Idézet gyűjtemény

2014.09.02 14:03

Isten a szeretet cselekedeteit nem annyira a nagyságuk, hanem inkább indítóokuk miatt becsüli.

(Spurgeon)

A hit az, ami szerint az emberek cselekszenek az életük idején, nem pedig az, amiről beszélnek a haláluk óráján.

(Ruskin)

Krisztusért meghalni könnyebb, mint Érte élni, mert az erőszakos halál legfeljebb egy-két óra szenvedést jelent, de Krisztusért élni annyit jelent: naponta meghalni.

(Stewart)

Boldog, ki ésszel föléri, mit tesz Jézust szeretni, s magamagát Jézusért megvetni. - Az egyik kedvestől ugyanis meg kell válnunk a másikért, mert Jézus azt akarja, hogy mindenek fölött Őt szeressük.

(Kempis)

Abban van-e életcélod, hogy pénzt keress, és minden idődet és minden erődet arra fordítsd, hogy elérd-e a célt? Akkor ne csodálkozz rajta, ha lelked nyomorult.

(Roth Paxon)

A vallás legnagyobb kísértése, hogy Isten iránti udvariassági formula lesz. Udvari népek, lakájok betanult hajlongásai a király előtt.

(Muraközy)

Az Istenben bízó élet legnagyobb ellensége nem a bűn, hanem a jó választások, amelyek mégsem elég jók. A jó mindig a legjobb ellensége.

(Chambers)

Aki a maga szemei előtt minden nap nagyobb bűnös lesz anélkül, hogy a bűn cselekvésébe esne, az igazán megtért.

(Kolo Immánuel)

Jézus Krisztus azzá lett, amik mi vagyunk, hogy azzá tehessen bennünket, ami Ő.

(Irenius)

Új nyelvvel már nem rágalmazunk senkit. Nem panaszkodunk sem emberek felől, sem fájdalmakról.

(Trudel)

Amíg önmagunkat át nem adjuk Istennek, addig nem is vagyunk önmagunk. Csak Istennél, sehol máshol nem születnek igazi személyiségek.

(C.S.Lewis)

Az is képmutatás, ha rosszabbnak látszunk, mint amilyenek vagyunk. Minden embernek kötelessége a legjobb árucikkeit vásárra vinni, legjobb énjét, a legszebb dolgokat érvényesíteni, amelyeket Isten alkotott lelkében.

(Fosdick)

A Sátán elve: "Kíméld magadat", Jézus jelszava: "Tagadd meg magadat".

(Müller)

Ha két ötven fillérest összeteszünk, egy pengő lesz belőle. Ötszáz darab ötven filléres kétszázötven pengőt ér, de ezer fél keresztény nem ér egy egész keresztényt.

(Bagdazarián)

A próbatétel minden esetben tisztázza Istenhez és a világhoz való viszonyunkat.

(Czakó)

"Az emberi szív úgy teremtetett, hogy űr marad benne, ha nem az élő Isten tölti be."

(Blaise Pascal)

"Isten soha nem jut lehetőségeinek végére."

(ismeretlen)

"Az emberek elvesztésére az a leghathatósabb dögvész, ha azok a saját maguk eszét követik."

(Kálvin János)

"Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkodjék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, Teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást."

(Blaise Pascal)

"Az, amit pontosan meghatároztak, elrendeztek, adatszerűen feldolgoztak, sosem elegendő a teljes igazság megragadásához: az élet mindig túlcsordul minden serleg peremén."

(Borisz Leonyidovics Paszternak)

"Nem az a legfontosabb, hogy Istent megértsük, hanem hogy megajándékozzuk őt feltétlen bizalmunkkal."

(ismeretlen)

"Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret."

(Fromm)

"A barátság, amire gondolok, olyan egymásba illesztés, hogy elmosódnak még a varratok is, amivel összeöltötték."

(Michel Eyquem de Montaigne)

"A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés."

(Ingmar Bergman)

"Soha ne ronts el egy bocsánatkérést mentegetődzéssel!"

(Kimberly Johnson)

"Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész!"

(Victor Hugo)

"Nem ellenséget pusztítok-e el akkor is, amikor a barátommá teszem?"

(Abraham Lincoln)

"A barátság után hinni kell, a barátság előtt ítélni."

(Seneca)

"...minden barátságot a legnagyobb lelkiismeretességgel és becsülettel kell megőriznünk, de különösen azt, amely ellenségeskedés után állt jóakarattal helyre."

(Hugo Grotius)

"Csak szeretve tanulunk meg szeretni."

(Doris Murdock)

"Egy kedves emberünket szerethetjük emberi szeretettel is; de ellenségünket csakis isteni szeretettel szerethetjük."

