Ítéletről

2015.03.23 20:18

 

Az élet könyvéről, az ítéletről

Felvetődhet a kérdés, hogy:

I.A megtért, hívő emberek részesülnek-e ítéletben.

1.Elkerülhető az ítélet?

Az alábbi két igehelyben arról van szó, hogy a megtért embereknek nem lesz része ítéletben? Nem! Az alábbi két igehelyben arról van szó, hogy a megtért embereknek nem lesz része a kárhozat ítéletében.

 •  “Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” Jn.3,18.
 •  “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” Jn.5,24.

Ez nem jelenti azt, hogy helyzetük nem lesz megítélve, hiszen másként hogyan derülhetne ki, hogy üdvösségre vagy kárhozatra kell jutniuk?

            Minden embernek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt. Minden ember esetét megvizsgálja Isten, és aszerint dönt üdvösségünk vagy kárhozatunk ügyében, amint azt a vizsgálat eredményezi. A jót és rosszat cselekvők egyaránt vizsgálatra, ítéletre kerülnek.

 •  “Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszt.” Kor.II.5,10.

A megtért ember, miután megvallja bűneit, Isten azokat kész megbocsátani. Az igazak ítélete megy végbe először.

 • “Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?” Pt.I.4,17.

A megtéretleneket követi bűne, amikor Isten felelősségre vonja őket érte.

“Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre; másokat viszont követnek.” Tim.I.5,24.

2.Az élet könyvéről

A megtértek nevét Isten beírja az élet könyvébe.

 • “És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.” Jel.21,27.

Akik nincsenek beírva az élet könyvébe, azok nem tartoznak Istenhez, s azokat könnyen megtéveszthetik hamis tanításokkal, és az Isten ellenes hatalom imádói, szolgálói lesznek a végső időkben.

 • “Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva  az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e + világ alapítása óta.” Jel.13,8.
 • “És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” Jel.20,15.

Voltak, vannak és lesznek olyanok, akik egy ideig hittek Krisztusban, az üdvösség reménységével bírtak, ámde hitüket később megtagadták. Nyilvánvaló, hogy egyszeri, egykori hitbeli állásfoglalásuk nem biztosítja számukra véglegesen az üdvösséget!

            Lehet, hogy valakinek a neve be lett írva az “élet könyvébe”, amikor megtért, ámde méltatlanná válva, Isten kitörli nevét. Csak a hűségesek neve marad meg az élet könyvében. Azok neve, akik mindvégig állhatatosak maradnak (Mt.10,22. Mt.24,13.).

 • “Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.” Jel.3,5.

II.Az ítélet folyamatáról

1.Mi képezi az ítélet alapját?

a.Személyleírás könyve

 • “Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük.” Zsolt.139,15.16.

b.Jócselekedetek könyve

 • “Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.” Mal.3,16.
 • “Emlékezzél meg én rólam én Istenem ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával és rendtartásaival!” Neh.13,14.

c.Bűnnek könyve

 • “Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.” Préd.12,16.
 • “De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.” Mt.12,36.

d.Az élet könyve

 • “Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.” Fil.4,3.

e.A törvény

 • “És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.” Jel.11,19.
 • “Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.” Jak.2,8-12.

2.Az 1. ítélet a második adventet megelőzően történik

Amikor eljön Jézus Krisztus, már magával hozza jutalmát

Az ítéletnek tehát előbb kell megtörténnie, azok távollétében, akik felett folyik.

Csak az ítélet eredményének nyilvánvalóvá lételekor lesznek jelen azok, akiket megítéltek.

3.Az ítélet következtében két feltámadás lesz

 • “Reménységem lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.” Csel.24,15.
 • “És kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” Jn.5,29.

4.Jézus Krisztus “megfizet” eljövetelekor

 • “Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.” Mt.16,27.
 • “És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.” Jel.22,12.

a.Az igazak fizetsége, helyzete

 1. Megdicsőülés

Kor.I.15,51-52.

 1. Elragadtatás

Thess.I.4,16.17. Jn.14,3.

 1. Uralkodás Krisztussal

Jel.3,21.

b.A megtéretlenek “fizetsége”, helyzete Jézus eljövetelekor

 1. Rémület

Jel.6,16.

 1. Pusztulás

Jel.11,18.

