Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népet

2014.03.18 17:03

 

Elmenvén, tegyetek tanítvánnyá minden népet

A zárójelbe tett számok a Borovits testvér Bibliatanítás című anyagának oldalszámait adják meg, amelyet forrásanyagként használtam fel, és használhat a továbbiakban az, akinek a könyv birtokában van.

Előszó

 • Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” Mt.24,14.

Isten országának eljövetelét tehát megelőzi az evangélium egész földön történő hirdetése.

            Mi várjuk Krisztus eljövetelét, s valljuk, hogy alig van ország, ahol nem ismert a hármas angyali üzenet. Ámde mi a helyzet országunkon belül?

            Vannak megyék, ahol egyetlen gyülekezet, és nagy városok sokasága, valamint falvak tömege, ahol egyetlen adventista sincs. Felnőtt egy generáció, amely nem hallott sosem a jelenvaló igazság üzenetéről.

            Krisztus eljövetele előtt be kell fejezni a munkát, ámde erre a meglévő néhány prédikátor képtelen. Az advent népnek, mint népnek kell megmozdulnia. Isten népének minden tagja Isten papja, kikre a missziómunka végzésének feladata hárul. A prédikátorok pedig kötelesek munkába állítani és a helyes munkavégzésre kiképezni a gyülekezetek tagjait.

            Ezt a célt szeretném elősegíteni ezzel a tanulmányanyaggal, amely Borovits testvér „Bibliatanítás” c. könyve alapján készült. A „Bibliatanítás”-ból nincsen elég példányunk, legépelése pedig nagyon nagy munka lenne, ezért egy rövidített változatot készítettem a könyv alapján. A rövidítéshez a témák átcsoportosítása adta a lehetőséget.

            A könyv felhasználásával kapcsolatos elképzelésem a következő:

A missziómunka jelenlegi gyakorlata szerint sok esetben a prédikátor több száz kilométert utazik, egy napját előkészületre és utazásra használja. Időt, anyagiakat, energiát fordít tehát a közösség arra, hogy esetleg 4-6-10 meghívott (de korántsem jelenti azt, hogy komoly érdeklődő) hallja a meghirdetett üzenetet, holott kellő előkészítő munkával 10-20-30 komoly érdeklődő lehetne jelen az istentiszteleti alkalmakon.

            Miként gondolom az előkészítést?

            A következő eljárás szerint:

I. A gyülekezet előkészítése.

            1. Bibliaterjesztő csoport kialakítása

Lehetőleg fiatal, mozgékony, az sem baj, ha nem régi tagoknak egy alapképzést adni az „Irányelvek a könyvevangélizációt végző testvérek részére” című füzetecskében foglaltak alapján.

            2. Bibliatanító csoport kialakítása

Az „Elmenvén, tegyetek tanítvánnyá minden népet” c. tananyag alapján még részletesebb kiképzést adni minden missziómunkára kész testvérnek és testvérnőnek (nem is igazi adventista az, aki a misszióra nem nyilvánít készséget)!

II. A munkavégzés menete:

1. A bibliaterjesztő csoport két-két tagja látogatásokat végez. Munkanaplójukban feltüntetik a komoly érdeklődők címét.

 

2. Az érdeklődőknél tett újabb látogatásra már a helybeli gyülekezet bibliatanító csoportjának egyik tagja kíséretében megy el az első látogatást végző (esetleg más gyülekezetből jött) testvér.

Ekkor átadja az érdeklődőt, s a további munkát már az alaposabb képzést kapott helybeli testvér vagy testvérnő végzi, miközben a bibliaterjesztő csoport tagja újabb területre mehet.

 

3. A továbbiakban a bibliatanító csoport tagja tartja fenn a kapcsolatot az érdeklődővel, látogatások és családi bibliatanulmányozások által. Célja, hogy a család barátjává váljon.

 

4. Mikor egy-egy helységben már kellő számú komoly érdeklődő van, akkor azok részére tartana a prédikátor döntésre késztető evangélizációs sorozatot.

Így a gyülekezet széleskörű tagsága kap hasznos feladatokat, és sokkal több ember lesz elérhető az üzenettel.

            Más végzi a magvetés, öntözés és az aratás munkáját, de mindenki végez munkát.

            A bibliai fogalmakkal élve, magvetési, öntözési és aratási tevékenység után lehet lelkeket betakarítani a mennyei tárházakba.

