Második angyal üzenete napjainkban

2014.02.19 05:46

Hármas angyali üzenet

 

Jelenések 14:6-12.

1. angyal üzenete: 14:6-7

2. angyal üzenete: 14:8

3. angyal üzenete: 14:9-12.

4. angyal üzenete = a második üzenet hangos kiáltása: Jel 18:1-5.

 

Mi a Hármas Angyali Üzenetet hirdető nép vagyunk.

Sok prédikációt hallottam az 1. angyal üzenetéről, de a 2. és 3. üzenetről nagyon keveset.

 

Első angyal üzenete:

 • Féljétek Istent
 • Néki adjatok dicsőséget
 • Eljött az ítélet órája
 • Imádjátok a Teremtőt

 

Hogyan vonatkoztatható a 2. és 3. angyal üzenete korunkra? Mit mond nekünk MA?

 

Konkrétan nézzük meg a 2. és 4. angyal üzenetét.

Jelenések 14:8. és 18:1-5.

 

Amit eddig tudtunk erről az üzenetről:

Bábel – nyelvek összezavarása, zűrzavar.

Isten előtt elesett minden olyan egyház, akinek zavaros, zűrzavaros, nem tiszta, nem biblikus a tanítása, ezért: fussatok ki belőle én népem… Azon kell lennünk, hogy minél több ember felismerje az igazságot és kifusson a bukott egyházakból – s lehetőleg a mi egyházunkba fusson.

Ez egy nagyon sematikus váza ennek az üzenetnek, azonban ennél sokkal több van benne.

 

Alap-kép:

1Mózes 11. Bábel története

Nem hitték el, hogy Isten özönvízzel elpusztít mindent

 Nem hitték el, hogy nem lesz több özönvíz.

 

Bábel szimbolizálja:

Az Isten szava iránti hitetlenséget

A nagyravágyást

A gazdagságot

A zűrzavart

 

Második kép:

Ézsaiás 39:1-7 – Ezékiás király a babiloni küldötteknek Istenen kívül mindenről beszámol, dicsekszik.

Jeremiás könyve 27, 32, 34, 37, 38, 39. fejezeteiben a próféták figyelmeztetik Izraelt és Júdát, hogy hamarosan babiloni fogságba kerülnek.

Elérkezett a fogság ideje: Előbb Izrael, majd Júda is fogságba kerül. Lásd: Dániel, Sidrák Misák és Abednégó.

Isten nem örökre akarta népét a babiloni fogságban tartani, csak szerette volna megleckéztetni őket, hogy térjenek vissza Hozzá.

Tanulság:

Ezékiás dicsekvése párhuzamban áll a laodíceai üzenettel: gazdag vagyok, semmire nincs szükségem

Ahogy Izrael és Júda babiloni fogságba került, úgy került Isten népe is fogságba – Sátán fogságába – erre a földre.

De Isten nem szeretné örökre fogságban hagyni itt az ő népét, hamarosan elérkezik a szabadulás ideje

 

Harmadik kép:

Elérkezett a hazatérés ideje. Ézsaiás 48:20-21. 21:8-9. Jeremiás 51. fejezet. Ézsaiás 52:1-11.

Minden prófécia, felhívás arról szólt, hogy most már hazamehettek, vége a fogságnak.

 

Azonban történt valami.

A nép egyre jobban érezte magát Babilonban.

- Letelepedtek

- Kereskedtek

- Meggazdagodtak

- Megnősültek

- Egyre nagyobb lett a befolyásuk

 

Így eszük ágában sem volt hazamenni.

Jól érezték magukat

 • a fogságban
 • idegenek között
 • Babilonban

Mert hasonultak hozzájuk

Átvették szokásaikat

Lassan nem lehetett látni, ki zsidó és ki nem az.

 

Ezsdrás – Nehémiás

 • Királyi rendeletre hazatérhetett – vége a fogságnak – de alig bírták összeverbuválni az embereket a hazatérésre
 • Sokan már a nyelvet sem beszélték
 • Összekeveredtek házasság révén a fogságban is – és otthon is.
 • Eszterről például alig tudták néhányan, hogy zsidó származású.

 

Mit jelent Babilon a 21. században?

