Gyöngyszemek E. G. White írásaiból

2014.09.02 13:56

Gyöngyszemek

Az idézetek végén található hivatkozások az angol eredeti könyvek oldalszámát tüntetik fel.

A „Gyógyítás szolgálata” a magyar nyelven megjelent „A nagy orvos lábnyomában” c. könyv megfelelője.

I.AZ IMA – KÖZÖSSÉG ISTENNEL

A mennyei kórusok himnuszán át, Isten meghallja a leggyengébbek jaját is. Mikor csendeskamránkban feltárjuk szívünk vágyait, mikor az úton járva felfohászkodunk, szavaink eljutnak a világegyetem Urához. Lehet, hogy az emberi fül nem hallja, de nem hull vissza a csendességbe, és az élet zaja sem nyomja el. Semmi sem fojthatja el a lélek sóvárgását.

Krisztus példázatai 177.

Ha az Úr akaratát állandóan szemünk előtt tartjuk, ha imánk hálaadással és dicsérettel száll fel Hozzá, lelki életünk állandóan új erővel telik meg. Imánkban Istennel beszélgetünk, mint ahogy ember a barátjával beszélget. Ő pedig feltárja titkait előttünk, és olykor szívünket áthatja Jézus jelenlétének édes, boldogító tudata. Egész lényünk átmelegszik, amikor közelségét érezzük, és úgy beszélget velünk, mint Énokkal.

Krisztus példázatai 131.

Lankadatlanul tartsunk ki az imában. A kitartó könyörgés magára az imádkozóra is hat: egyre komolyabbá válik, és egyre jobban kívánja imája meghallgatását.

Krisztus példázatai 144.

Mikor hő vággyal és mély meggyőződéssel Krisztus nevében imát sóhajtunk, ez a meggyőződés záloga annak, hogy Isten válaszol imánkra, „feljebb, hogynem mi kérjük vagy elgondoljuk.”

Krisztus példázatai 146.

Az a lélek, aki érzi semmiségét és teljesen a Megváltó érdemeire támaszkodik, látszólag egészen tehetetlen, valójában azonban legyőzhetetlen. Ima és Isten Igéjének tanulmányozása által a leggyengébb ember is kapcsolatban élhet az élő Krisztussal, aki kezében tartja, és soha nem ereszti el őt.

A gyógyítás szolgálata 182.

Legyen szokásod a Megváltóval való beszélgetés, amikor egyedül vagy, amikor utaidon jársz, és amikor mindennapi munkádat végzed.

A gyógyítás szolgálata 510-511.

Tanulj meg hangosan imádkozni ott, ahol csak Isten hall.

Review and Herald  84/17.

Minden szorongó érzésedet, minden próbádat tárd fel az Úr előtt, és Ő megtámogat, hogy el tudj viselni mindent. Feltárul előtted az is, hogyan szabadulhatsz szorult helyzetedből. Minél gyengébbnek és tehetetlenebbnek ismered magad, annál erősebb leszel Krisztus erejében.

Világ reménye 329.

Énok nem tartózkodott istentelenek társaságában, mert elcsüggesztette növekvő gonoszságuk, és félt, hogy hitetlenségük negatív irányban befolyásolja az ő istenfélelmét. Sok időt töltött egyedül, elmélkedéssel és imával ... Számára az ima a lélek lélegzése volt. Énok valóban a menny légkörében élt.

            Istennel összekapcsolódva, Énok egyre jobban visszatükrözte Isten képmását. Arca ragyogott a Jézus arcán is világító fénytől. Amikor imádkozás után megjelent, még az istentelenek is megilletődve szemlélték arcán a menny visszfényét.

            Énok három évszázadon át Istennel járt. Napról-napra még közvetlenebb kapcsolatra vágyott, ez a közösség egyre szorosabbá vált, míg végül Isten magához vette őt.

Pátriárkák és próféták  85. 87.

Ne hanyagold el a titkos imát, mert ez a lélek vallása. Esedezzél komoly, buzgó imával lelked tisztaságáért. Könyörögj olyan komolysággal és olyan buzgón, mint halandó életedért tennéd, ha az forogna kockán. Addig maradj Istennel, amíg kimondhatatlan vágyakozás támad benned üdvösséged után, és bűneid bocsánatának bizonyosságára jutsz.

Biz. tét. I. 163.

Hitünk és imánk nyomán a mennyei seregből egész kíséret áll mellénk, és megőriz minket minden romboló befolyástól.

Magasztos elhívásunk 23.

Istennek az az elgondolása, hogy hittel elmondott imánkra válaszként megadja azt, amit kérés nélkül nem árasztott volna ránk.

Nagy küzdelem 525.

Akik vonakodnak megtagadni önmagukat, és nem küzdenek Istennel, akik nem hajlandók hosszan és őszinte szívvel imádkozni áldásaiért, azok nem is nyerik el azokat. Küzdeni Istennel! – milyen kevesen tudják, mit kis jelent! Milyen kevesen nyúlnak Isten után hő vággyal, erejük minden megfeszítésével.

Nagy küzdelem 621.

Jézus – mint ember – addig esedezett alázatosan Isten trónjánál, amíg emberi mivoltát mennyei erő járta át.

Világ reménye 363.

Minél komolyabban és kitartóbban kérünk, annál szorosabbá válik lelki egységünk Krisztussal. Fokozott áldást nyerünk, mert fokozott hittel kérünk. A mi részünk: imádkozni és hinni.

Krisztus példázatai 145.

Törjön meg szívünk az élő Isten utáni vágyakozásban. Krisztus élete a bizonysága annak, mire képes az ember, ha részesévé lett az isteni természetnek. Mindaz, amit Krisztus Istentől kapott, a mienk is lehet. Kérjetek és kaptok. Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeljétek magatoknak mindazt, amit Isten ígért.

Krisztus példázatai 149.

Mikor reggelenként Jézus megjelent az emberek között, az Istennel töltött órák után, a Menny világosságát hozta nekik. Naponta részesült a Szentlélek keresztségében.

Krisztus példázatai 137.

Az ima az az Isten által rendelt eszköz, amellyel eredményesen küzdhetünk a bűn ellen és a keresztény jellem fejlesztéséért. A hitünkre és imánkra válaszként kapott mennyei befolyás elvégzi lelkünkben mindazt, amiért könyörgünk.

Az apostolok története 564.

Ha hittel fordulunk Istenhez, minden könyörgésünk eljut Hozzá. Amikor áldását kérjük, higgyük, hogy meg is kapjuk, és köszönjük is meg Istennek az áldást. Azután abban a tudatban végezhetjük munkánkat, hogy áldását akkor érezzük majd, mikor a legnagyobb szükségünk lesz rá.

Világ reménye 200.

Nincs egyetlen ima – ha reszkető ajakról hangzik is -, nincs egyetlen könnycsepp – ha titkon hullik is-, nincs egyetlen őszinte vágy Isten után – ha gyenge is -, melyhez Isten Lelke ne hajolna le.

Krisztus példázatai 208-209.

Halljuk meg Isten szavát, mikor szívünkhöz szól. Ha minden más zaj elül, és elcsendesülten várunk az Úrra, e csendben jobban megértjük Isten szavát.

Világ reménye 363.

Krisztus szolgáinak ... szükségük van arra, hogy szoros kapcsolatban éljenek Istennel. Különben – ha ingerlik – nem tudnak uralkodni magukon, és szabad folyást engednek indulataiknak. S a belőlük áradó szavak nem olyanok, mint a lankadt növényeket felfrissítő harmat, vagy csendes eső.

Világ reménye 353.

Minél szorosabb kapcsolatban vagyunk Istennel, és minél jobban ismerjük kívánságait, annál tökéletesebben alakulunk át az ő képmására, és annál könnyebben leszünk isteni természet részeseivé.

Pátriárkák és próféták  330.

A természet szépségét és nagyszerűségét szemlélve, szívünk Isten felé tárul. S mikor a végtelen Istenhez – művein keresztül – közel kerülünk, lelkünk új erőre kap, és szívünk áhítattal telik meg. Az ima közösség Istennel. S e bensőséges kapcsolat által szellemi és erkölcsi képességeink fejlődnek, és ha lelkiekkel foglalkozunk, lelkileg megerősödünk.

Világ reménye 70-71.

Az Ige tanítója legyen állandóan kapcsolatban Istennel. Ezt a közösséget tudatosan ápolja az imán és az igetanulmányozáson keresztül, mert ez erő forrása. E kapcsolatból fakadó befolyás nagyobb eredményt biztosít, mint prédikációi. Ne engedje, hogy bármi is elszakítsa ettől az erőforrástól.

Az apostolok története 362.

Javunkra szolgálna, ha naponta egy órát töltenénk Krisztus életéről való elmélkedéssel. Foglalkozzunk vele pontról-pontra, és képzeletben időzzünk ott minden egyes jelenetnél, különösen a záróeseményeknél. Elmerülve az Istenbe, Jézus az emberi gyengeség fölé emelkedett.

Világ reménye 118.

Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy kapcsolatod Jézussal zavartalan legyen. Olyan helyekre járj, ahol imádkozni szoktak.

Jézushoz vezető út 98.

Ha Krisztus mindennapi társunk lesz, érezni fogjuk, hogy egy láthatatlan világ hatalmai vesznek körül.

Gondolatok a hegyibeszédről 85.

Imádat és öröm töltötte el az ifjú költő szívét (Dávid), amikor Isten jellemét és fenséges voltát szemlélte. Amint Isten műve felett elmélkedett, képességei fejlődtek, és kiteljesedtek későbbi szolgálatára. Naponta bensőségesebb kapcsolatba került Istennel.

