Gondolkozz!

2014.03.03 12:53

I.11Ótestamentum

Hol olvasunk róla?

 • Bábel tornyának építése.   Mózes I.
 • Mózes nővére       Mirjám
 • Izrael népének átkelése a Vörös tengeren.           Mózes II.
 • Melyik hegynél jelent meg az Úr az égő csipkebokorban? Hóreb
 • Az érckígyó felemelése a pusztában.       Mózes IV.
 • Mózes halála. Mózes V.
 • Kihez kerül József Egyiptomba?  Potifár,
 • A Bibliának melyik könyve beszél Sámson történetéről?            Bírák
 • Dávid győzelme Góliát felett.       Sámuel I.
 • Salamon királlyá kenése.  Királyok I.
 • Elizeus parancsára úszik a vas.     Királyok II.
 • Jeruzsálem falainak újjáépítése a babiloni fogság után.   Nehémiás
 • Az egyik nő által irt könyv neve a bibliában.       Eszter
 • A zsidók purim ünnepének alapítása.       Eszter
 • Belsazár vendégsége.        Dániel

Újtestamentum

 • A betlehemi gyermekgyilkosság.    Máté evangéliuma
 • A naini ifjú feltámasztása.            Lukács evangéliuma
 • A kánai mennyegző.         János evangéliuma
 • A Szentlélek kitöltetése Pünkösdkor.       Csel. könyve
 • Jakab lefejezése.   Csel. könyve
 • János apostol száműzetése.          Jelenések könyve
 • A szerecsenországi komornyik megtérése.           Csel. könyve
 • Keresztelő János születése.           Lukács evangéliuma
 • Júdás halála.         Máté evangéliuma
 • Az irgalmas samaritánus példázata.          Lukács evangéliuma

I.2Kérdések

I.21Ószövetség

 • Melyik az a könyv, amely a legtöbb művészt ihletett minden korban?    A Biblia
 • Milyen nyelveken írták a Szentírást?        Héber, arám, görög
 • Az első időkben mire írták a Biblia könyveit?     Papiruszra és pergamenre
 • Hány nap alatt teremtette Isten a világot? 6
 • Melyik állat lett a kísértés jelképe?           A kígyó
 • Hol folytak “istentiszteletek” az Ó. SZ. idején?   Oltároknál, szent sátorban,     templomban, zsinagógákban
 • Hány fia volt Noénak?     Három
 • Hogy hívták Noé három fiát?       Sém, Kám, Jáfet
 • Milyen katasztrófa volt a bűn legnagyobb méretű következménye?       Az özönvíz
 • Bárka fája gófer
 • A béke jelképe      galamb
 • Milyen madarakat bocsátott ki Noé a bárkából hírszerzőnek?     Holló, galamb
 • A képzőművészetben alkalmazott szimbólum, amely a megbékélésre   
  és a békére utal, honnan ered?     Noé galambja az olajággal
 • Mi a megtartás jelképe özönvíz óta?         A bárka
 • Hogy hívták azt, aki Isten első főpapjaként van említve?            Melkisédek
 • Kit nevezünk a hívők Atyjának?  Ábrahámot
 • Hogy hívták Hágár fiát?    Ismáel
 • Gonosz város        Gomora
 • Ki volt Jákób édesanyja?  Rebeka
 • Hogy hívták Bethuel leányát?       Rebeka
 • Hány felesége volt Jákobnak?      Négy
 • Hány gyermeke volt Jákóbnak, akikről ír a Biblia?         Tizenhárom
 • Hogy nevezték Jákób legfiatalabb fiát?    Benjámin
 • Hogy hívták Jákób legidősebb fiát?         Ruben
 • Jákób fia   Gád
 • Kivel harcolt Jákób a Jabbok pataknál?   Istennel
 • Mit adott enni Jákób Ézsaunak?   lencsét
 • Kit adtak el testvérei Egyiptomba rabszolgának?             Józsefet
 • Melyik bibliai személy szerepel a csábítás jelképeként?  Potifárné
 • Hány szűk esztendőt jövendölt József?    hét
 • Hogy nevezik görög eredetű névvel Izrael ősatyáit?        Pátriárkák
 • Álmában ezt látta a fáraó  Hét kövér és hét sovány tehenet, hét kövér és hét      sovány búzakalászt.
 • Hány könyve van Mózesnek?      5 + Zsolt.
 • Ki volt Cipóra?     Mózes felesége
 • Hány évig volt Mózes a Midianiták földjén?        40
 • Hány csapás volt Egyiptomban?   10
 • Hogy nevezték az ígéret földjét?  Kánaán
 • A szent sátoron kívül még milyen nagyobb templomokat ismersz?         Salamoni,        Zorobábeli Heródesi,
 • Hány évig tartott a zsidók pusztai vándorlása?     40
 • Az áldás hegye      Garazim
 • Mikor ünneplik a zsidók az egyiptomi szabadulás emlékünnepét?          Húsvétkor
 • Miként büntette Isten a zsidó népet hűtlenségeiért? Három példa           

