Nagy rejtvény gyüjtemény

2014.03.03 12:28

Rejtvények

BEVEZETÉS

A Biblia ismerete és a vele való foglalkozás önmagában még nem sok embernek jelent boldogságot. A Szentlélek segít ahhoz, hogy a Szentírás tanulmányozása valóban örömünkre szolgáljon. Ez azonban nem megy végbe automatikusan, a mi közreműködésünk nélkül. A Szentírás egész gazdagságával elénk tárul, de vajon teljesen elfogadjuk-e, szívünkbe zárjuk-e annak igaz-ságait?

Ez az összeállítás egy komoly bibliatanulmányozásra szeretne ösztönözni. A kérdések túlnyomórészt bibliai eseményekhez, személyekhez kötődnek. Szeretnénk ösztönözni gyülekezeteinket komolyabb bibliatanulmányozásra, olyan tanulásra, amit a Szentlélek áldása kísér.

A kérdéseket többféleképpen feltehetjük. Lehet szombat délutáni istentisztelet keretén belül kikérdezni egy rejtvénycsoportot, de előre fel is lehet adni egy héttel, hogy mindenki otthon próbálja megtalálni a helyes választ. Lehet írásban, de lehet szóban is válaszolni. Lényeges, hogy aki bibliai rejtvényeket szeretne feltenni, maga is jól ismerje az Írásokat. Gyermekek és ifjúság esetén kisebb jutalmakat is kioszthatunk. Egy-egy ifjúsági alkalomra összeválogatott rejtvénycsokor hangulatossá teheti az együttlétet.

Mindig ügyeljünk arra, hogy az összes kérdés és felelet feltevése, ill. megválaszolása Isten szavához méltó legyen. Ez nem pusztán időtöltés, vagy sport, hanem Jézus szavainak figyelembevétele:

 • “Kutassátok az Írásokat, mert azokban van a ti örök életetek, és ezek tesznek bizonyságot rólam.”

[1]


 

I.Hiányzó szavak

Ki tudnád egészíteni az alábbi közismert evangéliumi mondások hiányzó szavait?

 

 1.  “Ő szabadítja meg az Ő népét annak…”         bűneiből Mt.1,21.
 2.  “Az aratnivaló sok, de kevés a …”      munkás Mt.9,37.
 3. “Amit néktek mondom, mindenkinek mondom;… ”   vigyázzatok Mk.13,37.
 4.  “Menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden…”       teremtménynek Mk.16,15.
 5.  “Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem, hogy bűnösöket         
  hívjak…”              megtérésre Lk.5,32.
 6.  “Azért jött az embernek Fi, hogy megkeresse és megtartsa…”          ami elveszett Lk.19,10.
 7. “Mert ……szerette …….a világot, hogy az Ő ….Fiát …”      Jn.3,16.”
 8. “Neki növekednie kell, nekem pedig …”         alászállnom Jn.3,30.
 9.  “Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha…”           örökké Jn.8,51.
 10. “Az én Atyám házában sok…” lakóhely van Jn.14,2.
 11. Akkor szerettek engem, ha megtartjátok…”       parancsolataimat         Jn.14,15.
 12. Fejezd be a mondatot! “Mert hitben járunk …” nem látásban Kor.II.5,7
 13.  “Mert nem … és … ellen van nékünk tusakodásunk, hanem …”           Ef.6,12.

 

Ha a pontos igehelyet is tudjátok, az csodálatos!

 

A nyolc boldogság

Boldogok ……………………..mert övék a …………….. országa

Boldogok, akik …………… …mert ők …………………….

Boldogok a………………….…mert ők ……………… a földet.

Boldogok, akik …és … az … mert ők ………….

Boldogok az ………………… mert ők ……………………..nyernek.

Boldogok, akiknek ……………mert ők az ………. meglátják.

Boldogok a ………igyekezők, mert ők az ……………….. mondatnak.

Boldogok, akik …szenvednek az …mert övék a …………..

 

II.Kulcsbetű:

II.1A - Á

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek ezekkel a betűkkel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet is találsz!

 

1. Jézus 12 tanítványának egyike.   András

2. Az Újtestamentum egy könyve.  Ap.csel.

3. Egy ország           Arábia

4. Pásztor     Ámos

5. Hegy        Ararát

6. Jákób egyik fia.    Aser

7. Város.       Athén

8. Király.      Akháb

9. Próféta.    Abdiás

10. Nemesfém.           arany

 

B

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek ezzel a betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

1. Király       Belsazár

2. Állat         Bak bárány

3. Jákób egyik fia     Benjámin

4. Bálvány    Baál

5. Város        Bethlehem

6. Jézus 12 tanítványának egyike    Bertalan

7. Misszionárius       Barnabás

8. Tolvaj       Barabbás Jn.18,40.

9. Drágakő   Berillus

10. Gaz           Bogáncs, kóró

11. Ahonnan megismerhetjük Isten akaratát Biblia

D

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek ezzel a betűvel kezdődnek.

Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

Kérdések

1. Város        Damaszkusz

2. Prófétanő Debora

3. Izrael királya        Dávid

4. Istennő     Diana

5. Jákób fia   Dán

6. Pogány király       Dárius

7. Próféta     Dániel

8. Bibliai női név      Delila

9. Ötvös /kézműves/            Demeter

10. Pénzdarab Drachma

11. Sátán szolgái        Démonok

E, É.

 • Keress válaszokat a Bibliádból!