Pátriárkák és próféták 642.

Az a korszak – amelyben most élünk – a Szentlélek korszaka azok számára, akik ezért imádkoznak. Könyörögjünk áldásaiért. Itt az ideje annak, hogy jobban odaszenteljük magunkat az Úrnak.

Biz. t. a prédikátorok számára 511.

II.Angyalokról

Krisztus egy-egy őrzőangyalt állított minden követője mellé. Az igazakat ezek a mennyei vigyázók védik a gonosz ellen. Ezt maga Sátán is tudja, hiszen ezt mondta: „Avagy nem ok nélkül féli-é Jób az Istent? Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, amije van?” ... Az Isten gyermekei mellé állított angyalok bármikor Isten elé járulhatnak.

Nagy küzdelem 512-513

Ha mennyei látásra nyílva szemünk, nagy erejű angyalok csoportjait szemlélhetnénk, amint tábort járnak azok körül, akik megtartják Krisztus béketűrésre intő beszédét. Gyengéd együttérzéssel figyelik kínlódásukat, és hallják imáikat.

Nagy küzdelem 630.

A mennyei angyalok készítik el szívünket arra, hogy Isten Igéjét megértsük. Megértsük annyira, hogy szépsége magával ragadjon, dorgálása elérje szívünket, és ígéreteiből erőt nyerjünk.

Nagy küzdelem 600.

Angyalok veszik körül azokat, akik készek elfogadni az isteni tanításokat, és a szükség idején angyalok emlékeztetik őket az időszerű igazságokra.

Nagy küzdelem 600.

Az ember teremtése előtt is léteztek már angyalok, mert a világ alapjainak letétele előtt „együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának.” A bukás után – még mielőtt egy ember is meghalt volna – az élet fájának őrzésére angyalok kaptak megbízatást.

Nagy küzdelem 511.

A spiritiszta megnyilatkozásokba vetett hit ajtót nyit a csábító lények és az ördög tanításai előtt, és az által a gonosz angyalok befolyása érezhető lesz a gyülekezetben.

Nagy küzdelem 604.

Mikor Isten angyalai nem tartják már féken az emberi szenvedély vad viharát, az elemi csapásoknak nem lesz többé gátja. Az egész világ a pusztulás képét mutatja majd: s ez a pusztulás szörnyűbb lesz, mint az ősi Jeruzsálemé.

Nagy küzdelem 614.

Minden egyes megváltott ember saját életében ismeri majd fel az angyalok szolgálatát. Az angyal – aki őrizője volt kezdettől fogva, aki vigyázta lépteit, és a veszély idején befedezte fejét, aki vele volt a halál árnyékának völgyében, aki megjelölte nyughelyét, és aki először köszöntötte őt a feltámadás hajnalán – mi mindenről fog beszélgetni vele? Feltárja majd előtte, hogy Isten hogyan avatkozott bele az egyesek életébe, és hogyan működött közre az emberiség érdekében végzett minden tevékenységben.

Nevelés 305.

Csak akkor értjük meg, mit köszönhetünk az angyalok gondoskodásának és beavatkozásának, ha majd Isten gondviselését az örökkévalóság fényénél látjuk. A mennyei lények tevékenyen részt vesznek az emberek ügyeiben. Olykor fényruhában jelennek meg, máskor emberként, vándoröltözetben közelednek hozzánk.

Nevelés 305.

E romboló befolyás közepette hittel felküldött imánkra angyalok serege áll mellénk, és ez a mennyei kíséret megőriz minket minden rontó befolyástól.

Levél 258/1907.

Közvetlen Krisztus eljövetele előtt nyomorúságos idő lesz: de mennyei angyalok őrzik majd az igazakat. Isten törvényének áthágói azonban nem lesznek biztonságban. Nem számíthatnak védelemre azok, akik isten egyetlen törvényét is semmibe veszik.

Pátriárkák és próféták  256.

Jobban meg kell értenünk az angyalok szolgálatát. Ne feledkezzünk el arról, hogy a mennyei lények Isten minden hűséges gyermekével együtt működnek. Isten láthatatlan seregei kísérik és mennyei erő veszi körül a szelíd – és alázatos szívűeket, azokat, akik Isten ígéreteit igénylik.

Apostolok története 154.

Fogadjuk el, ha Isten szól hozzánk, és cselekedjünk gyorsan, addig, amíg angyalai várnak, hogy szolgálatukkal ügyünket képviseljék.

Pátriárkák és próféták 423.

Ma is éppen úgy, mint az apostolok idejében, mennyei küldöttek keresztül-kasul járnak a földön, hogy vigasztalják a szomorúszívűeket ... és szíveket nyerjenek meg Krisztusnak. Személyesen nem látjuk őket, de velünk vannak, vezetnek, irányítanak, védelmeznek.

Apostolok története 152-253.

Isten inkább elküldené népe védelmére minden angyalát, minthogy engedné, hogy Sátán egyetlen benne bízó lelket is legyőzzön.

Nagy küzdelem 560.

Isten angyalai azt a megbízást kapták, hogy őrködjenek felettünk. S ha magunkat oltalmuk alá helyezzük, a veszély idején mellettünk állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, a jóra biztatnak, megválasztják szavainkat is és befolyásolják tetteinket.

Krisztus példázatai 345.

Mindazoknak – akik Isten fiai és lányai kívánnak lenni – Istennel, Krisztussal és a mennyei angyalokkal együtt kell működnünk. Ez az együttműködés minden lélek próbaköve.

Krisztus példázatai 285.

Isten minden angyala kész együttműködni ebben a munkában. A menny minden erőforrása azok rendelkezésére áll, akik keresik az elveszetteket, és törekszenek megmentésükre. Angyalok sietnek segítségedre, hogy meg tudd közelíteni mind a könnyelműt, mind a keményszívűt.

Krisztus példázatai 199.

III.Láthatatlan befolyás

Az a veszély fenyeget, h. elfeledkezünk Istenről, és a látható dolgokra nézünk, ahelyett, h. a hit szemével meglátnánk azt, ami láthatatlan.

Apostolok története 481.

Ha nézzük azt, aki láthatatlan, lelkünk erőt és életet nyer.

Apostolok története 363.

(Jákóbot) az az ünnepélyes érzés hatotta át, hogy Isten vele van. A láthatatlan jelenléte töltötte be a pusztaságot ... Nem egyéb ez, hanem Istennek háza, az égnek kapuja.

Pátriárkák és próféták  187

A gonosz angyalok roppant erői szövetkeztek azok ellen, akik győzni akarnak. Krisztus azonban meg akarja nyitni szemüket, hogy lássuk meg a láthatatlant, azt a mennyei sereget, mely tábort jár az Istent szeretők körül, hogy megszabadítsa őket. Hogy angyali közbelépésre milyen látható és láthatatlan veszélyektől szabadultunk meg, azt csak az örökkévalóság fogja megmutatni, amikor Isten gondviselését nyomon tudjuk követni.

Világ reménye 240.

Ha Krisztus mindennapi társunk lesz, áthat bennünket annak az érzése, hogy egy láthatatlan világ hatalmai vesznek körül: és amint Krisztust nézzük, átalakulunk az Ő képmására.

Gondolatok a hegyibeszédről 85.

Mikor Isten népe nehéz helyzetbe kerül, és nem látja a szabadulás útját, legyen az Úr egyedüli támasza.

Próféták és királyok 257.

A tisztaszívűek úgy élik le életüket ebben a világban, mintha Isten láthatóan jelen volna.

Gondolatok a hegyibeszédről 27.

Aki szívét kitárja Krisztus előtt, olyan hatalmas erő részese lesz, amely kihozza testét a sírból.

Világ reménye 210.

Ott voltak (Saul) mellett a katonák, álomba merülten. Akkor elvevé Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki felserkent volna, hanem mindnyájan elaluvának, mert az Úr mély álmot bocsátott reájuk. Milyen könnyen elveheti az Úr a legerősebb erejét, a legbölcsebb eszét, és megzavarja a legéberebb számítását!

Pátriárkák és próféták  670-671.

Mint Sidrák, Misák és Abednégó idejében, a föld történelmének záró korszakában is hatalmas dolgokat tesz az Úr azokért, akik rendületlenül kiállnak az igazságért. Aki a nagyszerű héber férfiakkal együtt járt a tüzes kemencében, ezután is ott lesz követőivel, bárhol legyenek is. Ő vigasztalja és támogatja őket.

Próféták és királyok 513.

Mikor kapudat kitárod a szenvedők és szűkölködők előtt, láthatatlan angyalokat hívsz meg otthonodba.

Világ reménye 639.

Isten a következőkben (angyalain) keresztül birodalmának minden részével összeköttetésben áll. Lelke által mindenütt jelen van. Lelke és angyalai közreműködésével segít az emberek fiainak. Ott trónol a földi nyugtalanság felett. Semmi sincs rejtve előtte: és az Örökkévaló, a nyugalom honából úgy rendelkezik, ahogy a legjobbnak látja.

A gyógyítás szolgálata 417.

A menny légkörében élhetünk: és ha Isten közelségére ráébredünk, Jézus Krisztus foglyul ejti gondolatainkat. Lelkiéletünk annak a mélységes megtapasztalásnak a vetülete lesz, hogy Isten van velünk. Énok is így járt Istennel: ... szeretném a lelketekbe vésni, hogy mennyei társatok lehet – ha akarjátok – mindig.

Biz. tételek préd. számára. 388.

