Idézetek a Bizonyságtételekből

2014.09.02 13:59

Krisztus igazsága, isteni jellem: a lélek erődje. Ha Krisztus igazságossága halad előttünk, akkor el tudjuk viselni az erkölcsi sötétséget, el tudjuk kerülni az ördögi eszközök csapdáit. (KB 1198)

 

Szent jellemet kell a világ elé állítanunk, hogy ezek bizonyítsák be a szent igazságoknak az ember szívére gyakorolt hatalmat. (KB 1212)

 

Gyakran olvasom, hogy a házasság szerencsejáték. Némelyek úgy viselkednek, mintha hinnének ebben s házaséletük bizonyítja, hogy ez a mondás számukra így igaz. (KB 1214)

 

A házastársi szeretet mibenlétéről: "A  Mennyei szövőszék olyan fonállal, olyan vetélővel sző, mely bár finomabb, mégis erősebb mint a földi. A szövet nem csupán fátyolanyag lesz, hanem olyan, amely el tudja viselni mind a kopást, mind a megpróbáltatás vizsgáját, így a szív a szeretetnek olyan aranyláncával fonódik a szívhez, amely valódi. (KB 1216)

 

Különféle áramlatok támadnak,... melyek a jellem próbái .... Minden egyes egyénnél a vizsgáztatás folyamata megy végbe. (KB 1228, 1230)

 

A foltozott vallás a legkevésbé sem érték az Isten szemében. Isten az egész szívet várja el. Egyetlen részét sem lehet visszatartanunk az öröklött, vagy belénk nevelődött gonosz hajlamok számára. (KB 1312)

 

 

...Isten tartja azt az aranymérleget, amelyen lemérik a jellemet.   (KB 449)

 

 

A hit magában véve az értelem cselekedete, lépése. (KB 897)

 

 

...Az ember végveszedelme: Isten lehetősége. (KB 903/a)

 

 

A bűn a legköltségesebb dolog a világon. (KB 310)

 

 

...A keresztény jellem csöndes hatása a menny napsugarait árasztja az emberekre. (KB 237)

 

 

A Szentlélek nem használ rosszul kevert vakolatot. (KB 696)

 

 

Egyedüli biztonságod az Isten szava iránti engedelmességben rejlik. Abban, ha Isten arcának fényében jársz. (KB 1412)

 

 

Valakinek a magas állása, vagy beosztása egyetlen ponttal, vagy morzsával sem teszi nagyobbá őt Isten szemében. Egyedül a jellem az, amit Isten értékel. (KB 1439)

 

 

Valamely hazugság, ha hisznek benne és gyakorolják, elfogadói szemében igazsággá növi ki magát. (KB 1436)

 

 

Vallásunk valahányszor a tettek mezejére lép, mindenkor áldás lesz. Bárhol is tevékenykedik, mindenhol ragyogást teremt. (KB 1275)

 

 

Isten ügye: az elnyomottak és szegények ügye. (KB 1278)

 

 

Isten ügye megengedheti magának, hogy méltányos és igazságos legyen. (KB 1279)

 

 

Ne a világ legyen a mi tanítónk... Sohase kérjünk bocsánatot a világtól, mert keresztények vagyunk s mert igazak merészelünk lenni. (KB 1315)

 

 

Könnyű ellustálkodni, elbeszélgetni és eljátszani a Szentlélek áldott befolyását. (KB 1211)

 

 

Nem könnyű dolog megtörni a mesteri csaló ámítását. (KB 1220)

 

 

A Szentlélek nem áll az emberi eszköz rendeltetésére, hogy az működtesse, hanem a Szentléleknek kell munkálnia és felhasználni az emberi eszközt. (KB 1210)

 

 

Minden néven nevezendő jóság és mennyei gondolkodás  fog áradni abból, aki Jézusra, hitünk Szerzőjére és bevégzőjére tekint. Jézusra tekints föl hát, ne pedig emberekre. (KB 1226)

 

 

...Ami a szívben él, azt lehetetlenség elnyomni. (KB 1334)

 

 

...Csakis a hűségesek nagyok Isten szemében. (KB 545/c)

 

 

...A megtört szív Istenben nyugszik meg. (KB 496)

 

 

Az Úrnak nincs szüksége, de nem is várja el a szertartásos bókokat, de a megtört szívet, a bűnök bevallását, a lélek megalázkodását tisztelni fogja. (KB 487)

 

 

Az Úr akkor nyújt világosságot és ismeretet, amikor arra a legégetőbb a szükség. (KB 471)

 

 

A következetes, megalapozott, szeretetreméltó keresztény ember igen-igen nyomós érv az igazság mellett. (KB 481)

 

 

Nem tudok Isten szemében súlyosabb vétségről, mintha valaki féltékenységet, gyűlöletet táplál testvére iránt - amikor testvére ellen fordítja fegyvereit. (KB 1011)

 

 

...Nekünk azok mellé kell állnunk, akik hibát követtek el, de belátják és elismerik tévedésüket. (KB1241)

 

 

...Minden emberi talentum értéktelen az Isten előtt, míg csak a Krisztus bélyege nem ékeskedik rajta. (KB 1321)

 

 

Sokan vannak, akik kinőtték Krisztusváró hitüket. (KB 1323)

 

 

Isten Lelke népünk közül sokaktól eltávozófélben van. (KB 1335)

 

 

Sátán sohasem alszik, és sohasem megy szabadságra. (KB 1319)

 

 

Istent nem lehet félrevezetni. Ő ismer minden kristálynyi tiszta sót. (KB 1321)

 

 

Az az Isten ismerete, ha teljesen megbízunk benne. (KB 925)

 

 

Ha Krisztus nincs a jellembe beleszőve, akkor az értéktelen. (KB925)

 

 

Az ember számára mindenképp lehetetlenség, hogy megszentelje, megtisztítsa, s megáldja magát. (KB 931) (vö.Péld.20:9)

 

 

...Nincs más békesség, csak a kereszthez kötött béke. (KB 931)

 

 

A küzdelem élethosszig tartó és a győzelem bizonyos. (KB 938)

 

 

Az Úr Lelke többet fog érted megtenni munkádban, mint amennyit Szentlelke nélkül egész életedben el tudnál végezni. (KB 924)

 

 

...Szíved teljes szándékával szolgáljad Istent s ne engedd, hogy az kezdje ki lelkedet, amiről nem tehetsz. (KB 972)

 

 

Minden egyes lélek előjoga, hogy növekedjék! (KB 1055)

 

 

Az igazságosság napja felkelt a gyülekezetre, azért a gyülekezet kötelessége, hogy tündököljön. (KB 1055)

 

 

...A hit nem bizonyosságon, hanem bizonyítékon alapul. A kétségbevonhatatlan bizonyíték - az nem hit. (KB 1029)

 

 

Ahhoz, hogy a jövőben jobb lehetőségeink legyenek, előbb azokat kell felhasználnunk, amelyekkel rendelkezünk. (KB1031)

 

 

Az önámítás vétke nyugszik meg gyülekezeteinken. Sokak vallásos élete hazugság csupán. (KB 1026)

 

 

Ha nem Krisztus él a lélekben, akkor más szellem uralkodik benne. (KB 1055)

 

 

...Manapság nem divat a bűnbánattartás. Némelyek túl megalázónak tekintik ezt. túl ódivatúnak. (KB 1022)

 

 

Krisztust tegyük közszemlére, az Ő jellemének tökéletességei váltsanak ki belőlünk elragadtatást. (KB 974)

 

 

...Igen hálátlan munka a kételkedésben veszteglő lélek. (KB 1086)

 

 

Az Úr mindenkor meghallja az alázatos, megtört szív kiáltását és nincs oly hatalom a földön, vagy poklon, mely az ilyen lélek és Isten közé tudna ékelni magát. (KB 973)

 

 

Ha csupán úgy általában hiszünk, az nem elég. Feltétlenül magunkra kell öltenünk és nyíltan, bátran, határozottan viselnünk a Krisztus igazságosságának, életszentségének palástját. (KB 974)

 

 

A menny dallama az Isten és a Bárány dicsérete tízezerszer és ezerszer ezer ajkakról hangzik. Miért nem árad hát magasztalás a mi ajkunkról is? Miért vagyunk némák? (KB 985)

 

 

...Aki Isten  szolgálatába szegődött, senki sem lesz mentes a kisértésektől. (KB 1064)

 

 

Krisztusba vetett hit által isteni erő áll rendelkezésünkre. (KB 1077/a)

 

 

...Hosszunk megbízható gerendákat jellemünk épülete számára! (KB 1080)

 

 

...(Krisztus igazsága)...a  legkitűnőbb életbiztosítás, amit valaha is életbeléptettek. (KB 1158)

 

 

2Pét 1:5-8. Nekünk egyre csak a hozzáadás terve szerint kell munkálkodnunk, az Úr pedig a szorzás terve szerint fog munkálkodni. (KB 1166/a)

 

 

A vesszőnek feltétlenül a tőkében kell maradnia! (KB 1105)

 

 

...Az Isten által tanított értelem tettetés nélküli alázat a testvérek iránti szeretetben nyer igazolást. (KB 145)

 

 

Az örömnek, a békének, a bátorságnak, a reménynek és az isteni szeretetnek meg van az a képessége, hogy terjesszék magukat. (KB 1155)

 

 

...Valamennyien az emberiség nagy szőttesének részei vagyunk. Szál szál mellett alkotjuk ki az anyag mintáját, tesszük azt teljes egésszé. (KB 1147)

 

 

A sátáni eszközökben soha nincs hiány. (KB 1200)

 

 

A világon a legnehezebb dolog olyanokat meggyőzni, akik nem akarják, hogy meggyőzzék őket. (KB 428)

 

 

...Nem a ti kötelességetek, hogy megválasszátok az eszközt, amelyen át a világosság érkezik. (KB 405)

 

 