1. királynő    Eszter

2. nép           Edom

3. fa  eperfügefa

4. pap           Éli

5. falu           Emmaus

6. Bibliai könyv       Efézusi levél

7. próféta      Elizeus

8. folyó         Eufrátesz

9. Izrael egyik törzse           Efraim

10. női név      Erzsébet

11. Isten a 6. Napon teremtette         ember

12. Keresztelő János édesanyja         Erzsébet

G

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek ezzel a betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

1. Jákób egyik fia.    Gád

2. Palesztina országrésze.    Galilea

3. Város.       Gomora

4. Hegy.       Gilboa

5. Ország.     Görögország

6. Bibliai könyv.      Galáciai levél

7. Bíró.         Gedeon

8. Tó.            Genezáret

9. Szolga.     Géházi

10. Írástudó.   Gamáliel

11. Mondj három Ószövetségi férfinevet a Bibliából “G”  
kezdőbetűvel!          Gedeon, Góliáth, Gád

12. Isten angyala főangyal     Gábriel

H.

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek ezzel a betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

Asszonynév  Hulda

OT-i könyv   Habakuk

ÚT-i könyv   nincs

hangszer       hárfa

király            Heródes

hegy  Hermon

rovar hangya

élelem állat   hal

város Hebron

szolgálólány Hágár

 

Harcolnak vele        

Ábrahám felesége    Hágár

Dávid felesége        

Napszak      

Közlekedési eszköz

Állat

Élet ellentéte            halál

Igaz ellentéte           hamis

Lassan ellentéte       hirtelen

Ószövetségi személy          

Fa-fajta        

“A nap le ne menjen” vele   haragoddal

Hangszer      hárfa

Próféta        

Király          

Időszak       

Helység, város az Ószövetségben   Hamáth

Templom      Heródesi

Szíria királya           

Tírus királya

I

 • Keress válaszokat a Bibliádból!

Ő teremtette a világot          Isten

II.2J.

Dávid és       Jonatán

II.3L

Sátán másik neve     Lucifer

II.4M

Melyik 3 könyv kezdődik az Ótestamentumban M betűvel?        Mózes, Mikeás, Malakiás

II.5R

Mondj három Ószövetségi bibliai női nevet “R” kezdőbetűvel!    Rebeka, Rákhel, Ruth

II.6T

Nem hitte, hogy Jézus Krisztus feltámadt Tamás

III.Csináld meg!

III.1A teremtési napok sorrendje

Számozd be az eseményeket helyes sorrendbe!

 • A vizek szétválasztása
 • A Nap és csillagok teremtése
 • A nyugalomnap elrendelése
 • Ádám és Éva teremtése
 • A világosság és sötétség elválasztása
 • A növények megteremtése
 • Az állatok megteremtése

III.2A tízparancsolat parancsolatainak helyes sorrendjét alakítsd ki helyes számozással!

Ne ölj                     Ne legyen más istened

 

Isten nevét ne vedd…       Ne lopj                 

 

Ne kívánd                            Ne csinálj faragott képet…

 

Megemlékezzél a ….         Ne paráználkodj

 

Tiszteld szüleidet                Ne tégy hamis tanúságot

 

IV.Hármat keress

 • Nevezz meg a Bibliában három személyt, akire az alábbi szavak ráillenek!

1. fogoly       József, Sámson, Pál

2. királynő    Vásti, Eszter, Jézabel

3. katona      Kornélius Joáb, Naámán

4. pogány király       Nabukodonozor, Dárius,        Belsazár

5. álomlátó   Jákób, Dániel, József

6. próféta      Elizeus, Jeremiás, János

7. halász       Péter, András, Jakab

8. helytartó.  Pilátus, Félix, Festus

9. zsidó király          Saul, Dávid, Salamon

10. misszionárius        Pál, Silás, Barnabás

V.Háromszor találhatsz

 • Ki tudsz találni három ismertető jelre egy bibliai személyt?

Aki az elsőre kitalálja 3 + pontot kap, aki a 2. -ra nevezi meg, az 2+ pontot kap a megoldásra, aki csak a harmadik ismertetőjel után találja ki, még mindig kap 1+ pontot.

Helytelen válasz esetén - pont jár, ami az eredményből lesz levonva. Akinek végül a legtöbb pontja lesz, az volt a legeredményesebb.

V.1Ószövetség

1. a. Nevének jelentése lehelet ruach

b. Hivatása pásztor volt

c. Az ő testvére agyonverte   Ábel

 

2. a. Az ő fiát Matusélehnak hívták.

b. Élete kegyes jámbor, béketűrő volt.

c. Isten elragadta őt.   Énók

 

3. a. Őróla nevezik napjainkban a közel-kelet egyik népcsoportját.

b. Ehhez a népcsoporthoz tartozik Izráel is.

c. Apját Noénak hívták.         Sém

 

4. a. Megáldotta Ábrahámot.

b. A Magasságos Isten papja volt.

c. Ábrahám mindenből tizedet adott neki.    Melkisédek

 

5. a. Ábrahám volt a nagybátyja.

b. Háránban lakott.

c. Rebeka volt a nővére.         Lábán

 

6. a. Felesége ikreket hozott a világra.

b. Idős korában megvakult.

c. Egyik fia hazudott neki.     Izsák

 

7. a. Tőle származik a mondás: “Ne féljetek, mert Isten alattvalója vagyok”.

b. 11 testvére volt.

c. A fáraó helyettese volt.      József

 

8. a. Izráel népének első papja volt.

b. Izráel népének bálványimádásában bűnrészes volt.

c. Az ő tetvére volt Mózes.    Áron

 

9. a. Isten mindkét esetben jelt adott neki, hogy általa akarja megszabadítani Izraelt.

b. Lerombolta Baál oltárát.

c. 300 emberrel verte szét a midianiták táborát.                   Gedeon

 

10. a. Lapidethnek felesége volt.

b. Neki kellett egy férfit Isten parancsának végrehajtására buzdítani.

c. Izráel nő-bírája volt.                       Debóra

 

11. a. Két istentelen gyermeke volt  
b. Egy rettenetes hír hallatára leesett a székről és nyakát szegte.    
c. Az ő idejében szolgált Sámuel a templomban.      Éli

 

12. a. Az ő nevének jelentése: Isten meghallgatott.

b. Izráel bírája volt.

c. Ő kente fel Izráel népének első királyát.   Sámuel

 

13. a. A baráti szeretet megragadó példaképe.