(Elizeus és Géházi Dothánnál) „Jaj, jaj, édes uram! Mit cselekedjünk? – Ne félj! – felelte a próféta – mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük.”

Próféták és királyok  256.

Mikor a hívő ünneplésre (Úrvacsorára) gyűlnek össze, emberi szemmel nem látható követek vannak jelen. Lehet egy Júdás is a gyülekezetben. Ebben az esetben a sötétség fejedelmének követei is ott vannak, mert ezek a követek kísérik mindazokat, akik a Szentlélek befolyása alól kivonják magukat. Mennyei angyalok is jelen vannak. Ezek a láthatatlan látogatók minden ilyen ünneplésen részt vesznek ... Olyan tanúk is jelen vannak, akik ott voltak, mikor Jézus a tanítványok lábait és Júdás lábait megmosta. Nemcsak emberi szemek figyelték ezt a jelenetet.

Világ reménye 636.

A szent mennyei Vigyázó jelen van ezen az ünnepen (Úrvacsora), hogy önvizsgálatra indítson bennünket, bűntudatra ébresszen és biztosítson a bűnbocsánat áldott ajándékáról. Isten kegyelmének erejével gondolataink irányát is – mely addig önzően önmagunk felé fordult – meg akarja változtatni.

Világ reménye 650.

Mária előtt szeretetből fakadó tettének teljes jelentősége ismeretlen volt. Nem tudott válaszolni vádlóinak. Nem tudta megmagyarázni, miért választotta ezt az alkalmat arra, hogy Jézus lábait megkenje. A Szentléleknek valami terve volt Máriával, és ő engedelmeskedett indításának ...

Világ reménye 560.

Az alabástrom szelence eltört, és illata betöltötte az egész házat. Így kellett Krisztusnak is meghalnia: teste megtöretett, de feltámadt a sírból, és életének illata betölti az egész földet.

Világ reménye 563.

A szenvedő Krisztusnak angyalok szerettek volna segíteni: de nem lehetett. Isten Fia nem kerülhette ki a szenvedést. Ebben a szörnyű válságban, mikor minden kockán forgott, mikor a keserű pohár remegett a szenvedő Jézus kezében, a menny megnyílt, és e válságos óra viharát és sötétségét fény törte át. S az a hatalmas angyal jelent meg Krisztus mellett, aki az elbukott Sátán helyét foglalta el Isten közelében.

Világ reménye 693.

Mikor az ég Pál felett olyan volt, mint az érc, akkor bízott legjobban Istenben.

Apostolok története 363.

IV.Isten jelen van

Semmi sem nyújt olyan védelmet a kísértések ellen, és semmi sem hajt olyan erővel a tisztaság és igazság féle, mint Isten jelenlétének a tudata.

Nevelés 255.

Isten jelenlétének ígérete volt a legfőbb záloga annak, hogy Mózes el tudta végezni a rá bízott feladatot: és ezt végtelenül többre értékelte, mint Egyiptom minden tudományát és mindazt, amit mint államférfi és hadvezér elért. Nincs olyan földi hatalom, sem képesség, sem tudás, amely Isten jelenlétét pótolná.

Pátriárkák és próféták 329.

Sohase gondold, hogy Krisztus távol van tőled. Ő mindig közel van, és szeretettel karol át téged ... Ő nemcsak arra vágyik, hogy köntösét érintsd, hanem hogy állandóan szorosan mellette járj.

A gyógyítás szolgálata 85.

A tisztaszívűek úgy élik le életüket ebben a világban, mint akik számára Isten láthatóan jelen van.

Gondolatok a hegyibeszédről 27.

Sátánnak az volt a célja, hogy örökkévaló válaszfalat emeljen Isten és az ember közé: de Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem vétkeztünk volna.

Világ reménye 25.

Isten jelenléte övezte körül Krisztust, és csak az történhetett vele, amit a végtelenül szerető Isten megengedett ... Ez a szeretet volt Krisztus vigaszának forrása, és ebből a vigaszforrásból meríthetünk mi is. Akit Krisztus Lelke hat át, az Krisztusban marad. Bármi történik is vele, mindaz attól a Megváltótól származik, aki jelenlétével veszi körül őt.

A gyógyítás szolgálata 488-489.

Ó, bárcsak fel tudnám tárni előttetek testvéreim, milyen szükséges tudatában lenni Isten állandó jelenlétének!

Biz. tét. 5. köt. 628. old.

Ha Jézusban nyugalmat nyerünk, a menny már itt megkezdődik. ... A menny szüntelen közeledés Istenhez Krisztus által. Minél tovább időzünk a mennyei boldogságban, annál több és több dicsőség tárul ki előttünk: és minél jobban ismerjük Istent, boldogságunk annál intenzívebb lesz. Ha ez életben Jézussal járunk, megtöltekezünk szeretetével, és jelenléte megnyugtat minket. Így mindennek, amit az emberi természet egyáltalán elhordozni képes, már itt részesei lehetünk.

            Isten jelenlétének a tudata, szeretettel és fénnyel kiteljesedve, már akkor is bennük élt, amikor a Megváltó felemelkedett a mennybe. Ez személyes jelenlét volt. Szorosabb egységben éltek Vele, mint amikor személy szerint velük volt.

Apostolok története 65.

Ő, hitünk nyomán, szívünkben lakozik. ... Mikor jelenlétének tudatára ébredünk, gondolatainkat Krisztus foglyul ejti. Lelki életünket az határozza meg, hogy milyen mértékben vagyunk Isten jelenlétének tudatában.

Biz. tét. préd. számára. 388.

Mózes, mélységesen tudatában volt Isten személyes jelenlétének. Számára Isten létező valóság volt, és gondolatai mindig Nála időztek ... Mózes olyan Istenben hitt, akire szüksége volt, és Aki segít rajta a szükség idején. Isten segítsége mindig időben érkezett. ... Mózes teljesen Istenre támaszkodott, mert őszintén hitt Benne. Mózesnek szüksége volt segítségre: imádkozott azért a segítségért, és hitben meg is ragadta azt. Lelki világát az a meggyőződés hatotta át, hogy Istennek gondja van rá.

Biz. tét. 5. köt. 651-652.

Krisztus jelenléte szívünkben, éltet és egész lényünket erősíti.

Biz. tét. 7. köt. 71.

Az angyalok szeld és töredelmes szolgálatukkal érintik az emberi lelket, hogy az elveszettet olyan szoros közösségbe kapcsolják Krisztussal, amit ők maguk nem ismernek.

Világ reménye 21.

Amint közelebb jutunk a természethez, Krisztus jelenléte valóságosabb lesz számunkra.

Krisztus példázatai 25.

Ha Krisztus mindennapi társunk lesz, úgy érezzük, hogy egy láthatatlan világ hatalmai vesznek körül.

Gondolatok a hegyibeszédről 85.

A hegyek között, minden küldős hatástól elzárva, Mózes egyedül volt Istennel ... Az örökkévaló halmok valami fenséges ünnepélyességet árasztottak, és ő rajtuk keresztül a Magasságos nagyságát szemlélte ... Minden a Teremtő nevét viselte. Mózes érezte annak az Istennek a jelenlétét, akinek hatalma beárnyékolta.

Pátriárkák és próféták 250-251.

Látni azt, aki láthatatlan – az az, ami erőt és életet ad lelkünknek, miközben a föld béklyója lelkünkről és jellemünkről lepattan.

Apostolok története 363.

Egy másik drága kegyelmi ajándék a tisztelet. Az Isten iránti őszinte tiszteletet az Ő végtelen nagyságának tudata és jelenlétnek érzete váltja ki.

Nevelés 242.

Az esti és reggeli órákban Jézus a hegyek szentélyébe vonult, hogy Atyjával beszélgessen. Gyakran az egész éjjelt imával és elmélkedéssel töltötte.

Világ reménye 260.

Isten személy szerint ismer mindnyájunkat, és a legközvetlenebbül érzi gyengeségeinket. Mindnyájunkat névről ismer. Ismeri a házat, amelyben lakunk, és tudja minden lakójának a nevét. Olykor utasítást ad szolgáinak, hogy menjenek egy bizonyos város bizonyos utcájában, egy meghatározott házba, és keressék meg valamelyik juhát.

Világ reménye 479.

Isten előbb az egész világnál becsesebb az a lélek, aki átadta magát Krisztusnak. A megváltó akkor is vállalta volna a Kálvária szenvedését, ha ezáltal csak egy embert nyerhetett volna országa számára.

Világ reménye 483.

Aki a csillagokat pályájukon tartja, téged is személy szerint őriz.

Az idők jelei 20. old.

Halljuk meg Isten szavát, amikor szívünkhöz szól. Ha minden más zaj elül és elcsendesülten várunk az Úrra, e csendben jobban megértjük az Ő szavát.

Világ reménye 363.

Az isteni gondviselés könyvében, a mennyei feljegyzések között, mindnyájunknak van egy lapja. Ez a lap részleteiben tartalmazza történetünket. Még a hajunk szála is számon van tartva. Nincsen olyan pillanat, amikor Isten kiejtené gondviseléséből akárcsak egy gyermekét is.

Világ reménye 313.

V.A Hit

Krisztus egy test lett velünk, h. mi egy lélek legyünk vele. Ennek az egyesülésnek az alapján támadunk majd fel a sírból. Feltámadásunk nemcsak Krisztus hatalmát mutatja, hanem azt is, hogy élete – hit által – a miénk lett.

Világ reménye 388.