Magvetés =

Felkeresni a megváltás örömüzenetével (örökkévaló evangéliummal) azokat, akik:

a. Sosem hallottak Istenről, Bibliáról, megváltásról, mivel nem kaptak vallásos tanítást.

 

b. Felületes vallási ismereteik folytán kiábrándultak a vallásos hitből.

 

c. Megismertetni a hármas angyali üzenettel (Jelenvaló igazsággal) azokat, akik helytelen vallásos szolgálatot folyatnak, de vágynak valami többre, jobbra, készek a fejlődésre.

 

Öntözés =

Lelkigondozói tevékenység. A család bizalmasává, tanácsadójává, barátjává, tanítójává válni. A helyes bibliai hitigazságok feltárása, a lélek Istenhez és Isten igazságaihoz vezetésének munkája.

 

Aratás =

A lélek megtérése, újjászületése, elindulása a megszentelődés útján. A végső lendülethez, elhatározáshoz segítés.

 

Mennyi tennivalónk van a magvetés területén! Ezt még valahogyan végezgetjük, de az öntözés munkáját?

            Márpedig a növekedést lehetővé tevő öntözés nélkül hogyan is arathatnánk? (Talán azért van, hogy üres kalászokat aratunk olykor?)

            Meghívunk valakit az evangélizációra, ahol az Ige magva hull, s mikor vége a sorozatnak, szeretnénk aratni.

            Aratásra csak a megfelelő előkészítés, növekedés után kerülhet sor!

Adná Isten, hogy a tananyagként használandó könyvet fel tudnák használni a gyülekezetek a kiképzéshez, hogy megtanulhatnák a testvérek a lelkekért való munkálkodás helyes módját!

            Nagy munka vár befejezésre. Nagy a felelősségünk, hiszen siettethetjük, vagy hátráltathatjuk Urunk eljövetelét.

Tegye meg mindenki azt, amit megtehet a befejező munka érdekében!

 

Mráz Gusztáv 1980.08.13.


 

I.Bevezetés (13.)

1.Együttmunka

Isten műve mindaddig nem fejeződik be, amíg gyülekezeteinkben a testvérek nem fognak munkához, és nem egyesítik erőiket a prédikátor erejével. E jól kidolgozott nevelési tervben nem szabad megtorpanásnak lenni.

2.A Szentlélek képesít

Abban az időben élünk, amelyben a Szentlélek hatalmasan akar működni. Meglepő változások történnek nemsokára. Isten gyermekei képesek lesznek minden idők legsúlyosabb eseményeivel szembenézni, és Isten kegyelmét közölni az emberekkel.

3.Emberi eszközök

Isten egyéneket hív elő és emel fel közülünk, akiket képessé tesz a Szentlélekkel való felkenetésre.

            Ha a szerény emberek arra lennének serkentve, hogy megtegyék mindazt a jót, amelyet megtehetnek, akkor ma száz Krisztusért buzgólkodó munkás lenne ott, ahol most csak egy van.

4.Munkamódszerek

A gyülekezeti hívők százait és ezreit láttam, amint otthonokba látogatnak és a családtagok jelenlétében megnyitják Isten szavát. Ajtók nyíltak az igazság hirdetése előtt.

            Az emberek megmentése életcélja kell hogy legyen minden Krisztus-követőnek.

II.Alapismeretek a bibliamunkáról (15./2.)

1.Mit jelent a bibliamunka, ki és hol végezze? (15.)

Bibliamunka alatt az embermentés tanát, a Szentírás alapigazságainak tanulmányozását értjük. Végezheti a prédikátor, de végezheti gyülekezeti tag is.

            Istennek ugyanúgy megvan a munkája a testvérnők számára, mint ahogyan a testvérek számára. Nemcsak az követeltetik tőlük, hogy nevének hordozói legyenek, hanem hogy Lelkével is bírjanak.

            A testvérnők olyan munkát végezhetnek az otthonokban, amilyent a férfiak sohasem végezhetnek el, különösen a család benső élete terén.

            Legnagyobb eredményű a munka, ha az otthon csendjében, baráti beszélgetés formájában történik a tanácsadás és Isten akaratának őszinte kutatása.

2.A bibliamunka jelentősége (16.17.)

a.A lelkiismeret felébred

Amikor a Biblia bekerül az otthonokba, szent igazságai felébresztik a lelkiismeretet, s ez készteti őket az igekutatásra.

b.Érdeklődés

Isten eredménnyel koronáz minden alázatos igyekezetet.