Itt csakis azokról történik említés, akiket élve talál Jézus Krisztus eljövetele. “… a többi halott pedig meg nem elevenedik, mígnem letelik az 1.000 esztendő.” Jel.20,5.

5.A 2. ítélet az 1.000 év alatt

a.Jézus Krisztus a bíró

“Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.” Csel.17,31.

b.Az üdvözültek részvételével történik

 • “Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek.” Dn.7,22.
 • “Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?” Kor.I.6,2.3.

6.Az ítélet differenciált lesz!

a.A gonoszok feletti ítéletről:

a.)Nem lehet a büntetés csupán megsemmisülés

 1. Sátán ugyanúgy büntettetne, mint egy (pld.) egyszerű hazudozó?
 2. Egy tömeggyilkos ugyanúgy megsemmisül, mint egy nem különösebben gonosz, csak éppen Istennel nem törődő ember?

(Az ítéletnek ez a módja túl kemény lenne a kevéssé bűnösök számára, és túl enyhe a nagy gonosztevőkre nézve. Ha valaki nem hisz az üdvösségben, akkor maximális jóléte érdekében számára az ésszerű magatartás mások gátlástalan letiprása, hiszen bármi gazságot tesz, büntetése nem lesz nagyobb mint annak az “ostobának”, aki erkölcsi vagy lelkiismereti korlátai miatt nem akar vagy nem mer vétkezni nagyban, s így nem tud érvényesülni az életben.)

 1. Az ítéletnek ezt a módját a földi igazságszolgáltatás is felülmúlná, hiszen az különbséget tesz a bűnösség fokozatai között.

b.)A földön nem nyer büntetést a gonosz.

Zsolt.73,3-16. Jób.21,7-16.

c.)A Biblia tanítása szerint lesz különbség a büntetésben!

 • “És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg; Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.” Lk.12,47.48.
 • “Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek.” Lk.10,13-14.
 • “Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.” Mt.10,15.
 • “Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?” Zsid.10,29.
 • “Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.” Mt.23,14.
 • “És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:” Pt.I.1,17.
 • “És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.” Jel.22,12.
 • “Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: ” Rm.2,6.
 • “Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” Kor.II.5,10.
 • “Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.” Jób.34,11.
 • “Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.” Csel.17,31.

“Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok felett. Pál apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet a második adventet fogja követni. »Idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait« (Kor.I.4,5.). Dániel kijelenti, hogy amikor »eljöve az Öregkorú«, »ítélet adaték a magasságos egek szemeinek« (Dn.7,22.). Ekkor az igazak mennyei királyokként és papokként uralkodnak. János ezt mondja a Jelenések könyvében: »Láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. « »Lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak Ővele ezer esztendeig« (Jel.20,4.6.). Erről mondta Pál, hogy »a szentek a világot ítélik meg« (Kor.I.6,2.). Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik el. Majd kiszabják a gonoszok büntetését a cselekedeteik szerint; és ez az ítélet bekerül a nevük mellé a halál könyvébe.

  Krisztus és népe Sátánt és angyalait is megítéli. Pál ezt mondja: »Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni?« (Kor.I.6,3.). Júdás pedig kijelenti, hogy »az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta« (Júd.6).   
             A második feltámadás az ezer esztendő végén lesz. Ekkor a gonoszok feltámadnak, és megjelennek Isten előtt, hogy »a megírott ítélet«-et végrehajtsák rajtuk. A Jelenések könyvének írója, miután látta az igazak feltámadását, így szólt: »A többi halottak ...meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő« (Jel.20,5.). Ésaiás pedig ezt mondja a gonoszokról: »Összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak« (És.24,22.). E. G. White: Nagy küzdelem 586/2.

” A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld.11,31). »Pozdorjá«-vá lesznek, »és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura« (Mal.4,1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek. »Cselekedeteik szerint« kapják büntetésüket. Sátánnak - mivel Isten az igazak bűneiért is őt terheli meg - nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is, amelyekre Isten népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket elámított.” E. G. White: Nagy küzdelem 586/2. 597/2.

b.Az üdvözülők ítéletéről

Az Ige alapján úgy tűnik, hogy még a jutalmazásban is lesz valami módon különbségtétel:

 • “Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.” Lk.6,35.38.
 • “A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.” Kor.I.3,8.)

 

(M. G. 2001. május 19.)