Ami a táplálék a testnek, az Krisztus a léleknek. Ha a táplálékot nem esszük meg, vagyis az nem lesz részünkké, semmi hasznunk abból. Éppen így Krisztus semmit nem jelent számunkra, ha – mint személyes Üdvözítőnket – nem ismerjük Őt. Az elméleti tudás nem használ semmit.

Világ reménye 389.

A megfelelő időben a megfelelő dolgot cselekedni – ez a józan hit lényege. A nagy munkavezető Isten, és Ő gondviselésében elkészíti az utat munkája elvégzéséhez.

Biz. t. 6. kötet 24.

A hit a lélek életereje. A hit átmelegíti szívünket, egészséget, jó ítélőképességet ad, állhatatossá tesz. Ez az életerő öntudatlanul is hatalmas befolyást gyakorol. Örökéletnek forrása fakad abból a szívből, amelyben Krisztus él.

Biz. t. 6. köt. 472.

A hit megragadja Isten ígéreteit és mielőtt az áldások megvalósulnának, már jogot formál rájuk. ... Ez hit, tiszta hit, mely magáénak vallja az áldást, mielőtt még érzékelné azt.

Tap. lát. 72.

A hit a legsötétebb órában is megnyugtat Istenben, és képessé tesz arra, hogy földre roskadtan és vihartól hányatottan is valljuk: a kormányrudat Atyánk tartja. Csak hitszemünk lát át a fátyolon és a mennyei kincseket mindennél többre értékeli.

Apostolok története 575-576.

Mikor úgy érezzük, hogy a Lélek eltávozott tőlünk, legfőbb ideje, hogy higgyünk. Mikor sűrű sötét felhők tornyosulnak felettünk, itt az ideje, hogy élő hitünk áthatoljon a sötétségen, és szétszórja a felhőket. Az igazi hit Isten Igéjének ígéreteire támaszkodik, de a dicső ígéreteket csak az Igének engedelmeskedők igényelhetik.

Tap. lát. 72. old.

Névleges hit Krisztusban – amely csupán a világ Megváltójaként fogadja el Őt – nem hoz lelkünknek gyógyulást. A megmentő hit nem csupán értelmi elismerése az igazságnak. ... Csak az a hit jelent számunkra áldást, amely személyes Üdvözítőjeként öleli Őt magához és érdemeit magának igényli. ...

Világ reménye 347.

Nem azért kell hinnünk, mert látjuk vagy érezzük, hogy Isten meghallgat. Ígéreteiben kell bíznunk. Ha hittel fordulunk Istenhez, minden könyörgésünk eljut Hozzá. Mikor áldását kérjük, higgyünk, hogy meg is kaptuk azt, és köszönjük is meg Istennek az áldását. Azután annak a tudatában végezhetjük munkákat, hogy az áldás akkor lesz érezhető, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá.

Világ reménye 200.

Ne várj addig, míg érzed, hogy meggyógyultál. Erős akarattal állj Krisztus oldalára. Akard szolgálni Őt, és miközben Igéje szerint jársz el, erőt nyersz. Bármilyen bűnnek is legyél a rabja, bármilyen szenvedély uraljon és kötözze meg tested-lelked, Krisztus képes és akar megszabadítani.

Világ reménye 203.

Ábrahám cselekedettel párosuló hite olyan, mint valami fényoszlop, amely bevilágítja Isten gyermekeinek az útját, az egymást követő korszakokon át. Ábrahám nem keresett kibúvót az Isten akaratának teljesítése alól.

Pátriárkák és próféták  153.

Áldást nyerünk abból, hogy állandóan emlékezetünkben idézzük Isten minden ajándékát. Erősödő hitünk mindig többet és többet igényel. Több bátorítást nyerünk a legkisebb áldásból, amelyben mi magunk részesültünk, mint az áldások egész sorából, melyet mások tapasztalatain keresztül ismerünk.

Világ reménye 348.

Csak akkor kapjuk meg a Szentlélek segítségét a fejedelemségnek és hatalmasságok elleni küzdelemben, ha buzgón, lankadatlan hittel esedezünk Istenhez, olyan hittel, amely Isten előtti teljes meghódolásra késztet és maradéktalan szolgálatra szentel.

Pátriárkák és próféták  431.

Az Úr ma is éppen olyan nagy dolgokat fog tenni népéért, mint amilyeneket Izráel fiaiért tett Egyiptomból Kánaánban vezető útjukon. Isten azt akarja, hogy népe higgyen abban. Legyen olyan megacélosodott hitünk, amely nem tétovázik követni Őt a legnehezebb úton sem.

Biz. t. 9. kötet 271.

A hit Isten ajándéka, de nekünk kell gyakorolni azt. A hit az a kéz, amellyel az Isten által felkínált kegyelmet megragadjuk. ... Ha teljesen bízunk Istenben, ha Jézusra mint bűnbocsátó Megváltóra támaszkodunk, elnyerjük azt a segítséget, amelyre vágyunk.

Pátriárkák és próféták 431.

Ábrahám nem hagyta, hogy a körülmények hatására Istenbe vetett hite megrendüljön.

Pátriárkák és próféták  129.

Nem bölcs dolog önmagunkra nézni, és érzelmeinket tanulmányozni. Ha ezt tesszük, az ellenség nehézségeket támaszt, és kísértéseket hoz elénk. Ezek a nehézségek és kísértések gyengítik hitünket, és aláássák ellenállóképességünket. Ha nagyon vizsgáljuk érzelmeinket, és szabadjára engedjük azokat, ezzel meghívót adunk a kételynek és minden összekuszálódik bennünk. Vegyük le tekintetünket magunkról, és nézzünk Jézusra.

A gyógyítás szolgálata 249.

A hit semmilyen vonatkozásban nem azonos az önteltséggel. Az az ember – akinek őszinte hite van – sohasem lesz öntelt. Az önteltség Sátán hamisítványa a hittel szemben. A hit igényt támaszt Isten ígéreteire. Az önteltség szintén igényli az ígéreteket, de – Sátánhoz hasonlóan – törvényszegéseit mentegeti velük.

Világ reménye 126.

A hit köt össze bennünket a mennyel, és a hit által kapunk erőt a sötétség hatalmaival való küzdelemhez. Krisztusban Isten felkínálja azokat a fegyvereket, amelyekkel képesek vagyunk minden bűnös jellemvonásunkat legyőzni, és minden kísértést visszautasítani, bármilyen erős legyen is az.

Világ reménye 429.

Ha hiszel az ígéretben – ha hiszed, hogy Isten megbocsátott neked és megtisztított -, Ő gondoskodik arról, hogy ez valóság legyen: Krisztus éppen úgy meggyógyít téged is, mint azt a bénát, aki tudott járni, mihelyt elhitte, hogy meggyógyult. Te is meggyógyulsz, ha hiszed.

Jézushoz vezető út 51. old.

VI.A próbák

Azért érik a hívőket ezek a dolgok, mert Isten vezeti őket. A próbák, a nehézségek Isten fegyelmező eszközei. ... Megpróbáltatásaink arról tanúskodnak, hogy az Úr valami értéket lát bennünk, amit tökéletesíteni akar. Isten csak az értékes köveket csiszolja.

A gyógyítás szolgálata 471.

A hívő ember idézze fel gyakran a múlt emlékeit: gondoljon hálával azokra a drága alkalmakra, mikor a sötét és vészjósló kilátások ellenére Isten szabadulást hozott. ... és roskadozó lábait felegyenesítette. Mindebből lássa meg, hogy Isten angyalai őrködnek felette.

Pátriárkák és próféták  187.

Az emberek nem tudják Isten dolgait megérteni: és a látszatból ítélve a megpróbáltatásokat és próbákat úgy értékelik, mint amelyeket Isten kárukra és romlásukra enged meg. Dávid is a látszatra és nem Isten ígéreteire tekintett.

Pátriárkák és próféták  672.

Mikor Dávid (Siklagban) a legnyomorultabb helyzetbe került, a súlyos körülmények ellenére sem feledkezett bele bánatába, hanem nagyon komolyan Istenhez fordult segítségért. Megerősítette magát az Úrban.

Pátriárkák és próféták  692.

Mikor sötétség vesz körül, mikor világosságra és útmutatásra vágyunk, nézzünk felfelé. A sötétségen túl fényesség honol. Dávidnak nem volt oka arra, hogy akár egy pillanatra is kételkedjen Istenben. Sőt, arra volt oka, hogy bízzon benne: az Úr felkentje volt, és a veszély közepette Isten angyalai védelmezték ... és ha nem fájdalmas helyzetére, hanem az Úr hatalmára tekint, a halál árnyékában is béke élt volna szívében.

Pátriárkák és próféták  657.

Minden szorongó érzésedet, minden próbádat tárd fel az Úr előtt, és Ő megtámogat, hogy el tudj viselni mindent. Feltárul előtted az is, hogyan szabadulhatsz meg szorult helyzetedből.

Világ reménye 329.

Isten választottainak egyen-egyenként próbákban lesz részük akkor is, ha az élő Isten elpecsételte már a szenteket. Megpróbáltatások érik személy szerint őket, de a tüzes kemencét az a valaki vigyázza, aki nem engedi, hogy megsemmisüljön az arany.

Biz. tét. a préd. számára. 446.

Ne veszítsük el szívünk békességét, ha életünkben megmagyarázhatatlan próbák támadnak. Ne engedjük szabadjára indulatainkat, ha igazságtalanul bánnak velünk. Saját lelkünkön ejtünk sebet, Istenbe vetett bizalmunkat ássuk alá, és a Szentlelket megszomorítjuk azzal, ha bosszút forralunk.

Krisztus példázatai 175.