Hogyan értelmezhető a 2. és 4. angyal üzenete korunkban?

 

Babilon – a Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli.

Házasság képe:

Tiszta asszony = tiszta egyház

Parázna asszony = hitehagyó egyház

 

„Az egyház Krisztussal szembeni hűtlenségét, ami abban mutatkozik meg, hogy már nem bízik Istenében, és a Megváltó iránti ragaszkodás helyét a világ szeretete tölti be, a Szentírás a házassági fogadalom megszegéséhez hasonlítja.” NK. 340

 

Jakab 4:4. – az állítólagos keresztények inkább a világ, mint Isten tetszését keresik.

 

Babilon gazdag

Jelenések 17:4-6, 18.

Bíbor, skarlát, arany, drágakő, gyöngyök – részeg a mártírok vérétől

 

Babilon – a paráznák anyja

Lányai azok az egyházak, akik ragaszkodnak Róma dogmáihoz, hagyományaihoz

Feláldozzák az igazságot a világgal való szövetség oltárán.

 

A Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de megromlottak. Ezt az üzenetet, mivel az ítéletre való figyelmeztetés után következik, az utolsó napokban kell hirdetni. Tehát nem vonatkozhat csupán a katolikus egyházra, mert ez az egyház már hosszú századok óta bukott állapotban van. János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból (Jel 18. f.). E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül a különböző protestáns egyházak. Keletkezésükkor ezek az egyházak becsülettel állást foglaltak Isten és az igazság mellett, és a menny áldása kísérte őket. Még a hitetlen világ is kénytelen volt elismerni azokat az áldott eredményeket, amelyek az evangélium elveinek elfogadását követték.” NK. 342.

 

 • Tiszta volt, de megromlott
 • Isten népe közül sokan Babilonban vannak – különösen a protestáns egyházakban.
 • Babilon és az állam összefonódik.

 

„Honnan indult el a nagy hitehagyás? Hogyan kezdte az egyház elhagyni az evangéliumi egyszerűséget? A pogányság szokásaihoz való igazodásával, amellyel az volt a célja, hogy könnyebben el tudja fogadtatni a kereszténységet a pogányokkal… De "a második század vége felé a gyülekezetek többsége új formát öltött. Kezdeti egyszerűségük eltűnt. Amikor az egykori tanítványok elhunytak, gyermekeik az új megtértekkel együtt... észrevétlenül előtérbe léptek, és új formát adtak az ügynek." A keresztény hit magas mércéjét leszállították, hogy híveket szerezzenek. Ennek az lett a következménye, hogy az egyházba özönlő pogányok magukkal hozták szokásaikat, rítusaikat és bálványaikat.” NK. 343.

 

Babilon jelenti még:

 • Amikor a kezdeti egyszerűség eltűnik
 • Amikor a világ befolyása elárasztja a gyülekezetet
 • Amikor a világ szokásai, rítusai, bálványai – megszokottá válnak
 • A világgal való barátság ápolása
 • A pénz szeretete, imádata
 • A hatalom       „          „
 • A gazdagság   „          „
 • A befolyás      „          „

 

„A világ barátságát… ó, jaj, milyen félelmes mértékben ápolják Krisztus állítólagos követői! Milyen messzire távoztak a keresztény világ nagy egyházai az alázatosság, önmegtagadás, egyszerűség és kegyesség bibliai mércéjétől! Wesley a pénz helyes felhasználásáról ezt mondta: "Ebből az értékes talentumból semmit se pazaroljatok el csupán a szem kívánságainak kielégítésére, fölösleges vagy költséges öltözetre, vagy szükségtelen díszekre. Semmit se pazaroljatok házatok különleges felékesítésére; fölösleges vagy költséges bútorokra, drága képekre, festményekre, aranyozásra! ... Semmit se költsetek az élet kérkedésének kielégítésére, az emberek csodálatának vagy dicséretének elnyerésére... ,Amíg jólétben vagy, addig az emberek jót mondanak rólad', amíg, bíborba és patyolatba' öltözöl, ,mindennap dúsan vigadozván', kétségkívül sokan megdicsérik ízléses eleganciádat, bőkezűségedet és vendégszeretetedet. De ne vedd meg ilyen drágán dicséretüket! Inkább elégedj meg azzal a tisztességgel, ami Istentől származik!". Ezt a tanítást azonban korunk számos egyházában figyelmen kívül hagyják.

