Hit, bizalom

2014.03.16 13:02

„A Krisztusról való vallástétel iránta való mélyebb szeretet hiányában üres beszéd csupán, értelmetlen külsőség és szolgai járom.” (E.G.W. Jézushoz vezető út 35.o.)

 

 „Ne adjátok fel kétségbeesetten a küzdelmet, ha bűneitek nagyságát és valódi állapototokat felismeritek! Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Nem mi engeszteljük ki Istent – óh, mily túláradó szeretet! - Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot (2 Kor 5: 19).” (E.G.W. Jézushoz vezető út 28.o.)

 

„Nincs gyámoltalanabb, mégis legyőzhetetlenebb, mint az a lélek, aki érzi semmi voltát, és teljes mértékben a megfeszített és feltámadt Megváltóra bízza magát. Isten a menny összes angyalát elküldené annak az embernek a segítségére, aki teljesen Krisztusra bízza magát, semmint, hogy engedje legyőzetni az ellenségtől.” (Sings of the Times, 1902. Október 29.)

 

„A hit Istenbe vetett bizalmat jelent” (Gospel Workers, 259.o.)

 

„Nehézségek fognak adódni, de mi, Istenben hívők bátorítsuk egymást! Ne engedjük lejjebb a színvonalat, hanem tartsuk magasra, nézvén hitünk szerzőjére és bevégzőjére.” (Selected Messages, 2. kötet, 406.o.)

 

„A keresztényi szeretet az a legyőzhetetlen jóakarat, mely nem ismeri a keserűséget, és csak a jót keresi másokban.” (William Barclay)

 

„Nem tudom melyiktökre milyen sors vár, de egyet tudok: csak azok lesznek közületek boldogok, akik keresik és megtalálják a módját annak, hogy szolgáljanak.” (Albert Schweitzer)

 

„Inkább az igaz jóságra kell törekedni, semmint a nagyságra. Akik Krisztus értelmével bírnak, azoknak szerény elképzelésük lesz önmagukról. Ők az egyház tisztaságáért és jólétéért fognak munkálkodni, és inkább készek lesznek feláldozni saját érdekeiket, semhogy viszályt támasszanak testvéreik között.” (Testamonis 5. kötet 242.o.)

 

„Jézusnak olyan helyen kellett laknia, ahol jelleme próbára lett téve. Állandóan őrködnie kellett, hogy megőrizze tisztaságát. Minden összeütközést vállalnia kellett, - amelyhez mi is hasonlót átélhetünk, - hogy példaképünk lehessen gyermekségünkben, ifjúságunkban és felnőtt korukban.” (Jézus élete 50.o.)

 

„Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imádkozzatok: Fogadj el Uram, a te tulajdonodnak! Összes terveimet lábaid elé teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat tebenned végezzem! Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Összes terveiteket neki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja.  Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon,  és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez.” (Jézushoz vezető út, 53.o.)

 

„egyetlen állhatatos tekintet, melyet a kereszten függő Megváltóra vetünk, jobban megtisztítja elménket és szívünket minden szennytől, mint a legtökéletesebb nyelv minden tudományos magyarázata.” (Testamonis on Sexual Bahavior, Adultery and Divorce, 108.o.)

 

„Amikor közeledik a vihar sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek.” (A nagy küzdelem, 541.o.)

 

„Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál bűneink és fogyatkozásaink felett sírni, mindazáltal nem szabad elcsüggednünk. Sőt, még ha Sátán földre teperne is bennünket, Isten akkor se taszít és feled el minket. Nem! - hiszen Krisztus Isten jobbján ül, és képvisel bennünket!” (Jézushoz vezető út, 49.o.)

 

„A kísértés sokszor legyőzhet bennünket, mert az imádkozás és az igekutatás elhanyagolása miatt a megkísértett nem emlékszik mindjárt Isten ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt legyőzni.” (A nagy küzdelem, 534.o.)

 

„Ha bárki, aki naponta közösségben van Istennel, eltéveszti az utat, ha egyetlen pillanatra leveszi tekintetét Jézusról, az nem azért van, mert szándékosan vétkezni akar. Ha belátja hibáit, Jézushoz jön és szemeit újra Reá emeli. Az a tény, hogy vétkezett, egyáltalán nem teszi őt kevésbé drágává Isten szívének.” (R.H.  1896. május 12.)

 

„Semmi sem képes jobban segíteni a test és a lélek egészségét, mint ahogyan a hála és a dicséret lelkülete teszi. Ez egy pozitív kötelesség, ami ellenáll a melankóliának, az elégedetlen gondolatoknak és érzéseknek - ugyanakkor kötelesség, mint az imádáság.” (M.H. 351)

„Jézus földi életében énekkel szállt szembe a kísértésekkel. Gyakran, amikor éles, bántó szavakat intéztek Hozzá, amikor a légkört bizalmatlanság, elégedetlenség, homály vagy nyomasztó félelem terhelte körülötte, felcsendült hitének szent hálaéneke.” (E.É 160.)