...Mikor földi hajlamok uralkodnak az értelmen, akkor a lelki természet elzsibbad. (KB 389/a)

 

 

...Tévedni emberei dolog, még a legbölcsebb is gyakran követ el hibát. Hanem azután nemes dolog bevallani a tévedést s nem burkolni előítéletbe  szívünket. (KB 399)

 

 

...Miután megtettünk minden tőlünk telhetőt, bízzuk az Úrra, hogy Ő is megtegye a magáét. (KB 379)

 

 

...Az az igazság, amelyik megszenteli a lelket nem terem bogáncsot, sem tövist. (KB 311/a)

 

 

Az emberek bűnöket forgatnak a fejükben, melyeket csupán az alkalom hiánya miatt nem visznek végbe. Isten törvénye mindezeket számontartja. Ezek a rejtett titkos bűnök alakítják a jellemet. (KB 374)

 

 

A hitetlenség a gonoszság köteléke. (KB 369)

 

 

Semmi sem biztonságos, ami nem hordja magán az én hitelesítését. (KB 175)

 

 

...Hited legyen erős, odaszentelésed teljes, szereteted tökéletes, buzgalmad tüzes! (KV 248)

 

 

Sokan, nagyon sokan elvesznek majd, mert nem kutatták térden állva a Bibliájukat. (KB 197)

 

 

Inkább a lelkület, amellyel a cselekedetet végezzük, nem pedig a cselekedetek megtevése az, ami Isten előbb számit... Isten a szívet nézi. (KB 242)

 

 

Krisztus tanítványainak kötelessége, hogy fényforrásként ragyogjanak, kinyilvánítva a világ előtt Isten jellemét. (KB 268/b)

 

 

Isten szeretete a szívünkbe fogadva tevékeny erő a jóra, kiterjeszti a másokkal való együttérzésre, a szeretetre való képességet. Aki mindenekfelett szereti Istent, az Isten gyermekeit is szeretni fogja. (KB 1356)

 

 

Minden egyes lelken szent kötelességek nyugszanak. Értelmünk és testünk minden képessége Isten tulajdona, ezért minden önző kielégüléssel és magunk felemelésével töltött óra olyan aratást fog hozni, melyet senki sem fog szívesen learatni. (KB 1364)

 

 

Az akadozva elrebegett alázatos ima, ha hittel ajánljuk fel, valamint a bűnösökhöz intézett felhívás, ha szeretettel van tele - még ha nyelvtanilag nem kimondottan helyes is a nyelvezete - ha Krisztus lelkületét hordozza magával, mindenképpen kedves az Isten szemében. (KB 1409)

 

 

Bármi, ami cselekedeteinkben nem olyan nyílt, mint a fényes nappal - az a gonoszság fejedelmének módszereihez tartozik. (KB 1433)

 

Senkisem  felelős olyan tehetségekért, amellyel sohasem rendelkezett, senki se panaszkodjék ajándékai csekélysége miatt. Mindenki azt kamatoztassa, amit Isten őreá bízott munkálkodva ahol csak tud a lehető legjobb szolgálatot végezve el Mesteréért. (KB 1439)

 

 

Veszélyes dolog Sátán ügyködésének pecsételni meg az Isten Lelke tevékenységét! (KB 1347)

 

 

 

 

...Isten tartja azt az aranymérleget, amelyen lemérik a jellemet.   (KB 449)

 

 

A hit magában véve az értelem cselekedete, lépése. (KB 897)

 

 

...Az ember végveszedelme: Isten lehetősége. (KB 903/a)

 

 

A bűn a legköltségesebb dolog a világon. (KB 310)

 

 

...A keresztény jellem csöndes hatása a menny napsugarait árasztja az emberekre. (KB 237)

 

 

A Szentlélek nem használ rosszul kevert vakolatot. (KB 696)

 

 

Egyedüli biztonságod az Isten szava iránti engedelmességben rejlik. Abban, ha Isten arcának fényében jársz. (KB 1412)

 

 

Valakinek a magas állása, vagy beosztása egyetlen ponttal, vagy morzsával sem teszi nagyobbá őt Isten szemében. Egyedűl a jellem az, amit Isten értékel. (KB 1439)

 

 

Valamely hazugság, ha hisznek benne és gyakorolják, elfogadói szemében igazsággá növi ki magát. (KB 1436)

 

 

Vallásunk valahányszor a tettek mezejére lép, mindenkor áldás lesz. Bárhol is tevékenykedik, mindenhol ragyogást teremt. (KB 1275)

 

 

Isten ügye: az elnyomottak és szegények ügye. (KB 1278)

 

 

Isten ügye megengedheti magának, hogy méltányos és igazságos legyen. (KB 1279)

 

 

Ne a világ legyen a mi tanítónk... Sohase kérjünk bocsánatot a világtól, mert keresztények vagyunk s mert igazak merészelünk lennei. (KB 1315)

 

 

Könnyű ellustálkodni, elbeszélgetni és eljátszani a Szentlélek áldott befolyását. (KB 1211)

 

 

Nem könnyű dolog megtörni a mesteri saló ámitásátg. (KB 1220)

 

 

A Szentlé.lek nem áll az emberi eszköz rendeltetésére, hogy az működtesse, hanem a Szentléleknek kell munkálnia és felhasználni az emberi eszközt. (KB 1210)

 

 

Minden néven nevezendő jóság és mennyei gondolkodá.s  fog áradni abból, aki Jézusra, hitünk Szerzőjére és bevégzőjére tekint. Jézusra tekints föl hát, ne pedig emberekre. (KB 1226)

 

 

...Ami a szJvben él, azt lehetetlenség elnyomni. (KB 1334)

 

 

...Csakis a hűségesek nagyok Isten szemében. (KB 545/c)

 

 

...A megtört szv Istenben nyugszik meg. (KB 496)

 

 

Az Úrnak nincs szüksége, de nem is várja el a szertartásos bókokat, de a megtört szívet, a bűnök bevallását, a lélek megalázkodását tisztelni fogja. (KB 487)

 

 

Az Úr akkor nyújt világosságot és ismeretet, amikor arra a legégetőbb a szükség. (KB 471)

 

 

A következetes, megalapozott, szeretetreméltó keresztény ember igan-igen nyomós érv az igazság mellett. (KB 481)

 

 

Nem tudok Isten szemében súlyosabb vétségről, mintha valaki féltékenységet, gyűlöletet táplál testvére iránt - amikor testvére ellen fordítja fegyvereit. (KB 1011)

 

 

...Nekünk azok mellé kell állnunk, akik hibát követtek el, de belátják és elismerik tévedésüket. (KB1241)

 

 

...Minden emberi talentum értéktelen az Isten előtt, migcsak a Krisztus bélyege nem ékeskedik rajta. (KB 1321)

 

 

Sokan vannak, akik kinőtték Krisztusváró hitüket. (KB 1323)

 

 

Isten Lelke népünk közül sokaktól eltávozófélben van. (KB 1335)

 

 

Sátán sohasem alszik, és sohasem megy szabadságra. (KB 1319)

 

 

Istent nem lehet félrevezetni. Ő ismer minden kristálynyi tiszta sót. (KB 1321)

 

 

Az az Isten ismerete, ha teljesen megbizunk benne. (KB 925)

 

 

Ha Krisztus nincs a jellembe beleszőve, akkor az értéktelen. (KB925)

 

 

Az ember számára mindenképp lehetetlenség, hogy megszentelje, megtisztítsa, s megáldja magát. (KB 931) (vö.Péld.20:9)

 

 

...Nincs más békesség, csak a kereszthez kötött béke. (KB 931)

 

 

A küzdelem élethosszig tartó és a győzelem bizonyos. (KB 938)

 

 

Az Úr Lelke többet fog érted megtenni munkádban, mint amennyit Szentlelke nélkül egész életedben el tudnál végezni. (KB 924)

 

 

...Szíved teljes szándékával szolgáljad Istent s ne engedd, hogy az kezdje ki lelkedet, amiről nem tehetsz. (KB 972)

 

 

Minden egyes lélek előjoga, hogy növekedjék! (KB 1055)

 

 

Az igazságosság napja felkelt a gyülekezetre, azért a gyülekezet kötelessége, hogy tündököljön. (KB 1055)

 

 

...A hit nem bizonyosságon, hanem bizonyítékon alapul. A kétségbevonhatatlan bizonyiték - az nem hit. (KB 1029)

 

 

Ahhoz, hogy a jövőben jobb lehetőségeink legyenek, alőbb azokat kell felhasználnunk, amelyekkel rendelkezünk. (KB1031)

 

 

Az önámítás vétke nyugszik meg gyülekezeteinken. Sokak vallásos élete hazugság csupán. (KB 1026)

 

 

Ha nem Krisztus él a lélekben, akkor más szellem u,ralkodik benne. (KB 1055)

 

 

...Manapság nem divat a bűnbánattartás. Némelyek túl megalázónak tekintik ezt. túl ódivatúnak. (KB 1022)

 

 

Krisztust tegyük közszemlére, az Ő jellemének tökéletességei váltsanak ki belőlünk elragadtatást. (KB 974)

 

 

...Igen hálátlan munka a kételkedésben veszteglő lélek. (KB 1086)

 

 

Az Úr mindenkor meghallja az alázatos, megtört szív kiáltását és nincs oly hatalom a földön, vagy poklon, mely az ilyen lélek és Isten közé tudna ékelni magát. (KB 973)

 

 

Ha csupán úgy általában hiszünk, az nem elég. Feltétlenül magunkra kell öltenünk és nyiltan, bátran, határozottan viselnünk a Krisztus igazságosságának, életszentségének palástját. (KB 974)

 

 

A menny dallama az Isten és a Bárány dicsérete tizezerszet és ezerszer ezer ajkakról hangzik. Miért nem árad hát magasztalás a mi ajkunkról is? Miért vagyunk némák? (KB 985)

 

 

...Aki Isten  szolgálatába szegődött, senki sem lesz mentes a kisértésektől. (KB 1064)

