Gyerektábor

2014.03.04 09:07

Láthatatlan színház - állomások

  1. állomás:

 

Isten veled van

 

 

 

Jézus ismeri életed köveit, nehézségeit. Tudja, mi fáj, mi bánt, és mi nehéz neked.

A legnagyobb próbákban is melletted áll.

 

Hallgass meg egy régi, szép történetet a Bibliából:

 

(Mezítláb homokos kavicsra állítani, és a történet végére ’átvezetni’ a Jordánon – a vállát átkarolva)

 

Amikor elindult a nép az ő sátraiból, hogy átmenjen a Jordánon, a papok, a frigyláda hordozói, a nép előtt mentek.

 

Amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, a papok bemártották lábaikat a víznek szélébe – a Jordán az egész aratási idő alatt áradt, nagyon magas volt a vízszint:

 

Ekkor megállt a víz, a mely felülről folyt lefele, és egyhelyben állt, a többi víz meg lefolyt, és átment a nép Jerikó városa előtt.

 

A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen átment a Jordánon.

 

Isten ma is képes átvezetni téged ’száraz lábbal’ a nehézségeken!

2. állomás

 

Vihar a tengeren

Máté 14:23-33.

 

 

Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.

 

A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt.

 

(Egy zsákba hálózsákot gyömöszölni, arra felállítani, előtte egy kicsit benedvesíteni, hogy csuszkáljon rajta mezitláb, és közben a szél erősségének megfelelően ’ingatni’)

 

Hajnali három körül odament hozzájuk Jézus a tengeren járva.

 

Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak.

 

(HMMM!!!)

 

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

 

Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.”

 

Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment.

 

Amikor azonban az erős szélre figyelt, (INGATNI!!!) megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!”

 

Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?”

 

És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél.

 

A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!”

 

 

3. állomás:

 

 Tálentumok

Máté 25:14-21

 

 

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát.

 

(100 forintosokat a kezébe tenni és becsukni a markát)

 

Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.

 

Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt.

Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt.

Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét.

 

Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.

 

Eljött az, aki az öt talentumot kapta,

 

(Mialatt olvassa, lassan kinyitni a markát és elvenni egyenként tőle a pénzt)

 

Odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem.

 

Ura így szólt hozzá: (Kezét kedvesen vállára téve)

Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Te is kaptál képességeket. Használod azokat?

Még ma kezdd el használni jó adottságaidat – és megszaporodnak!

 

4. állomás

 

 Zákeus

Lukács 19:1-10

 

 

Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta.

Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.

 

Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.

 

(Felállítani egy székre)

 

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.”

 

Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta.

 

(Leugrik)

 

Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.”

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.”

Jézus így felelt neki:

 

(Kezét a vállára téve)

 

„Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia.

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”

Jézus TÉGED is keres, szeretne találkozni veled, mint Zákeussal!

 

5. állomás:

 

Fölfelé

 

Akik mindig az útra néznek,

Sohasem látnak csillagot.

Csak rögöt, sarat, port,

És sok-sok egymásra tipró lábnyomot.

 

Akik mindig az utat nézik,

Örömük sohasem lehet

Nem látnak messze, biztató célt,

Csak a napi kis terheket.

 

A csillagokra kell felnézni

És csüggedezni nem szabad.

Ha nehezek és küzdelmesek

A felfelé vivő utak

6. állomás:

 

Hallgasd meg mit tett érted Jézus:

 

(Lefektetni egy polifoam-ra, mintha kereszten feküdne)

 

Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot.

Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá,

Tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: „Üdvözlégy, zsidók királya!”

 

Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték.

Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék.

 

(„Kalapácsütések”)

 

Majd arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek.

Ott megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és őrizték.

 

Jézus meghalt érted, mert fontos vagy számára. Lejött erre a földre, mert úgy szeretett az Atya TÉGED, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érted, hogyha hiszel őbenne – el ne vessz – hanem örök életed legyen.

 

Hogyan válaszolsz erre a hatalmas szeretetre?

 

7 állomás:

 

Ároni áldás

4Mózes 6:24-26

 

 

(Kezedet szeretettel a fejére téve mondd:)

 

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!

Ragyogtassa rád arcát az ÚR, és könyörüljön rajtad!

Fordítsa feléd arcát az ÚR, és adjon neked békességet!