Előre megírt életrajz

2014.02.27 11:55

Felfedezések a próféciákban

 

Előre megírt életrajz

Híres emberek életrajzát sok esetben már életükben elkezdik írni, s haláluk után fejezik be. Másokét, akiket a kortársaik nem ismertek el, haláluk után, különböző dokumentumok, visszaemlékezések alapján állítják össze.

            Most egy teljesen rendhagyó életrajzba fogunk betekintést nyerni. Jézus Krisztus életrajzát, mielőtt megszületett, már évszázadokkal előbb megírták.

            A cikk keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy minden részletet elmondjunk, csupán némely epizódot szeretnénk bemutatni.

            Meg volt jövendölve, hogy hol fog megszületni. Krisztus születése előtt 700 évvel Mikeás próféta Betlehemet jelölte meg, az eljövendő Messiás születési helyeként.

“De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” Mik.5,2.

Jézus Krisztus szülei Názáretben laktak. Ha a várandós Máriát megkérdezték volna, hogy:

  • Hol születik meg a te gyermeked?

Bizonyára azt mondta volna, hogy Názáretben.

Jött egy császári parancs, aminek következtében Józsefnek és Máriának Betlehembe kellett utazniuk, s a megérkezés éjszakáján megszületett Jézus.

A prófécia pontosan teljesült.

            A Messiás szűztől születik majd, jövendölte meg :Ésaiás próféta a születés előtt 700 évvel.

“Íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.” (És.7,14.)

Ez a természetestől eltérő eset Mária csodálkozó kérdését is kiváltotta amikor az angyal megjelentette néki.

“És felelvén az angyal mondta néki. A Szentlélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged...” (Lk.1,35.)

A jövendölés igazolódott.

Jézus Krisztus munkájáról, szolgálatáról szintén Ésaiás próféta írt:

“Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;” (És.61.1.)

Ha olvassuk az evangéliumokat, láthatjuk, hogy Jézus Krisztus szolgálatának programja volt az idézett szentírási szöveg. Örömhírt mondott mindenkinek. Azt az örömhírt, hogy Isten nem haragvó, az embert elutasító Isten, hanem a bűnöst szánakozva szerető Atya, aki gondoskodott váltságról.

            Krisztus számos embert megvigasztalt, igazi életcélt adott nekik, még a gyermekeket sem utasította el. Az ember legsúlyosabb fogsága a bűn fogsága. Ebből az ember saját erejével nem tud kimenekülni. Jézus az, aki kiemel. Nem csupán megbocsát, hanem új emberré is tesz. Földi szolgálata idején Megváltónk sok ördögtől megszállt embernek hozott megoldást, megszabadítva őket a démonok rabságából.

            Jézus Krisztus a próféciák sokaságát teljesítette be szolgálatával.

Érdekes módon, halálának körülményeit nagyon pontosan írja le az Ószövetség. Nem sokkal halála előtt Jézus diadalmenetben vonult be Jeruzsálembe. Erről a bevonulásról Zakariás próféta több évszázaddal az esemény előtt így írt:

“Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ím, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.” (Zak.9,9.)

Ez az esemény pontosan így történt az evangéliumok tanúsága szerint.

Döbbenetes az is, hogy a prófétai szó tudott elárultatásáról, és arról is, hogy Jézust nem egy idegen fogja elárulni, hanem belső baráti köréhez tartozó személy. Ezer esztendővel az árulás előtt így írta le ezt a zsoltáros.

“Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.” (Zsolt.41,10.)

Azt is megtudhatjuk, hogy mennyi pénzért árulta el Júdás Jézust:

“... És harminc ezüst pénzt fizettek béremül.” (Zak.11,10.)

Pontosan ilyen összeget fizettek a papok az árulónak.

A pénz sorsáról is tudósít Zakariás próféciája:

“Vevém azért a harminc ezüst pénzt, és vetém az Úrnak házába, a fazekas elé.” (Zak.11,13.)

Júdásnak lelkiismeretfurdalása támadt. Odadobta a pénzt felbujtóinak, elment és végzett magával. A papok a pénzen a fazekasok mezejét vásárolták meg temetőnek. Oda temették az öngyilkos Júdást.

Bámulatos a pontosság!

 

A többi lélegzetelállító prófécia bemutatása a folytatásban következik.

Gyürüs István