Nincs olyan módszer, amely helyettesíteni tudná a bibliamunkát. Ezért nagy figyelmet szenteljünk a bibliamunkára és annak előkészületi teendőire.

            Mivel a bibliamunka a legfontosabb, következményei pedig sorsdöntők, ezért e munkára való előkészületünk a legbensőségesebb, legalaposabb és legkomolyabb legyen! Ha aztán arra szükség van, minden tőlünk telhetőt képesek legyünk megtenni.

            Amikor az Életadó arra szólít fel bennünket, hogy a lehetetlennek tűnő körülmények között is munkálkodjunk, akkor minden gondolkozás nélkül induljunk – örömmel és lendülettel -, mert ezek lesznek hatalma megnyilvánulásának pillanatai és a legcsodálatosabb tapasztalatok alkalmai.

c.Nem helyettesíthető (17.18.)

Amikor a prédikátor a szószéken feltárja az evangélium igéit, ezzel csupán elkezdődött munkája. Az ő legfontosabb feladata a lelkekkel való személyes munka. Látogatnia kell az embereket otthonaikban, beszélgetni velük, és komolyan, alázatosan imádkozni. Az evangélium igazságainak otthonokban való feltárása az evangélium prédikátorára háruló feladat. Ennek a munkának közvetlenül az evangéliumhirdetés után kell következnie. Ha ezt a munkát elhanyagoljuk, akkor a puszta prédikálás eredménytelenné válik.

d.Személyes munka (18.59.)

Nagyon nehéz prédikációkban megmagyarázni a mély igazságokat. A hallgatók rendkívül különbözők, és nagyon kell vigyázni, hogyan választjuk meg a magyarázat módját, mert a hallgatóknak – mint egésznek – a felfogóképességét kell tekintetbe venni. A bibliamunkában a legmélyebb igazságok magyarázására is eszményi lehetőség adódik. Ez alkalommal csak egy személy van előttünk, - vagy legfeljebb egy család – és mi olyan megfelelően tudjuk hozzájuk alkalmazni a magyarázás módját, hogy már néhány megtartott bibliaóra után szemmel látható lesz az igazság hatása.

            Ha feleannyit prédikálnánk és kétszer annyi bibliamunkát végeznénk az otthonokban és a gyülekezetekben, elképesztene bennünket az ilyen munkamódszer eredménye.

            Az igazság feltárásában teljesen a bibliamunkára támaszkodhatunk, míg a prédikációk arra való csodaszép eszközök, hogy felébresszük az emberekben az igazság mélyebb ismerete utáni vágyat, amelyeket éppen a bibliaórák által elégíthetünk ki.

            Ha Krisztus követői vagyunk, akkor ez a munka a legnagyobb öröm forrását jelenti számunkra.

3.Történelmi megvalósítás (15.)

a.Jézus Krisztus

b.Apostolok

c.Felelősségünk

4.Isten ereje a siker biztosítéka

a.Feltétel (18.19.)

 • átadás
 • megtisztulás
 • tanulás

b.Erővel, hatalommal!

c.Győzelem! (20.)

III.A Biblia tanítójáról (24-)

1.Lelki tulajdonságai

a.Istennel való kapcsolat (28.)

b.Megtért szív – átadás (24.26.)

c.Belső békesség, derű (25.26.34.)

d.Szeretet (27.)

e.Hivatásérzet (23.24.32.)

f.Együttérzés (33.)

g.Tapintat, alkalmazkodás (37.)

h.Kedvesség, előzékenység (33.)

i.Bátorság, erély, kitartás. (42.43.40.)

j.Megfigyelőképesség (47.)

k.Elméleti tudás, tanulási készség

2.Külseje és magatartása

a.Ruházata (45.46.)

b.Bibliához való viszonya (47.)

c.Bűnökhöz való viszonya (47.)

d.Akadályokhoz való viszonya (48.)

e.Idővel való gazdálkodása (49.)

f.Tervezés és munkavégzés (41.48.49.)

g.Óvatosság (A gonosz látszata ellen) (46.)

h.Tanítási módja (44.51.)

 • Egyszerűen, áttekinthetően
 • Kerülni a homályt (51.52.)
 • Meggyőződéssel (35.)

3.Egészséges életmód (53.)

IV.Hogyan keressünk érdeklődőket?

