Máté evangéliuma 19. fejezethez teszt

2015.03.18 14:45

 

 

MÁTÉ SZEMINÁRIUM 19.

 

1. Hová ment Jézus Galileából?  (Máté 19: 1)

 

         a) Föníciába

         b) A galileai tenger túlsó partjára

         c) A Jordánon túl; (Valószínű Pereába)

 

2. Mi volt legnagyobb teljesítménye ott? (Máté 19: 2)

 

         a) Megáldá őket

         b) Meggyógyítá őket.

         c) Tanítá őket

 

3. A farizeusok csapdába akarták csalni? (Máté19: 3-6)

„És hozzá menének a …………...….., kisértvén őt és mondván: ………..…. az embernek az ő …….……….. akármi okért ………….?

Ő pedig felelvén, monda: Nem …………….., hogy a teremtő kezdettől fogva ………..… és ………….. teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért …………… a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik …….………, és lesznek …….… egy testté ……

Úgy hogy többé nem ………., hanem ……. test. A mit azért az Isten ……...……….., ember el ne …………..”

 

A farizeusok hivatalos részről, a Szanhedrintől, Jeruzsálemből jöhettek. Jézust a mózesi törvénnyel akarták összeütközésbe hozni.

 

4. Érvelések mellette és ellene: (Máté 19: 7- 12)

 

  • Farizeusok: Elbocsáthatja a férfi feleségét bármilyen okért?
  • Jézus: Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. A kettő együtt Isten képe. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.
  • Farizeusok: Miért rendelte el Mózes, hogy a férfi valólevéllel bármikor, és bármilyen okból kifolyólag, ha neki már nem tetszik, és mást akar, elbocsáthatja feleségét
  • Jézus: A ti szívetek keménysége miatt, mert nem tudtok szeretni. A kő szív helyett kérjetek Istentől hús szívet. Akkor szeretni fogjátok Istent és azt, akit Isten a férfinak alkotott, hogy felesége legyen
  • Farizeusok: Elnémultak. Ők kerültek kátyúba.

    - Jézus: Ha valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, és mást vesz el, házasságtörő az.

  • Tanítványok: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni.
  • Jézus: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet,   

hanem a kinek adatott…. Vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.

 

 

 

 

5. Kommentárok:

Jézus a farizeusok szemére veti, hogy nem törődnek az Ószövetségben kijelentett világos teremtésbeli rendel.

         A mózesi rendelet nem isteni parancsolat, csak engedmény a nép vezetője részéről, de nem érvényteleníti, 

a házasság felbonthatatlanságára vonatkozó teremtési parancsolatot.

            A tanítványok részére Jézus szavai azt tisztázzák, hogy először a házasság is olyan életforma, amelyet csak Isten kezéből fogadhat el a hívő ember. Csak az élhet házasság nélkül, aki a nemi élettől megtartóztatja magát. Alku ebben a kérdésben nincs.

 

  1. Jézus megáldja a gyermekeket: (Máté 19: 13-19)

 

„Ekkor kis ………..…… hozának hozzá,  hogy ………... vesse azokra, és …….………; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.

          Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne …….……. meg nekik, hogy hozzám ………….. mert ilyeneké a mennyeknek ……….

És …..……... reájuk ……..….., eltávozék onnét.

 

7. Egy gazdag ember dilemmája: (Mát. 19: 16-22)

 

           A gazdag ifjú nagy vagyonnal rendelkezett. Főember volt.  Magas állással bírt. Felelős tisztséget töltött be. A zsidók tekintélyes tanácsának tagja volt.  

        Krisztus vonzódott ehhez az ifjúhoz… Önmagához hasonlóvá kívánta tenni, tükörré, mely Isten képmását veri vissza…Felszólította: válasszon a mennyei kincs és a világi nagyság között…  

         Krisztus viszonyulása az ifjúhoz példaként áll előttünk. Isten adta nekünk a viselkedési szabályt, melyet minden szolgájának követnie kell. Ez pedig a törvénye

iránti engedelmesség, amely azonban nemcsak jogszerű, hanem áthatja az életet, és kifejezésre jut a jellemben. Isten saját jellemének mértékét állítja mindenki elé, aki országának alattvalója akar lenni….. Gondold meg, mit jelent nemet mondani Krisztusnak!  (Jézus élete 437.-439.)

 

8. Mit kell cselekedni az örök életért?  (Máté 19: 17)

 

         a) Imádkozni

         b) Templomba járni    

         c) Megtartani a parancsolatokat.

 

9. Bemehet a gazdag Isten országába?(Máté 19: 23-26)

 

         a) Igen, ha valutáját a Szent – Péter bankba teszi

         b) Igen, ha vagyonát elosztja a szegények közt

         c) Igen, ha át tud menni a „tű” fokán

 

 Este a Jeruzsálem kapuit bezárták. De voltak kis réskapuk, ahol az elkésett gyalogosok, nagyobb csomag nélkül bemehettek. Egy teve lábait kinyújtva, hason csúszva át tudott kúszni. „Istennél minden lehetséges”.      

 

 

 

10. Tanítás a földi és mennyei jutalomról: (Máté 19: 27-30).

„Akkor felelvén Péter, monda néki: Íme mi elhagytunk mindent és ……….. téged: mink lesz hát minékünk?

         Jézus pedig ………….. nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtek engem, az …….. …………. a mikor az embernek Fia beül az ő ……….……. királyi székébe, ti is …….…. majd ……….…. királyi ……….., és ítélitek az Izrael ………..…. nemzetségét.

         És a ki elhagyta …….…….., vagy ……………, vagy ………........ , vagy …….……...., vagy ………….…., vagy …….……., vagy …..……….., vagy ……..………… az én  nevemért, mindaz ………. ………….. vészen, és örökség szerint nyer ……………. életet”.

           

       Aki Krisztusért mindent és mindenkit meg tud tagadni, annak éppen az a jutalma, hogy velejárhat. Amit régi életünkből elhagytunk, az elenyészően csekély érték ahhoz képest, amit az új életben, a gyülekezetben kapunk emberi kapcsolatokban, élményekben, otthonban, testi-lelki javakban.    

         Te, akit megpróbált az élet gazdagsága és szegénysége, nagysága és alacsonysága, aki még mindig keresed a boldogságot, fogadd be Jézust a szívedbe és békét, életcélt találsz már itt az életben, jövőben pedig örök életet.