Csodát virágzik a jelen és más versek

2014.03.05 21:01

Bizalom

Friedrich Traub

Mindenen át hogyan segít?

Még nem tudom, hogyan,

csak: hogy ígérete szerint

és csodálatosan.

 

Elűzi-e az éjszakát,

s hogyan? Csak azt tudom,

hogy egy lépéshez mindig ád

elég fényt az úton.

 

Szívem, ha Ő kezébe vett,

békében nyugoszik.

Hogyan hordoz, hogyan vezet,

az csak rá tartozik.

Fordította: Túrmezei Erzsébet

 

 

 

Túrmezei Erzsébet

 

Ő áld meg percet, éveket

 

Ha Jézus Krisztus jár velünk ,

Ő ami utunk, életünk.

Bár évre évek tűnnek el ,

a szívünk hálát énekel.

 

Kegyelme hordoz szüntelen.

Nem gyötör gond és félelem.

És minden percnek célja van

ha Őt szolgáljuk boldogan.

 

Keresztje győztes, szent jelünk.

Az élő Jézus jár velünk.

Ő áld meg percet, éveket,

Őnéki mondunk éneket:

 

Dicsérünk téged, Jézusunk!

Nevedben bátran indulunk.

Követjük lábad szent nyomát,

és minden évünk téged áld. 

 

Égi telefon

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én

megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.”

Zsoltár 50:15

 

És én hívtam,

de nem felelt.

Vártam,

de nem jött.

Pedig mondtam,

hogy én vagyok

az a jó hívő

s mindenkin segítő ..

Én,  a ‘tökéletes’ név alatt,

„semmire nincs szükségem”

címre hívtak.

 

Miért nem jöttél Uram,

hisz nagyon vártalak ...!

 

  • A sok hívás között

téged is hallottalak.

De ha nálad olyan

jól van minden,

nem siettem,

 

„Én egy bűnös ember vagyok”

- a legsürgősebb címen!

 

Az alázatos,

szegény szívet

meg nem vetem,

- oda megyek,

hogy gazdaggá tegyem!

Fehér ruhát viszek,

sebeire gyógyszert.

 

- Megtanítom az útra,

hogy szeretetben járjon,

hittel imádjon,

szentségben várjon!

Szász A. M.

 

 

Fejszés András

Lehajolt értem

 

Most a virágot csodálom,

a sárgát, pirosat, kéket

és az ég alatt nyilalló

fekete-fehér fecskéket.

 

Majd egy gyermeket csodálok,

őbenne Kaint és Ábelt,

a világot is csodálom,

ezt a zűrzavaros Bábelt.

 

És még sok mindent csodálok:

születést, életet, halált,

gyűlöletet, meg nem értést,

mi sokszor úgy szíven talált.

 

De legjobban azt csodálom,

fel nem foghatom, nem értem,

hogy az Úr drága kegyelme

Krisztusban lehajolt értem!

 

Emberré lett az emberért,

keresztre ment, és megváltott.

Az üdvözítő Kegyelem,

legyen hát örökre áldott!

 

 

Túrmezei Erzsébet

Csodát virágzik a jelen

 

„Csodálatos? „ Teveled járni,

álljon utamba gátnak bármi...

erődnek hittel kaput tárni,

és új csodákra várni jó.

 

Mert neked új csodáid vannak.

Néha észrevétlen elsuhannak. ..

S nincsen látó szeme, csak annak,

aki meglátja a csodát.

 

Látó szem! Ámuló tekintet!

Segíts, Uram, meglátni mindent,

mint a harmattal telehintett 

réten csillogó cseppeket!

 

Csodádat körülöttem, bennem

segíts boldogan észrevennem,

hogy ének ujjongva zengjen,

és dícsérje irgalmadat!

 

Megújulás és bűnbocsánat!

Üde sarjat hajt a kiszáradt,

kopár fa, gyümölcshozó ágat!

Halál helyén élet terem.