A vallásosság népszerű lett a világban. Hatalmasságok, politikusok, jogászok, orvosok, kereskedők lépnek be az egyházba, hogy kivívják a társadalom tiszteletét és bizalmát; hogy saját földi érdekeiket szolgálják. Így próbálják igaztalan ügyeiket a kereszténység látszatával takarni. E megkeresztelt világias emberek vagyonától és befolyásától megerősödött vallási közösségek még nagyobb népszerűségre és pártfogásra tartanak igényt. Gazdagon díszített, pompás templomok épülnek elegáns utcákban. A hívek költségesen és divatosan öltözködnek. Jól megfizetik a tehetséges lelkészt, hogy "szórakoztassa" és vonzza az embereket. A lelkésznek prédikációiban nem szabad mindennapi bűnöket érintenie, hanem az előkelőség fülének kellemes és tetszetős dolgokat kell mondania. Így előkelő bűnösök szerepelnek az egyház névsorában, a kegyesség látszata pedig divatos bűnöket rejteget.” NK.345.

 

Babilon befolyása a gyülekezetre:

 

 1. Az egyház észrevétlenül engedett korunk szellemének, és istentiszteletének formáit a modern követelményekhez igazítja
 2. Az egyház ma minden eszközt felhasznál, hogy vonzóvá tegye a vallást.
 3. A vallásos és vallás nélküli emberek közti választóvonalra fokozatosan valamiféle homály borul, és mindkét részről lelkesen fáradoznak azon, hogy a cselekedeteik és a szórakozási módjuk közötti különbségeket elmossák
 4. Nagy kihatása van annak, hogy Krisztus egyháza oly kevéssé hajtja végre Urának elgondolásait. Miként a hajdani Zsidók engedték, hogy a bálványimádó népekkel való meghitt kapcsolatuk ellopja szívüket Istentől… Jézus egyháza a hitetlen világgal való helytelen kapcsolatával ma épp így elhagyja igazi létének mennyei rendjét.
 5. A világiasságnak és az élvezethajhászásnak ebben az áradatában szinte teljesen elveszett a Krisztusért való önmegtagadás és önfeláldozás. (Idézve kivonatosan NK 345. oldalról)
 6. A tagok passzívakká váltak
 7. Ha misszióba kell menni – menjenek a lelkészek
 8. Ha adakozni kéne – rendezzünk műsoros estet, teadélutánt – hátha ott lesz valami anyag bevétel.
 9. Jótékonysági hangversenyek.

Ezsdrás-Nehémiás szindróma

 


A nép egyre jobban érezte magát Babilonban.

- Letelepedtek

- Kereskedtek

- Meggazdagodtak

- Megnősültek

- Egyre nagyobb lett a befolyásuk

 

Így eszük ágában sem volt hazamenni.

Jól érezték magukat

A fogságban

Idegenek között

Babilonban

 

Mert hasonultak hozzájuk

Átvették szokásaikat

Lassan nem lehetett látni, ki zsidó és ki nem az.

 

Gyülekezeteink tagjai egyre jobban érzik magukat a világban.

 

- Letelepedtek

- Kialakították otthonukat

- Baráti körüket

 

Szokásaikban alkalmazkodtak környezetükhöz

 

Jól érzik magukat „Sátán fogságában” Eszük ágában sincs gondolkodni mennyei lakóhelyükről, azt valahova a távoli jövőbe helyezik.

 

Lassan nem lehet látni, ki a keresztény, ki nem az – sem külsőleg, sem belsőleg.

 

A gyülekezetek valódi létszáma csökken

1888-ban – 125 évvel ezelőtt – Robert Atkins Londonban így prédikált:

 

„"A valódi igazak száma csökken a földön, és senki sem veszi észre. Korunkban a vallásos emberek minden egyházban szeretik a világot, és igazodnak a világhoz; nagy figyelmet szentelnek saját kényelmüknek, és tekintélyre törekszenek. Szenvedniük kellene Krisztussal, de még a szégyentől is visszariadnak... Hitehagyás, hitehagyás, hitehagyás - ez van minden egyház homlokzatára vésve. És ha ezt tudnák, ha ezt éreznék, még lenne remény. De jaj! Ezt kiáltják: ,Gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire sincs szükségünk!" NK 346. old.