Miközben a világ gonoszsága növekszik, egyikünk se áltassa magát azzal, hogy nekünk nem lesznek nehézségeink. Ezek a nehézségek azonban indítsanak arra, hogy a Magasságos fogadótermében megjelenjünk.

Krisztus példázatai 175.

Krisztust az Atya jelenléte vette körül, és csak az történhetett vele, amit a világ áldására a végtelen szeretet megengedett. Ez volt vigaszának forrása, és ebből a forrásból meríthetünk mi is.

A gyógyítás szolgálata 489.

Isten beleengedi gyermekeit a próbák pergőtüzébe, hogy állhatatosságuk és engedelmességük által lelkileg meggazdagodjanak, és példájuk mások számára erő forrásává legyen. Éppen ennek a megpróbáltatásnak, ami a legjobban próbára teszi hitünket, és azt a látszatot kelti, hogy Isten elhagyott minket, az a célja, hogy közelebb vezessen Krisztushoz. Az a célja, hogy minden terhünket lábaihoz tegyük, és helyébe részesei legyünk annak a békének, amelyet terheinkért cserébe Ő ad.

Pátriárkák és próféták  129.

(Krisztus) a nehézségek fölé emelkedve, Isten trónjáról átadó fényességben élt.

Világ reménye 89.

VII.Isteni vezetés

Bármilyen helyzetben legyünk is, Istentől függünk, és Ő kezében tartja sorsukat. Isten kijelölte munkánkat, és ehhez a munkához felruházott a szükséges képességekkel. Ameddig Isten akarata alá rendeljük akaratunkat, ameddig erejében és bölcsességében bízunk, addig biztos ösvényen haladunk és végezni tudjuk az Ő nagy tervében számunkra kijelölt munkát.

Világ reménye 209.

Mennyei Atyánk ezer kiutat tud számunkra ott mutatni, ahol mi egyet sem látunk. Akiknél az istennek való szolgálat első helyre kerül, azok életében a kusza szálak kisimulnak, és lábaik előtt feltűnik az egyenes ösvény.

            Az isteni gondviselés helyezte Jézust oda, ahol volt: és Atyjától várta azt a segítséget, amellyel az ínséget enyhíteni tudta. Mikor nehéz helyzetbe kerülünk, Istenre kell támaszkodnunk. ... Minden vészben az Ő segítségét kérjük, akinél a lehetőségek végtelen sora áll rendelkezésre.

Világ reménye 368-369.

Sokan – jövőjüket illetően – nagyszerű terveket készítenek, és életük mégis teljes kudarcba fullad. Engedjétek, hogy Isten tervezzen számotokra. Kisgyermekként bízzátok magatokat reá, aki „híveinek lábait megoltalmazza.” Sám.I.2,9. Isten sohasem vezeti gyermekeit másképpen, mint ahogy ők is választanák, ha útjukat látnák kezdettől végig, és fel tudnák fogni, hogy milyen dicső az a cél, amit együttműködve Vele, be kell tölteniük.

A gyógyítás szolgálata 479.

Akik Istenre bízzák magukat, és szolgálatára szentelik életüket, sohasem kerülnek olyan körülmények közé, ahova Isten gondviselése ne kísérné el őket. Akármilyen helyzetben legyünk is, ha követjük Isten Igéjét, biztos vezető irányítja utunkat: bármilyen tanácstalanok vagyunk is, biztos Tanácsadónk van: bármi legyen fájdalmunk, veszteségünk vagy magányunk, együttérző Barátunk van.

A gyógyítás szolgálata 248-249.

A legmélyebb gyötrelem idején van az isteni segítség legközelebb azokhoz, akik a mennyei vezetésre vágyva, Isten felé kinyújtják kezüket.

Világ reménye 528.

Krisztus a pusztában, engedelmeskedett Istennek, és nem szerzett Sátán javaslatára táplálékot magának. A tanúskodó világegyetem előtt bizonyságot tett arról, hogy bármi történjék is, nem okoz olyan gyötrelmet, mint az, ha bármilyen vonatkozásban elszakadna Istentől.

Világ reménye 121.

Az eljövendő életben majd megértjük az élet bántó és elkeserítő titkait. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáink és meghiúsult reményeink szolgáltak a legnagyobb áldásunkra.

A gyógyítás szolgálata 474.

Isten megengedi, hogy hibákat kövessünk el, ha saját elképzelésünk szerint tervezünk. Azonban megszabadít minket, mihelyst követjük útmutatásait, és a helyes útra lépünk. Ne essünk kétségbe, hanem minden veszélyben keressük Isten segítségét, akinek tárházában bőséges a segítség. ... Isten megőriz minket, akik az Ő követése alatt kerültünk bajba.

Világ reménye 369.

Ha bármilyen döntés előtt állunk, ne azt kérdezzük, hogy milyen következményekkel járhat az, hanem hogy megegyezik-e az Isten akaratával.

Pátriárkák és próféták  634.

Nem botladozhat, és nem eshet el az, aki Isten akaratát hajtja végre, és az Ő általa kijelölt úton halad. Isten Lelke bevilágítja útját, és megjelöli kötelességét. Határozottan vezeti előre, egészen addig, míg munkáját bevégzi.

Világ reménye 527.

Azok, akik elhatározzák, hogy minden körülmények között csak azt teszik, ami istennek tetszik, miután ügyüket Isten elé tárták, fel fogják ismerni, hogy merre induljanak.

Világ reménye 668.

Krisztusnak minden tette a földön, az örökkévalóság óta fennálló terv beteljesülése volt. Mielőtt Jézus a földre jött, a minden részletében tökéletes terv ismert volt előtte. Mégis – az emberek között járva, lépésről lépésre Atyja vezette.

Világ reménye 147.

Akik Krisztust szaván fogják, lelküket az Ő oltalmába ajánlják, és életüket az Ő intézkedésére bízzák, békét és nyugalmat találnak. A világon semmi sem tudja elszomorítani őket, mikor Jézus közelségének örvendeznek.

Világ reménye 331.

(A zsidók) halálra akarták adni Őt, de szándékuk nem vált valóra, mert a rendelt idő még nem járt le. Jézust a mennyei angyalok védelmezték, és még Júdea környékén is kudarcot vallott a rabbik összeesküvése, akik el akarták fogni, hogy aztán halálra adják Őt.

Világ reménye 527-528.

Ameddig akaratunkat Isten akarata alá rendeljük, és erejében, bölcsességében bízunk, biztos ösvényen járunk, hogy végezni tudjuk az Ő nagy tervében számunkra kijelölt munkát.

Világ reménye 209.

Ne vágyaink irányítsanak bennünket, de az emberi megítélést se kövessük, hanem isten kijelentett akarata legyen mérvadó számunkra. Az Ő világos parancsolatai szerint járjunk el, tekintet nélkül a körülményekre. Az eredmény Isten gondja. Ha hűségesen követjük Igéjét, a próba idején emberek és angyalok előtt nyilvánvaló lesz, hogy az Úr bízhat bennünk, mert a nehéz órákban is teljesítjük akaratát, megdicsőítjük nevét, és népe áldására szolgálunk.

Pátriárkák és próféták  622.

Az életben minden tettünk – bármilyen kicsi legyen is az – jó vagy rossz irányban hat. A legjelentéktelenebbnek tűnő kötelességünk hűséges teljesítésével vagy elhanyagolásával a legnagyobb áldások vagy a legsúlyosabb szerencsétlenségek előtt tárunk kaput. A jellemet a kicsi dolgok próbálják meg. A mindennapi életben szerényen és vidám szívvel gyakorolt apró önmegtagadásokkal örömet szerzünk Istennek.

Pátriárkák és próféták  158.

A fény honában angyalai veszik körül azokat, akik alázatosan mennyei útmutatásra vágynak.

Világ reménye 141. old.

VIII.Győzelem vagy bukás

Minél magasabbra jutunk hívő életünkben, annál mélységesebben megbánjuk bűneinket.

Krisztus példázatai 162.

Lelki növekedésünk, örömünk, használhatóságunk mind annak a függvénye, hogy milyen közel kerültünk Krisztushoz, és mennyire bízunk benne.

Isten fiai és leányai 290.

Isten szolgái ne kövessék a természetes szív parancsát. Szükségük van arra, hogy szoros kapcsolatba éljenek Istennel. Különben – ha mérgesítik őket – nem tudnak magukon uralkodni, és szabad folyást engednek indulataiknak. A belőlük áradó szavak nem olyanok, mint a lankadt növényeket felfrissítő harmat, vagy csendes tó. És aki ingerlésre is nyájasan szól, bármilyen erőteljes érvelésnél nagyobb szolgálatot tesz az igazság érdekében.

Világ reménye 353.

Mennyei légkör veszi körül azokat, akik Istennel, Krisztussal és a szent angyalokkal közösségben élnek: olyan légkör ez, mely gyógyulást hoz testüknek, fokozza értelmi képességeiket, és örömmel tölti el lelküket.

Biz. t. 6. köt. 306.

Lelkünkben erő támad és képességeink fokozódnak, ha naponta komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy megismerjük Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Alkalmas időben gyümölcsözik a szorgalmas igekutatással szerzett ismeret.

Világ reménye 355.

A féktelen vágyakból fakadó bűn csak Krisztus leírhatatlan gyötrelmével mérhető. Az Ő példája mutatja, hogy csak akkor lehet reménységünk az örökéletben, ha étvágyunkat és szenvedélyeinket, Isten akarata alá rendeljük.

Világ reménye 122.

