. 2

a.      A gonoszok helyzetéről....................................................................................................................................... 2

b.      Sátán helyzetéről................................................................................................................................................. 2

c.      Ez időben az igazak a mennyben vannak........................................................................................................ 2

11.        A második feltámadás és az ítélet........................................................................................................ 2

a.      Az istentelenek feltámadásáról......................................................................................................................... 2

b.      A végítéletről........................................................................................................................................................ 2

12.        Isten örök országáról................................................................................................................................. 2

13.        A halálról......................................................................................................................................................... 2

14.        Kapcsolat, szövetség Istennel:............................................................................................................... 2

15.        Az imádságról.................................................................................................................................................. 2

16.        Úrvacsoráról................................................................................................................................................... 2

17.        Étrend, táplálkozás, életmód................................................................................................................. 2

18.        A keresztény házasság és család........................................................................................................... 2

19.        A keresztény ember viszonya környezetéhez.................................................................................. 2

 

M. G. 2004. január 17.


 

 

 

 

 

 

 

A Bibliáról

A Bibliaolvasásról

Témakörök a Bibliában

Mráz Gusztáv. 2004. január 17.