Láthatatlan színház

2014.03.04 09:02

1. állomás

 

Lukács 19:1-10 (Zákeus)

 

 

Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta.

Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.

 

Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.

 

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.”

 

Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta.

 

Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.”

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.”

Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia.

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”


2. állomás

 

Máté 25:14-21 (Tálentumok)

 

 

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát.

 

Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.

 

Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt.

Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt.

Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét.

 

Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.

 

Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem.

 

Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!


3. állomás

 

Máté 14:23-33. (Vihar a tengeren)

 

 

Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.

 

A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt.

 

Hajnali három körül odament hozzájuk Jézus a tengeren járva.

 

Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak.

 

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

 

Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen.”

 

Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment.

 

Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „URam, ments meg!”

 

Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?”

 

És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél.

 

A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!”


4. állomás

 

János 13:1-10/a  (A lábmosás)

 

 

 

A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.

 

Jézus jól tudta, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy:

felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát;

 

azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve.

Eközben Simon Péterhez ért, aki így szólt hozzá: „Uram, te mosod meg az én lábamat?”

 

Jézus így válaszolt neki: „Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted.”

Péter így szólt hozzá: „Az én lábamat nem mosod meg soha.” Jézus így válaszolt neki: „Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.”

Simon Péter erre ezt mondta neki: „Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!”

Jézus így szólt hozzá: „Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát megmossák, különben teljesen tiszta.


5. állomás

 

Máté 27:27-37 (Jézus keresztrefeszítése)

 

 

 

Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot.

Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá,

tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: „Üdvözlégy, zsidók királya!”

 

Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték.

Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék.

 

Majd arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek.

 

Ott megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin;

azután leültek ott, és őrizték.

Később epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni.

 

Feje fölé fügesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.

 

Mert úgy szeretett az Atya TÉGED, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érted, hogyha hiszel őbenne – el ne vessz – hanem örök életed legyen.
6. állomás

 

4Mózes 6:24-26  (Ároni áldás)

 

 

 

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!

Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!

Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!