 

 

Krisztusba vetett hitáltal isteni erő áll rendelkezmésünkre. (KB 1077/a)

 

 

...Hosszunk megbizható gerendákat jellemünk épülete számára! (KB 1080)

 

 

...(Krisztus igazsága)...a  legkitűnőbb életbiztosítás, amit valaha is életbeléptettek. (KB 1158)

 

 

Pét.II. 1:5-8. Nekünk egyre csak a hozzáadás terve szerint kell munkálkodnunk, az Úr pedig a szorzás terve szerint fog munkálkodni. (KB 1166/a)

 

 

A vesszőnek feltétlenűl a tőkében kell maradnia! (KB 1105)

 

 

...Az Isten által tanított élrtelem tettetés nélküli alázat a testvérek iránti szeretetben nyer igazolást. (KB 145)

 

 

Az örömnek, a békének, a bátorságnak, a reménynek és az isteni szeretetnek meg van az a képessége, hogy terjesszék magukat. (KB 1155)

 

 

...Valamennyien az emberiség nagy szőttesének részei vagyunk. Szál szál mellett alkotjuk ki az anyag mintáját, tesszük azt teljes egésszé. (KB 1147)

 

 

A sátáni eszközökben soha nincs hiány. (KB 1200)

 

 

A világon a legnehezebb dolog olyanokat meggyőzni, akik nem akarják, hogy meggyőzzék őket. (KB 428)

 

 

...Nem a ti kötelességetek, hogy megválasszátok az eszközt, amelyen át a világosság érkezik. (KB 405)

 

 

...Mikor földi hajlamok uralkodnak az értelmen, akkor a lelki természet elzsibbad. (KB 389/a)

 

 

...Tévedni emberei dolog, még a legbölcsebb is gyakran követ el hibát. Hanem azután nemes dolog bevallani a tévedést s nem burkolni előitéletbe a szívünket. (KB 399)

 

 

...Miután megtettünk minden tőlünk telhetőt, bizzuk az Úrra, hogy Ő is megtegye a magált. (KB 379)

 

 

...Az az igazság, amelyik megszenteli a lelket nem terem bogáncsot, sem tövist. (KB 311/a)

 

 

Az emberek bűnöket forgatnak a fejükben, melyeket csupán az alkalom hiánya miatt nem visznek végbe. Isten törvénye mindezeket számontartja. Ezek a rejtett titkos bűnök alakitják a jellemet. (KB 374)

 

 

A hitetlenség a gonoszság köteléke. (KB 369)

 

 

Semmi sem biztonságos, ami nem hordja magán az én hitelesítését. (KB 175)

 

 

...Hited legyen erős, odaszentelésed teljes, szereteted tökéletes, buzgalmad tüzes! (KV 248)

 

 

Sokan, nagyon sokan elvesznek majd, mert nem kutatták térdenállva a Bibliájukat. (KB 197)

 

 

Inkább a lelkület, amellyel a cselekedetet végezzük, nem pedig a cselekedetek megtevése az, ami Isten előbb számit... Isten a szívet nézi. (KB 242)

 

 

Krisztus tanifányainak kötelessége, hogy fényforrásként ragyogjanak, kinyilvánitva a világ előtt Isten jellemét. (KB 268/b)

 

 

Isten szeretete a szivünkbe fogadva tevékeny erő a jóra, kiterjeszti a másokkal való együttérzésre, a szeretetre való képességet. Aki mindenekfelett szereti Istent, az Isten gyermekeit is szeretni fogja. (KB 1356)

 

 

Minden egyes lelken szent kötelességek nyugszanak. Értelmünk és testünk minden képessége Isten tulajdona, ezért minden önző kielégüléssel és magunk felemelésével töltött óra olyan aratást fog hozni, melyet senki em fog szívesen learatni. (KB 1364)

 

 

Az akadozva elrebegett alázatos iam, ha hittel ajánljuk fel, valamint a bűnösökhöz intézett felhívás, ha szeretettel van tele - még ha nyelvtanilag nem kimondottan helyes is a nyelvezete - ha Krisztus lelkületét hordozza magával, mindenképpen kedves az Isten szemében. (KB 1409)

 

 

Bármi, ami cselekedeteinkben nem olyan nyilt, mint a fényes nappal - az a gonoszság fejedelmének módszereihez tartozik. (KB 1433)

 

Senkisem  felelős olyan tehetségekért, amellyel sohasem rendelkezett, senki se panaszkodjék ajándékai csekélysége miatt. Mindenki azt kamatoztassa, amit Isten őreá bizott munkálkodva ahol csak tud a lehető legjobb szolgálatot végezve el Mesteréért. (KB 1439)

 

 

Veszélyes dolog Sátán ügyködésének pecsételni meg az Isten Lelke tevékenységét! (KB 1347)

 

 

Mikor az emberek elég okosnak tudják magukat, hogy itéletet mondjanak ki a Szentlélek fölött és el is itéljék a Szentlelket, akkor olyan munkát adnak maguknak,melyet nehéz lesz ellensúlyozni. (KB 1292)

 

Akik megbizhatóak mind a komoly, mind az apró dolgokban, ... jó példát mutatnak jócselekedetekre a világnak.... Ez olyan, mint az istni oltárnál gyújtott fényes világosság, mely állandó egyenletes fénnyel ragyog a világraí. elhomályosodástól mentesen, egyre növekvő erőel. (KB 1297)

 

Ápoljad magadban a Szeretet, a vallásos odaadás és áhitat kedvelését. Sokkal jobb, ha a földön  mondasz le mindenről, mintha a mennyről maradnál le. íőrködjél gondosan utaidon, hogy meg ne csússzon a lábad. íminden kívánság és célkítűzés minéműsége jól tudod olyan ismert  Isten előtt, mint a nap az égen. (KB 1189)

 

Ha Jrisztust választod társadul, ha  úgy élsz és úgy szólsz, mintha közvetlenűl mennyei értelmes lények jelenlétében lennél, akor győzni fogsz! (KB 1159)

 

A te kötelességed, hogy olyan légkörrel vedd körül lelkedet, mely élénkíteni fogja mindazok lelkiéletét, akik ezt a légkört belélegzik. (KB 1195)

 

Jézusnak, az alázat minteképének fájdalmas tapasztalatokból kellett tudnia megsebzett lélekről, a megtört vérző szívről, a megterhelt aggodalmakról és a meegkisértett elméről. Krisztus ezt az iskolát járta ki, nekünk is ebben az iskolában kell nevelődnünk s megtanulnunk együttérezni az emberiséggel... Jézus - mindent tud a kisértés, a bánat, a gyász erősségéből Jézusnak mondjunk  hát el mindent mindenkor. (KB 1182)

 

Az Úr valamennyiünket névszerint ismer. Pontosan tudja hol lakunk milyen a lelkületünk, ismeri életünk minden cselekedetét. A szolgáló angyalok egyre járják a gyülekezeteket és megjegyzik kötelességünk egyéni területén tanúsított megbizhatóságunkat. (KB 1114)

 

Önhitt, független szellem soha be nem teszi lábát Isten országába. Csakis azok, akik részesei Krisztus önfeláldozásának, áldozathoztalának, azok lesznek részesei dicsőségének is. (KB 1111)

 

Isten munkája áldozathozatalon alapul és csakis áldozathozatallal vihető előre. (KB 1106)

 

Az igazság erejének át kell alakítania a szívet és a jellemet. Nem olyan ennek a hatása, mint egy-egy színfolt a vásznon. Az egész jellemnek át kell alakulnia. Szavakban, de tettekben is Íkrisztus másának kell megnyilvánulnia. (KB 1065)

 

Mikor az Úr bizonyítékokkal szolgál, hogy valaki a Seregek Urának hirnöke, hogy az Isten helyett beszél, akkor a lélekre nézve veszélyes dolog elutasítani és megvetni az üzenetet. Ha hátat fordítunk a menny világosságának, ha elutasitjuk a világosság hordozóját, akkor ahhoz hasonló ösvényre helyeztük lábainkat, amelyre Sátán lépett a mennyei udarokban. (KB 1062)

 

Isteni légkör az, ami a kereszténynek a só ízét adja. Sokan hirdetik hitünk hittételeit és elméleteit, de olyan az előadásuk, mint az ízét vesztett só, mert a Szentlélek nem munkálkodik hűtlen szolgálatukon át. űaz ilyenek nem tárták ki szívüket, hogy befogadják Kisztus kegyelmét, mert nem ismerik a Sszentlélek munkásságát. Olnyanok, mint a tészta kovász nélkűl,hiszen nincsen munkálkodó elv minden fáradozásukban, így nem nyernek meg lelkeket Krisztusnak. Nem öltik magukra Krisztus igazságosságát, olyan öltözék ez, melyet nem viselnek,  olyan teljesség, melyet nem ismernek, olyan forrás, melyből nem isznak. (KB 1076)

 

Krisztustól árad a csodálatos megvilágító erő. Az Ő példájának ragyogását minden egye igehirdetésen a nép előtt kell  tartanunk. Az Ő szeretete az a szivárvány, amely az égben körűlveszi a trónust... Amint a felhőben lévő sszivárvány a napfény és a zápor egyesüléséből keletkezik, úgy a trónt körűlvevő ív is a kegyelem és igazság egyesült erejét ábrázolja. (KB 1079/b)

 

A földről a mennybe való belépés nem fogja megváltoztatni az emberjellemét. A megváltottak mennyei boldogsága annak a ellemnek azeredménye lesz, melyet itt a földön kialakítanak Krisztus képmására. A mennyei Szentek már itt e földön Szentek!