 

Előttünk jársz! Te vagy az Élet!

A tegnap is hirdeti fényed,

de ha mi ma követünk téged,

csodát virágzik a jelen!

 

Túrmezei Erzsébet

Útszéli virágok

 

Szépségüket észre sem vettük.

Ránk mosolyogtak az útszélen

tarkán, csendesen és szerényen,

de mi elsiettünk mellettük.

 

Pedig ők is érettünk lettek,

szebbé tenni utunk, világunk,

s ha színeik közt vakon járunk,

mi leszünk szegényebbek.

 

Bocsássatok meg mind, zsályák, katángok,

pipacsok, kedves útszéli virágok,

hogy mellettetek úgy elsiettünk!

 

Bár Jézusunk szemével néznénk rátok,

és hamarosan fénylő, szép ruhátok

üzenetét hirdethetné nekünk!

 

 

Székely asztali imádság

 

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,

teríts asztalt szegénynek s árvának.

Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos

                   kezedet,

adj a koldusnak is tápláló kenyeret!

Ételben, italban legyen mindig részünk,

gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.

                   Ámen!

 

Maskarádé

 

Ó, mennyi maszkot hordunk,

és arcunk elveszett.

 

Egynyelvű, amit mondunk,

s nem érti senki sem meg.

 

Bőségzavarban élünk,

s szívünk kifosztva ver.

 

Kis csend, amit remélünk,

s nem bírjuk el. Teher.

 

Ezer napot hajhászunk,

s nem látunk semmi fényt.

 

Dicsérjük szabadságunk.,

pedig nem a miénk.

 

Bálványhadnak szolgálunk,

és Isten nincs sehol.

 

Henceg, kacag a szájunk,

s bent éget a pokol.

G. S. - I. T. -né.  /farsangra/

 

Kereszt

 

Minden embernek van keresztje.

Egyiknek talán könnyebb,

a másik a hosszú vándorlásban

csüggedve, elerőtlenedve

halad az élet göröngyös útján

s egy súlyos, nehéz kereszt alatt görnyed.

 

Sokan összeroskadnak a kereszt súlya alatt.

 

De ott elöl egy kicsinyke csoport halad,

Gyermek, ifjú, öreg,

akik szembenéznek száz a halállal,

s nem törődve a fájdalommal

mennek előre bátran, nem remegve,

az élet súlyos keresztjét cipelve.

Az út göröngye felsebzi lábuk,

a kereszt, a kereszt feltörte válluk,

de ők mennek, mennek, mennek előre,

tövissel, görönggyel mit sem törődve,

mennek egyenest a cél felé,

ahol letesznek mindent terhet,

s nem viszik tovább a keresztet -

mennek egyenest Jézus elé!

 

És én?

 

Én is kis csoporthoz tartozom,

a keresztemet én is hordozom,

de sokszor úgy érzem, nem bírom tovább,

érzem, leroskadok.

A bűneim súlya nyomja a vállam,

a göröngy nekem is feltörte lábam

és a fájdalomtól elerőtlenedve

a kicsiny csoporttól messze elmaradok.

 

Világ Megváltója! Tehozzád fordulok,

Aki nem veted meg a bűnös gyermeket,

hanem mind egyformán, nagyon szereted...

Tekints le reám, hallgass meg engem,

segíts, segíts tovább vinni a keresztem!

S hogyha ketten visszük,

   (tudom, nem lesz nehéz,

mert a Te jóságod, tudom, mindenre kész.

 

S hogyha odaértem majd a cél elé,

elmondani ó engedd meg nekem:

„Uram, köszönöm, hogy vitted a keresztem!”

Vida Sándor

 

 

Emlékezés a legnagyobb   áldozatra!

(1 Péter 1:18-19)

 

Könnyes hálaadásra

nyílik ajkunk, szívünk,

Megváltó Urunkra

midőn emlékezünk.