            40 éves vándorlással. 
            A babiloni fogsággal. 
            A zsidó állam és templom       pusztulásával

 • Hogy hívták az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepét?     Páska
 • Itt táborozott Józsué         
 • Ki parancsolt a napnak és a holdnak, hogy álljon meg?   Józsué Józs.10,23.26-27.
 • Hogy hívták azt a legyőzhetetlennek hitt mesebeli tengeri szörnyet, amelynek elpusztításával Ésaiás Isten hatalmát, a keresztény szimbolika pedig Jézus erejét ábrázolja?     Leviatán
 • Hogyan hívták a már letelepült zsidóság első kormányzóit?        Bírák
 • Az ószövetségi bírák elsősorban törvényeket hoztak?     Nem. Elsősorban katonai és    politikai vezetők voltak.
 • Debóra Izraelnek bírája, vagy királynője?            Izráel bírája volt
 • Hány bírája volt Izraelnek?          15
 • Ki volt az első bíró?          Otniél
 • Ki volt az utolsó bíró?      Sámuel
 • Melyik bíró mondott meggondolatlan esküje által leányára halálos ítéletet?        Jefte
 • Búzát csépelt a pajtában   Gedeon
 • Melyik bíró aratott győzelmet seregének kicsiny töredékével?    Gedeon
 • Melyik bírónak volt harminc fia, akik harminc városon uralkodtak és harminc szamáron lovagoltak?  Jáír
 • Ki ölt meg többet halálával mint életében?           Sámson
 • Melyik bíró volt nyilvánvalóan a nők bálványa? Sámson
 • Kikkel harcolt Sámson?    filiszteusokkal
 • Hol született Dávid?         Betlehemben
 • Melyik bíró vert agyon 600 filiszteust egy ösztökével?   Samgár
 • Melyik bíró ölte meg tőrrel Moáb kövér királyát?            Ehud
 • Ki volt az egyetlen női bíró?         Debora
 • Nő létére lett hadvezér      Debóra
 • Ki volt Dávid király pogány származású ősanyja, aki a ragaszkodás és a hűség jelképe lett?     Ruth
 • Hogy hívták Ruth férjét?  Boáz
 • Ki volt az a próféta, akihez Isten már gyermekkorában szólt?     Sámuel
 • Ki volt az, aki elveszett szamarak keresésére indult és király lett belőle?            Saul
 • Hol született Dávid király?           Betlehemben
 • Magas ember         Góliát
 • Filiszteus város     Gát
 • Két ember harcolt és egy egész nép győzött         Dávid és Góliát harca
 • Góliát filiszteus volt, vagy egyiptomi?     filiszteus
 • Ki küldött eleséget a bujdosó Dávidnak és katonáinak? Abigail
 • Arab eredetű neve “nemes”, esztelen magatartása miatt azonban felesége szellemes szójátékkal bolondnak nevezi. Ki az?      Nábál, Abigail férje
 • Hogy hívták azt a várost, amely Jeruzsálem előtt Dávid királyi székvárosa volt?           Hebron
 • Ki volt, aki a legszebb bűnbánó és hálaadó zsoltárokat írta?       Dávid
 • Milyen testi hibája volt Méfibósetnek?     Sánta volt
 • Ki az a próféta, aki Dávid királyt megdorgálta bűnéért?  Nátán
 • Hány templom épült Jeruzsálemben, és kik építették azokat?     Három. Salamon, Zorobábel   és Heródes
 • Melyik király adott nagy fellendülést az építészetnek?    Salamon
 • Hogyan nevezték a Salamon király halálát követő szétszakadás után az ország két részét?        Izrael és Júda
 • Milyen állat táplálta Illést a Kerit pataknál?          Holló
 • Mikor jelent ezer csak egyet? Nem idő!   Krón.
 • Ezékiás király volt, vagy próféta?            király
 • Hogy hívták Akháb király szidoni származású feleségét?           Jézabel
 • Melyik próféta ölette meg Jézabel királyné pogány papjait?        Illés
 • Kit táplált Isten és milyen módon a Kerit pataknál?         Illés prófétát hollók által