(KB 1327)

 

Mihelyt az ember elszkad Istentől úgy, hogy a szíve nem áll a Szentlélek csillapító hatása alatt, azonnyomban a Sátán jellemvonásai ütköznek ki rajta - máris elkezdi elnyomni embertársait. Olyan légkör árad belőle, amely ellenkezik az igazsággal, méltányossággal, igaz cselekedetekkel, igaz jellemmel. (KB 1324)

 

A Krisztussal való kapcsolat az isteni hatalom áramlatait hozza a szívbe úgy, hogy az Isten lelke megváltoztatja a régi,   melengetett veleszületett gonosz hajlamokat, szokásokat, cselekdeteket... Az új szívet új hatalom veszi biftokába. Az ember sohasem tudja elvégezni ezt a munkát. Természetfölötti tevékenység ez, mely természetfölötti elemet hoz a gyönge és gonposz emberei természetbe. (KB 1319)

 

Eljövetelének igérete volt a reménység csillaga, mely azon a pusztán keresztül vetette tündöklő sugarait, amelyen át az egyháznak kellett zarándokolnia reménységeinek a megvalósulásához. (KB 568)

 

Amikor Jézus felkel közbenjárói trónjáról, akkor már mindenki esete eldöntött lesz, és az   Isten népét érő elnyomás és halál nem lesz többé tanúbizonyság az igazságmellett. (KB 493)

 

Nem azért jött,hogy a kiváncsiságot keltese fel és elégítse ki,mert tudta, hogy ez csak növeli az étvágyat a különlees és meglepő dolgok után. űaz volt a célja, hogy olyan ismereteket hirdessen, melyek által azemberek növekedhetnek a lelki erőben, valamint előrehaladhatnak az engedelmesség és a valódi Szentség útján. (KB 958/a)

 

Lehet  valakinek kifinomult érzékenysége, de ha a megszentlt józan éz nem egyensúlyozza ki, fárasztü teher lesz az minden tanácsban. Olyan az, mint a kormány nélkűli hajó. (KB 1221)

 

Feltétlenűl nekünk magunknak kell meglátnunk a szépséget Isten szvának világosságában a magunk számára s megnyújtani lámpásainkat Isten oltáránál, hogy el tudjunk menni a világba,ragyozó, tündöklő fényként emelve magasba az élet igéig. (KB 559/a)

 

Ha hűségesen és igazul  Istenban állunk ki, akkor olyan lesz bizonyságtételünk, mint a kalapács: széttöri, összetöri a kőkemény szíveket., Olyan mint a tűz: megemészti a hazugság menedékeit. (KB 1014)

 

Olykor éles dolgokat kell kimondanunk. Hanem előbb bizonyosodjál meg róla, hogy az  Isten Szentlelke lakozik szyvedben, mielőtt a világos igazság szavait szólod. Akkor meg hadd vágjon maga elpőtt utat. A vágás nem a te feladatotd! (KB 902/b)

 

Lehetséges, igaz, hogy sokan elégtelenek, azért te mégse ítéld el őket! T estvérem ne vidd lelkedet kárhoztatásba, ne sopánkodjál, ne zúgj, ne panaszkodjál, ne morogj ezek miatt. Hiszen nem neked kell felelned az ő hazugságuk miatt. S bizonyos, ha a panaszkodás szokását fogod felvenni, akkor a keresűség gyökeres felszökken ami aztán sokakat megfertőz. Hagyjad, hogy az Úr rendezze ezeket azeseteket. Ne beszélj arról, ami ezekben az emberekben ellenszenveselőtted! Hiszen elég sok bennük a dicséretre méltó. Időzzél a bennük található értékes dolgokon! (KB 1157)

 

Ne a mások kötelessége felől fudakolódjatok, hanem a magatok lelkét munkáljátok meg! (KB 412)

 

Ha természetellenes hanghozdozásra emelte volna beszédmódját, mint ma sokan teszik, akkor elveszett volna az emberi hang lendülete, heve és a dallama, s vele pusztult volna az igazság erejének  jelentős része is! (KB  524)

 

Mennyei Atyánk  koiszab és lemér minden próbát, mielőtt megenedné, hogy a hivőre következzenek. Figyelembe veszi a körülményeket és azok erejét akik próbája és vizsgája alatt állnak és sohasem engedi meg, hogy a kisértések súlyosabbak legyenek, mint aminek ellene tudnak állni. (KB 491)

 

Minél többet tanulmányozod Krisztus jellemét, annál szebbnek, vonzóbbnak tetszik majd előtted. Jézus közelivé válik számodra, közeli barátságra lép veled, szereteted ki fog  tárulni felé. Ha az alakítja az elmét, amivel a legtöbbet foglalkzunk, akkor ha Jézusra gondolunk, ha róla beszélünk,  képesíteni fog minket, hogy a lelkületünk, a jellemünk hozzá váljék hasonlóvá. űakkor az Ő mását fogod tükrözni abban ami  magasztos, ami tiszta, ami lelki. (KB 695)

 

NEM SZABAD TÖBBÉ MEGELÉGEDNI SZŰKÖS HARMATTAL! (kb 435)

 

Isten egyszülött Fia visszaűzi a pokoli  árnyékokat, melybe Sátán burkolta az Atyát s kijelenti: Én és az Atya egy vagyunk. Tekintsetek rám, az Atyát látjátok. (KB 526)

 

űamint a Fölkent Szabadító igazságosságával öltöztetnek fel minket olyan hatalommal, olyan erővel rendelkezhetünk, amelyben Isten részesít minket. Akkor nem akarunk többé  bűnt elkövetni, akkor már nem vagyunk erre képesek, hogy Krisztus igazságosságával bűnözzünk és mi magunkkal is olyan helyzetben, ahol Krisztus fog velünk és általunk együttmunkálkodni. Követhetünk el hibákat, tévedésbe is eshetünk, akkor azonban már gyűlölni fogjuk ezeket a bűnöket, melyek Isten  Fiának értünk elviselt szenvedését okozták. (KB 538)

 

Eddig csak a hit derengésében részesültünk... Ennek ellenére issegítsen mindket az Isten, hogy a Krisztus ékköveit gyűtögessük össze. Segítsen Isten, hogy az emlékezéscsarnokát az Úr gazdag igéreteivel aggassuk tele, hogy amikor eljön az ördig, hogy közénk és erőink forrása közé vesse  pokoli árnyékát, akkor mi fölfegyverkezettek legyünk, hiszen körülöttünk állnak, mint emlékművek - teljesen körülvesznek minket az igéretek... (KB 553)

 

Isten be fogja tölteni azoknak vágyát, akik hűségesen hajlanak intéseire. De semmi esetre sem szabad elpőirnunk neki, az időt, a helyet,  a  módot, hogy mikor, hol, hogyan köteles azokat betölteni. (KB 320)

 

A törvény és az örömhír annyira összefoff, hogy lehetetlenség anélkűl hirdetni ezt az igazságot, amint az Jézusban él - hogy tökéletes összhangba forrva ne tartanánk ezt a két könyvet. A törvény nem más, mint Jézus evangéliuma (örömüzenete) fátyolozottan. A Jézus örömüzenete  (az evangélium) semmivel sem több, semmivel sem kevesebb, mint a Jézus pontosan körülhatárolt törvénye, rámutatva a törvény messze nyúló elveire. (KB 674)

 

Nyissátok meg hát fületeket az igazság előtt, melyet hallottatok! űvessétek el kétségeiteket és Krisztustalan gyanakvásotokat. Isten azt akarja, hogy gyertek igyatok Libanon patakjainak kristélytiszta vizéből, s ha magatok már ittatok belőle, akkor másokat is hívni fogtok, hogy ők is igyanak. Megtértet megtért után mutatnak meg nekem, aiik nem tudják mit jelent Krisztusban hinni. Úgy tűnik, hogy készek a halálra. Nincs bennük világosság, haldokolnak az Isten hiánya miatt. (KB  305)

 

Összeadhatjuk bár a magunk összes igazságos cselekedetét, mégis futóhomoknak találjuk csupán őket. Lehetetlenség ezeken nyugodnunk meg. (KB 363)

 

Mikor Jézus lábához ülünk, mikor tőle tanulunk önmegtagadást, meg azt, hogy mit jelent hit által Isten minden szava által élni, akkor lelkünk nyugalmat és békét talál. (KB 369)

 

Az emberek bűnöket forgatnak a fejükben, melyeket csupán az alkalom hiánya miatt nem visznek végbe. Isten törvénye mindezeket számon tartja. űezek a rejtett titkos bűnök alakítják a jellemet. (KB 374)

 

Isten nem fogad el tőlünk semmit csakis abennünk élő Jézust, egyedül Krisztust, Krisztust, aki mindenben minden. (KB 376)

 

Ha a lelkipásztorok egyénenként Krisztusra függesztenék tehetetlen lelküket, akkor sokkal több éltető nedv lenne igehirdetéseikben. (KB 401)

 

 

van-e az embernek jól értesült jóravaló lelkiismerete, vagy pedig az eleve eldöntött vélekedései teszik részrehajlóvá és eltorzlttá a lelkiismeretét? A lelkiismeret ne foglalja el az "Igy szól az Úr" - helyét. űa lelkiismeretek nem egyeznek meg és nem mind ergyformán ihletett. Némelyik lelkiismeret halott, mintegy vassal kiégetett. Sokan llelkiismeretesen tévedhetnek, hogy lelkiismeretesen igazuk lehet! (KB 424)

 

Az igazi tanulók Krisztus lábainál ülve rátalálnak a Megváltó által kifejtett igazság drágaköveire, fel fogják ismeerni ezek jelentőségét, nagyra fogják tartni ezek értékét (KB 434)

 

Az Úr fogalmazta meg az imákat! (KB 469)

 

 

 

Minden gondolat, minden szó és a viselkedésünk is attól az egymás iránti keresztény előzékenységből illatozzék, amit a  Szentírás eelőír számunkra... Amikor az emberek a maguk okosságát keverik Isten szavának igazságához - metsző vágásokat osztva azoknak, akikkel vitában állnak, ezzel azt bizonítják, hogy nem tartják tiszteletben  Isten ihletett szavát. űaz istenit az emberivel, a közönségeset a szenttel vegyítik. (KB 201)