 

Babilon tanítása:

 • Hamis tanok
 • A világgal való barátság
 • A pénz
 • A befolyás
 • A hatalom

 

„Babilon nagy bűne az, hogy "paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek". A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak.” NK 346-347.

 

Babilon – Bibliához való viszonya

 

 • Jézus korában: - Mit mond az Írás? Hogy van megírva? Meg van írva…
 • Róma – elvette a Bibliát, helyette az ő tanításait és a hagyományokat akarta, hogy fogadják el.
 • Reformáció kora – újból magasra emelték a Bibliát. Bibliafordítások, minden nyelvre, minden otthonba
 • Gyermekkoromban ott volt az istentisztelet alatt a kezünkben, együtt lapoztuk a prédikátorral, ma ez egyre ritkább
 • Ma nem lehet lelkész az, aki a Biblia mellett még legalább néhány könyvet el nem fogad.
 • Ma a vallási elvek zavarosak, ellentmondóak. Babilon borával fertőzöttek. Sokan nem tudják, mit fogadjanak el igazságként. Egy lelkész mondta: A Bibliából ezt is be lehet bizonyítani, meg ennek az ellenkezőjét is.

 

Mit jelentett a 2. angyal üzenete 1888-ban, 125 évvel ezelőtt?

Mit jelentett a ’fussatok ki belőle én népem’! kifejezés?

 

A második angyal (Jel 14.) üzenete először 1844 nyarán hangzott fel, és akkor elsősorban az Egyesült Államok egyházaira vonatkozott. Az ítéletre való figyelmeztetés is ott szólalt meg a leghangosabban; ott talált a legnagyobb visszautasításra is, és az egyházak hanyatlása ott volt a legrohamosabb. A második angyal üzenete azonban 1844-ben még nem vált egészen valóra. Az egyházakban, abban az időben erkölcsi romlás volt tapasztalható, mert nem fogadták be az advent üzenetben foglalt igazságot. De a bukás még nem volt teljes. Mivel azonban továbbra is elvetették a különösképpen arra az időre szóló igazságot, egyre mélyebbre süllyedtek. De még mindig nem mondható, hogy "leomlott... Babilon..., mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek". Babilon még nem itatott meg minden népet. Korunk próbatevő igazságaival szemben a világhoz igazodó, közömbös lelkület áll, és hódít a keresztény világ minden országának protestáns egyházaiban. Nekik is szól a második angyal komoly és súlyos ítélete. A hitehagyás munkája azonban még nem tetőzik.” NK 349

 

Ezt 1888-ban, 125 évvel ezelőtt írta E. G.White

Ma sokkal távolabb vagyunk ettől az időponttól.

 

Babilon tanai:

 

 • Az örök gyötrelem tana
 • Végül mindenki üdvözül
 • A törvényt ma már nem úgy kell érteni. Különösen nem a 4. parancsolatot. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt… a 2. parancsot kivette, a 10.-ket szétosztotta, a 4.-ket megváltoztatta
 • Lélek halhatatlanságának tana. Amint meghal, máris az Úrnál van.
 • Isten a vasárnapot iktatta be a szombat helyett

 

Jelenések 14:8 és 18:1-5.

Egyrészt szól a különböző egyházakban élő Isten hűséges gyermekeinek

 

DE

 

Nekünk is szól!

 

 1. Ne érezzük jól magunkat álmos közömbösségünkben – a világban
 2. Ne elégedjünk meg félszívű odaszánással
 3. Az alapelvek biblikusak és tiszták legyenek
 4. Ne essünk abba a hibába, hogy csak a pénz, a befolyás, a hatalom lebeg lelki szemeink előtt, hogy annyira hajtunk a hét folyamán, hogy szombaton csak aludni járunk a gyülekezetbe
 5. Küzdjünk a passzivitás ellen
 6. A Biblia és csakis a Biblia legyen hitünk zsinórmértéke
 7. Mindenek alapja az Istennel való szoros és mély kapcsolatunk legyen!                                                              Gyürüs Istvánné