Máté evangéliuma 18. fejezetéhez teszt

2015.03.18 14:44

 

MÁTÉ SZEMINÁRIUM 18.

 

1. Mit kérdeztek a tanítványok Jézustól?  (Máté 18:1)

  1. Mit kell cselekednünk a mennyeknek országáért?
  2. Minket felkészítesz a mennyeknek országára?
  3. Vajon ki nagyobb a mennyeknek országában?

 

2. Kit állított példaképpen eléjük Jézus? (Máté 18: 1-3)

     a) Prófétát

     b) Angyalt

          c) Kisgyermeket                  

 

3. Hogyan magyarázza Jézus a példát? (Máté 18: 4)

      a) Aki oda megy, ahová küldik

     b) Aki megalázza magát

     c) Aki növekszik

 

Mi tudjuk, hogy a kisgyermekek nem ártatlanok; ők is, mi is, mindenki bűnben született. Dühösek, makacsok, stb.

Amit tanulni lehet tőlük, hogy hamar megalázkodnak, bocsánatot kérnek, ragaszkodnak, engedelmességet ígérnek, és elfelejtik a múltat.

  A zsidó gyermekeket 12 éves korukig meg kellett tanítani az erkölcsi normákra. Akkor a törvény gyermekének avatták és ezután felelős volt cselekedeteiért.

 

„Jézus az elé hozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta – férfiakat és nőket –…„ (Jézus élete 432.)

 

4. Botránkoztatások lesznek, de jaj annak, aki által (Máté 18: 5-7)

         a) aki által kísértés jön

b) aki bűnre csábít

         c) aki által a botránkozás esik     

 

5. Olvasd el a képletes beszédet (Máté 18: 8-11)

Csak természetes, hogy a gonosz kívánságokat kell eltávolítanunk életünkből, és helyükbe jókat plántálni. 

 

6. Mire képes az ember megtenni egy juhért? (Máté 18: 12-14)

„Mit gondoltok? Ha valamely embernek ……... juha  van, és …… azok közül eltévelyedik: vajon a ……………………. nem …………….. ott, és a hegyekre ……………, nem ………….. azt, a melyik ……...………?

És ha történetesen ……………. azt, bizony mondom néktek, inkább ………..…….. azon, mint a ……...……………., a mely el nem ……………….

Ekképpen a ti mennyei ……….……… sem akarja, hogy ……. is …………….. e ……..……… ……………..”  

 

7. Az egyházi fegyelmezés szabályai: (Máté 18: 15- 20)

 

a) Az újabb fordítás a „dorgálás” helyett az intés szót használja. Nyerd meg „négyszemközt”, maradjon köztetek. Ha nem „hallgat” két-három tanúval próbálkozz, ha így sem sikerül megnyerned, akkor vidd a gyülekezet elé.

 

b) „...A gyülekezet tagjai, mint Krisztus képviselői egyesüljenek imában és szerető könyörgésben, hogy a kihágást elkövető észhez térjen. A Szentlélek szólni fog szolgái által, kérleli a tévelygőt, hogy jöjjön vissza Istenhez… Aki ezt az egyesült kezdeményezést is visszautasítja, az  elvágja a Krisztushoz fűződő köteléket, s kitépi magát a gyülekezet közösségéből. (Jézus élete 374.)    

 

         c) Hogy kell ezután tekinteni a megfegyelmezett testvérre? Mint a „pogányra és vámszedőre”. Elölről kell kezdeni megnyerésüket. Vissza kell hozni a nyájba.

 

8. Hányszor kell megbocsátani ? (Máté 18: 21-22)

               a) Háromszor

               b) Hétszer

               c) Hetvenhétszer

 

 9. Milyen példával erősíti állítását? (Máté 18: 23-32)

         a) A farizeus és a vámszedő példázatával

         b) A hamis bíró példázatával

         c) Az adós szolga példázatával

 

10. Milyen isteni igazságot hangsúlyoz Máté 18:21-35 leírásában a példázat?

A király könyörületességének alapja valóban csak a szánalom és a nagylelkűség. A csekély adósság felebarátaink ellenünk elkövetett vétke. A fizetni képtelen adósság, a mi Isten ellen elkövetett vétkünk. Aki Isten bűnbocsátó kegyelmét elnyerve nem tud az ellene vétkezett

felebarátainak megbocsátani, az joggal kerül a legsúlyosabb ítélet alá.

 

         11. Mit jelképeznek a szolgák adósságai?

         a) vagyont

         b) bűnöket

         c) lelki sértéseket

12. Megszívlelni Jézus komoly példázatának lényegét: (Máté: 18: 32-35)

„Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: ……… ………….., minden ……………… elengedtem …………., mivelhogy ……………….. nékem:

Nem kellett volna-é néked is ………………… a te …….………….. a miképpen én is ….....……….. te rajtad?

 És ………………. az ő ura, átadta őt a .…………… kezébe, mígnem ……………. mind, amivel ……….…...

Ekképpen ……….……… az én mennyei Atyám is ……………, ha ……………… meg nem ………………..., kiki az ő ………..……, az ő ……………..”

 

       „A példázat nagy tanulsága azonban Isten könyörületének, az ember könyörtelenségének szembeállításában rejlik, és abban, hogy Isten megbocsátó irgalmának mértéke szerint kell nekünk is megbocsátanunk…

 

          Isten nem azért bocsát meg nekünk, mert mi megbocsátunk, hanem „amiképpen" megbocsátunk. A megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet vagy nem…

 

         A király megkegyelmezett az adós szolgának… Az ember nem tudja megmenteni önmagát.

 

Krisztus… feláldozta magát a mi bűneinkért, és minden léleknek felkínálja ingyen vérével megvásárolt kegyelmét. (Királyok és próféták)