 

Mekkora hatalomra van szükségünk, hogy olyan jeges szívek, melyeknek csupán a törvényhez mereven emberi erővel ragaszkodő

ó vallásuk van, meglássák a számukra készített jobb dolgokat: Krisztust, az Ő igazságát és életszentségét! Életadó üzenere volt szükség, hogy életre keltse a száraz csontokat. (KB 229)

 

Jézus jobban szeret bennünket a kisértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány, rés a fegyverzeten! (KB 273)

 

Az Isteni Lélek hatalma lágyan és csöndesen végzi munkáját, fölrázva az eltompult érzékeket életre keltve a lelket s fölélesztve a lélek fogékonyságit, méig csak a gyyülekezet minden egyes tagja valóban a világ világosságáv nem válik. (KB 284)

 

 

Ne legyetek türelmetlenek testvérek hibáival és gyöngeségeivel szemben! Más ponton ugyanúgy utálhatod a magad gyöngeségét. Emberi voltunk titokzatos szála fűz bennünket egymáshoz. űszálak vagyunk csupán, melyek segítik létrehozni a nagy egészet. (KB 136/a)

 

Az igazsággal bebbe rejlő elidegenithetetlen erő jár együtt s ha ezt vesszük be a lélekszentélyébe, akkor az Krisztushoz fogja vonzani a férfiakat és nőket... Az ilyen munkás akéár az éles sarló az aratás mezején. (KB 138/a-139)

 

Az Úr hirnökei a lelki szem elé helyezik a messzlátót, az igazság minden oldlról láthatóvá válik s meg fogják becsülni az értékét. (KB 140/a)

 

Minden ami gonosz beszédre hasonlít, minden szó, ami maró gúnytól szaglik, minden befolyás ami lekisinyli testvéreinket, vagy a mű bármely ágát, -mindezek Krisztus imájával ellenkező irányban hatnak. (KB 199)

 

Vannak, akiknek lelkiismerete megkemélyedett a szokás szerint elkövetett bűntől. Nem teremnek értékes fürtökat, mert nem  vesszői az igaz tőkének! Imáik nem emelkednek agasabbra a fejüknél, mert könyörgésükben csupán alaki szavakat használnak, akár a gyülekezetben, akár a családban, vagy titkon. Ínem nyernek erőt, mert rosszul kérnek. Hanem akik teljes erejükből törekednek arra, hogy győyztessé váljanak, bevallják bűneiket, akkor Isten hű és igaz, hogy a Krisztus kedvééért megbocsássa bűneiket és megtisztitja őket minden hamisságtól.űamikor az Isten igazságait hit által bevéssük a lélek templomába, akkor az hatni fog és megtisztytja a lelket. űfölemeli, finomítja, megnemesíti azt. (KB 143/a)

 

Igen hűséges és igaz kéz keresztezi egymást a testvérünk keblén. űszeme lzárult, hogy ne legyen többé tanúja  és  bánkódjék többé a gonoszság fájdalmas látványán. Mikor szeme majd ismét megnyílik, azért teszi majd, hogy szépségében pillantsa meg a királyt... (KB1469)

 

A hit megvallása semmit sem jelent a szent Isten szemében. Ha az igazság nem teremt lelki zépséget és vonzó jellemet, akkor semmiben sem szolgál annak  javára, aki hisz benne. (KB 1472)

 

Engedelmesség az örök élet legfőbb ára. (KB 1477)

 

Auz igazság napjának teljes ragyogását és rendkivűli sugáruzását bele kell vinnünk az üzenetbe. (KB 1487)

 

A  legegyszerűbb bizonyságtétel - ha alázatosan hodozzák, ha az Isten iránti szeretetet fjezi ki -, meg fogja érinteni a szíveket. (KB 1487)

 

A balga szűzek nem vásárolhatnak jellemet a bölcs szűzektől... (KB 1491)

 

Istentől elválni annyit jelent, mint megnyítni a szívet a hitetlenség és elpáértolás előtt. (KB 1505)

 

Az Úr most ezúton közli minden emberrel, hogy Isten szemében nem ő a tulajdonosa vannak amije van, hanem csupán bizományosa. Nem a tied, hanem az egyém, mondja az Úr. Ő fog elszámolásra vonni téged az intézőségedért. űakár egyetlen talantuommal bir, akár kettővel, vagy öttel, egyetlen villért se pazaroljunk önző kielégülésünkra. (KB 1501)

 

Amint jelentős, kényelmes birtokodra tekintesz, mikor látod az evilági élet jó dolgait,melyek körülvesznek, megkérlek gondold meg, hogy ezek a dolgok el fognak múlni. űte magad is rövidesen szűk kis ház lakóüjává álhatsz, hogy abban rostokolj, míg Isten harsonája elő nem szólít... Akkor már nem lesz többé megtérés, nem lesz jellemátalakulás... olyan lesz az aratás ideje, mint amilyen avetésé volt. Senki sem vethet konkolyt és arathat búzát.... (KB 1503)

 

Két nagyhatalom tevékenykedik egymással ellentétben, az egyik alulról, a másik felülről. Minden ember az egyik, vagy a másik rejtett hatása alatt áll, s a cselekedetei fogják elárulni, hogy milyen jellegű az az ihletés, amelynek hatása alatt halad. (KB 1508)

 

A szeretet nem puszta érzelem, átmeneti, körülményektől függő érzés, hanem életerős elv, meg nem szűnő erőhatalom...

 

Az Isten  népe közt megnyilávnuló Szentlélekkel sokan, mint betolakodóval bántal.... (KB 1524)

 

 

 

A  Szentlélek nevelése és fegyelmezés alatt Isten gyermekei szeretik egymást - igazán, őszintén, tettetés nélkűl - részrehajlás és áltatás nélkűl. S ez azért történik, mert a szív Jézust szereti mélyen. Egymás iránti szeretetük Istennek való kapcsolatukból fakad. Egyetlen család vagyunk, szeretjóük egymást, amit Ő szeretett minket. Mikor ezzel az igazi megszent fegyelmezett szeretettel hasonlítjuk össze a világ sekélyes, felületes udvariaskodását, a túlcsorduló barátság semmitmondó kifejezései olyanok lesznek, mint a polyva a gabona mellett... (KB 1509)

 

Azzal egyenes arványban, ahogyan az ember az életben  Istennek szenteli magát, úgy fog előrehaladni az eljövendő életben isw. (KB 1512)

 

Jázusra, az összes világok teremtőjére gondolunk, aki szegény emberként jött a világra. Nem volt hová lehajtania a fejét. A szuegénység tehát nem szégyen. A bűn a szgyen. (KB 1514)

 

Ha a Sátán hatalma magába az Isten templomába is be tud lépni, ha még ott is úgy tudja rendzni a dolgokat, ahogy neki a legjobban tetszik, akkor az előkészület ideje hosszabfa fog nyúlni. (KB 1525)

 

Isten megbántása az, ha emberi lények korlátok közé szorítják munkáját. (KB 1526)

 

Az igazság túl tiszta ahhoz, hogy lelépjen, leereszkedjék Isten és embertársaink szeretetének magasztos álláspontjáról (KB 1527)

 

Ha Isten nyájának leggyöngébbje, vagy legeltévelyedettebbje ellen követtek el helytelenséget, az csak még sértőbb az Isten előtt, mintha a legerősebb ellen  követnétek el.. Az Úr nem fogja eltűrni, hogy igazságtalanság, vagy elnyomás megtorlatlanul maradjon. (KB 1527)

 

Krisztus evanbgéliumi örömüzenete által ellenőrzött minden egyes rendszer elsősorban tiszta, nyilt, áltlátszó, mint a verőfény, azonfelül megbizha és egészséges minden működésében. (KB 1527)

 

Nincs szükségünk fortélyos, fomdorlatos fogásokra, hogy eltartsák Isten ügyét. Nincs szükségünk igazságtalan, becstelen üzleti fogásokra. Hadd lehellje az Úr az Ő munkájára a mennyei elvek lelkét, s akkor az élni, virágozni fog. (KB 1527)

 

Az a terv, hogy megszervezzük az uralmat az emberi gondolkodás és képesség fölött - idegen tűz ez, ami bántó az Isten szemében. (KB 1528)

 

Minden léleknek, aki a munkával áéll kapcsolatban, naponta meg kell térnie. (KB 1531)

 

Akrisztusban való hit általi megigazulás a jellem átalakulásában válik nyilvánvalóvá.űez az általunk vallott tanítások igazságának bizonyítéka... űa következetes keresztény cselekedet az élő bizonyságtétel, mely a világ előtt tanúskodik. (KB 1532)

 

A szorgalmas kutatót mennyei igazságok jutalmazzák meg. (KB 1538)

 

A Lélek a szívől kiindulva kifelé munkálkodik s olyan jellemet fejleszt ki, melyet Isten helyeselni fog. (KB 1538)

 

Némelyek, mint nem szívesen látott vendéggel bántak el a Lélekkel. Nem voltak hajlandók elfogadni a gazdag ajándékot, nem voltak hajlandók elismerni kivoltát, hanem  elfordultak tőle és mint vakbuzgóságot itélték el Őt. Mikor a Lélek munkálja az emberi eszközt, nem kérdezi meg tőlük, hogy milyen módon munkálkodjék. űgyakran váratlan módon cselekszik. (KB 1540)

 

A Szentlélek senkinek sem hizeleg, s nem munkálkodik egyetlen ember elgondolása szerint sem. űvéges bűnos emberek ne akarják igazgatni a Szentlelket. Mikor bármelyik emberi eszköz által, akit Isten választ, öntőként eljön, az ember köelessége, hogy meghallgassa  hangját, s engedelmeskedjék. (KB 1541)

 

A tekintélyt élvező, hatalmon levő embereknek nem mindig kell engedelmeskednünk, mégha állítják is, hogy a Biblia tanait tanítják. ( KB 1546)