b. Egyik fiát Mefibósetnek hívták.

c. Egyébként Saul fia volt.     Jonathán

 

14. a. Izrael gyermekének a szívét meglopta.

b. Felkelést szőtt az apja ellen.

c. Menekülés közben hajánál fogva fennakadt egy fára.      Absolon

 

15. a. Arábia királynője meglátogatta őt.

b. Az ő királysága idején építették meg az első templomot Jeruzsálemben.

c. Dávid fia volt.                    Salamon

 

16. a. Sidon királyának leánya volt.

b. Izráel egyik királya vette feleségül.

c. Letaszították palotája ablakából.   Jézabel

 

17.a. Az ő uralkodása idején ostromolta Szanhérib Jeruzsálemet.  
b. Nehéz betegségében, kérésére még 15 évet engedett Isten megélnie.    
c. Az apját Aháznak hívták    Ezékiás

 

18. a. Isten parancsára egy rosszhírű asszonyt kellett elvennie.

b. Mint Isten prófétája ítéletet hirdetett.

c. A Biblia egyik könyvét ő írta.        Hóseás

 

19. a. Próféta volt és Anatótból származott.

b. Két bibliai könyvet írt.

c. Egy ideig fogolyként tartották egy veremben.      Jerémiás

 

20. a. Márdokeusnak örökbefogadott lánya volt.

b. Ő szabadította meg a zsidókat kegyetlen ellenségüktől.

c. Ahasvérus király felesége volt.      Eszter

 

V.2Újszövetség

1. a. Júda hegyeinek egyik városában lakott.

b. Zakariás pap felesége volt.

c. Jézus anyjával, Máriával szoros kapcsolata volt.   Erzsébet

 

2. a. Fánuel lánya volt az Aser nemzetségéből.

b. A Biblia prófétanőnek nevezi.

c. Mint 84 éves özvegy, idős asszony, üdvözölhette Jézust.            Anna

 

3. a. Egy angyal háromszor jelent meg álmában.

b. Családjával idegen földre lépett, kellett menekülnie.

c. Később visszatért Galileába.          József

 

4. a. Megbánta egy ígéretét.

b. Az ő testvérének feleségét vette el.

c. Keresztelő Jánost lefejezte.            Heródes

 

5. a. Titokban volt Jézus tanítványa.

b. Tekintélyes zsidó-tanácstag volt.

c. Ő temette el Jézus Krisztust.         Nikodémus

 

6. a. Jézus lábaihoz borult.

b. A zsinagógában elöljáró volt.

c. Lányát Jézus feltámasztotta a halálból.     Jairus

 

7. a. Ügyes háziasszony volt.

b. Jézus gyakran betért a házába.

c. Testvérét Lázárnak hívták. Márta

 

8. a. “Kettős”-nek hívták.

b. Jézus tanítványa volt.

c. Jézus azt mondta neki: Boldogok, akik nem látnak és hisznek … Tamás

 

9.a. A két fivér közül, akiket Jézus mennydörgés fiainak   
nevezett, ő volt az idősebb.

b. Apját Zebedeusnak hívták.

c. Heródes fejeztette le.         Jakab

 

10. a. Egy embercsoport kincstárnoka volt.

b. Kapzsi volt.

c. Öngyilkos lett.        Júdás

 

11. a. Kajafás főpap szolgája volt.

b. Jelen volt egy állítólagos gonosztevő elfogásánál.

c. Valaki levágta a jobb fülét.            Málkus

 

12. a. Apósát Annásnak hívták.

b. Jézusnak ellensége volt.

c. Ő viselte a főpapi tisztséget, amikor Jézust megfeszítették.         Kajafás

 

13. a. Feleségével az első jeruzsálemi gyülekezet tagja volt.

b. Hazugság miatt halt meg.

c. Feleségét Safirának hívták.            Ananiás

 

14. a. István halála után prédikált Samáriában.

b. Az őskeresztény gyülekezet diakónusa volt.

c. Ő vezette a szerecsenországi komornyikat Jézushoz.       Fülöp

 

15. a. Alexandriában született.

b. Efézusban prédikált.

c. Akvilla és Priscilla oktatta őt Isten szavára.          Apollós

 

16. a. Világos délután egy látomása volt.

b. Katona volt.

c. Cézáreában lakott.  Kornélius

 

17. a. Üzlete volt egy görög városban.

b. Mint Európa első kereszténye merítkezett be.

c. Pált befogadta a házába.    Lídia

VI.Helyes, vagy nem?

 • Egyetlen Bibliai könyv sem kezdődik Z betűvel            nem
 • Ádám és Éva volt az első házaspár         igen
 • Káin és Ábel jó barátok voltak    nem
 • Mathusélah fiatalon halt meg      helytelen
 • Ábrahám apját Thárénak hívták   helyes
 • Ismáel anyja Hágár volt.  igen
 • Jób nem volt házas ember nős     helytelen
 • Rákhelnek nővére volt Lea          helyes
 • Potifár Jákób fia volt.      nem
 • Isten 12 csapást mért Egyiptomra.          nem
 • Józsué nem lépett az ígéret földjére.       helytelen
 • Káleb Újszövetségi alak.  nem
 • Orpa Naómival és Ruthtal Betlehembe ment.     nem
 • Saul Názáretben kérdezte meg a jövendőmondót.         nem
 • Dávid barátja Jonathán volt         igen
 • Méfibóset Jonathán fia volt-e, avagy nem?        igen
 • Dárius király örült, amikor Dániel az oroszlán-barlangban        
  sértetlen maradt.   helyes
 • Elizeus parancsára úszott a balta.            igen
 • Szűz Mária és Erzsébet testvérek voltak helytelen
 • Szűz Mária és Erzsébet unokatestvérek voltak   helyes
 • A sadduceusok a római keresztények egyik csoportját 
  alkották.    helytelen
 • Márk a 12 apostol egyike volt     helytelen
 • Jézus és Péter barátok voltak       helytelen
 • Júdás nagyon szerette Jézust       helytelen
 • Pilátus és Heródes Jézus halálakor lettek barátok           helyes
 • Pál apostol szerint a barátság feltétele a gazdagság        helytelen
 • Démás, Pál apostol, megbízható munkatársa volt.          helytelen
 • Priscilla és Druscilla testvérek voltak.     nem
 • Tábitha egy újszövetségi név       helyes
 • A bűntől megszállott ember tönkreteszi Ami igaz, azt húzd alá!          
  tüdejét, ceruzáját, idegeit, éjszakáját és nappalát, cipőjét, a      
  virágokat, az állatokat, tévézéssel a szemét és a lelkét. 

