Jehova tanúi - Krisztus Istensége

2014.03.18 16:21

Krisztus Istensége
 

Elfogadásának jelentősége

Zsid. 10.28

A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;

Zsid. 10.29

Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?

Isten

Ésa. 6.1

 • A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;

Ésa. 6.3

 • És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!

Ján. 12.41

 • Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látá az ő (Krisztus) dicsőségét; és beszéle ő felőle.

 

Ésa. 40.3

 • Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

Ésa. 40.9

 • Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!

Mát. 1.23

 • Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

 

Ján. 20.28

 • És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

 

Róm. 9.5

 • A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.

Ján. 1.1.14

 • Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
 • És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
 • Csel. 7.59-60.
 • Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én * lelkemet!
 • Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd * nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.

(István Jézust szólítja urának, és hasonló szavakkal imádkozik hozzá, mint ahogy Jézus imádkozott a kereszten az Atyához.)

Kol. 1.19

 • Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;

Kol. 2.9

 • Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,

1 Tim. 3.16

 • És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

 

Zsid. 1.1-3.

 • Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
 • A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
 • A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a  magasságban,

 

Zsid. 1.8-11.

 • Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
 • Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.

 

Isteni tulajdonságai

 

Egyenlő az Atyával

 

 

 

ATYA

FIÚ

Minden térd Istennek hajol meg, de látjuk, hogy Krisztusnak is.

 

Dicsősségét másnak nem adja. Ellentmond ennek, hogy Krisztusnak viszont adja? Krisztus Isten.

Ésa. 45.22-23

 • Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!
 • Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv!

Ésa. 48.11

 • Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.

 

Fil. 2.10-11.

 • Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
 • És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

 

Krisztus neve: Erős Isten, Atya, Fejedelem!

 

Ésa. 9.6

 • Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

 

 

 

Ján. 10.30

 • Én és az Atya egy vagyunk.

Ján. 14.9

 • Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?

Élete van önmagában

Ján. 5.26

 • Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

Ján. 11.25

 • Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

 

Imádatra méltó

 

Ján. 20.28

 • És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

 

Csel. 19.17

 • Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.

Fil. 2.10-11

 • Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

Ítélőbíró

Mát. 25.31-34

 • Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
 • És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
 • És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
 • Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Ján. 5.27

 • És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.

Zsid. 10.30

 • Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.

 

Öröktől fogva van

Mik. 5.2

 • De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Kol. 1.17

 • És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

1 Pét. 1.20

 • A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek

Örökké él

Róm. 9.5

 • A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.

Meg tud bocsátani

Mát. 9.6

 • Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.

 

Márk. 2.5

Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.

Megváltó

Csel. 4.12

 • És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

 

Róm. 10.13

 • Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

 

Csel. 16.31

 • Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

Róm. 10.9

 • Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.

2 Pét. 2.20

 • Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.

 

Mindenható

 

Mát. 28.18

 • És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Ján. 17.2

 • A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.

Kol. 1.17

 • És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

Mindentudó

 

Kol. 2.3

 • A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.

Márk. 2.8

 • És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével[1], hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?

 

Mindenütt jelen levő

Mát. 18.20

Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

 

Seregek Ura

Ésa. 8,13.

 

Változhatatlan

Zsid. 13.8

 • Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

 

Emberi volta

1 Ján. 4.2-3

 • Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
 • És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

Ján. 1.14

 • És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Ján. 1.30

 • Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.

Róm. 5.15

 • De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

1 Kor. 15.21-22

 • Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
 • Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

1 Tim. 3.16

 • És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.

Ján. 1.30

 • Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.

1 Tim. 2.5

 • Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Zsid. 2.17

 • Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.

Kissebsége ideiglenes

Zsid. 2.9

 • Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.

 

Kísértései valósak voltak

Zsid. 4.15

 • Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

Zsid. 2.18

 • Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek.

Kürios-Úr

Csak a Lélek által ismerhető fel

1 Kor. 12.3

 • Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

Biblia mondja

Csel. 19.5

 • Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.

 

Márk. 16.19

 • Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára

 

Márk. 16.20

 • Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!
 • Róm. 9.5
 • A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, * a ki mindeneknek felette örökké áldandó + Isten. Ámen.

 

Próféták, apostolok mondják

Ésa. 40.3

 • Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!

Mát. 3.3

 • Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.

 

Mát. 22.44

 • Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.

 

Ján. 20.28

 • És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

 

Fil. 2.11

 • És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

 

2 Kor. 4.5

 • Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.

 

Luk. 19.8

 • Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.

 

Csel. 2.36

 • Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.

 

Csel. 9.10

 • Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram!

 

Csel. 9.17

 • Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.