 

Isten benyomást tett szolgáira, hogy szólják az igazságot, tekintet nélkül arra, hogy az emberek miről tételezték fel, hogy az igazság. (KB 1547)

 

Ha Isten nyájának leggyöngébbje, vagy  legeltévelyedettebbje ellen követtek el helytelenséget, az csak még sértőbb az  Isten előtt, mintha a legerősebb ellen követnétek el..  Az Úr nem fogja eltűrni, hogy igazságtalanság, vagy elnyomás megtorlatlanul maradjon. (KB 1527)

 

Krisztus evngéliumi örömüzete által ellenőrzött minden egyes rendszer elsősorban tiszta, nyílt, átlátszó, mint a verőfény, azonbelűl megbízható és egészséges minden működésében. (KB 1527)

 

Nincs szükségünk fortélyos, fondorlatos fogásokra, hogy eltartsák Isten ügyét. Nincs szükségünk igazságtalan, becstelen üzleeti fogásokra. Hadd  lewhellje az Úr az Ő munkájára a mennyei elvek lelkét, s akkor az élni, virágozni fog. (KB 1527)

 

Az a terv, hogy megszerezzük az uralmat az emberi gondolkodás és képesség fölött - idegen tűz ez, ami bántó az Isten szemében. (KB 1528)

 

Minden léleknek, aki a munkával áll kapcsolatban, naponta meg kell rérnie. (KB 1531)

 

A Krisztusban való hit által megigazulás a jellem átalakulásában válik nyilvánvalóvá. Ez az általunk vallott tanítások igazságának bizonyítéka... A következetes keresztény cselekedet az élő bizonyságtétel, mely  VILÁG ELŐTT TANÚSKODIK. (kb 1532)

 

A szorgalmas kutatót mennyei igazságok jutalmazzák meg. (KB 1538)

 

A Lélek a szívből kiindulva kifelé munkálkodik s olyan jellemet fejlesztki, melyet Isten helyeslni fog. (KB 1538)

 

A legtöbb vallásos vitánál a baj alapja az, hogy az én tör elsőbbségre. Milyen kérsekben? Olyan dolgokban, melyek egyáltalán nem vagy fontosságuak, s melyeket azért tartanak annak, mert emberek léptették elő fontossá. (KB 1547)

 

Isten haragja nem támad csupán azuért az emberek ellen azok miatt a bűnök miatt, melyekete elkövettek, hanem mert a további ellenszegülés állapotát választják, s bár világossággal és ismeretekkel rendelkeznek, mégis egyre csak megismétlik múlt bűneikeet... (KB 1551)

 

Akik nem voltak hajlnadók megjavulni a Krisztus elfogadása által, nem találnak semmi javítót a bűnben. Értelmük abban rögződött meg, hogy folytatják lázadó lelkületüket. Ezeket Isten nem kényszeríti és soha nem is fogja a behódolásra. (KB  1553)

 

Akik veszik maguknak a jogot, hogy másik fölött uralkodjanak, azok arra vetik véges halandó kezüket, mely egyedűl Isten hatásköre. (KB 1554)

 

Krisztus egyháza legyöngűltnek, hibásnak tűnhet előttünk, mégis az egyedűli tárgy a földön, melyre Isten szeretetét és nagyrabecsűlését soronkívűli értelemben ruházza. űa gyülekezet Isten kegyelmének színtere, ahol abban telik öröme, hogy  kegyelmének kiisérletei végezze az embeeri szíveken. A Szentlélek a képviselője, sŐ azon fáradozik, hogy olyan változásokat érjen el, melyre az angyalok ámulva és boldogan tekintenek. (KB 1554)

 

Milyen óvatosnak kell lennünk, hogy itéletet mondjunk mások munkájára, mmások tettei fölött, mily igen óvatosak, nehogy a Szentlélek megnyílvánulásait a gonoszság eszközeinek tulajdonítsuk! (KB 1555)

 

Bár Jézusnak nem volt bűntől szennyezett a jelleme, mégis beleegyezett, hogy bukott emberi természetűnket istenségével kapcsolja össze. Miután magára vette bukott természetünket, megmutatta, hogy ez a természet mivé válhat, ha elfogadjuk azt, amiről Isten gondoskodott, valamint azáltal, hogy az isteni természet részeseivé válunk. (KB 1561)

 

Hacsak az emberi kevélység meg nem alázkodik, hacsak a Krisztus szelleme le nem csillapítja, hacsak a Krisztus Lelke gyöngéddé nem alakítja a konok, csökönyös szívet, akkor lehetetlenség Krisztus számára, hogy ránk tudja nyomni isteni képmását. (KB 1562)

 

Ő a mennyei udvarok parancsnoka volt, mégis alázatos, szerényen jött el világunkba, hogy megmutassa és bebizonyítsa, hogy nem gazdagság, nem tekintélyes állás, nem hatalom, vagy megtisztelő címek, amit a mennyei mindenség tisztletben tart,  vagy részesít, hanem azokat tiszteli, akik követni akarják, követni készek Krisztust, akik jellemük által a kötelesség minden állását tiszteletre méltóvá teszik az Úr kegyelmének ereje által. (KB 1562)

 

Aki elutasítja azt a világosságot és azt a bizonyítékot, melyet Isten oly bőven adományozott nekünk, z Krisztus veti el. Az ilyenek számára nincsen megváltó. (KB 1565)

 

A központosítás terve és rendszere ártalmas a jelen igazság ügyére. (KB 1570)

 

Izrael Szentje minden embernek irányító szabályokat adott, s nekünk szigorúan követnünk kell ezeket az irányító elveket, hiszen ezek képezik a jellem mértékét. (KB 1572)

 

Azt szeretném, ha ott foglalnál állást, ahol az Úr át tud itatni téged Sszentlelkével. (KB 1471)

 

A hit megvallása semmit sem jelent. a Szent Isten szemében. Ha az igzság nem teremt lelki szépséget és vonzó jellemet, akkor semmiben sem szolgál annak javára, aki hisz benne. (KB 1472)

 

Jel. 22,16: Ez a kiszabott munka. Az angyal nem látható szabad szemmel, az Isten hirnöke azonban, akin keresztűl az angyal közli üzemnetét auz látható. Ő hirdeti annak az angyalnak az üzenetét, aki ott áll mellette. Az Úrnak határozott üzenete van a mai idők számmára, a harsoinának határozott hangot kell hát hallatnia. (OB 1473)

 

 

Hazáel története emlékezetes esete a gonoszság azon mélységének, melybe azember le tud süllyedni, mikor az rödögi ügynökségek ellenőrzése alatt áll. Kihasználva a körülmények-adta előnyöket a Sátán sorra felkéleszti a gonosz szív aljas hajlamait. Megragadja az alkalmat, hogy minden gonosz tulajdonságot fellármázzon, míg csak az ember, akinek meg volt minden lehetősége, hogy gazdag tapasztalatot szerezzen lelki dolgokban, de aki nem aknázta ki, nem becsülte meg előnyeit, az ámítás és hazugság atyjának rászedettje lesz. Az ilyen ember nem sokat tud arról, hogy mennyire gonosz is a le nem csillapított terrmészetes szív. Egyetlen szkra elég, hogy a megszenteletlen szív fortyogó katlanná válják, amelyen nem tud többé uralkodni. Ekkor az ember már nem a maga ura többé. A Sátán formáló keze az úr fölötte és annyi ideje az ördög ellenőrzése alatt volt már, hogy nincs ereje, hogy kiszabadúljon a csapdájából. (KB 1659-1660)

 

Kérve kérlek, törd meg a Sátán hatalmát! Ne légy többé a kocsijához láncolt rabszolgája! Egyedűl Isten ereje képes megtörni ezt a láncxot, egyedűl Ő képes letörni a Sátán béklyóit. (KB 1662)

 

Nem apénz, nem az állás, nem a költséges épületek azok, amelyek elengedhetetlenek az Isten munkájában, sem pedig az olyan eredmények, amelyek tapsot aratnak az embereknél, vagy pedig a hiúságot legyezgetik. Mindezek emberi víztárolók, melyek a szárazság idején nem tudják megtartani a vizet. (KB 1675)

 

A vallás csakis ott jelent áldást, ahol kihat az élet ügyeire. (KB 1682)

 

Ha a völgy zavaros patakjaiért elhagyod a Libanon hűs hó-vizeit, akkor a vallásos életed maláriás-miazmás, mérgező jellegű lesz. űtegyél félre minden olcsó olvasmányt, hiszen káros hatást gyakorolnak lelkedre. Íkikezdték ezek gondolkodásodat és szénával, fával, pozdorjával töltik meg értelmedet. Lehetetlenség, hogy világos  szemű tisztánlátással végezd Isten munkáját, amig ilyen táplálékkal táplálod értelmedet. űazok az olvasmányok, melyeket választasz, eltörpítik, nyomorékká teszik lelkiéletedet. Ha lelked szennyes, akkor ajkad is visszás dolgokat fog kiejteni. (KB 1683-1684)

 

Ha elhanyagoljuk, hogy Isten törvénye szerint éljünk, akkor ez a hanyagság életünk javarészét elvágja Istentől. (KB 1685)

 

A hit egyszerű, őszinte odaadásból fakadó imája: zene, dallam az Úr fülében. (KB 1696)

 

Az a legnagyobb dicséret, melyet az ember Istenhez tud hozni, hogy magasztalja uralkodói fennségét, ha megszentelt eszközzé válik, melyen át az Úr munkálkodni tud. (KB 1705)

 

Akik az isteni természet részesei, azok Isten Szavának tanításait annak tisztaságában fogják megtartani. (KB 1709)

 

A gyülekezetnek összes munkálkodó erőivel és seregeivel eggyé kell válnia a mindenható fővel: Krisztussal. Krisztus testének tagjai közt a cselekvés egységének kell fennállnia. (KB1716)

 

Előjogod, hogy közel húzódjál Istenhez s Őbelé vessed teljes bizalmadat. (KB 1621)