 

Megfizethetetlen

az, mit Ő tett értünk,

midőn keresztfára

vitte minden vétkünk!

Nem ezüst, nem arany

volt bűneink ára,

értünk és helyettünk

ment Ő Golgotára!

Bűnöst kiváltani,

csak véren lehetett,

s az ártatlan Bárány

vérével fizetett!

Amit Ő értünk tett,

ne feledjük soha,

üdvre nyílt - bűnrabok -

hosszú cella-sora!

Rabszolgatartónknak

nem tartozunk többé, 

Krisztusban: szabadok

lehetünk örökké!

Pecnyik Pál

 

 

Túrmezei Erzsébet

A magányt nem ismerem!

 

Magányos? Nem ! Magányos nem vagyok.

Hisz soha nem vagyok egymagam.

Ha szól  az Úr s szavára hallgatok,

minden magánynak vége van.

 

Ha kis szobámban egyedül vagyok,

s figyelem csendesen,

bennem sok drága Ige felragyog,

s vigasztalást, új erőt ad nekem.

 

Hiszen annyi nehezet éltem át

hosszú, fárasztó életutamon.

Mért vágynék arra, a világ mit ád,

ha hitem engem hazafelé von?!

 

Imára kulcsolom fáradt kezem,

-  tudom, Uram többet most nem kíván-,

s életem új fényben szemlélhetem,

ámulhatok isteni uralmán.

 

Közelsége elűz minden magányt.

Szent üzenetein gondolkodom,

és hitem már a jövendőbe lát.

Milyen öröm: vár örök otthonom!

 

Világ, nem nyitok már ajtót neked.

Csak Te légy velem, Uram, Mesterem!

Köszönöm áldott közelségedet!

Velem vagy! A magányt nem ismerem.

 

 

Amit magamnak kívánok:

 

Sötét éjszakámban:                            Isten világosságát

döntéseim előtt:                                 Igéjének útmutatását

ha elestem:                  Jézus Krisztus felemelő, mentő kezét,

szenvedéseimben:                  szeretetének megtapasztalását,

magányomban:                       Isten vigasztaló közelségét,

kétségeim között:                   szent biztatását „enyém vagy!”

ha vétkeztem:                         Jézus bűntörlő vérének elfedezését,

betegségben:          Isten hűséges oltalmát, gyógyírját,

szegénységben:                      hogy Istenben legyek gazdag,

jólétben:                                 Krisztus szegénységének a jutalmát,

gyengeség közepette:             Krisztus erejét,

jólétben, egészségben:                       hálás, áldozatos szívet,

halálfélelemben:  a mennyei otthon hívogató fényét, s hogy megváltó Krisztusom kísérjen el a célig.

  • ott már minden kívánságom felettébb beteljesült.          

 

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek” (1 Kor. 2:9)

 

 

A Biblia

 

Csodás szép könyv a Biblia,

olvasd, üdvöt kereső!

Benne van a múlt, a jelen,

és benne van a jövő.

Isten mentő céllal adta

kezedbe a Bibliát,

hogy utadra fényt derítsen,

és mutassa az irányt.

Jaj, ne olvasd hitetlenül!

Ne olvasd kétkedőn!

Mert süket lesz a számodra,

s elvérzel a harcmezőn.

Pedig isten azért adta

kezedbe a Bibliát,

hogy halálig olvassad azt,

s indulj, ha szólít Atyád!

 

Pecnyik Pál

 

 

Vajon tudsz-e

 

szenvedni - panasz nélkül,

félreértést elviselni - tisztázás nélkül,

várakozni - indulatoskodás nélkül,

adni - nem várva semmit,

mellőzést szenvedni - sértődés nélkül,

szeretni miközben téged nem szeretnek,

ügyedet egyedül az Úrra bízni,

jutalmadat egyedül tőle várni ?

 

 

 

 

Hiszek

Bódás János

 

Tudni, hogy van Isten

s hogy Ő szeret?