VII.Ki mondta, kinek?

VII.1Ótestamentum

 • Isten azt mondta, a kert egyetlen fájáról se egyél?                                   A kígyó Évának
 • Bizony, nem haltok meg. A kígyó Évának
 • Miért csüggesztetted le fejedet?  Isten Káinnak
 • Őrizője vagyok az én atyámfiának?        Kain Istennek
 • Átkozott Kánaán!            Noé Khámnak
 • Kitartol még a kegyességben?     Jóbné az ő férjének
 • Avagy nincsen-e előtted az egész föld? Ábrahám Lótnak
 • Térj meg asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt   Angyal Hágárnak
 • Nem veszítem el a tízért   Isten Ábrahámnak
 • Igyál uram!           Rebeka Eliézernek
 • Engem ne állítsatok meg. Nem időzök, mert az Úr       
  kegyelméből útnak indulhatok.   Eliézer Lábánnak és az ő        anyjának.
 • Előbb add nekem elsőszülöttségi jogodat.          Jákób Ézsaunak
 • Nézd, én halni járok. Minek nekem az elsőszülöttség?   Ézsau Jákóbnak
 • Te vagy az fiam Ézsau?   Izsák Jákóbnak
 • Jer közelebb és csókolj meg engem         Izsák Jákóbnak
 • A testvéreimet keresem    József egy embernek
 • Hálj velem!           Potifár felesége Józsefnek
 • Hogyan követhetnék el ilyen bűnt az Isten ellen?          József Potifárnénak
 • Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra fordította.          József az ő testvéreinek
 • Kicsodák ezek?    Ézsau Jákóbnak         
        Móz.I.33,5.
 • Jákób Józsefnek   Móz.I.48,8.
 • Küldj, akit akarsz Mózes az Úrnak        
 • Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek  Mózes a népnek
 • Az Úr hadakozni fog értetek, ti pedig legyetek csendben.        Mózes Izráel népének
 • Hogyan átkoznám meg azt, akit az Úr nem átkoz?        Bálám Báláknak
 • Én és az én házamnépe az Úrnak szolgálunk.     Józsué Izráel népének
 • Eledel jött ki az evőből, és édesség jött ki az erősből.    Sámson
 • Rajtad a filiszteusok!       Delila Sámsonnak
 • Szólj Uram, hallja a te szolgád!   Sámuel az Úrnak
 • Nézzétek, az engedelmesség jobb, mint az áldozat.       Sámuel Saulnak
 • Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi,    
  ami a szívben van.            Isten Sámuelnek
 • Eb vagyok én, hogy bottal jössz ellenem?          Góliát Dávidnak
 • Egyedül ellened vétkeztem, Uram!         Dávid az Úrnak
 • A felét sem mondták el nekem annak, amit látok.          Arábia királynője Salamon-    nak
 • Az én atyám korbáccsal vert meg           
  titeket, én skorpiókkal akarlak titeket megfenyíteni.      Roboám Izraelnek
 • Hangosabban kiáltsatok! Baál talán alszik …     Illés a Baál-papoknak
 • Kelj fel, egyél, igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik.         Illés Akhábnak
 • Meddig sántikáltok kétfelé?        Izráel népének Illés
 • Itt vagyok, küldj engem! Ésaiás az Úrnak
 • Ki az az Isten, aki titeket az én kezeim közül ki tud menteni?   Nabukodonozor        
        Sidrák, Misák és         Abednégónak

Újtestamentum

 • Ő szabadítja meg annak népét annak bűneiből.  Egy angyal Józsefnek
 • Éles tőr járja át lelkedet.  Simon Máriának
 • Tudakozódjatok és kutassatok szorgalmasan a kisgyermek után.            Heródes a bölcseknek
 • Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned.      Keresztelő János Heródesnek
 • Származhat-e valami jó Názáretből?       Nátánael Fülöpnek
 • Uram, nem törődsz azzal, hogy az én testvérem egyedül          
  hagyott a szolgálatban?    Márta Jézusnak
 • Hogyan születhetik az ember, hogyha vén?        Nikodémus Jézusnak
 • Kicsoda az Uram?            János Jézusnak
 • Vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.        Jézus az ő tanítványainak
 • Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?           Gazdag ifjú Jézus Krisztus    nak
 • Jó nekünk itt lenni, csináljunk három hajlékot…            Péter Jézus Krisztusnak
 • Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.       Mária Jézusnak
 • Tévelyegtek. Nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét. Jézus a sadduceusoknak
 • Ki a legnagyobb a mennyek országában?           A tanítványok Jézusnak
 • Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.            Júdás a főpapoknak és vé-     neknek
 • Mit cselekedjek Jézussal?            Pilátus a zsidóknak
 • Miért foglalta el Sátán szívedet, hogy megcsald a Szentlelket? Péter, Anániásnak
 • Érted amit olvasol?          Fülöp, a szerecsenországi       kincstárnoknak
 • Inkább Istennek engedünk, mint embereknek.   Péter a főpapoknak
 • Uram, ki vagy Te?            Saul, Jézusnak
 • Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?      Saul, Jézus Krisztusnak
 • Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?            A börtönőr Filippiben Pálnak
        és Silásnak
 • Ne legyetek felettébb bölcsek”    Pál
 • “az igaz ember hitből él …”         Pál, Habakuk
 • Majdnem ráveszel arra, hogy kereszténnyé legyek.        Agrippa Pálnak
 • Ki mondta: “Bolond vagy te Pál …        Fesztus mondta Pálnak

 

VIII.Ki tudja? A válasz szóban

Szóban adva meg a válasz.