Csel. 13.49

 • Terjede pedig az Úrnak ígéje az egész tartományban.

Csel. 16.31

 • Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

Csel. 22.10

 • Én pedig mondék: Mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig monda nékem: Kelj fel és menj el Damaskusba; és ott megmondják néked mindazokat, a mik elrendelvék néked, hogy véghez vigyed.

1 Kor. 16.22

 • Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

Eféz. 6.23

 • Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!

Fil. 2.10-11

 • Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

Fil. 3.20

 • Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;

Jézus maga mondja

Mát. 21.3

 • És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.

 

Márk. 5.19

 • De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.

 

Ján. 13.14

 • Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.

Isten – mennyei lény mondja Róla

 

Mát. 28.6

 • Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.

 

Luk. 2.9-11

 • És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
 • És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
 • Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

 

Teremtő

Ján. 1.3

 • Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

 

Kol. 1.16

 • Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

 

Zsid. 1.1-3.

 • Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
 • A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
 • A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a  magasságban,

 

Zsid. 1,10.

 • És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;

Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.

ENNEK EREDETE:

Zsolt. 102.26

 • Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája.

 

 

Uralomra jutott menybemenetele után

Róm. 8.34

 • Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk:

 

Kol. 1.17

 • És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

 

Zsid. 1.3.

 • A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a  magasságban,

 

Szentlélek

Isten

Egyértelműen kimondja a szentírás:

Csel. 5.3-4.

 • Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?
 • Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.
 • Mát. 12.31

Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása * nem bocsáttatik meg az embereknek.

Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, * annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.

(Ez csak akkor lehetséges ha a Szentlélek valóságos Isten.)

Róm. 8.11

De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, * a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket + is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

( Konkrétan a lélek az aki megelevenít, nem az Atya.)

 

Mindenütt jelenvaló

Ján. 14.16

 • És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

Személy

1 Móz. 6.3

És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

(Lakozik valakiben, csak személy tud lakni valahol.)

Luk. 12.12

 Mert a Szent Lélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanotok.

(Személytelen erő nem tud tanítani.)

Csel. 13.2

Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust * a munkára, a melyre én őket elhívtam.

( beszél)

Róm. 8.26

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a * Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

2 Pét. 1.21

Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől * indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

 

 

Törvény

ÓSZ

Kire vonatkozik a törvény?

Préd. 12.15

A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, * és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

Zsolt. 19.8

Az Úrnak törvénye * tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, + bölccsé teszi az együgyűt.

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja * a szemeket.

Zsolt. 119.172

Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.

(A törvényadó jellemét tükrözi vissza a törvény.)

 

ÚSZ

Róm. 7.12

Azért ám a törvény szent, * és a parancsolat szent és igaz és jó.

1 Ján. 3.4

Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

Róm. 7.14

Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én * testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

Mát. 5.21

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az * ítéletre.

Mát. 5.22

Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik * az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

 

 

Szombat

 

ÓSZ

2 Móz. 20.8-11.

 • Megemlékezzél a * szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

Hat * napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek * szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;

Mert hat * napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

2 Móz. 31.13

 • Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az * én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket megszentellek.
 • 2 Móz. 31.17
 • Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; * mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.

2 Móz. 16.26

 • Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.

  ( A hetedik nap a szombat.)

 

 • 5 Móz. 5.15
 • És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. * Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.

A szombat a szabadulásra emlékeztet.

 

 • Jer. 17.21
 • Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok * terhet szombat-napon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek!

 

ÚSZ

Mát. 28.1

 • A szombat végén pedig, a hét első napjára * virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.

(Az újszövetségben is a szombat a hetedik nap.)

Márk. 2.27

 • És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

(A szombat az emberért van.)

Márk. 6.2

 • És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván: * Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?

(Jézus is szombatot ünnepelt.)

Ján. 9.14

 • Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat vala.

(Jézus megmutatta a teremtői hatalmát szombaton, vagyis az emberfia tényleg ura a szombatnak.)

 

Zsid. 4.9-11

 • Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.
 • Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól,
 • Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.

 

Zsid. 10.26-28

 • Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
 • Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.
 • A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal;

Csel. 13.14

 • Ők pedig Pergából tovább menve, eljutának Antiókhiába, Pisidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába; leülének.

Csel. 13.27

 • Mert a kik lakoznak Jeruzsálemben és azoknak fejei, mivelhogy őt fel nem ismerék, a * prófétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték.

Csel. 13.42,44

Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket.

A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására

Csel. 16.13

 • És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.

(Jézus halála és feltámadása után is az apostolok szombatot ünnepeltek, tehát nem a feltámadás napját a vasárnapot.)