Tudni, hogy Jézus él?

-Nem lehet, nem lehet

 

Tudni, hogy az élet

győz a hlál felett

s van  örök üdvösség?

-Nem lehet, nem lehet.

 

Hogy Isten országa

már itt miénk lenne?

Tudni sohasem, de

hinni lehet benne.

 

Én hiszem: s tudom: ez

nem álom, nem árnyék,

s haszna a világnál

gazdagabb ajándék,

 

mert szegény szívemet

e hittől tölti be

igazság, békesség

s Szentlélek öröme.

 

 

TAVASZELŐ

Túrmezei Erzsébet

 

Új szántás, zsendülő vetés

és levéltelen téli fák.

Tavaszelő.

Csupa várakozás, reménykedés.

Hiszen a duzzadó rügyek

titkai a márciusi határnak,

csak napsugarak melegére várnak,

s levelekké virággá bomlanak.

 

Tavaszelő van a szívekben is?

Érintésére napsugaraknak

rügyek bomlanak virágok fakadnak?

Télből tavaszt teremtő Jézusom,

körülöttem minden csupa ígéret.

Jöjj, hogy kipattanó rügyek,

nyíló virágok téged áldjanak!

 

 

Túrmezei Erzsébet

Amerre most jár

 

Annyi szívben felébred valami

hívogató vágy: útra kelne egyszer.

 Járni, amerre Jézus lába járt.

Látni a Golgotát látó szemekkel.

Hallgatni az olajfák suttogó

beszédét ... azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett,

belenézni a holdas  éjszakába.

Ellátogatni kis Betániába,

mindenüvé, amerre elhaladt.

És lélekben királlyá gazdagodni

a szent, ezeremlékű út alatt.

 

Nekem ez a vágy idegen maradt.

Más volta  vágyam: Nőtt .. növekedett...

lett belőle sóvárgás, akarat,

követelés: egyedül arra menni, 

amerre Jézus lába most halad.

 

Nem von a régi csodák földje.

Új csodák életföldje vár.

Feltámadást, erőt ujjongva hirdet

a százvirágba zsendülő határ.

S az élő Krisztus feltámadva jár.

Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem

vak szemét nyitja színre, fényre meg.

S bár útait szememmel el nem érem,

a lelkemen sejtésük átremeg.

 

Már mennék messze, idegen vidékre

keresni, földi útja merre vitt?

Most akarom a lépteit követni:

az élő Krisztus élő lépteit.

 

 

Fohász

 

„Uram Jézus! Taníts meg arra,

hogy nagylelkű legyek,

hogy Hozzád méltóan szolgáljalak:

hogy adjak számolgatás nélkül,

hogy teljesen odaadjam magam a

Te szolgálatodra, nem várva más

jutalmat, mint azt, hogy tudom:

a Te szent akaratodat teljesítem!

Ámen”

Xavéri szt. Ferenc.

 

Gyermek a rendelőben

 

A kislány ott áll a rendelőben

A furcsa gépek mintha mind őt lesnék

S a doktor bácsi már be is ültetné

abba a félelmetes nagy székbe: “Tessék”:

 

Nem! Még nem ül le, kijelenti bátran,

hogy előbb kettőt kérdezni szeretne.

“Halljuk - mondja rá a doktor bácsi,

hiszen ő mindig kész a feleletre.

 

“Értesz-e a fogakhoz?” - tudakolja

kis Piroska öt éves bölcsességgel.

“Óh, hányat találsz, akit én kezeltem

kis barátid közt, ha széjjel nézel?”

 

“Ott a Sárika, Jancsi - kit mondjak még?

A patikus bácsiék Klárikája,

Kérdezd meg őket, vígan szaladgálnak,

Mi lenne, ha a foguk még most is fájna?” 

 

Ez a válasz megnyugtatóan hangzik,

Való igaz, de hátha még a másik.

“Szeretne-e engem?” - kérdezi Piroska.