VIII.1Melyik könyv mondja el a következő történetet?

VIII.11Ótestamentum

 • Bábel tornyának építése.  Mózes I.
 • Mózes nővére       Mirjám
 • Izrael népének átkelése a Vörös tengeren.          Mózes II.
 • Melyik hegynél jelent meg az Úr az égő csipkebokorban?                                                 Hóreb
 • Az érckígyó felemelése a pusztában.       Mózes IV.
 • Mózes halála.                                                                                                                              Mózes V.
 • Kihez kerül József Egyiptomba? Potifár,
 • A Bibliának melyik könyve beszél Sámson történetéről?           Bírák
 • Dávid győzelme Góliát felett.     Sámuel I.
 • Salamon királlyá kenése.  Királyok I.
 • Elizeus parancsára úszik a vas.    Királyok II.
 • Jeruzsálem falainak újjáépítése a babiloni fogság után.  Nehémiás
 • Az egyik nő által irt könyv neve a bibliában.      Eszter
 • A zsidók purim ünnepének alapítása.      Eszter
 • Belsazár vendégsége.       Dániel

Újtestamentum

 • A betlehemi gyermekgyilkosság. Máté evangéliuma
 • A naini ifjú feltámasztása.           Lukács evangéliuma
 • A kánai mennyegző.        János evangéliuma
 • A Szentlélek kitöltetése Pünkösdkor.     Csel. könyve
 • Jakab lefejezése.   Csel. könyve
 • János apostol száműzetése.          Jelenések könyve
 • A szerecsenországi komornyik megtérése.          Csel. könyve
 • Keresztelő János születése.          Lukács evangéliuma
 • Júdás halála.         Máté evangéliuma
 • Az irgalmas samaritánus példázata.         Lukács evangéliuma

VIII.2Kérdések

VIII.21Ószövetség

 • Melyik az a könyv, amely a legtöbb művészt ihletett minden korban?  A Biblia
 • Milyen nyelveken írták a Szentírást?       Héber, arám, görög
 • Az első időkben mire írták a Biblia könyveit?    Papiruszra és pergamenre
 • Hány nap alatt teremtette Isten a világot?          6
 • Melyik állat lett a kísértés jelképe?          A kígyó
 • Hol folytak “istentiszteletek” az Ó. SZ. idején? Oltároknál, szent sátorban,    templomban, zsinagógákban
 • Hány fia volt Noénak?     Három
 • Hogy hívták Noé három fiát?      Sém, Kám, Jáfet
 • Milyen katasztrófa volt a bűn legnagyobb méretű következménye?     Az özönvíz
 • Bárka fája gófer
 • A béke jelképe      galamb
 • Milyen madarakat bocsátott ki Noé a bárkából hírszerzőnek?   Holló, galamb
 • A képzőművészetben alkalmazott szimbólum amely a megbékélésre   
  és a békére utal, honnan ered?     Noé galambja az olajággal
 • Mi a megtartás jelképe özönvíz óta?       A bárka
 • Hogy hívták azt, aki Isten első főpapjaként van említve?          Melkisédek
 • Kit nevezünk a hívők Atyjának? Ábrahámot
 • Hogy hívták Hágár fiát?  Ismáel
 • Gonosz város        Gomora
 • Ki volt Jákób édesanyja? Rebeka
 • Hogy hívták Bethuel leányát?     Rebeka
 • Hány felesége volt Jákobnak?     Négy
 • Hány gyermeke volt Jákóbnak, akikről ír a Biblia?        Tizenhárom
 • Hogy nevezték Jákób legfiatalabb fiát?  Benjámin
 • Hogy hívták Jákób legidősebb fiát?        Ruben
 • Jákób fia   Gád
 • Kivel harcolt Jákób a Jabbok pataknál?  Istennel
 • Mit adott enni Jákób Ézsaunak?  lencsét
 • Kit adtak el testvérei Egyiptomba rabszolgának?           Józsefet
 • Melyik bibliai személy szerepel a csábítás jelképeként? Potifárné
 • Hány szűk esztendőt jövendölt József?  hét
 • Hogy nevezik görög eredetű névvel Izrael ősatyáit?      Pátriárkák
 • Álmában ezt látta a fáraó Hét kövér és hét sovány te-   henet, hét kövér és hét           sovány búzakalászt.
 • Hány könyve van Mózesnek?      5 + Zsolt.
 • Ki volt Cipóra?     Mózes felesége
 • Hány évig volt Mózes a Midianiták földjén?      40
 • Hány csapás volt Egyiptomban? 10
 • Hogy nevezték az ígéret földjét? Kánaán
 • A szent sátoron kívül még milyen nagyobb templomokat ismersz?       Salamoni,        Zorobábeli Heródesi,
 • Hány évig tartott a zsidók pusztai vándorlása?  40
 • Az áldás hegye     Garazim
 • Mikor ünneplik a zsidók az egyiptomi szabadulás emlékünnepét?        Húsvétkor
 • Miként büntette Isten a zsidó népet hűtlenségeiért? Három példa       

            40 éves vándorlással. 
            A babiloni fogsággal.
            A zsidó állam és templom      pusztulásával