 • Leprás lett!            Géházi
 • Melyik bibliai könyvben olvasunk Hámánról?    Eszterben
 • Melyik bibliai könyv központi témája a szenvedés?        Jób könyve
 • Hogyan szokták nevezni a leghosszabb zsoltárt 119. és miért? Arany ABC, mert minden sorának kezdőbetűje a héber ABC soron következő betűje.
 • Hányadik zsoltár mondja gyönyörűségesnek az atyafiak közötti egyetértést?     133. zsoltár
 • Melyik bibliai könyvből származik ez a mondás: “Aki másnak vermet ás, maga esik bele”?     Példabeszédek könyve
 • Hova küldi a példabeszédek írója a restet? A hangyához
 • Melyik az a bibliai könyv, melyet szerelmes vers antológiák is gyakran idéznek?          Énekek Éneke
 • Hogy hívták az Ézsaiás látomásában szereplő mennyei lényeket?         Szeráfoknak
 • Melyik próféta jövendölt legszebben a Messiás   eljöveteléről és szenvedéséről?           Ésaiás
 • “Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” Melyik próféta könyvéből való ez az idézet?      Ésaiás
 • Honnan származott Jerémiás?     
 • Melyik próféta írt levelet a fogságban lévő zsidókhoz?   Jerémiás
 • Hogy hívták Jeremiás próféta íródeákját?            Báruk
 • Melyik próféta vigasztalta Babilonban a fogoly zsidókat?           Ezékiel
 • Ki volt az a férfi, akinek más kellett, hogy megmondja, amit ő látott, s nem a másik?   Nabukodonozor
 • Kit vetettek Isten iránti hűségéért az oroszlánok vermében?        Dániel prófétát
 • Angyal      Gábriel
 • A fogság után ki fejezte be a templom építtetését?          Ezsdrás próféta
 • Ki volt az a két kortárs próféta, akik közül az egyik Isten ítéletének, a másik Isten szeretetének hirdetésével hívta       a népet megtérésre?     Ámos és Hóseás
 • Kit segített hozzá egy cethal ahhoz, hogy eleget tegyen küldetésének?   Jónást
 • Mi volt Makhérus?            Heródes erődítménye, palotája
 • Kinek az idejében pihentek az utak?        Sámgárnak, az Anath fiának   napjaiban,
 • Hogy hívják az Ézsaiás látomásában szereplő lényeket? Szeráfoknak
 • Hogy hívják azt a legyőzhetetlennek hitt tengeri szörnyet, amelyről Ézsaiás írt? Leviathán
 • Ki nevezte magát Izrael anyjának?          
 • Volt-e patikárius Izraelben?         
 • Milyen színű volt Salamon menyasszonya örömében, amikor meglátta Salamont?       
 • Milyen műszerrel fúrtak fogat Jerémiásnak?       
 • Melyik ótestamentumi író érte meg még életben, könyvének második kiadását?            Jerémiás
 • Húr volt, soha nem pengették, és mégis szólt. Mi az?     
 • Melyik volt a legnedvesebb fal? Mennyi ideig épült? Mire szolgált?    
 • Mit írtak a föld legkeményebb tollával?  
 • Mikor választotta ketté a felfelé menő a lefelé menőt?   
 • Hova temettek el egyszerre öt királyt?     
 • Ki várt 40 napot a halálra?          
 • Kinek nincs keze és mégis tapsolni kell? 
 • Miért teremtette Isten a cethalat? 
 • Mit üzen Isten a madaraknak?     
 • Melyik a büntetés városa?           
 • Kicsoda az, aki egyidőben ül és áll?        
 • Kicsoda töri el a keresztfákat és miért?   
 • Melyik kő hallotta az Úr beszédét?         
 • Kicsoda szoríthatja markába a saját lelkét?         
 • Melyik a szárnysuhogás országa?
 • Ki volt kénytelen hosszú ideig tiszta eledelt fogyasztani, habár nem szerette?   
 • Hány gyermeke volt Jákóbnak, akikről a Szentírásban olvashatunk?     
 • Mit használ fel az Úr szeg gyanánt?        
 • Melyik a legcsípősebb kapu?       
 • Mi az eleven gyorsíró toll?          