S ránéz a kedves, mosolygó doktor bácsira.

“Szeretlek-e? Hát hogyne szeretnélek!?”

Mivel semmi hiba a feleletben,

A kis páciens már bent van a székben,

Most már vidáman, kék szeme sem rebben.

 

Ha a doktor bácsi ért a fogakhoz,

Szereti őt, mi gondja lenne.

Jöhet már fúróval, fogóval.

Piroska békén tűri, bízik benne.

 

Óh így szeretnék békén tűrni én is!

Félelmetes nagy rendelő az élet,

De jól ismerem aki kezel benne,

S az ő feleletétől én sem félek.

 

Ha megkérdezem ért-e dolgához?

Ha megkérdezem: szeret-e engem?

Rámutat értem átszegezett kezére,

Szabad bízó, kis gyermekké lennem.

 

Lehet fúró, fogó, akármi szerszám

Ha ott látom abban a drága kézben,

Amelyik mindig tudja, hogy mit cselekszik,

S fent a kereszten vért hullatott értem.

 

 

Béke

 

Mikor kis szobámban leborulok térdre,

s áldott csend vesz körül az maga a béke.

 

Hogyha megbocsátok, s a harag helyébe

szeretet költözik - ez igazi béke.

 

Ha a szeretet a hívő család éke,

egy a szó, akarat - tudom, ez a béke.

 

Tudom, eljön Isten rátekint népére,

népéről Fiának véres keresztjére...

 

Ha rám is ragyogna az ő dicsősége,

az lenne számomra el nem múló béke!

 

Rózsa Tiborné/

 

 

 

“Isten áldását az új évhez!

 

Az új évhez - új álsást

Az új munkához - új képesség

Az új szenvedéshez - új bátorság

És örök vigasz - Krisztus vére által!

Új kard- a régi harchoz

A régi harchoz - új győzelmek

A régi igazsághoz - új szeretet

Az új élethez - új életkedv

A régi gonosztól - új félelem

A régi Istenhez - új bizalom!”

 

Sik Sándor utolsó verse

 

Jézus panasza

/A lübecki Krisztus-szobor felirata./

 

Ti mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem,

Útnak neveztek - és nem jártok rajtam,

Világosságnak hívtok - és nem néztek reám,

Életnek neveztek - és nem kerestek engem,

Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem,

Irgalmasnak hívtok- és nem bíztok bennem,

Igazságnak neveztek - és nem féltek tőlem,

Ha egyszer örökre elvesztek - ne okozzatok engem.

 

A legnagyobb művészet.

 

                                   A legnagyobb művészet tudod mi?

Derült szívvel megöregedni

Pihenni ott, hol tenni vágyol,

Hallgatni, ha van, aki vádol.

Nem lenni bús, reményvesztett,

Csendben viselni a keresztet.

Irigység nélkül nézni végig,

Mások erős tevékeny éltit,

Kezed letenni öledbe,

S hagyni, hogy gondod más viselje.

Ahol segíteni tudtál régen,

Bevallani nyugodtan, szépen,

Hogy erre most már nincs erőd,

Nem vagy olyan mint azelőtt!..

S járni amellett szép vidáman,

Istentől rád rakott igában.

De ezt a békét honnan vesszük?

Onnan, ha azt erősen hisszük,

Hogy a teher, mit vinni kell,

Ez csak a végső simítás

a régi szíven, semmi más:

Ez old fel minden köteléket,

Ha a világ még fogna téged.

Az Úr nem szűnik meg tanítani

Azért kell sok harcot megvívni,

Még addig is, míg csendesen

A szív az Úrban megpihen:

S kész vagy az Ő kezéből venni,

Hogy minden Ő, s te nem vagy semmi..

Akkor lelked kegyelmes Atyja

A legszebb munkát is megadja:

Kezed imára kulcsolod.

S ez mindennél drágább dolog.

Áldást kérsz le szeretteidre

Körülötted: nagyra és kicsinyre.