 • Hogy hívták az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepét?   Páska
 • Itt táborozott Józsué       
 • Ki parancsolt a napnak és a holdnak, hogy álljon meg? Józsué Józs.10,23.26-27.
 • Hogy hívták azt a legyőzhetetlennek hitt mesebeli tengeri szörnyet,
 • amelynek elpusztításával Ésaiás Isten hatalmát,            
  a keresztény szimbolika pedig Jézus erejét ábrázolja?    Leviatán
 • Hogyan hívták a már letelepült zsidóság első kormányzóit?      Bírák
 • Az ószövetségi bírák elsősorban törvényeket hoztak?    Nem. Elsősorban katonai és   politikai vezetők voltak.
 • Debóra Izraelnek bírája, vagy királynője?           Izráel bírája volt
 • Hány bírája volt Izraelnek?          15
 • Ki volt az első bíró?         Otniél
 • Ki volt az utolsó bíró?      Sámuel
 • Melyik bíró mondott meggondolatlan esküje által leányára      
  halálos ítéletet?     Jefte
 • Búzát csépelt a pajtában  Gedeon
 • Melyik bíró aratott győzelmet seregének kicsiny töredékével?  Gedeon
 • Melyik bírónak volt harminc fia, akik harminc városon
  uralkodtak és harminc szamáron lovagoltak?      Jáír
 • Ki ölt meg többet halálával mint életében?         Sámson
 • Melyik bíró volt nyilvánvalóan a nők bálványa? Sámson
 • Kikkel harcolt Sámson?   filiszteusokkal
 • Hol született Dávid?        Betlehemben
 • Melyik bíró vert agyon 600 filiszteust egy ösztökével?  Samgár
 • Melyik bíró ölte meg tőrrel Moáb kövér királyát?          Ehud
 • Ki volt az egyetlen női bíró?        Debora
 • Nő létére lett hadvezér     Debóra
 • Ki volt Dávid király pogány származású ősanyja,         
  aki a ragaszkodás és a hűség jelképe lett?           Ruth
 • Hogy hívták Ruth férjét? Boáz
 • Ki volt az a próféta, akihez Isten már gyermekkorában szólt?   Sámuel
 • Ki volt az, aki elveszett szamarak keresésére indult és  
  király lett belőle?  Saul
 • Hol született Dávid király?          Betlehemben
 • Magas ember        Góliát
 • Filiszteus város     Gát
 • Két ember harcolt és egy egész nép győzött       Dávid és Góliát harca
 • Góliát filiszteus volt, vagy egyiptomi?    filiszteus
 • Ki küldött eleséget a bujdosó Dávidnak és katonáinak?            Abigail
 • Arab eredetű neve “nemes”, esztelen magatartása miatt           
  azonban felesége szellemes szójátékkal bolondnak nevezi. Ki az?         Nábál, Abigail férje
 • Hogy hívták azt a várost, amely Jeruzsálem előtt          
  Dávid királyi székvárosa volt?     Hebron
 • Ki volt, aki a legszebb bűnbánó és hálaadó zsoltárokat írta?     Dávid
 • Milyen testi hibája volt Méfibósetnek?   Sánta volt
 • Ki az a próféta, aki Dávid királyt megdorgálta bűnéért?           Nátán
 • Hány templom épült Jeruzsálemben, és kik építették azokat?    Három. Salamon, Zorobábel és Heródes
 • Melyik király adott nagy fellendülést az építészetnek?  Salamon
 • Hogyan nevezték a Salamon király halálát követő        
  szétszakadás után az ország két részét?  Izrael és Júda
 • Milyen állat táplálta Illést a Kerit pataknál?       Holló
 • Mikor jelent ezer csak egyet? Nem idő!  Krón.
 • Ezékiás király volt, vagy próféta?           király
 • Hogy hívták Akháb király szidoni származású feleségét?          Jézabel
 • Melyik próféta ölette meg Jézabel királyné pogány papjait?      Illés
 • Kit táplált Isten és milyen módon a Kerit pataknál?      Illés prófétát hollók által
 • Leprás lett Géházi
 • Melyik bibliai könyvben olvasunk Hámánról?    Eszterben
 • Melyik bibliai könyv központi témája a szenvedés?       Jób könyve
 • Hogyan szokták nevezni a leghosszabb zsoltárt 119. és miért?   Arany ABC, mert minden
        sorának kezdőbetűje a héber
        ABC soron következő betűje.
 • Hányadik zsoltár mondja gyönyörűségesnek az atyafiak          
  közötti egyetértést?          133. zsoltár
 • Melyik bibliai könyvből származik ez a mondás:           
  “Aki másnak vermet ás, maga esik bele”?           Példabeszédek könyve
 • Hova küldi a példabeszédek írója a restet?
 • Melyik az a bibliai könyv, melyet szerelmes vers          
  antológiák is gyakran idéznek?    Énekek Éneke
 • Hogy hívták az Ézsaiás látomásában szereplő mennyei lényeket?          Szeráfoknak
 • Melyik próféta jövendölt legszebben a Messiás 
  eljöveteléről és szenvedéséről?    Ésaiás
 • “Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre        
  megmarad.” Melyik próféta könyvéből való ez az idézet?         Ésaiás
 • Honnan származott Jerémiás?     
 • Melyik próféta írt levelet a fogságban lévő zsidókhoz? Jerémiás
 • Hogy hívták Jeremiás próféta íródeákját?           Báruk
 • Melyik próféta vigasztalta Babilonban a fogoly zsidókat?        Ezékiel
 • Ki volt az a férfi, akinek más kellett hogy megmondja amit     
  ő látott, s nem a másik?    Nabukodonozor
 • Kit vetettek Isten iránti hűségéért az oroszlánok vermében?     Dániel prófétát
 • Angyal      Gábriel
 • A fogság után ki fejezte be a templom építtetését?        Ezsdrás próféta
 • Ki volt az a két kortárs próféta, akik közül az egyik     
  Isten ítéletének, a másik Isten szeretetének hirdetésével hívta
  a népet megtérésre?          Ámos és Hóseás
 • Kit segített hozzá egy cethal ahhoz, hogy eleget tegyen           
  küldetésének?       Jónást
 • Mi volt Makhérus?           Heródes erődítménye, palo-   tája
 • Kinek az idejében pihentek az utak?       Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban,
 • Hogy hívják az Ézsaiás látomásában szereplő lényeket?            Szeráfoknak
 • Hogy hívják azt a legyőzhetetlennek hitt tengeri szörnyet,       
  amelyről Ézsaiás írt?        Leviathán
 • Ki nevezte magát Izrael anyjának?         
 • Volt-e patikárius Izraelben?        
 • Milyen színű volt Salamon menyasszonya örömében,   
  amikor meglátta Salamont?        
 • Milyen műszerrel fúrtak fogat Jerémiásnak?      
 • Melyik ótestamentumi író érte meg még életben,          
  könyvének második kiadását?     Jerémiás
 • Húr volt, soha nem pengették, és mégis szólt. Mi az?   
 • Melyik volt a legnedvesebb fal? Mennyi ideig épült? Mire szolgált?      
 • Mit írtak a föld legkeményebb tollával? 
 • Mikor választotta ketté a felfelé menő a lefelé menőt? 
 • Hova temettek el egyszerre öt királyt?   
 • Ki várt 40 napot a halálra?          
 • Kinek nincs keze és mégis tapsolni kell?
 • Miért teremtette Isten a cethalat?           
 • Mit üzen Isten a madaraknak?    
 • Melyik a büntetés városa?          
 • Kicsoda az, aki egyidőben ül és áll?       
 • Kicsoda töri el a keresztfákat és miért?  
 • Melyik kő hallotta az Úr beszédét?        
 • Kicsoda szoríthatja markába a saját lelkét?        
 • Melyik a szárnysuhogás országa?           
 • Ki volt kénytelen hosszú ideig tiszta eledelt fogyasztani,         
  habár nem szerette?         
 • Hány gyermeke volt Jákóbnak, akikről a Szentírásban  
  olvashatunk?       
 • Mit használ fel az Úr szeg gyanánt?       
 • Melyik a legcsípősebb kapu?      
 • Mi az eleven gyorsíró toll?          