Újszövetség

 • Mi a görög Krisztus név héber megfelelője?        Messiás
 • Melyik a Biblia által említett legkisebb tenger?    Galileai tenger
 • Hogy hívták más néven a Tiberiás tavat? Galileai tó vagy tenger
 • Tartomány            Galilea
 • Hogy hívták az evangélistákat?    Máté, Márk, Lukács, János
 • Melyik római császár uralkodása alatt született Jézus Krisztus?            Augustus
 • Ki volt a római helytartó Szíriában Jézus születése idején?         Cziréneus
 • Melyik növény illatos gyantájából készült balzsamot vittek a keleti bölcsek drága ajándékul Jézusnak?           mirha
 • Ki rendelte el a betlehemi gyermekgyilkosságot? Nagy Heródes
 • Hová menekültek a gyermek Jézussal Heródes elől?       Egyiptomba
 • Hol prédikált Keresztelő János?   A Jordán partjánál
 • Mit evett keresztelő János a pusztában?   Mézet és sáskát
 • Ki hirdette: Utánam jő, aki előttem volt?  Keresztelő János
 • Ki táncolt Heródes előtt?  Heródiás lánya
 • Melyik égtáj felé fekszik Jeruzsálem a Genezáret tótól?  Dny.
 • Hogy hívták azt a galileai városkát, ahol Jézus Krisztus az első csodáját tette?   Kána
 • Kik voltak Jézus legkedvesebb tanítványai?        Jakab, Péter, János
 • Elűzték Jézust      
 • Milyen kenyeret adtak Jézus tanítványai a sokaságnak? Árpakenyeret
 • Jézusnak melyik tanítványa talált egy hal szájában pénzdarabot?          Péter
 • Hogy hívták Jerikóban a vak koldust, akit Jézus meggyógyított?         Bartimeus
 • Hol és ki járt úgy, hogy nem hagyott nyomot?     Péter a tengeren
 • Ki volt az, akit a halál nem győzött le, és mégis meghalt?           Jézus Krisztus
 • Mikor beszélgettek a sziklák egymással?  Péter és Krisztus beszélgetései alkalmával.
 • Milyen alkalommal és hová szállt fel Péter?       
 • Hogy lehet a legkényelmesebben és mégis a legnehezebben átültetni az eperfát?          
 • Kinek mondta Jézus Krisztus: “Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha meg nem szomjazik”?  Samáriai asszonynak
 • Ki kérdezte meg Jézus Krisztustól, hogy “Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?”    A gazdag ifjú
 • Kinek a házában kente meg Mária Magdaléna Jézus Krisztus lábait?      A poklos Simon házában
 • Melyik az a város, amelyben egy pogány százados építtetett a zsidóknak zsinagógát?   Kapernaum
 • Mikor találkozott a múlt, a jelen és a jövő?          A megdicsőülés hegyén
 • Hogy hívták Zebedeus két fiát?    Jakabnak és Jánosnak
 • Kinek mondta Jézus Krisztus ezeket a szavakat? “Én vagyok a feltámadás és az élet”? Mártának
 • Hol lakott Mária, Márta és Lázár? Bethániában
 • Hányszor tudjuk a pontos órát megemlíteni Jézussal kapcsolatban?

