Imameghallgatás feltételei

2014.03.03 14:16

Az imameghallgatás   
feltételei és akadályai

I.Isten megismerésének és a Vele való élő kapcsolatnak módja

 • Isten szól hozzánk a természet, akinyilatkoztatás, gondviselés, Lelkének befolyása és a lelkiismeret által. Zsid.1,1-2. Péld.20,27. Rm.2,14-15.
 • Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennük; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Rm.1,19.20.
 • Mi is szólhatunk Istenhez. Kiönthetjük szívünket, kitárhatjuk előtte, elmondhatjuk örömeinket, bánatainkat, közölhetjük ügyeinket-bajainkat. Ez az ima által történhet meg. Zsolt.34,5.7. 119,26.
 • Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk. Zsolt.62,9.
 • Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel Őhozzá. Saját lelkivilágunkat kell alkalmassá tenni arra, hogy áldásainak részeseivé lehessünk, hogy tanácsolhasson, vezethessen bennünket.
 • Hogy Isten elfogadhassa imádságunkat, meg kell ismernünk és valósítanunk az általa megszabott feltételeket.

II.Az imameghallgatás feltételei és akadályai

1.Az imameghallgatás némely fontos feltétele

a.A hit

Amilyen mértékben valóság számunkra Isten létezése, amennyit hitben magunkévá teszünk ígéreteiből, olyan mértékben valósulhatnak meg imáink. Zsid.11,6.

 • Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. Mk.11,24.

Hittel imádkozni annyit jelent, mint Isten ígéreteit valóságnak venni.

Ha mi megtesszük azt, amit Isten parancsol, Ő megteszi azt, amit mi kérünk.

Ha hiszek, akkor minden körülmények között engedelmeskedem Isten akaratának.

Ha hiszünk, úgy bármilyen kilátástalan is a helyzetünk emberileg, támaszkodhatunk az isteni ígéretekre.

A hithősöket két csoportra oszthatjuk:          
              a. Akik győztek hit által, és elnyerték az ígéreteket ebben az életben. Zsid.11,32-34.       
              b. Akik feláldozták magukat hit által, s nem nyerték el az ígéreteket földi életük során. Zsid.11,35-39.

Hinni akkor, amikor semmi remény nincsen a szabadulásra, a szenvedés közepette kitartani, amikor külsőleg semmi bizonyíték nincs arra, hogy Isten szeret, hogy Isten velünk van, ekkor nagy dolog hinni!

Hinni Isten népének isteni küldetésében akkor amikor a hibák sokaságát látjuk, amikor a mélyponton van, az az igazi hit.

Hit kell majd az üldözés idején, amikor az egész világ egységes, buzgó „keresztény” lesz, és Isten népének tagjai „különcködve” különállnak, az egybegyűjtés idején, amikor az egész világ szemben áll velünk, és mi, bűnös voltunk tudatában vívjuk meg Jákób nagy küzdelmét, semmi biztatást nem kapva, csakis a Biblia próféciáiból merítve reményt, a régen tett isteni ígéretek által megerősítve, ehhez kell igazi hit!

b.Vágyakozás

Csak ha felismerjük tehetetlenségünket, és őszintén szükségét érezzük Isten segítségének, akkor elégít ki bennünket, vágyakozásunk mértéke szerint. Zsolt.27,7-9. 84,3. 105,4. És.44,3. Mt.5,6.

 • Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Zsolt.42,2-3.

c.Alázatos, bűnbánó érzület

Mennyei Atyánk megszánja a Sátán vermébe esett, a bűn vakságából szabadulni óhajtó, összetört szívű, tehetetlen, de bűnbánó gyermekeit. És.57,15.18. Zsolt.51,19. 34,19. 5,7. Jak.5,16.

 • A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Lk.18,13.14.

d.Őszinteség

Imádságunk ne legyen sok és szép szavakból álló felelőtlen beszéd. Csak azt imádkozzuk, amit őszintén érzünk, azt köszönjük meg, amit valóban kaptunk, és azt kérjük, aminek a szükségét tényleg érezzük.

Mt.6,6.7. Zsolt.37,37.

 • Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Jak.4,8.

e.Engedelmesség

Felelősek vagyunk Isten előtt az imáinkért. Ezért csak azt tárjuk fel imáinkban, amit igazán megvalósítani akarunk, ahhoz kérjük az erőt, amit tényleg véghez akarunk vinni. Tehát azért imádkozzunk, amit élni akarunk, s azt éljük, amiért imádkozunk. Életünk, imádságunk megvalósulása legyen! Jak.4,7. Zsolt.119,58-63.

 • Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit; ... Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Jak.2,20-22.24.

f.Bizalom

Ha pillanatnyilag nincs is kézzelfogható bizonyítékunk arra, hogy Isten elfogadott bennünket, s meghallgatta imáinkat, ha nem is érzünk különös lelki áldást, mégis legyünk bizonyosak abban, hogy az Úr a legjobbat fogja tenni velünk. Bízzunk az Ő végtelen szeretetében és irgalmában. Jer.17,7-8. És.50,7. 43,5.

 • Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?! Mt.7,7-11.

g.Hűség

Amiképpen Isten hűséges, elvárja, hogy mi is azok legyünk. Zsolt.26,3. 92,2-3. 101,2.6. Thess.I.5,23.24.

 • Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Zsolt.145,18.

h.Istenfélelem

„Féljétek az istent” – hangzik a hármas angyali üzenet felhívása is. Istent félni annyit jelent, mint Őt mindenek felett állóhatalomnak elismerni, és akaratát mindig, minden körülmények között mértékadónak tekinteni. Zsid.5,7. Zsolt.18. 22,24.25. 145,19.

 • Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Zsolt.34,10.

i.Szeretet és megbocsátás lelkülete

Ez az egyik legfontosabb feltétele az imameghallgatásnak.

Jn.5,2.3. Mt.6,14-15. 7,12.

 • És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott. Jn.I.3,22-24.

j.Az irgalmasság gyakorlása

Embertársaink iránti magatartásunk is igen nagyjelentőségű. Csak ha mi irgalmasak, jóságosak, megértők, áldozatkészek vagyunk, kérhetjük, s nyerhetjük el mindezeket Istentől. És.58,1-4. 6-10. Kol.3,12.13.

 • legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ef.4,32. (Protestáns fordítás)

k.Bensőséges kapcsolat Krisztussal

Az Ő nevében és érdemeire hivatkozva járulunk az Atyához kérelmeinkkel. Ámde Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima elején és végén. Uralja Jézus lelkülete és indulata imáinkat: Ígéreteit hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük. Jn.14,13-15.. 16,26-27.

 • Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Jn.l5,7

l.A Szentlélek befolyása

A pusztán emberi értelemből, indíttatásból, akaratból fakadó ima nem hozhat valóságos eredményt. Az igazi imát Isten Lelke sugalmazza. Tehát amikor imádkozunk, addig kell esdekelnünk, amíg el nem nyerjük a Lélek befolyását. A „szüntelen ima” lényegében a Szentlélek állandó uralmát, indítását, vezetését jelenti. Törekednünk kell arra, hogy „szüntelenül a Lélek vezetése alatt legyünk. Rm.8,14. Jn.14,15-17. 16,12-13. Zsolt.139,17.18.23.24. 73,23.24.

 • Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Rm.8,26-27.

m.Kitartó állhatatosság

Szükséges, hogy kitartóan, állhatatosan, szorgalmasan, szüntelenül imádkozzunk. Ne engedjük, hogy ebben bármi is gátoljon. Minden erőnket feszítsük meg, hogy Istennel az imaközösséget fenntarthassuk. Thess.I.5,17. Kol.4,2. Ef.6,18. Rm.12,12.

 • Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni; Lk.18,1.

n.Az Ő akarata szerint kérni, s megnyugodni akaratában

Megváltónk is így könyörgött: „Legyen meg a Te akaratod”. Mt.26,42. Jn.I.5,14-15.

 • Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem; És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Kor.II.12,8.9.

2.Az imameghallgatás akadályai

a.A felsoroltak hiánya

Elsősorban a fentiekben felsorolt feltételek hiánya az oka annak, hogy Isten nem hallgathatja meg imáinkat. Ezeken kívül még a következők említhetők:

b.Kételkedés, állhatatlanság

Ha csak a szánkkal mondjuk imáinkat, de szívünkben nem hisszük, s nem is törekszünk azt megvalósítani.

 • De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Jak.1,6-8.

c.Ha rosszat kérünk

Isten tudja azt, hogy mi van javunkra. Ha olyat kérünk, ami nincs javunkra, ha imáink önzésből, vagy helytelen emberi indítékokból fakadnak, Isten nem teljesíti kéréseinket. Jak.4,8.

 • Kívántok mit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Jak.4,2.3. (Protestáns fordítás)

d.Ha rendezetlen bűneink terhelnek minket

Az olyan emberek imádsága és istentisztelete, akik tudatos bűnökben élnek, utálatos Isten előtt. És.1,12-16. Péld.28,9. Jer.7,9. 10,3-4. Jak.5,16.

 • Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk. És.59,1.2.9. (Protestáns fordítás)

e.Önigazultság

kerüljük mindazt, ami büszkeséghez, önteltséghez vezet. Az Úr Jézus elrettentő például állítja elénk azt a bizonyos farizeust, akinek azért nem fogadta el Isten az imáját, mert önigazultságában saját jóságával és cselekedeteivel kérkedett. Istent mi sem sértheti jobban, és mi sem veszélyesebb az emberre, mint a büszkeség és önigazultság. Az összes bűnök közül a legreménytelenebb, a legkevésbé gyógyítható. „Laodíceának” is ez a tragédiája. Jel.3,17.

 • Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá: Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert ki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Lk.18,9-14.

III.Cél

Törekedjünk az Isten által megszabott feltételeknek eleget tenni, az akadályokat pedig elhárítani, hogy mennyei Atyánk meghallgathassa imádságainkat!

Ámen!

(Kiss János: Dogmatika speciális: Bibliaórák. 30-as)