Újszövetség

 • Mi a görög Krisztus név héber megfelelője?       Messiás
 • Melyik a Biblia által említett legkisebb tenger?  Galileai tenger
 • Hogy hívták más néven a Tiberiás tavat?            Galileai tó vagy tenger
 • Tartomány            Galilea
 • Hogy hívták az evangélistákat?   Máté, Márk, Lukács, János
 • Melyik római császár uralkodása alatt született Jézus Krisztus?  Augustus
 • Ki volt a római helytartó Szíriában Jézus születése idején?        Cziréneus
 • Melyik növény illatos gyantájából készült balzsamot vittek     
  a keleti bölcsek drága ajándékul Jézusnak?        mirha
 • Ki rendelte el a betlehemi gyermekgyilkosságot?           Nagy Heródes
 • Hová menekültek a gyermek Jézussal Heródes elől?      Egyiptomba
 • Hol prédikált Keresztelő János?  A Jordán partjánál
 • Mit evett keresztelő János a pusztában? Mézet és sáskát
 • Ki hirdette: Utánam jő, aki előttem volt?           Keresztelő János
 • Ki táncolt Heródes előtt? Heródiás lánya
 • Melyik égtáj felé fekszik Jeruzsálem a Genezáret tótól?            Dny.
 • Hogy hívták azt a galileai városkát, ahol Jézus Krisztus           
  az első csodáját tette?      Kána
 • Kik voltak Jézus legkedvesebb tanítványai?       Jakab, Péter, János
 • Elűzték Jézust     
 • Milyen kenyeret adtak Jézus tanítványai a sokaságnak?            Árpakenyeret
 • Jézusnak melyik tanítványa talált egy hal szájában pénzdarabot?           Péter
 • Hogy hívták Jerikóban a vak koldust, akit Jézus meggyógyított?            Bartimeus
 • Hol és ki járt úgy, hogy nem hagyott nyomot?   Péter a tengeren
 • Ki volt az, akit a halál nem győzött le, és mégis meghalt?         Jézus Krisztus
 • Mikor beszélgettek a sziklák egymással?            Péter és Krisztus beszélgeté-  sei alkalmával.
 • Milyen alkalommal és hová szállt fel Péter?      
 • Hogy lehet a legkényelmesebben és mégis a legnehezebben     
  átültetni az eperfát?        
 • Kinek mondta Jézus Krisztus: “Aki abból a vízből iszik,                                                          
  amelyet én adok neki, soha meg nem szomjazik”?                                                                     Samáriai asszonynak
 • Ki kérdezte meg Jézus Krisztustól, hogy “Mit  
  cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?”    A gazdag ifjú
 • Kinek a házában kente meg Mária Magdaléna  
  Jézus Krisztus lábait?       A poklos Simon házában
 • Melyik az a város, amelyben egy pogány százados       
  építtetett a zsidóknak zsinagógát?          Kapernaum
 • Mikor találkozott a múlt, a jelen és a jövő?         A megdicsőülés hegyén
 • Hogy hívták Zebedeus két fiát?  Jakabnak és Jánosnak
 • Kinek mondta Jézus Krisztus ezeket a szavakat?                                                                     
  “Én vagyok a feltámadás és az élet”?                                                                                        Mártának
 • Hol lakott Mária, Márta és Lázár?           Bethániában
 • Hányszor tudjuk a pontos órát megemlíteni Jézussal kapcsolatban?

Az első tanítványok látogatása         10 órakor Jn.1,40.

Jákób kútjánál leült pihenni   6 órakor Jn.4,6.

A királyi ember fiát    7 órakor gyógyította meg.      Jn.4,52.

Elfogatásakor             1 óra múlva Lk.22,59.

Kihallgatása   6 órakor Pilátus előtt Jn.19,14.

Megfeszítése 3 órakor Mk.15,25.

Halálakor        6-9 óráig sötétség volt. Mk.15,33.