1.Az emberek állapota

a.Bűnbeesés (89.)

b.A végidőben (90.91.)

c.Megtérítésükről

a.Fontossága (88.)

b.Küldetésünk (99.)

c.Nehézségek (92.)

d.Állapotuk felmérése (90.92.)

d.A lesüllyedés három állapota (92.93.)

a.Legkönnyebb – felismeri elveszettségét és hazatalál

b.Felismeri helyzetét, de nem lát megoldást

c.Nem látja be bűnösségét, nem keres kiutat

2.A kapcsolat megteremtése

a.Hogyan? (Bátorság) (98.)

b.Módszerek

a.„Látván jócselekedeteiteket ...”   
(Szegények, betegek, szomorúszívűek, egyéb rászorulók) (101.)

b.Egészségügyi misszió (100.)

c.Gyerekekkel való munka (101.106.)

d.Énekléssel (102.)

e.Könyvekkel (103.)

f.Hallgatás és kérdezés módszere (új helyeken) (104. 212. 213.)

c.Hol?

a.Otthonunkban – rokonságban (100.)

b.Szomszédaink között

c.Gyülekezetünbken

d.Az otthonokban végzett munka által (97.98.197.163.)

V.Hogyan végezzük a Biblia tanítását?

1.Tudnivalók az emberekről

a.Lelkületük

a.Ismerjük meg őket!

 • Arca, külseje (107.)
 • Lelkületük (109.)
 • Beszédük (112.)

b.Tápláljuk a jó utáni vágyukat! (114.113.115.)

c.A szeretet hat rájuk! (93-96.)

b.Panaszok – kérdések – viták

a.Panaszok (116-119)

b.Kérdések

 • Saját (125.)
 • Az érdeklődőé (127-140.)
 • Kételyek
 • Tőrvetések
 • Ironikus megjegyzések
 • Támadások, bírálatok
 • Ellenvélemény
 • Magabiztosak
 • Őszinte, vágyakozó
 • Idő előtti kérdések

c.Viták (120-125.)

c.(Embertípusok Krisztus példája nyomán)

A típusok felsorolva igehelyekkel, de nem részletezve. (141-153.)

2.Felkészülés, előadásmód

a.Előkészületek

a.Tudnivalók a Biblia használatáról (61-63.)

b.Segédeszközök (80-87.)

b.Tanítási módszerek

a.Verstől versig

b.Tárgyak fejből való megtanulása

c.Összefoglaló módszer

d.Taglaló módszer

e.Életrajzi módszer

f.Doktrinális módszer

g.Irodalmi módszer

h.Történelmi módszer

i.Régészeti-földrajzi módszer

c.Vázlatkészítés (75-77.)

a.Anyaggyűjtés

b.A rendszerezés módja

c.Ima

d.A bibliaóra menete (felépítése) (77-79.)

a.Bevezetés

b.A tárgy előadása

c.Döntésre való felszólítás

e.Fontos tanácsok

a.A szolgálat komolyságáról (161.180.)

b.Bibliahasználat (158.159.)

c.Ima (158.)

d.Segédeszközök (161.)

e.Az időpont meghatározása (156.)

f.Időtartam (156.)

g.Csak egy témát! (156.)

h.Idegenek hatása (157.186.)

i.Gyermekek (187.)

j.A kezdés előfeltétele (156.)

k.Átéléssel, alaposan, érdeklődést keltve tanítsunk! (167.154. 155. 163. 165.)

l.Kérdezés (160.)

m.Érthetővé tétel (161.159.)

n.Nem rombolni! (161.)

o.Feddés helyett szeretet (160.)

p.A továbblépés feltétele (161.)

q.A barátkozó önállósodásának ideje (157.74.)

f.Kezdet, tanulás, döntés összefüggései (162.)

3.Krisztus legyen a középpontban! (181.)

4.Sátán ellentámadásai

a.Sátán ragaszkodik áldozatához (173.)

b.Kereszténynek maradni! (173.)

c.Szemrehányás nélküli türelem (174.)

d.Krisztus ügyét nem kell félteni!

VI.Döntés Krisztus és igazsága mellett

1.Saját állapotunk jelentősége (195.196.194.193.196.197.)

2.A felhívás módja (214-217.

3.Hogyan lehet hatni az emberekre?

a.Az észre? (170.)

b.Szeretettel! (170.171.)

c.A szívre! (171.198.)

4.A növekedés útja

a.Minden alkalom felhívás (189.211.)

b.A végső döntés egy folyamat vége (190.)

5.A lélek beérése

a.A döntés akadályai (203.196.203.206.209.)

b.A Szentlélek munkája (206.)

c.A beérés jele (200.)

d.A megtérés fokozatai (202.)