Jelenések könyvéhez kulcsok

2014.01.02 14:12

A Jelenések könyve szimbólumainak magyarázata

 

 

 

A

 

 

Ajtó

Alkalom, próba

2Kor 2:12, Jel. 3:20, Luk 13: 24-24

Angyal

Küldött, hírnök

Dán 8:16, 9:21, Luk.1:19, 26. Zsid 1:14.

Arany

A menny, a hit, a Szentírás igazi gazdagsága

Zsoltár 18: 8-11, Gal 5:6 Jak. 2:5. Jób 23:10

Asszony – tiszta

Az igaz egyház

Jer 6:2, Ésa 51:16, 2Kor 11:2, Eféz 5:22-33

Asszony – parázna

Hitehagyó egyház

Ezék 23:2-21, Jel 14:4. Hós 2:4. 3:1, Ezék 16:15-58.

B

 

 

Babilon

Hitehagyás, zűrzavar

1Móz 10:8-10, 11:6-9, Jel 18:2-3, 17:1-5.

Bálám tanítása

Saját érdekeink, bálványaink előtérbe helyezése

4Móz 22:5-25

Bárány

Jézus – áldozat

János 1:29, 1Kor 5:7, 1Móz 22:7-8

Bárány felesége

Új Jeruzsálem

Jel 19:7-9, 21:2,9,10

Bizonyságtétel – Jézusé

A prófétaság Lelke, ajándéka

Jel 19:10, 22:9, 1Kor 13:2

Bor

Hamis tanítás

Jer 25:15-18, 51:7

C, Cs

 

 

Csillagok

Angyalok

JEL 1:16, 20, 12:4, 7-9, Jób 38:7

D

 

 

Dávid kulcsa

Hatalom a szentély kinyitására és bezárására

Jel 3:7-8, Ésa 22:22

E

 

 

Egyiptom

Az ateizmus jelképe

2Mózes 5:2

F

 

 

Fegyver

Vérontás, pusztítás

Ésa 3:26, 13:35, Apcs 12:1-2, Jer 48:2

Fejek

Főhatalmak, uralkodók, kormányok

Dán 7:6, 8:8,22, Jel 17:3, 10.

Fehér – szín

Tisztaság

Zsolt 51:9, Ésa 1:18

Fehér – ruha

Győzelem és igazság

Ésa 61:10, Jel 19:8, 3:5, Zak 3:1-5, Jel 7Í:14, Gal 3:27.


 

Fekete

Erkölcsi sötétség, bűn, hitehagyás

2Móz 10:21-23, Jer 4:20-28, Apcsel 26:18, János 12:35, Jóel 2:1-10

Fenevad

Királyság, kormány, politikai hatalom

Dániel 7:23

Fiú magzat

Jézus

Zsolt 2:7-9, Jel 12:5

Föld négy széle

A négy égtáj

Jer 49:36

H

 

 

Hajnalcsillag

Jézus

Jel 22:16

Hamis próféta

Hitehagyó protestantizmus

Jel 16:13-14, 13:13-14, 19:20,

Harag – Isten haragja

A hét utolsó csapás

Jel 15:1

Hegyek

Politikai, vagy valláspolitikai hatalmak

Ésa 2:2-3, Jer 17:3, 31:23, 51:24-25, Ezék 17:22-23, Dán 2:35, 44, 45,

Hét fej

Hét politikai hatalom

Jel 17:9-10, Ésa 2:2-4, Jer 17:3

Hét gyertyatartó

Hét gyertyatartó a szentélyben, hét gyülekezet

2Mózes 25:31-40, Jel 1:20

Hét tűzlámpás

Jézus, Isten igéje

János 9:5, 1:9, Zsolt 109:105, Jel 4:5

Hold

Állandóság

Zsolt 89:35-38

Homlok

Értelem

Róm 7:25, Ezék 3:6-9

Huszonnégy vén

A földről megváltottak egy része

Jel 5:9-10, 4:4, 7:9-14

Hű tanúbizonyság

Krisztus

János 18:37, 3:11, Jel 1:5, 3:14, 19:11

I

 

 

Idő

Szószerinti év

Dán 4:13, 20,22

Íj

Siker a gonosz elleni harcban

Zsolt 7:12-13, 45:5-6

Izrael

Krisztus igazi követői

Róm 9:6-8, 2:28-29, Gal 3:29

J

 

 

Jegy

Jóváhagyás vagy helytelenítés jegye

Róma 4:11, Jel 7:2-3, Ezék 9:4

Jézabel

Erkölcstelenség, bálványimádás, hitehagyás

1Kir 21:25, 2Kir 9:22

K

 

 

Kalmár, kereskedő

Babilon tanításának szószólója

Ésa 47:11-15, Náhum 3:16, Jel 18:3, 11, 15, 23

Kép

Hasonlóság

2Móz 20:4, 1Móz 1:26, 5:3, 5Móz4:25, Róm 8:29

Kétélű éles kard

Isten Igéje, a Szentlélek beszéde

Eféz 6:17, Zsid 4:12, Mát 10:34, Ésa 49:2


 