 

A  hamis megtérés, a hamis bűnbánattartás csupán külső javiulást, külső változást eredményez. A valódi megtérés a szív megváltozását hozza magával, a mindent körűlvevő, megkörnyékező bűntől való általános íistenhez fordulást. (KB 1625)

 

Akik Istenért fáradoznak világunkon, azoknak Mária és Márta ttulajdonságait kell összeelegyíteiök. (KB 1634)

 

Ahogy a vérnek ott kell lennie a test érrendszerében s életőt erővel keringenie, úgy kell feltétlenűl Krisztusnak lakoznia a szívben. (KB 1626)

 

Őriznünk, óvnunk , a lehető legjobb állapotban kell megtartanunk az élő gépezetet, hogy meg tudjuk dicsőíteni Istent. Naponta   meg kell azt olajoznunk az Ő kgyelmével, hogy az Úr érintésére csikorgás nélkül müködjék. (KB 1627)

 

Minden gyülekezet -bár tökéletlen - kedves és becses a Krisztus szívének. Az Úr minden egyes tagot név szerint ismer. Akik szelidek és alázatos szívűek - azok becsesek az Ő szemében. Az Úr azokban szentelődik meg, akik közel búzódnak Hozzá.. (KB 1640)

 

A megszenteletlen igehirdetők Isten ellen sorakoznak fel. Egyazon lélegzettel magasztalják Krisztust és a világ istenét is. Míg vallják, hogy Krisztust fogadják el, Barabást ölelik maguhoz. Cselekedeteikkel eztmondják: Nem ezt az embert, hanem Barabást... Sokan állnak majd a szószékeinken a hamis látnok fáklyájával a kezükben, melyet Sátán pokoli lángjáról gyújtottak meg.. (KB 1646)

 

Nem több bizonyítékra van szükségünk, hanem tiszta és megszentelt szívre, hogy összegyűjtsük és megtartsuk mindazt a világosságot, melyet Isten adott. (KB 1649)

 

Az Úr kardjára van szükségünk, hogy a testi kívánságok, az inyenc étvágyak, a szenvedélyeknek és indulatoknak még a lelkét, még a velejét is kivágjuk. Bár csak az érzéki biztonságban leledzőket kiűzné hanyasgság -menedékükből amellyel félre akarják vezetni Isten népét. Bár csak lelassítanáönigazoltságukat és megnyítná a vakok szemét, hogy érezzék, hogy nem egészek, nem épek az Isten szemében. (KB 1648)

 

Az Úr örvendezik népe fölött. Gyönyörködik bennük. Az Úr az Ő népének kezese. Ő meg fog szépíteni mindenkit, aki teljes szívvel a szentség szellemében szolgálja Őt. Az Úr az Ő igazságosságába, isteni jellemébe öltözteti őket. Szeretve szereti azokat, akik az Ő akaratát cselekszik, az Ő képmását tükrözik, Aki csak igaz, aki csak hűséges, azokat Fiának képmására alakítja át. (KB 1649)

 

Az Úr nem hagyja, hogy a hűséges igyekezet jutalom nélkül maradjon. Szeretetének és jóváhagyásának soron kivűli jeleivel fogja megkoronázni a hűség és a becsületesség minden egyes tettét. (KB 1651/b)

 

Jajj, milyen komolyan kellene törekednünk és esedeznünk, hogy gyűlöletes természetűnk, lobbanékonyságunk, csökönyös akaratunk legyen az Isten akarata alá hajtva! (KB 1661)

 

Nem kerűl semmibe szívélyesen szólnunk, hiszen a szeretet az, ami betölti Krisztus törvényét. Ennek a fontos erénynek gyakorlásával olyan szokásokat alakítunk ki, amelyek szépséges, gyönyörű jellemet alkotnak. Olyan jellemet, amely alkalmas arra, hogy a fenti mennyei udvarokba lépjen. Férfiak és nők így vállllllllllhatnak a királyi család tagjaivá, a mennyei király gyermekeivé. (KB 1790-1791)

 

A keresztények ne viselkedjenek nevetlen gyerekként. Akik állítják, hogy ők az Isten gyermekei, bizonyítékot kell nyújtaniuk a világ előtt, hogy maguk mögött hagyták a megtéretlen gyerekes, éretlen, fanyar útjait. (KB 1791)

 

Nincs ebbenaz életben nagyobb fontosságú ügy, mint a jellemnek arra való előkészítése, hogy végezetűl beléphessünk a szentek örökségébe a magasságban. Miért nem haszunáljuk  hát ki mégis kiváltságunkat, hogy már idelenn szentek lehetünk? (KB 1793)

 

Mint Isten Országának képviselői az Ő jellemét kell közszemlére állítanunk - azt szemléltetnünk a világ előtt, hogy milyen lesz a menny. (KB 1793)

 

Van  a földön ma maroknyi hűséges, akik Istent szeretik mindenek felett, embertársaikat pedig mint magukat. (KB 1797)

 

A megszentelődés egyedűli útja az Isten Igéjének ismerete. (KB 1801)

 

Kereszténynek eggyé kell válnia keresuténnyel, gyüylekezetnek gyülekezettel s mindnyájan álljanak a Szentlélek irányítása alatt. (KB 1801)

 

Mikor az a kisértés kerülget, hogy mormogj és panaszkodjál, tartsd csukva a szádat. Ne feledd, hogy ilyenkor ékesszóló a csend. Ne ejtsél ki olyan szót, amelyet nem akarsz majd vissznthallani az itéleten. S ne feledd, hogy mikor Isten nehéz munkára, nehéz mezőre küldi ki szollgáit, nem akarja, hogy még súlyosabbá tegyed azt számukra, a gáncsoskodásoddal és a szőrszálhasogatásodal. (KB 1802/a)

 

Sokak élete fecsegésből, gyanakvásból és kételkedésből áll. Alig van testvér, aki megbízik testvérében, vagy olyan testvér, aki megbízik a gyülekezet tagjaiban. Testvéreim takarítsátok el a szemetet szívetek ajtajából, hadd jöjjön be Jázus, hadd beszéljen Ő veletek. Hadd foglalja el Ő szívetek királyi székét.. Segítsen minket Isten úgy élnünk, hogy majd elénekelhessük Isten városában a diadal, a győyzelem énekét. (KB 1802/b)

 

Erőhatalom lesz Ő népe számára, amikor az Ő rendjéhez térnek. (KB 1746/b)

 

Világos, türelmes értelemre van szükséged, mely mindent el tud viselni, ami előfordulhat. Felülről való erős álláspontra van szükséged. Gyakoroljad a hitet, a következményt pedig bizzad az Istenre. (KB 1806)

 

Az Úr nem akarja, hogy olyan ügyek miatt aggódj és nyugtalankodjál, amelyekről mitsem tehetsz. Azt akarja, hogy erőről-erőre juss el s ez akkor következik be, mikor bizakodva megteszel mindent, ami tőled telik. (KB 1807)

 

Mikor azizraeliták elégedettek voltak manna-adagjukkal, amelyet Isten adott nekik, azt találták, hogy finom az és táplálékban dús testük és lelkük számára. Mikor azonban elégedetlenkedtek, akkor kukacok nyüzsögtek a mannában. íáldás a megelégedés, az elégedetlenség viszont átok. (KB 1808)

 

Ne engedd, hogy az értelmed bármi módon beteggé válják! Isten azt akarja, hogy az értelmed tiszta, vérmérsékleted értelmes, nyájas, szereteted pedig bővölködő legyen. Akkor az a béke, amely minden értelmes felülmúl, fog áradni tőled s leszel áldására mindenkinek, akivel érintkezésbe jössz. (KB 1808)

 

Olyan emberekre van szükségünk, akik nem az emberek tapsát, hanem Isten jóváhagyását keresik. (KB 1712)

 

A lelkiélet meghozza birtokosának azt amit az egész világ keres, de ami soha meg nem szerezhető, csakis az Istennel való teljes átadás által. (KB 1808)

 

Lelki élet. Mi is az? Annak  szemlélése, arról valóelmélkedés, aki szeretett minket és odaadta magát érettünk, hogy az életünk édes és illatos lehessen, hogy erőnk legyen tökéletesíteni az önzetelen keresztény tapasztalatot, s hogy mások is megtanuljanak tőlünk jót cselekedni. (KB 180008-1809)

 

Zárd be szíved ablakát a hitetl3nség légköre ellen s tárd ki azt a menny felé.