 

Ember

 

Újjászületés

Ef5,25-27.

Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; *

Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által, *

Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

 

2 Kor. 4.16

Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol * is, a belső mindazáltal + napról-napra újul.

 

2 Kor. 3.18

Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal * szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

 

Ján. 3.3-5.

Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan * nem születik, nem láthatja az Isten országát.

Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

 

Csel. 4.12

És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, * mely által kellene nékünk megtartatnunk.

 

Zsolt. 51.5

Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.

Zsolt. 51.3

Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

Zsolt. 51.12

Tiszta szívet teremts * bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

 

 • A bűnös önmagában arra is képtelen, hogy bűnbánatot tartson, mert az Isten ajándéka:

Csel. 5.31

Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, * hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot + és bűnöknek bocsánatát.

 

 

 

Dicsőséges Test – valóságos test

 

Fil. 3.21-23.

Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Mert szükség, hogy ez a romlandó test * romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon * írva: Elnyeletett a halál diadalra.

 

 

Örök élet: mennyben vagy földön?

1 Thess. 4.17

Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. *

 

Ján. 14.2

Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, * ti is ott legyetek.

 

 

 

Keresztények – Jézus tanúi, nem Jehova tanúi

 

Csel. 1.8

 • Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Kol. 3.17

 • És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa

2 Tim. 2.19

 • Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.

Filem. 1.5

 • Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában,

 

Eszkatológia

 

Egy reménység – két kategória

1 Thess. 4.17

 • Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Ján. 5.29

 • És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Mát. 25.45-46

 • Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
 • És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre[2]

 

Jézus fog megjelenni

2 Thess. 1.7

 • Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.

Ján. 5.27-28

 • És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.
 • Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,

 

Jézus a feltámadás kulcsa

1 Kor. 15.21-22

 • Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
 • Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

 

Isten országa

2 Pét. 3.13-14.

De új eget * és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.

Annakokáért szeretteim, ezeket várván *, igyekezzetek, hogy + szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

 

Jel. 21.11

Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;

 

Jel. 21.19-20.

És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;

Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.

 

Ésa. 65.20-23.

Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén * ember, a ki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.

Házakat * építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.

Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly * hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.

Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik * velök megmaradnak.

 

 

Az Úr napja

Hirtelen, nagy esemény lesz

2 Pét. 3.10

Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

 

Márk. 13.33

Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, * mikor jő el az az idő.

 

Mát. 24.43

Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

 

1 Thess. 5.1

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; *

Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. *

 

1 Thess. 5.4

De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. *

 

Jel. 3.3

Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és * nem tudod, mely órában megyek hozzád.

 

Jel. 16.15

(Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a * ki vigyáz és őrzi az ő + ruháit, hogy mezítelenen ** ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.)

 

Jehova tanúinak a tanítása és a Biblia tanítása.

Őrtorony tanítás:

A Biblia tanítása:

 A Biblia:

A Biblia:

Teljesen Istentől ihletett

Teljesen Istentől ihletett

Minden része egyenértékű

Az üdvtörténetnek dinamikája van: Ószövetség, Újszövetség, ígéret beteljesedés, törvény, evangélium, betű, lélek.

Jehova királyságára irányul

Krisztus és megváltói műve van a központban.

Csak az Őrtorony társaság képes helyesen magyarázni.

Önmagát magyarázza, a Szentlélek vezetésével minden keresztény megérheti.

Sok helyen előárnyékolás, párhuzamok, és allegorizálás által érthető.

Alapvetően a szó szerinti értelem és a szövegösszefüggés ismeretében érthető.

Adatokat tartalmaz történeti és végidei események kiszámításához.

Tartalmaz adatokat, de nem tesz lehetővé hézagmentes kronológiát, és figyelmeztet a végidővel kapcsolatos spekulációkra.

Az „Újvilág fordítás”-ban például a „Jehova-név” beillesztésével nyerte el az Istentől rendelt formáját.

Héber, arám, görög kéziratok szövegén alapul, amelyektől az „Újvilág Fordítás” parafrázisok, értelemzavaró beszúrások, hamis fordítások, továbbá félrevezető lábjegyzetek és apparátusok által eltér.

Isten:

Isten:

A Jehova nevet viseli.

A JHVH nevet (tetragramm) viseli, amelyet valószínűleg „Jahve”- nak ejtettek.

Egy: a szentháromságtan bibliátlan és pogány eredetű.

Egy lényeg három személyben: Atya, Fú, Szentlélek, bár a szentháromság fogalom nem fordul elő a Bibliában, jelzések azonban vannak rá vonatkozólag.