Az első tanítványok látogatása           10 órakor Jn.1,40.

Jákób kútjánál leült pihenni   6 órakor Jn.4,6.

A királyi ember fiát    7 órakor gyógyította meg.       Jn.4,52.

Elfogatásakor 1 óra múlva Lk.22,59.

Kihallgatása    6 órakor Pilátus előtt Jn.19,14.

Megfeszítése   3 órakor Mk.15,25.

Halálakor        6-9 óráig sötétség volt. Mk.15,33.

 • Mikor és hol ünnepelték a gyermekek hangos hozsannázással Jézust? Virágvasárnap Jeruzsálemben
 • Hol fogták el Jézust?        A Gecsemáné kertben
 • Melyik főpap vezette a kihallgatást, amely során Jézus Krisztust elítélték?         Kajafás
 • Ki volt az a római helytartó, aki elítélte az ártatlan Jézust?          Pilátus
 • Kitől ered ez a mondás: “Mosom kezeimet”        Pilátus
 • Ki segített Jézus Krisztusnak vinni a keresztjét?   Cirenei Simon
 • Kinek a sírboltjába temették el Jézust?     Arimetiai József
 • Feltámadása után hány embernek jelent meg Jézus Krisztus?      Több mint 500-nak
 • Ki írta az apostolok cselekedetéről szóló könyvet?          Lukács
 • Hány apostol volt jelen Jézus Krisztus mennybemenetelekor?    11
 • Hogy hívták az első keresztény vértanút?            István
 • Mi által halt meg István?   Megkövezték
 • Farizeus     Gamáliel
 • Hogy hívták Pál apostol egykori tanító mesterét? Gamáliel
 • Hol lépett először Európa földjére Pál apostol?    Troásban
 • Melyik császár tiltotta ki a zsidókat Rómából az apostoli korban?                      Claudius
 • Hányan keresztelkedtek meg Péter pünkösdi prédikációjának hatására? mintegy 3.000-en
 • Kik ellen küzd Pál apostol a Galatákhoz írt levelében?    Zsidó tévtanítók
 • Hogy hívták azt a kisázsiai várost, ahol Krisztus követőit először nevezték keresztyéneknek?  Antiokia
 • Ki írt 13 bibliai könyvet?  Pál
 • Mi volt a neve az efézusi istennőnek?      Diána
 • Tiszttartó               Gedalja
 • Hol akart Pál apostol megújulni?  Jeruzsálemben Róm.15,32.
 • Pál munkatársa      Timótheus
 • Két fejnek, két más feje van. Egy fejnek, három más feje van: mi ez?  Kor.
 • Milyen eszközhöz hasonlítja a Zsidókhoz írt levél az Istenbe vetett reménységet?         Horgony
 • Jézus Krisztus apostolai közül kit fogadtak úgy, mint Istennek angyalát?           Pált
 • Mi az Areopagus? Athén főtere. Itt voltak a közhivatalok is.
 • Kinek a temploma állt Efézusban?           Diana temploma A Föld termékenységének istennője            volt.
 • Melyik volt Pál apostol kedvenc gyülekezete?     Filippi
 • Melyik apostol vezette az efézusi gyülekezetet késő öregségéig?          János
 • Melyik szigeten látta János apostol a mennyei látomásokat?       Páthmosz
 • Hogy hívják ismert görög szóval a Jelenések könyvét?   Apokalipszis
 • Melyik római császár volt az első században a legkegyetlenebb keresztényüldöző?       Diokleciánus
 • Kikről tudjuk, hogy a Földön éltek, s mennybe mentek? Énók, Mózes, Illés, Jézus                   Krisztus

II.Mi történt előbb?