Az az előjogod, hogy világosság felé fordulj, hogy világosságot és hitet szólj. (KB 1809)

 

Légy nyájas, szánakozó és együttérző. űarcod tükrözze az Úr örömét. AzŐ jóságáról szólj, az Ő hatalmáról beszélj. Akkor majd egyre kivehetőbben fog fényleni világosságod. Próbáid és csalódásain fölött a tiszta egészséges lelkiélet fog meglátszani. A belső életed alakulásánál csodálatos boldogság fog előtűnni. Előjogod, hogy feltámadott Urunk jellemének a szépségét tükrözzed. (KB 1809)

 

Amint felülemelkedsz a csüggedésen, fel Krisztus jelenlétének tiszta verőfényébe, Isten dicsőségét fogod láthatóvá tenni. (KB 1809)

 

Krisztus földi élete az isteni töürvénxy tökéltes visszatükröződése. Benne élet, reménység és világosság van. Szemléljed Őt, s te is ugyanarra a képmásra változol el, jellemről jellemre. (KB 1810)

 

Az Úr büntetései már a földre érkeztek. Teljes szíből fakadó hűséggel kell hát fáradoznunk, egész lényünket belevetve abba amit csinálunk, hogy segytsünk másoknak előre és fölfelé haladni. Álljunk mindenkor készen a bátorítás szavait szólni azokhoz, akik meg-megtorpannak, megfáradtak. Csak annyiban tudunk biztonságban járni, amennyiben Krisztussal járunk. (KB 1812)

 

Ha súlyos felelősséget bíznak azemberekre, ez még nem bizonyíték, hogy alkalmasak is a tisztségükre. A bizonyíték, a vizsga és próba után érkezik meg. Ha bebizonyítják, hogy  átérzik gyöngeségüket, ha Istent teszik meg bizalmukká, akkor az Úr el fogja látni őket bölcsességével. (KB 1820)

 

Az őszinteség és a becsületesség útja nem mentes az akadályoktól. Ahelyett, hogy ellankadnának és elcsüggednének azok, akiket Isten felelősséggel bízott meg, minden nehézségben ismerjenek fel imára való felszólítást. (KB 1821)

 

Ékszer a következetesség. Hitünknek öltözködésünknek, viselkedésünknek összhangban kell állnia munkánk jellegével, annak a legkomolyabb, legünnepélyesebb üzenetnek a hirdetésével, melyet valaha is hirdettek a világnak. (KB 1711)

 

"Ragaszkodnunk kell a régi hagyományokhoz" - mondják sokan. Csakhogy amire nekünk szükségünk van, azok az Isten hagyományai. Arra van szükségünk, hogy a menny élő elveit hozzuk be az életünkbe. (KB 1744/b)

 

Költözzetek olyan helyekre, ahol az emberek még nem hallottsak az igazságról, s éljétek szemük láttára a Jézus íKrisztus evangéliumát. Végezzetek közöttük gyakorlati hittérítő munkát. Ezúton sok lelket lehet az igazság ismeretére eljuttatni. (KB 1750/a)

 

A hívők gondolatai ne magukra összpontosuljanak kinyomozva minden egyes kósza érzést, másoknak  írva ezekről, magyarázatot kérve rájuk. Hanem megjenek, dolgozzanak, feledkezzenek meg  magukról... Azokért gondolkodjanak tervezzenek, vélekedjenek, akik még nem ismerik az Istent. (KB 1723)

 

Igazság, bibliai igazság, ezaz amire a népnek szüksége van. Egyetlen olyan gyönge hitvány próbára sincs szükségünk, melyet emberek agyaltak ki, s fűzték hozzá az igazsághoz, mint az igzság részét. Ezek a vizsgák meggyöngítik azokat, akik hisznek bennük. (KB 1721)

 

A gyakorolt igazságnak, csakúgy mint a hirdetett igazságnak megszentelő hatása van a jellemre. A családi körben, a gyülekezetben az Isten igazi hittérítője a való életben való megvalósítás által az igazság élő magyarázata lesz. (KB 1721-1722)

 

Olyan férfiakra van szükségünk, akik olyan igazak az elvekhez, akár az iránytű az északi  sarkhoz. (KB 1731)

 

A bizonyságtételek semmiképpen se foglalják el az Ige helyét!  Hanem vezessenek el benneteket az elhanyagolt Igéhez, hogy enni tudjátok Krisztus szavait, táplálkozni tudjatok belőlük, hogy élő hit által abból épűljetek föl, amiből táplálkoztok. Ha Krisztusnak és az Ő igéjének engedelmeskedve éltek, akkor az élet fájának leveleivel táplálkoztok, melyek a nemezetek gyógyítására valók. (KB 1746)

 

Mutassatok példát a világnak, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. (KB 1779)

 

Segítsen Isten, hogy megzabolázzuk nyelvünket. íértékes képesség a hang, s nekünk jó céllal kell felhasználnunk azt. Nem azért kaptuk, hogy káromkodjunk vele. ípedig mindenki, aki utat enged a megszenteletlen indulatosságnak, akár káromkodhatna is. (KB 1747)

 

Krisztus azzal az erős fonallal vonja magához az emberi lényeket, melyet Isten eeresztett le a mennyből., hogy megmentse fajunkat. Csakis akkor tudjuk lemérni Krisztus szeretetét, ha lemérjük ezt a kötelet. (KB 1751)

 

Az élőú Isten temploma öltse magára szépséges öltözékét - Krisztus igazságosságának, isteni jellemének a palástját - hogy készen várakozva álljon a hívásra. (KB 1761)

 

A  Biblia magát magyarázza meg. Ragyogó sugarait el kell juttatnunk a világ valamennyi részébe, hogy a bűn nnyilvánvalóvá válják. Abiblia térkép: Elénktárja az igazság útjelzőit. Akik ismerik ezt a térképet, azok biztonságban járhatják a kötelesség útját, bárhová is hívja el őket az Úr. (KB 1767)

 

Isten nem fogja, nem hajlandó megáldani az olyan ügyintézést, melyet nem az Ő tisztta, megszentelt elveivel egyetértésben végeznek. (KB 1770)

 

Azért vagyunk a világon, hogy  segítsünk egymásnak. (KB 1777)

 

Hogyan kerüljük el a sikertelenséget? Igy esedezzünk mennyei Atyánkhoz: "Ne vígy minket a kisértésbe", majd meg túlságos gyakorísággak elmulasztjuk megőriízni lábunkat, hogy tényleg ne vigyen minket a kisértésbe. (KB 1778)

 

Isten d9csősége az, ha a derű, a vidámság bővölködik. Ha Krisztus kegyelmének lágyító, csillapító hatása van jelen, akkor mindenkor nyájas szavak fognak elhangzani. (KB 1789)

 

A tízparancsolat szövegét nem annyira a tiltó, hanem a kegyelem oldaláról kell tekintenünk. (KB  1575)

 

Ha Krisztusban elfogadjuk a törvényt, akkor kifejleszti bennünk a jellemnek azt a tiszta ártatlanságát, mely a végeérhetetlen korszakokon át végig az öröm forrása lesz a számunkra. (KB 15476)

 

Az igazság napja azért ugyanúgy tündöklik, mégha a szegny, balga emberi eszköz magateremtette sötétséggel veszi körül is magát. (KB 1599)

 

A törvény, Isten elgondolásának a kifejezése. Amikor Krisztusban elfogadjuk a törvényt, akkor az a mi elgondolásunkká válik. Fölülemel minket a velünkszületett gonosz kívánságaink és hajlamaink hatalmán, fölül azon a kisértésen is, amely a bűnhöz vezet. (KB 1576)

 

...Krisztusban a menny teljes kincsét nekünk ajándékozta, így magához váltotta az ember szeretetét és képességét. Ha mi azután neki adjuk át értelmünket, Ő meg fogja tisztítani azt minden önzéstől, minden irigykedéstől s ehelyett önzetlen szeretettel fogja megtölteni. Az Úr irányít minden értelmes, melyet szeretete megragad és kinyilatkoztatja neki az istenfélelem titkát. (KB 1580)

 

Akadnak emberek, akik mintha csak eltökélték volna, hogy a maguk emberi bölcsességének lenyomatát és feliratát erőszakolják rá az Isten munkájára., Ezek nem járultak hozzá, hogy a Szentlélek igazgassa őket, ehylett a maguk bölcsességét és elgondolásait vezették be. (KB 1582)

 

Ne szolgáljatok senki emberfiának attól való félelemből, hogy mi mindent thet ellened az ember, ami kellemetlen! Nem lehettek keresztények, ha bárki más lelkiismeretéből függtök. (KB 1592)

 

A romlatlan tiszta vallás, a becsületes szent élet, ez teszi az embert kereszténnyé. (KB 1596)

 

Isten pénzt és gazdagságot bizhat az emberekre, emiatt mégse szálljon fejükbe a dicsőség. Amijük csak van, mindent bizományba kaptak. Isten adta kölcsön nekik, hogy  Őhozzá hasonló jellemet tudjanak kifejleszteni. ... Ha arra fordítják uruk javait, hogy felebarátaik fölé emeljék magukat, akkor méltatlannak fognak bizonyulni a mennyek orszsságára. (KB 1600)

 

A magas beosztásnak magábanvéve nincs ereje, hogy megszentelje a szívet. (KB 1601)

 

Nem könnyű magunkbafoljtani azokat az elveket, amelyek szerint cselekedünk. (KB 1603)

 

A lélekmentés munkája végtelenűl magasabban áll, mint bármi más foglalkozás a világunkban. Akit az igazság hatása alá hoznak, s hit által Krisztus szeretetének részeseseivé tesznek, az már maga e tény következtében azt a megbizatást kapja, hogy másokat is mentsen. Neki már küldetése van a világban. (KB 1604)

 

Istennek vagyunk a munkatársai. T artsuk hár magunkon Istennek teljes fegyverzetét s így fáradozzunk, mintegy a mennyei világmindenség szemeláttára. Végezze minden ember úgy a kötelességét, amint azt Istentől kapta. (KB 1606)

 

Isten senki emberfiát nem helyezett biróul Isten munkásainak tolla, vagy hangja fölé!.. Nem bizott meg senkit, aki csupán rövidlátó emberi képességgel rendelkezik, hogy gáncsolja, vagy elitélje munkájukat, hogy itéletet mondjon munkájuk fölött, vagy elvesse munkájukat csak azért, mert nem minden gondolatuk egxyezik meg azzal, amit ő igazságnak tart.(KB 1604)

 

Az emberek sohasem fognak bölcsességre növekedni..., ha arra nevelték őket, hogy más emberek agyára támaszkodjanak, hogy azok gondolkodjanak és tervezzenek helyettük is.... Az emberek talán örökre más emberek értelmének az árnyéákai akarnak maradni? (KB 1614)

 

Elengedhetetlen, hogy Krisztus alakuljon kibennetek a dicsőség reménységeként. Akkor ami most szűkös ellátásnak tűnik, gazdag lakomának fog bizonyulni. Meg fogtok elégedni belőle magatok is, sőt magad is, hogy másoknak adjatok. Járjatok alázatosan Krisztussal, naponta tanuljátok meg az alázat és a szelidség leckéit. Igy szívetek a Szentlélek templomává fog válni és semmi más csakis Isten töltheti be a templomot, melyben Isten lakik. (KB 1807)