S ha majd e munkád is betellett,

Engedsz az égi szent hívásnak:

“Enyém vagy, jöjj, el nem bocsájtlak!”

 

 

Öregség

 

Fáradtabb az alkonyatod

Álmatlanabb éji álmod

Keservesebb a hajnalod: ez az öregség

 

Jobban érzed árvaságod

Többet gyötör a magányod

Idegenebb a világod, ez az öregség

 

Közelebb van, ami rég volt

Távolabb, ami tegnap volt

Minden rég volt, tán nem is volt. Ez az öregség.

 

Ritkább mosoly, sűrűbb könnyek

ködbe süllyedt hegye-völgyek

Őszt zizegő öreg tölgyek: ez az öregség.

 

Messze maradt kicsi bölcső

Szomszédba jött a temető

Megszáradt a letört vessző. Ez az öregség.

 

Hiúságok elmaradnak

Igaz kincsek megmaradnak

Napról-napra sokasodnak. Ez az öregség.

 

Több csendesség, több békesség

Több imádság, több bölcsesség

Megbocsátó szíves készség. Ez az öregség.

 

Külső ember rémülése

Belső ember épülése

Isten elé készülése, ez az öregség

 

Az öregség súlya.

 

Fejed fölött hát elmúltak az évek,

S az ifjúság olyannak tekint téged,

Mint akit itt felejtett az idő.

Sebaj! Most élted legszebb kora jő!

Az idő, ama nagy aranymosó

A napok homokjából mosta ki

A lelked aranyát s most ragyogó.

De szelíd fénnyel övezi

Még hátralévő éveid sorát.

Az aranyérc nehéz, s te azért érzed hát

Az öregség súlyát.

Ha bántnak érte, hallgass vigan, boldogan:

Az Úrnak ért gyümölcsre is szüksége van.

A tavasz, nyár, ősz nélkül mit sem ér,

De legdrágább a tél:

Ruhája hófehér.

Virág, kalász, gyümölcs kezdet csupán.

A szemlélődő pihenést  az életfán

A tél halk hóesése hozza meg.

Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg,

S ha öreg csontjaid  oly sokszor fájnak,

Ez is csak ígérete egy újabb  csodának.

Gyermekkorodban is fájt a növekedés,

Most benső, drágább lényed növekedik és

A lelked nemsokára szárnyát bontogatja,

A hogy merre szállj, az utat megmutatja..

Hiába gúnyolnak, mert munkaerőd nincsen ,

Ne bánd, csak szemlélődj a drága kincsen,

Amit az Úr adott a közeledő véghez,

S ne irigyeld, ki hasznos munkát végez,

S napjaidhoz büszke, nagy célt ne keress!

Amíg szeretni, imádkozni tudsz, nem vagy fölösleges!

 

1967.   Sik Sándor.

 

 

Látászavar

 

különös, ha másról beszélek,

mindig elegendő két szín:

a szürke vagy a fekete.

Ha magamat kell lefestenem,

a szívárvány összes színe sem elég.

Mintha különleges hályog lenne szememen.

 

A Szentírás részletesen tudósít

egy kizárólag kegyelemből gyógyító orvosról,

aki a térdelő-módszerrel

sok szemet meggyógyított már.

Haladéktalanul fel kell keresnem Őt.

Tamás Jenő

 

Túrmezei Erzsébet

 

 

Közelebb az Úrhoz!

 

Bár tünnek az évek,

percek elsuhannak,

aki Krisztus híve,

ó, milyen jó annak.

Minden óra múltán

egy az, amit érez:

Közelebb az Úrhoz!

Szerető szívéhez!

 

Mindennel keresztül:

napsütésen, vészen,

mígnem fénylő arca

felragyog egészen,

mígnem az utolsó

árny is semmivé lesz:

Közelebb az Úrhoz,

szerető szívéhez!