Jellemünk és szent szolgálatunk tükrözi azt, hogy milyenek leszünk a mennyben. Ha itt Krisztussal dolgozunk, az lesz a jutalmunk, hogy az eljövendő világban szélesebb perspektívában munkálkodhatunk Vele.

Krisztus példázatai 364.

A hívők kerüljék azokat a szórakozásokat, amelyek gyöngítik a szent dolgok iránti szeretetüket, és csökkentik az Isten szolgálatában való örömüket.

Pátriárkák és próféták  707.

Mindenkinek az életében lesz olyan idő, amikor közelharcot kell vívnia azért, hogy legyőzze a szívében uralkodó bűnt. Ez a harc olykor nagyon fájdalmas és csüggesztő: mert amint meglátjuk jellemünk rútságát, tekintetünk arra tapad, ahelyett hogy Jézust néznénk.

Biz. t. 9. köt. 182.

Ő azért jött, hogy minket isteni természet részesévé tegyen. A bűnnek nincs hatalma rajtunk addig, amíg hitben Krisztussal kapcsolatban élünk. Isten hitünknél fogva vezet, és kapcsol össze Krisztus istenségével, hogy eljussunk a jellem tökéletességére.

Világ reménye 123.

A korszakokon át véges-végig voltak olyan lelki hajótöröttek, akik az érzéki vágyak szikláin futottak zátonyra. Amint az idők végéhez közeledünk, és Isten népe a mennyei Kánaán határán áll, Sátán megkétszerezi erejét, hogy akadályt gördítsen utunkra, és Isten országán kívül maradjunk.

Pátriárkák és próféták  457.

Urunk első megkísértéséből megtanulandó összes lecke közül semmi sem fontosabb, mint az, ami az étvágy és a szenvedélyek uralására vonatkozik. Minden korszakban az a kísértés rontotta meg és aljasította le a legeredményesebben az emberiséget, amely a test ellen irányult. Sátán az érzéki vágyakon keresztül igyekszik Isten képmásának minden nyomát lelkünkből kitörölni.

Világ reménye 122.

Így van ez Isten minden ígéretével. Általuk, személy szerint, olyan közvetlenül szól hozzánk, mintha csak hallanánk hangját. Ezeken az ígéreteken keresztül részesít minket Krisztus kegyelmében és erejében. ... Ha elfogadjuk és lényünkbe olvasztjuk azokat, jellemünk tisztul, életünk szebb és tartalmasabb lesz. Semminek sincs ilyen gyógyító ereje.

A gyógyítás szolgálata 122.

Szerezzünk mélységes és élő tapasztalatokat Istennel. Nincs egy pillanat vesztegetni való időnk. Létfontosságú események történnek körülöttünk. Sátán elvarázsolt kastélyában élünk.

Nagy küzdelem 601

Senki sem bukott el annyira, és senki sem olyan aljas, hogy nem találna Krisztusban szabadulásra. ... Nincs olyan jajkiáltás, ha nem is formálódik szavakká, amelyet Isten meg ne hallana. Gyengeségében nem marad magára és nem lesz Sátán martalékává az, aki a Menny Istenével szövetségre lép.

Világ reménye 258.

A kapcsolat Isten és minden egyes lélek között olyan elhatárolt és csorbítatlan, mintha egyedül ő érte adta volna szent Fiát.

Jézushoz vezető út. 100.

Isten csak azt az embert tudja bűneitől megszabadítani, aki alázatos szívvel elismeri gyengeségét, és Isten vezetésére bízza magát. A nyomorúságát érző ember akadálytalanul közeledhet Istenhez, és Ő nem tart vissza semmit tőle.

Világ reménye 300.

Sokan azzal ámítják magukat, hogy Isten elismerésére méltóak. Gratulálnak maguknak azokért a helytelenségekért, amelyet nem követtek el, de elfelejtik a végre nem hajtott jó és nemes tetteket számba venni, amelyeket pedig Isten elvárt volna tőlük.

Nagy küzdelem 601.

Szívem fáj azért, hogy nagyon sok hívő megelégszik olcsó tapasztalattal: olyannal, ami nem igényel nagy áldozatot.

Biz. t. 9. köt. 103.

Ismerjük meg Istent úgy, hogy kipróbáljuk ígéreteit. Az angyalok feljegyzenek minden komoly és őszinte imát. Mondjunk le inkább önző élvezeteinkről, de ne hanyagoljuk el az Istennel való kapcsolatot. A legnagyobb szegénység és önmegtagadás is jobb az Ő jóváhagyásával, mint az a gazdagság, megbecsülés, gondtalanság és barátság, amit Ő nem helyesel.

Nagy küzdelem 622.

Szenteljük magukat maradéktalanul Istennek. Minden gyenge, kétkedő, küzdő lélek közvetlenül meríthet a győzelmet biztosító erőforrásból, ha meghódol az Úr előtt.

Apostolok története 299.

A menny elveit minden erejükkel érvényre kell juttatniuk azoknak, akik a mennybe akarnak jutni.

Tap. és lát. 269.

Nemsokára olyan nyomorúságos idő lesz, amely még soha nem volt: és olyan tapasztalatokra lesz szükségünk, amilyenekkel még nem rendelkezünk. Sokan túl közömbösek ahhoz, hogy ilyen tapasztalatokat szerezzenek. Sokszor nagyobb bajra számítunk, mint amilyen a valóságban bekövetkezik: de az előttünk álló válságos helyzettel kapcsolatban nem így áll. Lehetetlen a megpróbáltatást a maga súlyosságában bemutatni. A próba idején mindenkinek egyedül kell Isten előtt megállnia.

Nagy küzdelem 622.

Mint Krisztus követőinek, olyan szavakat kell szólnunk, amelyekkel a hívő életben egymást segítjük és bátorítjuk. Beszéljünk áldott tapasztalatainkról sokkal többet, mint eddig tettük.

Krisztus példázatai 341.

IX.Az Ige testté lett

Isten, egyszülött Fiának odaáldozásával vált eggyé az emberi családdal: és Krisztus örökre megőrzi emberi természetét. Ez a záloga Isten ígéreteinek.

Világ reménye 25.

(Krisztus) minden olyan próbát kiállt, amiben nekünk is részünk lehet. ... csak annyi erőt vett igénybe, amennyivel mi is szabadon rendelkezhetünk. Emberként állt szemben a kísértésekkel, és az Istentől kapott erővel legyőzte azokat.

Világ reménye 24.

Krisztus – a meggyalázások során – erős kísértést érzett arra, hogy megmutassa istenségét. Egy szóval vagy akár egy tekintettel is kényszeríthette volna üldözőit, hogy ismerjék el Őt Úrnak, királyok, uralkodók, papok és templom felett. Nem volt könnyű feladat kitartani a mellett, hogy az emberiséggel eggyé akar lenni.

Világ reménye 700.

Mi nem tudjuk megmagyarázni a megváltás tervének nagy titkát. ... nem tudjuk megmagyarázni, hogy az istenség hogyan öltötte magára az emberi természetet.

Review and Herald  1968. okt. 11.

Jézus, felöltötte bűntelen természetére a mi bűnös természetünket, hogy így megtudja, hogyan segítsen azokon, akik megkísértettek.

Orvosi szolgálat 181.

Bevehetetlen erőd veszi körül azt az embert, aki Istenre támaszkodik.

The Southern Watchmann 1904. II. 23. 122.

Isten dicsősége vette körül Jézust, mikor a pusztába ment. Beleolvadva az istenségbe, az emberi gyengeségek fölé emelkedett. A dicsőség azonban eltávozott Tőle, és Ő ott maradt a kísértések csataterén. ... Emberi természete visszariadt a reá váró küzdelemtől. 40 napig böjtölt és imádkozott. Az éhségtől legyengülve és lesoványodva, kimerülten és elgyötörten a lelki vívódástól, „rőt, nem emberi volt ábrázatja.: és alakja sem ember fiaié volt.”

Világ reménye 118.

A Szentháromság megszánta az emberiséget: az Atya, a Fiú és a Szentlélek elhatározta, hogy kidolgozza a megváltás tervét.

Egészségügyi tanácsok 222.

Jézus olyan körülmények közé került, ahol a jellem próbáját ki kellett állnia. Állandóan vigyáznia kellett arra, hogy megőrizze tisztaságát. Hogy példamutatónk legyen gyermekkorban, ifjúkorban és férfikorban, mindazoknak a küzdelmeknek ki volt téve, amelyekkel nekünk is szembe kell néznünk.

Világ reménye 71.

A világon csak az az otthona volt, amelyet barátai – mint vándornak – biztosítottak neki.

Evang. szolgái. 42.

Titokzatos születése miatt (a papok) arra célozgattak, hogy származása kétes: ezzel jelezve, hogy születésének körülményei beszennyezik élettörténetét.

Világ reménye 387.

Krisztus emberi természete halt meg akkor, amikor keresztre feszítették. Az istenség nem halt meg: ez lehetetlen lett volna.

H. N. Adventisták Bibliakommentárja 5. köt. 1113. old.

Ha bármi olyat kellene elviselnünk, amelyben Jézusnak nem volt része, Sátán ezt állítaná, hogy ezen a ponton Isten ereje nem elég számunkra. ... Minden olyan próbált kiállt, amiben nekünk is részünk lehet. És saját magának csak annyi erőt vett igénybe, amennyivel mi is szabadon rendelkezhetünk.

Világ reménye 24.

A Benne lakozó Szentlélek tette alkalmassá a harcra. Krisztus azért jött, hogy Isteni természet részesévé tegyen minket. A bűn nem uralkodik rajtunk addig, amíg hit által egyek vagyunk Krisztussal.