Jézus Krisztus:

Jézus Krisztus:

Istennek egy fia, vagyis Mihály arkangyal =( Jehova első teremtménye, aki tökéletes emberré lett), halála és feltámadása által (újjáteremtés értelmében) magasabb angyali szintre emelkedett.

Ő az Isten Fia, azaz a Fiúisten, a háromság második személye, egyszerre valóságos Isten és valóságos ember.

Tökéletes emberként Ádámmal egy szinten van.

Felette áll minden teremtménynek

A szentlélek:

A szentlélek:

Jehova személytelen, hatékony ereje.

Isten, azaz a Háromság harmadik személye: Beszél gondolkodik, tanít, ismeri a jövőt, meg lehet szomorítani, csalni, lehet káromolni, Ő a vigasztaló (Paraklétosz), aki Jézust felmagasztalása után képviseli a gyülekezetben.

Az ember:

Az ember:

Nincs lelke, hanem ő lélek

Összességében, lényében lélek, van azonban lelke, abban az értelemben, hogy személyiségének van elpusztíthatatlan magja.

Mindenestől meghal a földi halállal. Feltámadás csak a teljes újjáteremtés értelmében létezik.

A lélek egy test nélküli alvó állapotba kerül, Isten éltető ereje vissza kerül Istenhez.

Jehova elutasítása esetén nem kerül örök kárhozatba, vagy gyötrelemre, („ pokol”) hanem egyszerűen megsemmisül. A „pokol” sírt jelent, és a nyugalom helye.

A szentháromság Isten elutasítása esetén a Gyehennára kerül (tűzpokol = Istentől való távolság, örök kárhozat). A Biblia olyan tűznek jellemzi amelynek a hatása örök.

A megváltás:

A megváltás:

Úgy történik, hogy Mihály- Krisztus mint második Ádám feláldozta tökéletes testét a kínzócölöpön, azért, hogy alapot szolgáltasson az embernek, aki megfelelő cselekedetek által szintén tökéletességre juthat. Az emberi cselekedetek tehát szükségesek a megváltáshoz.

Jézus Krisztus tökéletes keresztáldozata által történik, aki mindent elvégzett értünk, és legyőzte a bűnt, a halált és az Ördögöt. Az emberi cselekedetek, mint a megváltóban való hit gyümölcsei és következményei, de nem a megváltás feltételei.

A gyülekezet:

A gyülekezet:

Jehova tanúinak végidei üdvgyülekezeteként létezik, amely ilyen minőségben lép fel az államokkal és a vallási közösségekkel szemben, és amennyire lehet távol tartja magát tőlük.

Minden Krisztus által megváltott embernek a közössége, akik látható felekezetekben képmutatókkal, és hitetlenekkel keveredve élnek.

144 000 személye, akik Pünkösd óta, de különösen az Őrtorony Társulatin belül lettek összegyűjtve, azért, hogy Krisztussal mennyei osztályként uralkodjanak, és több millió „más juhok”-ra (=nagy sokaság) tagolódik, akik örök életre vannak elrendelve a paradicsomian újjáteremtett földön ( nem pedig a mennyben).

Bár ma pogánykeresztényekre és Krisztusban hívő zsidókra tagolódik, ezek azonban legkésőbb a mennyei dicsőségben egyesülni fognak.

Az Őrtorony Társaságon belüli Vezető Testület formájában „Jehova látható földi kormányzatának” birtokosa.

Egyedül Krisztus, a Fő alá tartozik, földi helyettes nélkül.

A végső idő:

A végső idő:

1914-ben kezdődött, amikor Krisztus felállította láthatatlan királyságát a mennyben, a Sátánt pedig levetette a földre. Tehát 1914 óta láthatatlanul jelen van, nem tért vissza láthatóan.

Krisztus felmagasztalásával 30-33 körül megkezdődött, eközben szaporodnak az idők jelei, Krisztus a jövőben látható módon vissza fog jönni.

Az armageddoni csata felé halad amelyben a Jehova és az Őrtorony Társulat ellenségei meg fognak semmisülni. Azután a túlélők meg fogják tisztítani a földet és paradicsommá változtatják a nagy sokaság részére.

Jézus visszajövetele felé halad, és az új ég és új föld megteremtése felé.

Mennyei reménységet csak a „János osztály” 144 000-re korlátozott tagjának ad.

Minden embernek, aki szereti Jézust és hozzá tartozik mennyei reménységet ad.

 

 

 [1] Ismerte mások gondolatait

[2] Az örök élet mindenkinek itt kezdődik, nem pedig valamikor már előtte. Csak ez a két csoport van.