 

Őbenne nyugodva,

Őbenne pihenve

mit árt, ha vihar zúg

bősz birokra kelve.

Kebelén a lélek

szent nyugalmat élvez.

Közelebb az Úrhoz!

Szerető szívéhez!

 

 

Túrmezei Erzsébet  

 

Hótakaró

 

Kicsinyke pelyhek

zizegve hullnak,

reánk borulnak.

 

Betakargatnak

sötét erdőket,

kopár mezőket.

 

Fát öltöztetnek

féltve, vigyázva

fehér virágba.

 

Parányi pelyhek,

kis semmiségek,

messze vidéket,

 

egész világot

földnek be hullva,

reá borulva.

 

Szőnyeget szőnek.

Szép takarónak

összefonódnak.

 

A szeretetnek

piciny, parányi

fehér csudái:

 

kis észrevétlen

mosolyok, tettek....

ha eggyé lettek,

 

ha égi kézben

hótakarónak

bízva fonódnak:

 

közülük egyet

bár meg se látunk, -

így takarják be

kietlen utunk,

kopár világunk.

(Őszből tavaszba” c. kötetből)

 

 

 

Lukátsi Vilma

Istennek adott hegedű

 

 

A fényes égen fecske villan:                                     Az Ő kezében - nézd - mivé lett

övé a lég, a végtelen.                                     A szakadt húrú hegedű

A repülés azt jelenti:                                                  Ha Isten Lelke a vonója

  • Köszönöm a tért, Istenem.                                               - hallod a hangját? - gyönyörű!

 

A napsütötte kavicsok közt                                       - Köszönöm jó Atyám, a reggelt

parányi gyík. Már nem is látod.                                 - Köszönöm, hogy dolgozhatok.

                                                                                  - Köszönöm a jó egészséget,

Fürge mozgása azt jelenti:                                         Tetőled csak jót kaphatok!    

  • Istened gondol rám! - Megcsodálod?

                                                                                  Ha betegség is - légy áldott érte,

És azt hiszed, hogy az az Isten,                                mert Tőled jő a gyógyulás!

aki a gyíknak enne ad,                                               A gondjaim kezedbe tettem, 

tán megfeledkezik terólad,                                        Te tudod vinni, senki más!

s holnapra nem jut jó falat?                                       Köszönöm, hogy szüleim vannak,

Vagy azt hiszed, Aki a fecske                                              s légy áldott, ha már nincsenek!

repdeső szárnycsapását  méri,                                               Tenálad vagyok mindig otthon,

  • ne tudná azt, mi a te vágyad?                                                      Nem vagyok árva, bús gyermek!      

Még nem is kérted, már kiméri.                                            - Köszönöm, hogy szabad szeret-

s többet ád, értékesebbet,                                                     nem    

gyöngyszemeket - kavics helyett!                                         És köszönöm azt, ami fáj!

Nem érzed mégsem, hogy az Isten                                       - Köszönöm  a fényt az égen,

téged milyen nagyon szeret?                                                 S köszönöm a ködös homályt!

 

  • Nem próbálod a hála hangját?                                          És köszönöm az őszi erdőt!

(Rossz hangszeren recseg a húr.)                                          És köszönöm, hogy van szemem!

Nehezen nyílik arra ajkad:                                                    Hogy sok bűnömön keresztül

„Mindig segített az Úr!”                                                       mégis csak látlak, Istenem!

 

  Ne szólj hát! Hálaadás helyett                                            S köszönöm Őt, a legdrágábbat,

 add Istennek a hangszered!                                                 A váltságdíj lefizetőt!           

Ha az Ő ujja játszik rajta,                                                      S azt, hogy „az én Megváltóm és,

a hangját meg sem ismered!                                                  S porom felett meglátom Őt!

 

Találkozás

János 1:43

 

Egy perc volt csupán,

csak annyit mondott:

- Kövess engem!

 Olthatatlan láng

ég azóta szívemben.