II.1Ótestamentum

1. Káin testvérgyilkossága, vagy a vízözön?  Kain testvérgyilkossága

2. Jónás ninivei prédikációja, vagy Ruth házassága? Ruth házassága

3. Az egyiptomi csapások, vagy Bábel tornyának építése?    Bábel építése

4. Kánaán meghódítása, vagy Nabukodonozor uralkodása?  Kánaán meghódítása

5. Izrael kivonulása Egyiptomból, vagy Jerikó falainak leomlása?    Kivonulás Egyiptomból

6. Jákób születése, vagy Noé halála?  Noé halála

7. Sámuel halála, vagy Saul elvetése? Saul elvetése

8. Sámson tettei, vagy Józsué halála? Józsué halála

9. Eszter királynévá emelése, vagy Dávid népszámlálása?    Dávid népszámlálása

10. Illés, vagy Énokh elragadtatása?     Énokh elragadtatása

II.2Újtestamentum

1. Barabás szabadon bocsátása, vagy Barnabás fellépése?  Barabás szabadon bocsátása

2. Pál megtérése, vagy Lázár feltámasztása?            Lázár feltámasztása

3. Keresztelő János születése, vagy Jézus születése?           Keresztelő János születése

4. Az utolsó vacsora, vagy Júdás árulása?   Az utolsó vacsora

5. Jézus hegyibeszéde, vagy a templom megtisztítása?        Jézus hegyibeszéde

6. Pál prédikációja az Athéni Areopáguszon, vagy Jakab kivégzése? Jakab kivégzése

7. Jézus keresztsége a Jordánban, vagy az 5000 ember      
megvendégelése?      Jézus bemerítése

8. Keresztelő János lefejezése, vagy Jézus elfogatása?        Keresztelő János lefejezése

9. Mátyás apostollá választása, vagy a Szentlélek kitöltése
pünkösdkor? Mátyás apostollá választása

10. Péter tagadása, vagy a kánai mennyegző?            Kánai mennyegző

III.Hová tartoznak?

 • Két földrajzi meghatározás közül melyik tartozik a megnevezett bibliai személyekhez?

 

1. Lázár           Bethánia          vagy    Kapernaum

2. Péter            Béthel  vagy    Betsaida

3. Sém Kármel            vagy    Ararát

4. Eutikus        Troás   vagy    Korinthus

5. Józsué         Jerikó  vagy    Jeruzsálem

6. Boáz            Betlehem         vagy    Sikem

7. Pál   Ninive vagy    Damaszkusz

8. Éli    Siló      vagy    Jeruzsálem

9. Nabukodonozor         Bábel   vagy    Tírus

10. Mózes       Garizim           vagy    Mória

 

Válaszok:

Bethánia          Betsaida

Ararát  Troás

Jerikó  Betlehem

Damaszkusz    Siló

Bábel   Garazim

IV.Mi történt itt?

Nevezd meg azokat az eseményeket, amelyek a Biblia tudósítása szerint a következő helyeken játszódtak le.

1. Bábel        A beszéd összezavarodása

2. Bethánia    Jézus felkenetése

3. Damaszkuszi út    Pál megtérése

4. Jordán       Jézus bemerítése

5. Nain          Egy ifjú feltámasztása

6. Siloám tava           Egy vakot Jézus meggyógyít

7. Betlehem mezeje  Boáz megismeri feleségét

8. Ararát        A bárka kikötése

9. Mória        Izsák feláldozása

10. A filippii börtön    A börtönőr megtérése

V.Előtte és utána

V.1Melyik bibliai könyv következik közvetlenül a következő Ótestamentumi könyvek előtt és után?

 

1. Énekek éneke       Prédikátor, Ézsaiás

2. Bírák         Józsué, Ruth

3. Aggeus      Sofóniás, Zakariás

4. Nehémiás  Ezsdrás, Eszter

5. Hóseás      Dániel, Joel

6. Jeremiás    Ésaiás, Jeremiás siralmai

7. Jónás         Abdiás, Mikeás

8. Ezékiel      Jeremiás siralmai, Dániel

9. Malakiás   Zakariás, Máté

10. Náhum      Mikeás, Habakuk