Máté 16. fejezethez teszt

2015.03.18 14:41

 

MÁTÉ SZEMINÁRIUM 16.

 

 

A farizeusok jelkövetelése: (Máté 16: 1-4)

 

1. Hogyan tették fel Jézusnak a kérdést?

         a) Őszintén

         b) Követvén

         c) Kísértvén

 

2. Jézus tudva szándékukat, mit válaszolt?

         a) Örvendek

         b) Tisztellek

         c) Képmutatók

 

A farizeusok kovásza: (Máté 16: 5- 12)

 

3. Hogy kell értelmezni az itt használt „kovász” szót?

         a) Szó szerint

b) Szimbolikusan

c) Nem tudom

 

         a) A kovász lelki jelentése felöl, kétségünk sem lehet. A rosszat, a gonoszt, a hamis tanításokat jelképezi. Pál apostol mondja: „tisztítsátok el a régi kovászt…”

 

       b) Ha az összes evangéliumokat figyelembe vesszük a farizeusok és a sadduczeusok kovásza: képmutatás, irigység, vallási türelmetlenség, kegyetlenség, jogtalanság, irgalmatlanság, az ítélet elferdítése, dicsvágy stb.

 

4. Kinek mondták az emberek Jézust?

         a) K. Jánosnak, Mózesnek, Jeremiásnak

         b) K. Jánosnak, Illésnek, Dávidnak,

         c) K. Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak

 

5. Ki válaszolt a tanítványok nevében? (Máté 16: 14-16)

         a) János

         b) Péter

         c) Jakab

 

6. Mi volt Péter válasza?

         a) Te vagy a legnagyobb Próféta

         b) Te vagy Izrael Szentje

         c) Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia

 

7. Az egyház épületének alapja: (Máté 16: 17-18)

 

„És felelvén Jézus, monda néki: Boldog ……………. Simon, Jónának fia, mert nem …………… és ……….…. jelentette ezt meg néked, hanem az ……….. mennyei ….…………... De én is mondom néked, hogy te ………… vagy, és ezen a ……………….……. építem fel az én ………………….. , és a …………..…. kapui sem vesznek rajta ………………..”

 

„… A Péter szó, görgő követ jelent. Péter nem az a szikla volt, melyre az egyház alapíttatik. A pokol kapui vettek rajta diadalmat, amikor esküdözve, átkozódva megtagadta Urát. Az egyház olyasvalakire épül, akin a pokol kapui nem vehetnek diadalmat.

 

 „Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus” (l. Kor 3: 11).

„Ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat” (Máté 16: 18). Isten jelenlétében, az összes mennyei lény színe előtt, a pokol láthatatlan hadserege előtt alapította Krisztus egyházát az élő sziklára. A Szikla Ő maga – saját teste, mely megtöretett és megsebesíttetett. Az ilyen alapra épített egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. (Jézus élete 348.-349.)

Mózes így említi az Úr nevét: „Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden Ő útja igazság!”

(5Móz 32: 4) Pál így ír: „És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt”. (1Kor 10: 4)

 

8. A „kulcsok” (Máté 16: 19-20)

 

„És néked adom a …….………… országának ……………….; és a mit …………………. a földön, a mennyekben is …………..… lészen; és a mit ….………… a földön, a mennyekben is …………... lészen. Akkor ……….………….. tanítványainak, hogy senkinek se  mondják, hogy ő a ………… ………….

 

A (Máté 18: 18) többes számban „A mit megköttök a földön, a mennyen is kötve lészen, és amit megoldotok földön, a menyben is oldva lészen”- mondta Jézus – ami azt jelenti, hogy az egyház a Szentlélektől vezetve fegyelmi eljárásokat gyakorolhat.

 

 

  1. Jézus jelenti szenvedéseit: (Máté 16: 21-23)

„Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő …………….…, hogy néki ……….…………. kell menni, és sokat ……….……. a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és ………………….., és harmadnapon ……………… És Péter előfogván őt, kezdé ……………..., mondván: Mentsen ………..…., Uram! nem ……………. ez meg te véled. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem …………………; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten …………., hanem az emberi …………...

 

  1. Mi a jutalma a kereszthordozásnak?(Mátét16: 24-26)
  1. Elveszíti földi javait
  2. Elveszíti életét
  3. Megtartja életét

 

11. Mikor kapjuk meg a fizetést minden cselekedetünkért?

         a) Amikor nyugdíjba megyünk

b) Amikor meghalunk

c) Amikor eljön az embernek Fia

 

12. Máté 16: 28. magyarázata a 17 fejezetben található

 

Most szól Jézus először nyíltan arról, hogy mi vár rá Jeruzsálemben.

Szava prófécia: nemcsak az tartozik hozzá messiási küldetéséhez, hogy feltámad a halálból, hanem az is, hogy ismeri a halálba és azon túl a feltámadásra vezető útját is. Jézus útja lehet a tanítványoknak útja is a kereszthordozás után.