Tamás Jenő

 

 

Gadarában

 

Innen mindenki csak menekül,

félelmes sziklák, barlangok közül.

 

Egy ember üvölt, őrjöng, tombol itt,

ha megkötik, szaggatja láncait.

 

Pőrén bolyong a sírboltok között.

Belé seregnyi ördög költözött.

 

Innen a környék népe menekül.

Valaki itt száll partra, egyedül.

 

Az őrjöngő fetreng lába előtt.

  • Eredj ki, tisztátalan lélek, hagyd el őt!

 

Az szól, kinek nagyobb hatalma van!

(Egy disznónyáj a tengerbe rohan).

 

Emberséget - ruhát felöltve már

egy gyógyult ember ül lábainál.

 

De város-szerte keserű a vád:

Jövevény, távozz, hagyd el Gadarát!

 

Hadd tomboljanak nálunk démonok.

Míg itt vagy: disznónk veszélyben forog!

 

És a megújult ember útra kelt.

Vallotta: Benne helyre állt a Rend.

 

Tíz városon át hallatszott szava.

De hogy veled mi lesz, Gadara?!)

Siklós József.

 

 

 

 

Csendes csodák

 

Ne várd, hogy a fold meghasadjon és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák.

 

Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat: nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat?

 

Nézd, árnyékod hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled, nem csoda ez? - s hogy tükröződni látod a vízben az eget?

 

Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök.

Reményik Sándor

 

 

HÁTHA TEREM MÉG?

 

Elhallgatott a kiáltó szava, repedt nádakat ingat a szél, nem zeng ének az Olajfák helyén, a kerteken fehérlik a dér, „ a fejsze a fék gyökerén!”

 

  Nem halljátok, milyen csikorogva fordul az esztendő a tengelyén? Ítélettel terhes a jövő annak, aki csak magának él, dús lombozattal, de gyümölcstelenül: „ a fejsze a fék gyökerén!”

 

Mindegy, hogy minek álcázzuk önzésünk üdezöld leveleit, a Gazda jár a szőlőskerteken, és megjelöli a fák törzseit..

 

Ha a Vincellér elébe nem áll könyörgő szóval: - Hátha terem még? - Vajon esztendő virradna-e még?

Átszegzett keze tartja vissza - talán egy évig - tőlünk a fejszét!

Lukátsi Vilma

 

 

Napfényben

 

Oszlasd a ködöt, fénylő napsugár!

Vonj árvaságon át aranyhidat!

Köszöntse egymást az egész határ,

s lássa meg az egyik fa a másikat!

 

Oszlasd a ködöt, szeretetsugár!

Miért lenne nagy magány az életünk?

Ha minket Atyánk kitárt karja vár?

S egymásnak testvérei lehetünk?!

 

 

VI/1-be

Túrmezei Erzsébet  

 

 

 

 

Gadarában

 

Innen mindenki csak menekül,

félelmes sziklák, barlangok közül.

 

Egy ember üvölt, őrjöng, tombol itt,

ha megkötik, szaggatja láncait.

 

Pőrén bolyong a sírboltok között.

Belé seregnyi ördög költözött.

 

Innen a környék népe menekül.

Valaki itt száll partra, egyedül.

 

Az őrjöngő fetreng lába előtt.

  • Eredj ki, tisztátalan lélek, hagyd el őt!

 

Az szól, kinek nagyobb hatalma van!

(Egy disznónyáj a tengerbe rohan).

 

Emberséget - ruhát felöltve már

egy gyógyult ember ül lábainál.

 

De város-szerte keserű a vád:

Jövevény, távozz, hagyd el Gadarát!

 

Hadd tomboljanak nálunk démonok.

Míg itt vagy: disznónk veszélyben forog!

 

És a megújult ember útra kelt.

Vallotta: Benne helyre állt a Rend.

 

Tíz városon át hallatszott szava.

De hogy veled mi lesz, Gadara?!)

Siklós József.