(Lev Tolsztoj: Háború és béke)

Jézus mondta:
ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE – és nem fűszer, amely ízesíti ételeiteket!
ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA – és nem felvillanó fény az éjszakában!
ÉN VAGYOK AZ AJTÓ – és nem ablak, amelyen csak benézni lehet az újvilágba!
ÉN VAGYOK A JÓ PÁSZTOR – nem pedig szolga, aki szűk akolba tereli a nyájat!
ÉN VAGYOK A FÖLTÁMADÁS – és nem vigasztaló, aki csak enyhíti a halált!
ÉN VAGYOK AZ ÚT – és nem hátsó feljárat, amelyen rejtőzködve járnak!
ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG – s nem olyan bölcs, aki kérkedik tudásával!
ÉN VAGYOK AZ ÉLET – és nem orvos, aki gyógyszereket ír fel a betegségekre!
ÉN VAGYOK A SZŐLŐTŐ – nem pedig karó, amelyhez a szőlővesszőket kikötözik!

(Walter Rupp)

"Az ember gyakran gyűlöli azokat, akikhez hasonlít. Van valami az ellenségünkben magunkból, és nem egyszer ez az oka ellenséges érzületünknek."

(Papini)

"Életünknek talán legfontosabb utazása, amikor elébe megyünk a másiknak."

(Henry Boye)

"Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, mégsem eresztjük el egymás kezét."

(Alexandra Penney)

"Szeretnél bepillantani az ember szívébe? Hallgasd, ahogyan felebarátjáról beszél!"

(Vianney János)

"Semmi jó dolog nem kellemes, ha nincs benne társunk."

(Seneca)

"Ne tépd el a barátság fonalát, mert ha összekötözöd, görcs marad rajta."

(közmondás)

"Mi a halál? Egy előszoba, ahol átöltözködünk a halhatatlanságra; az a hely, ahol a lélek felékesíti magát, hogy az élet Királyával találkozzon."

(C. H. Spurgeon)

"Az érett gyümölcs könnyen válik az ágtól. Aki Pál apostollal mondhatja: 'Szeretnék elköltözni és Krisztusnál lenni' – tanújelét adja annak, hogy a földi dolgoktól megszabadult és megérett a menny számára."

(C. H. Spurgeon)

"Minden hatalom, amely nem erősebb a halálnál, merő beképzelésen alapszik. Aki ilyenre bízza magát, futóhomokra épít."

(C. H. Spurgeon)

"Egyetlen nap sem vész kárba, amelyen tanultál valamit."

(David Eddings)

"Ha az ajándékot illendően és őszinte örömmel fogadjuk, ezzel akkor is viszonozzuk azt, ha éppen nincs mit adnunk cserébe."

(Leigh Hunt)

"Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben."

(Móricz Zsigmond)

"A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek."

(Albert Schweitzer)

"Aki Istennel jár, nem vész el."

(C.H. Spurgeon)

"A legtöbben csak csodáljuk a kivételes embereket, ahelyett, hogy magunk is olyanná próbálnánk válni."

(John C. Macwell)

"Akkor üresedik meg a szívünk, és lesz szürke az életünk, ha elfeledkezünk a hálaadásról, az Úr nevének magasztalásáról."

(Asztalos Zoltán)

"Elismerjük és szomorúan valljuk, hogy Isten gyermekei sokszor taníthatatlanok, mert önfejűek, engedetlenek és fegyelmezetlenek."

(BSz Hitvallása 4. pont)

"Nagy vigasztalás csüggedt napokon, hogy az Úr nem úgy lát, amilyen vagyok, hanem amilyen általa leszek."

(Vízi Éva)

"Nem lehet helyettesíteni a szolgálatokkal sem az élő Isten kiengesztelését."

(Borbély Béla)

"Történelmi egyházainkat három mérce lisztnek tartjuk, amelyben szeretnénk kovász és só lenni, amely megkeleszti a lisztet és ízt ad a kenyérnek."

(Sípos Ete Álmos)

"Hiszem azt, hogy Isten a legegyszerűbb, legegyügyűbb imákat, kéréseket is komolyan veszi."

(Szász L. Dóra)

"Nagyon jó így élni, sőt egyedül csak így jó – Jézus Krisztus megváltott tulajdonaként."

(Ács Gyula)

"... akadályozzuk meg, hogy az emberi szempontok alapján csökkent egészségűnek vagy életértékűnek ítélt gyermek élete felett – Istenen kívül – bárki más dönthessen."

(Dr. Tolnay Lajos)

"A boldogság az apró dolgokban rejlik. Aki nem figyel, annak láthatatlan marad."

(Joyce Brothers)

"Tudd meg, hogy az önszeretet többet árt neked, mint bármi a világon."

(Kempis Tamás)

"A gyermekek számára a legtökéletesebb szociális háló, ha szüleik becsülik egymást."

(Jan Blaustone)