Világ reménye 123.

Miután az ellenség eltávozott, Jézus kimerülten rogyott a földre. Arca halálsápadt volt. ... Az angyalok szolgáltak Isten Fiának, amint ott feküdt haláltusában a földön. ... Csak akkor értjük meg, hogy mibe került a megváltás, ha a megváltottak a Megváltóval együtt Isten trónjánál állnak majd.

Világ reménye 131.

Mivel győzött (Krisztus) a Sátán elleni küzdelemben? Isten Igéjével. Csak az Igével tudott a kísértőnek ellenállni.

Világ reménye 123.

X.Körülmények

Ne vágyaink irányítsanak bennünket, de az emberi megítélést se kövessük, hanem isten kijelentett akarata legyen mérvadó számunkra. Az Ő világos parancsolatai szerint járjunk el, tekintet nélkül a körülményekre. Az eredmény Isten gondja. Ha hűségesen követjük Igéjét, a próba idején emberek és angyalok előtt nyilvánvaló lesz, hogy az Úr bízhat bennünk, mert a nehéz órákban is teljesítjük akaratát, megdicsőítjük nevét, és népe áldására szolgálunk.

Pátriárkák és próféták  622.

Az angyalok mindig jelen vannak ott, ahol nagy szükség van rájuk: azokkal vannak, akik a legkeményebb harcot vívják az énnel és akiknek a körülményeik a legcsüggesztőbbek.

Világ reménye 440.

Isten gazdagon gondoskodott népéről, és sohasem lesz a körülmények játéka az, aki az Ő erejére támaszkodik. A legerősebb kísértés sem lehet mentség a bűnre. Bármilyen erős hatások pergőtüzébe kerülünk is, a törvényszegé a saját tettünk.

Pátriárkák és próféták  421.

Nyomulj előre nagy elhatározással a helyes irányba: a körülmények segítőid lesznek, és nem akadályozóid.

Krisztus példázatai 334.

Jellemünkből a körülmények csak azt hozzák a felszínre, ami már előzőleg benne volt.

Review and Herald  1889/32.

Ábrahám nem hagyta, hogy a körülmények megrendítsék Isten szavába vetett hitét.

Pátriárkák és próféták  129.

A Sátánnal vívott küzdelem utolsó nagy összecsapásakor az Istenhez hűségesek elvesztik minden földi támaszukat. Mivel nem hajlandók Isten törvényének áthágása árán a földi hatalmasságoknak engedelmeskedni, ezért nem vehetnek, sem el nem adhatnak.

Világ reménye 121-122.

Az életben minden tettünk – bármilyen kicsi legyen is az – jó vagy rossz irányban hat. A legjelentéktelenebbnek tűnő kötelességünk hűséges teljesítésével vagy elhanyagolásával a legnagyobb áldások vagy a legsúlyosabb szerencsétlenségek előtt tárunk kaput. A jellemet a kis dolgok próbálják ki.

Pátriárkák és próféták  158.

Gyakran – mikor próbára tevő körülmények közé kerülünk – megkérdőjelezzük Isten Lelkének a vezetését. Pedig a Lélek volt az, aki Jézust a pusztába vitte, hogy Sátán megkísértse. Ha Isten visz próbára, azt azért teszi, mert valamilyen szándéka van vele – a mi javunkra.

Világ reménye 126.

Mikor a kísértések pergőtüzébe kerülsz, ne a körülményekre vagy saját gyengeségedre tekints, hanem az Igében rejlő erőre. Mindez a tiéd.

Világ reménye 123.

Mikor Isten hitvalló népe a világgal egyesül, vagyis úgy él, ahogy a világ, és bűnös élvezeteiben vele eggyé lesz, mikor a világ fényűzését a gyülekezet is átveszi, ... és mindenki a jólét hosszú éveire számít, akkor hirtelen, mint a villámlás, vége szakad a ragyogó ábrándképeinek és csalfa reményeinek.

Nagy küzdelem 338-339.

Isten, napról-napra tanítja gyermekeit. A mindennapi élet körülményei által készíti el őket arra a nagyobb feladatra, amit a Gondviselés számunkra kijelölt. A mindennapi próbákhoz való viszonyuk határozza meg, hogy az élet nagy válsága idején győznek-e, vagy buknak el.

Világ reménye 382.

Az eljövendő világban világosan látni fogjuk, hogy Isten intézkedése folytán miért történt velünk olyan sok nyugtalanító dolog. Magyarázatot kapunk mindarra, amit most oly nehéz megérteni. Meglátjuk majd azt is, hogy a végtelen szeretet rendelkezett úgy, hogy ezekben a keserves élményekben részünk legyen.

Biz. t. 9. kötet 286.

Olyan önuralmat kell gyakorolnia (Keresztelő Jánosnak), hogy az emberek között a külső körülményekkel dacolva mozdíthatatlanul meg tudjon állni, mint a sziklák és a puszta hegyei.

Világ reménye 100.

XI.Elvek (Világhoz való viszony)

Krisztus követői különüljenek el a bűnösöktől, és csak akkor keressék társaságukat, ha alkalmuk van javukat szolgálni. A legelszántabban kell kerülnünk azoknak a társaságát, akiknek a befolyására eltávolodnánk Istentől.

Pátriárkák és próféták  459.

Mikor igazán szeretnénk engedelmeskedni, és ezért erőfeszítéseket is teszünk, Jézus elfogadja igyekezetünket, és ... gyengeségünket kiegészíti az Ő erejével.

Az idők jelei 90/23.

Láttam, hogy a maradék nem készült fel arra, ami a földre következik. A közöny szinte rátelepszik azok többségének a lelkére, akik vallják, hogy most hangzik az utolsó intő üzenet. Kísérő angyalom hangja félelmetes ünnepélyességgel csendült, miikor felkiáltott: Legyetek készen! Legyetek készen! Legyetek készen! Mert elközelgett az Úr haragjának órája.

Tap. és lát. 119.

Isten ma is elvárja népétől, éppen úgy, mint a régi Izraeltől annak idején, hogy szokásaiban és elveiben különüljön el a világtól. Ez az elkülönülés akkor következik be, ha hűen engedelmeskedünk Igéjének: másképp lehetetlen. A pogányokhoz való hasonulás elleni figyelmeztetés nem volt világosabb és határozottabb, mint az az üzenet, amely az istentelenek lelkületéhez és szokásaihoz alkalmazkodó keresztényekhez szól.

Pátriárkák és próféták  458.

Bármilyen buzgóságot is tanúsítsunk a vallásos szertartások megtartásában, az Úr nem fogadhatja el azt, ha a parancsolatai közül egyet is áthágunk, és ahhoz a bűnünkhöz makacsul ragaszkodunk.

Pátriárkák és próféták 

Veszélyes talajra lépünk, ha semmibe vesszük azokat a feddéseket és intéseket, amelyeket Igéjén keresztül vagy Lelke által Isten küld. Saulhoz hasonlóan sokan addig engednek a kísértésnek, míg végül a bán valódi jellegét képtelenek felismerni.

Pátriárkák és próféták  635.

Mindenkinek személy szerint kell elkészülnie Krisztus eljövetelére. Nem csoportosan üdvözülünk. Egynek tisztasága és odaszentelt élete nem ellensúlyozza a tulajdonságok hiányát a másikban. Bár minden nemzet megjelenik Isten ítélő széke előtt, Isten mégis olyan közvetlen és alapos vizsgálat tárgyává teszi minden egyes ember ügyét, mintha rajta kívül más nem is volna a földön. A próbát csak azok fogják kiállni, akiken nem lesz folt vagy sömörgözés vagy afféle.

Nagy küzdelem 490.

Láttam, hogy Isten népe elvarázsolt területen él, és egyesek szinte már egyáltalán nem érzékelik, hogy milyen rövid az idő, és milyen nagy egy lélek értéke.

Tap. és lát. 120. old.

Lehetséges, hogy valaki formailag és egyes dolgokban hívő, mégis könnyűnek találtatik, és elveszíti örök életét. Lehetséges, hogy valaki megtartja a Biblia egyes rendelkezéseit, és hívőnek is tartják, mégis elvész, mert hiányzanak belőle a keresztény jellemhez szükséges tulajdonságok.

Biz. t. 6. köt. 405. old.

A keresztény jellem akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra indítja, hogy segítsen másoknak.

Krisztus példázatai 391.

Azoknak, akik a mennybe akarnak jutni, minden erejükkel érvényre kell juttatniuk a menny elveit.

Tap. és lát. 269. old.

Ha egy asszony az ország törvényei alapján férjétől törvényesen el is vált, Isten szemében és a magasabb törvény szerint mégsem tekinthető elváltnak. Csak egy bán van, és ez a házasságtörés, amely a férj vagy feleség számára olyan helyzetet teremt, amely Isten szemében felmentheti őt a házassági eskü alól. Ha az ország törvényei meg is engedik a válást, ők mégis férj és feleség ... Isten törvényei szerint.

Adventista otthon 344.

Állandóan fenn forog annak a veszélye, hogy hitvalló keresztények között kialakul az a nézet, amely szerint bizonyos mértékig alkalmazkodniuk kell a világhoz abból a célból, hogy befolyást tudjanak gyakorolni a világra. ... Ez mindig lelki kárral jár.

Próféták és királyok  570.

XII.A nagy küzdelem

Nagy veszélyben lesznek azok, akik most kicsinyhitűek, mert könnyen a sátáni csalás és a lelkiismeretet kényszerítő rendelet áldozatául esnek. Ha ki is állják a próbát, a nyomorúság idején még mélyebb gyötrelembe és szenvedésbe sodródnak, mert sohasem volt szokásuk bízni az Úrban.