Két tanúbizonyság

Ó- és Újszövetség

János 5:39, Zak 4: 1-14, Zsolt 119:130, 105, Ján 12:48

Kéz

A munka jelképe

Zsolt 90:17, Luk 9:62

Kígyó

Sátán

Jel 12:7-9, 20:20

Kín, kínzás

Próba, megpróbáltatás

1Kor 3:13, Zsid 12:29, Ésa 33:14,

Koronák

Királyság, győzelem

1Krón 20:2, 2Kir 11:12, Ezék 21:26-27, 2Tim4:7-8, 1Kor 9:25

Könyv megevése

Azonosulás az üzenettel

Ezék 3:1-3

Kulcs

Fennhatóság, törvénykezés

Ésa 22:22, Mát 16:19

L

 

 

Lelkes állat vagy lény

„élő lény” gr. Mennyei lények, akiknek különleges felelősségük van

Jel 5:8-10, 4:6-9, 6:1-7, 14:3 15:7, 19:4

A harc szimbóluma

2Móz 15:21, Ésa 43:17, Jer 8:6. Ezék 38:15, Zak 10:3

M

 

 

Manna (elrejtett manna)

Krisztus

János 6:49, 50,53, Máté 13:44.

Második halál

Tűznek tava, teljes megsemmisülés

Jel 21:8. 20:14

Mérőeszköz – mérés

Isten törvénye

 

Isten szava

Jakab 2:10-12, Préd 12:15-16.

Ésa 8:19-20, 2Tim3:16-17

Mélység

Káosz a földön, sötétség, üresség

1Móz 1:1-2, Jer 4:23-28, Ésa 24:1-4, 19. Jel 20:1-3

Mihály

Krisztus

Héberül: ’Mi ka El’ – aki olyan, mint Isten

N

 

 

Nap

Egy nap = egy szószerinti év

Ezék 4:6. 4Móz 14:34.

Nap – égitest

Jézus és az evangélium

János 9:5. Zsolt 84:12

Nyitott ajtó

Korlátlan lehetőség

1Kor 16:9, Acs 14:27, Ján 10:7-9, Hós 2:14, Kol 4:3.

O

 

 

Olaj

Szentlélek

Zak 4:2-6, Jel 4:5

Oroszlán

Erő, ill. Jézus Krisztus

1Móz 49:9. Jel 5:4-9 Zsolt 7:2-3

P

 

 

Parázna

Hitehagyó egyház

Ésa 1:21, Jer 3:1-3, 6-9

Paráznaság

Tiltott kapcsolat az egyház és a világ között

Ezék 16:15, 26, Ésa 23:17. Jak 4:4 Jel 14:4

Pecsét

Jel, jegy és pecsét – ugyanaz

Róm 4:11, Jel 7:2-3, Ezék 9:4


 

Pohár

Kimért szenvedés, ítélet

Zsolt 75:8, Ésa 51:17, 22,23. Jer 25:15-17, 49:12

Ruha

Igazság, megigazulás palástja

1Móz 35:2, Ésa 61:10, 52:1, Zak 3:3-5, Róma 13:14

S, Sz

 

 

Sas

Sebesség, erő, éleslátás, védelem, bosszú

5Móz 28:49. Hab 1:6-8. Jel 12:14

Sarló

Aratás jelképe, a világ vége

Mát 13:39, Jel 14:14

Sáskák

Pusztítás, pusztító erők

Jóel 1:4 5Móz 28:38.

Sárkány

Sátán és a táborába tartozók

Ésa 27:1, 30:6. Zsolt 74:13-14, Jel 12:8-9. Jer 51:34.

Sátán megkötözése

A körülmények jelképes lánca

Ésa 14:12-20

Sodoma

Erkölcsi süllyedés

Ezék 16:46-55. Jer 23:14, 1Móz 19:4-14.

Szárny

Sebesség

Hab 1:6-8. Jer 4:13, 2Móz 19:4

Szemgyógyító ír

A Szentlélek segít meglátnunk az igazságot, ítélőképesség az Ige megértésére, a lelki vakság ellenszere

Eféz 1:17-19, Zsolt 119:18

Szél

Küzdelem, felkelés, háborúk szele

Jer 25:31-33, 49:36-37, 4:11-13, Ezék 12:14.

Szivárvány

A szövetség megtartásának jelképe

1Móz 9:11-17

Szövetség ládája

A kegyelem királyi széke, ahol Isten lakik

2Móz 25:10-22, Zsolt 80:2

T

 

 

Titok (Isten titka)

Az evangélium

Eféz 1:9-10, 3:9, 6:19, Kol 1:26-27.

Tolvaj

Jézus eljövetelének hirtelensége

1Thess 5:2 2Pt 3:10.

Tömjén

Isten népének imádságai

Zsolt 141:2 Jel 5:8, 8:3-4

U, Ü

 

 

Új Jeruzsálem

A mennyei szent város

Jel 3:12, 21:2

Úr napja

A szombat

Ésa 58:13, Mát 12:8, 2Móz 20:10.

Üröm

Keserűség, szomorúság

Jer 9:15, 23:15, Jer.sir 3:19.

V

 

 

Vesék

Az akarat helye, ragaszkodás

Zsolt 7:10, 16:7, 26:2, 73:21, Péld 23:16, Jer 17:10.

Vér

Élet

3Móz 17, 5Móz 12:23

Víz, vizek

Lakott terület, nép, nemzetek

Jel 17:15

Vörös szín

Bűn, megalkuvás

 

Üldözés, pusztítás

Ésa 1:18, 26:21, Jer 46:10.

 

Ezék 32:6, 11, Jer 46:10, Náhum 2:3.