Nagy küzdelem 622.

Csak azok részesülnek a világot foglyul ejtő csalás ellen oltalomban, akik szorgalmas tanulói voltak az írásnak, és akik szeretik az igazságot.

Nagy küzdelem 625.

Isten népe sem menekül meg a szenvedéstől: de az üldözés, a gyötrődés és szükség idején nem semmisülnek meg... mialatt a gonoszok éhségtől és ragálytól halnak meg, angyalok védik az igazakat és kielégítik szükségleteiket.

Nagy küzdelem 629.

Ha mennyei látásra nyílna szemünk, nagy erejű angyalok csoportjait látnánk, akik tábort járnak az Isten béketűrésre intő beszédének megtartói körül.

Nagy küzdelem 630.

Isten népének ki kell innia a poharat, és meg kell keresztelkednie a keresztséggel. A legjobb válasz könyörgésükre pont az a késedelem, amely olyan fájdalmas. ... A vég hamarabb megérkezik, mint ahogy az ember azt várja.

Nagy küzdelem 630-631.

Csak azok fognak megállni a nagy küzdelemben, akik a Biblia igazságaival megerősítették elméjüket. Minden lélek szembe találkozik majd a szívet vizsgáló próbával: Istennek engedelmeskedjek-e inkább vagy embernek?

Nagy küzdelem 593-594.

Minden értelmes lénynek első és legfontosabb kötelessége megtanulni az Írásból, hogy mi az igazság: majd a világosságban járni és biztatni másokat példájuk követésére.

Nagy küzdelem 598.

A nyomorúság idejére, illetve a rákövetkező időre nem lesznek készek azok, akik halogatják az Isten napjára való előkészületet. Mindezeknek az esete reménytelen.

Nagy küzdelem 620.

Az Isten szavának való engedelmességet lázadásnak minősítik majd. Sátántól elvakított szülők szigorúan és durván bánnak hívő gyermekükkel: a gazdák az úrnők sanyargatják a törvénytartó szolgát.

Nagy küzdelem 608.

XIII.Korunk

A kormányok élén ülők képtelenek az erkölcsi romlottság, szegénység és növekvő bűnözés problémáját megoldani. Eredménytelenül küzdenek azért, hogy biztosabb alapokra helyezzék az üzleti életet.

Biz. t. 9. köt. 13.

Isten nem tűrheti már soká. Ítélete egyes helyeken már érezteti hatását, és nemsokára nemtetszése nagyon is tapasztalható lesz más helyeken is. Egész sor esemény jelzi majd, hogy Isten uralja az eseményeket.

Biz. t. 9. köt. 96. old.

A világtörténelem nagy válsága gyors léptekkel közeledik. Nagy érdeklődés és kifejezhetetlen félelem tárgya lesz Isten kormányzásának minden megnyilatkozása. Gyors egymásutánban követi Isten ítéletének egyik megnyilatkozása a másikat – tűz, árvíz, földrengés, háború és vérontás.

Biz. t. 9. köt. 97. old.

Lehetetlen valami képet is alkotni isten gyermekei közül azoknak az élményéről, akik akkor élnek majd a földön, mikor a múlt üldözése újra fellángol, és belevész a mennyei dicsőségbe. Az Isten trónjáról áradó dicsőségben járnak majd. Az angyalok közreműködésével a menny és föld között állandó összeköttetés lesz. ... Isten népét nem a csodák menteik meg, mert Sátán utánozza az csodákat. Isten megpróbált, és kipróbált népét az a jel erősíti, melyről Móz.II.31,12-18. verseiben olvasunk.

            Ragaszkodnunk kell az élő Igéhez, ahhoz, ami „Meg van írva.”

Biz. t. 9. köt. 16. old.

Isten népére félelmetes próbák és megpróbáltatások várnak. ... Az eddig nem tapasztalt megpróbáltatás során Isten választott népe szilárdan áll. Sátán és serege nem semmisítheti meg őket, mert nagy erejű angyalok védelme alatt állnak.

Biz. t. 9. köt. 17. old.

A gonoszság képviselői összefognak és az utolsó nagy küzdelemre gyűjtenek erőt. Világunkban nagy változások történnek, és a végső események gyorsan lezajlanak.

Biz. t. 9. köt. 11. old.

Amikor a protestantizmus átnyúl a szakadékon, hogy kezet fogjon a római egyházzal, amikor a mélységen át kezet szorít a spiritizmussal, mikor a hármas szövetség befolyására (USA-ban) ... megtagadja alkotmányának mint protestáns köztársaságnak minden alapelvét és intézkedéseket tesz a pápai hazugságok és csalások népszerűsítésére, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Sátán csodáinak ideje elérkezett, és a vég közel van.

Biz. t. 5. köt. 451. old.

Amikor a filozófia érvelése folytán az emberek nem félnek többé Isten ítéletétől, amikor vallási tanítók a béke és jólét hosszú éveire mutatnak előre: amikor a világot lekötik az üzleti ügyek, élvezetek, ültetés, építkezés, dőzsölés és szórakozás szakadatlan sora – miközben visszautasítják Isten intő üzeneteit, kigúnyolják követeit -, akkor hirtelen, jön rájuk a pusztulás, és nem menekülhetnek meg.

Pátriárkák és próféták 104.

Mikor Isten hitvalló népe a világgal egyesül, vagyis úgy él, ahogy a világ, és bűnös élvezeteiben vele eggyé lesz, amikor a világ fényűzését a gyülekezet is átveszi, ... és mindenki a jólét hosszú éveire számít, akkor hirtelen, mint a villámlás, végeszakad ragyogó ábrándképeinek és csalfa reményeinek.

Nagy küzdelem 338.

Most van az az idő, amikor soha nem tapasztalt megpróbáltatások lesznek úrrá a földön. ... De Isten határt szab ott, és Sátán azt nem lépheti át. Szent hitünk a korlát: és a Mindenható megőriz minket, ha lelki házunk a hitre épül.

Biz. t. 5. köt. 297. old.

Az Úr újra és újra azt az utasítást adta, hogy népünk költözzön a városokból vidékre, ahol önellátó lehet: mert a jövőben komoly probléma lesz venni és eladni. Fogadjuk meg az ismételten adott utasítást: menjünk ki a városokból vidékre.

Adventista otthon 141. old.

A sátáni erők egyre eltökéltebben lázadnak Isten ellen.

The Southern Watchman 1904. febr.

Az Úrnak most is éppen úgy – mint az özönvíz előtt – meg kell mutatnia, hogy hatalma korlátlan. Most, mikor a gonoszság az úr, tudhatjuk, hogy közel van az utolsó nagy küzdelem.

Biz. t. 9. köt. 92. old.

Az előttünk álló gyötrelmes időre (nyomorúság ideje) fáradságot, késedelmet és éhséget elhordozó hitre van szükségünk: olyan hitre, amely a kemény megpróbáltatás ellenére sem lankad.

Nagy küzdelem 621.

XIV.Az egészség

Az Úr azt akarja, hogy népe gyógyító erőért forduljon hozzá. Isten Szentlélekkel kereszteli meg és teszi alkalmassá őket arra, hogy a lelki és testi betegek gyógyításában áldásos szolgálatot tegyenek.

Biz. t. 9. köt. 178. old.

Isten megáldja annak az emberi eszköznek az igyekezetét, aki az Isten által nyújtott egyszerű kezelési módszereket alkalmazva mindent megtesz valamilyen betegség leküzdése érdekében.

Biz. t. 9. köt. 164. old.

Ahol bőségesen van gyümölcs, gabona és dió, ott Isten népe számára a hús nem megfelelő táplálék.

Biz. t. 9. köt. 159. old.

A beteg gyógyulását legjobban az akadályozza, ha figyelmét önmagára összpontosítja. Sok olyan beteg ember van, aki úgy érzi, hogy mindenki köteles együtt érezni vele, és segíteni neki: pedig arra volna szüksége, hogy figyelmét saját magáról elterelje és másokkal törődjön.

A gyógyítás szolgálata 256.

Sokan lesznek, akiket Isten a tűzpróba, a nyomorúság ideje előtt elaltat.

Egészségügyi tanácsok 375. old.

Krisztus ezekben az ígéretekben közli kegyelmét és erejét velünk. Ezek levelek arról a fáról, „amely a népek gyógyítására” szolgálnak. Jel.22,2. Ha elfogadjuk és lényünkbe olvasztjuk ezeket, jellemünk tisztul, életünk szebb és tartalmasabb lesz. Semminek sincs ilyen gyógyító ereje. Egész lényünket megelevenítő bátorságot és hitet rajta kívül semmi más nem adhat nekünk.

A gyógyítás szolgálata 122. old.

Tévedés azt gondolni, hogy a fizikai erő állati eredetű táplálékok függvénye. A hús nélküli táplálék szervezetünknek megfelelőbb étrendet jelent, és jobb egészséget biztosít.

A gyógyítás szolgálata 316.

Isten nem akarja, hogy értelmünk és akaratunk felett bárki is uralkodjék: hogy másnak a kezében passzív eszközök legyünk. Senki se olvassa bele akaratát a másikéba. ... Az értelmet uraló értelem elmélete Sátántól származik.

A gyógyítás szolgálata 242-243. old.

Ha nem használjuk a szinte minden család számára elérhető gyógyszereket, és az Urat kérjük, hogy enyhítse fájdalmunkat, ... ez nem más, mint önteltség.

Szemelvények 2. köt. 297.