 • Mikor és hol ünnepelték a gyermekek hangos                                                                           
  hozsannázással Jézust?                                                                                                               Virágvasárnap Jeruzsálemben
 • Hol fogták el Jézust?       A Gecsemáné kertben
 • Melyik főpap vezette a kihallgatást, amely során          
  Jézus Krisztust elítélték?  Kajafás
 • Ki volt az a római helytartó, aki elítélte az ártatlan Jézust?        Pilátus
 • Kitől ered ez a mondás: “Mosom kezeimet”       Pilátus
 • Ki segített Jézus Krisztusnak vinni a keresztjét?            Cirenei Simon
 • Kinek a sírboltjába temették el Jézust?   Arimetiai József
 • Feltámadása után hány embernek jelent meg Jézus Krisztus?    Több mint 500-nak
 • Ki írta az apostolok cselekedetéről szóló könyvet?        Lukács
 • Hány apostol volt jelen Jézus Krisztus mennybemenetelekor?  11
 • Hogy hívták az első keresztény vértanút?           István
 • Mi által halt meg István? Megkövezték
 • Farizeus    Gamáliel
 • Hogy hívták Pál apostol egykori tanító mesterét?          Gamáliel
 • Hol lépett először Európa földjére Pál apostol? Troásban
 • Melyik császár tiltotta ki a zsidókat Rómából az apostoli         
  korban?                 Claudius
 • Hányan keresztelkedtek meg Péter pünkösdi prédikációjának
  hatására?               mintegy 3.000-en
 • Kik ellen küzd Pál apostol a Galatákhoz írt levelében?  Zsidó tévtanítók
 • Hogy hívták azt a kisázsiai várost, ahol Krisztus követőit        
  először nevezték keresztyéneknek?         Antiokia
 • Ki írt 13 bibliai könyvet? Pál
 • Mi volt a neve az efézusi istennőnek?     Diána
 • Tiszttartó              Gedalja
 • Hol akart Pál apostol megújulni? Jeruzsálemben Róm.15,32.
 • Pál munkatársa     Timótheus
 • Két fejnek, két más feje van. Egy fejnek, három más feje van: mi ez?   Kor.
 • Milyen eszközhöz hasonlítja a Zsidókhoz írt levél az Istenbe   
  vetett reménységet?         Horgony
 • Jézus Krisztus apostolai közül kit fogadtak úgy, mint Istennek           
  angyalát?  Pált
 • Mi az Areopagus?            Athén főtere. Itt voltak a                   közhivatalok is.
 • Kinek a temploma állt Efézusban?          Diana temploma A Föld ter-  mékenységének istennője       volt.
 • Melyik volt Pál apostol kedvenc gyülekezete?   Filippi
 • Melyik apostol vezette az efézusi gyülekezetet késő öregségéig?            János
 • Melyik szigeten látta János apostol a mennyei látomásokat?     Páthmosz
 • Hogy hívják ismert görög szóval a Jelenések könyvét?  Apokalipszis
 • Melyik római császár volt az első században a legkegyetlenebb           
  keresztényüldöző?           Diokleciánus
 • Kikről tudjuk, hogy a Földön éltek, s mennybe mentek?           Énók, Mózes, Illés, Jézus                   Krisztus

IX.Mi történt előbb?

IX.1Ótestamentum

1. Káin testvérgyilkossága, vagy a vízözön? Kain testvérgyilkossága

2. Jónás ninivei prédikációja, vagy Ruth házassága?            Ruth házassága

3. Az egyiptomi csapások, vagy Bábel tornyának építése?  Bábel építése

4. Kánaán meghódítása, vagy Nabukodonozor uralkodása?            Kánaán meghódítása

5. Izrael kivonulása Egyiptomból, vagy Jerikó falainak leomlása?   Kivonulás Egyiptomból

6. Jákób születése, vagy Noé halála? Noé halála

7. Sámuel halála, vagy Saul elvetése?           Saul elvetése

8. Sámson tettei, vagy Józsué halála?            Józsué halála

9. Eszter királynévá emelése, vagy Dávid népszámlálása?   Dávid népszámlálása

10. Illés, vagy Énokh elragadtatása?   Énokh elragadtatása

IX.2Újtestamentum

1. Barabás szabadon bocsátása, vagy Barnabás fellépése? Barabás szabadon bocsátása

2. Pál megtérése, vagy Lázár feltámasztása?          Lázár feltámasztása

3. Keresztelő János születése, vagy Jézus születése?          Keresztelő János születése

4. Az utolsó vacsora, vagy Júdás árulása?  Az utolsó vacsora

5. Jézus hegyibeszéde, vagy a templom megtisztítása?      Jézus hegyibeszéde

6. Pál prédikációja az Athéni Areopáguszon, vagy Jakab kivégzése? Jakab kivégzése

7. Jézus keresztsége a Jordánban, vagy az 5000 ember     
megvendégelése?     Jézus bemerítése

8. Keresztelő János lefejezése, vagy Jézus elfogatása?      Keresztelő János lefejezése

9. Mátyás apostollá választása, vagy a Szentlélek kitöltése          
pünkösdkor? Mátyás apostollá választása

10. Péter tagadása, vagy a kánai mennyegző?          Kánai mennyegző

X.Hová tartoznak?

 • Két földrajzi meghatározás közül melyik tartozik a megnevezett bibliai személyekhez?

 

1. Lázár           Bethánia         vagy    Kapernaum

2. Péter           Béthel vagy    Betsaida

3. Sém Kármel            vagy    Ararát

4. Eutikus       Troás   vagy    Korinthus

5. Józsué         Jerikó  vagy    Jeruzsálem

6. Boáz           Betlehem        vagy    Sikem

7. Pál   Ninive vagy    Damaszkusz

8. Éli   Siló      vagy    Jeruzsálem

9. Nabukodonozor         Bábel   vagy    Tírus

10. Mózes       Garizim           vagy    Mória

 

Válaszok:

Bethánia         Betsaida

Ararát  Troás

Jerikó  Betlehem

Damaszkusz    Siló

Bábel   Garazim

XI.Mi történt itt?

Nevezd meg azokat az eseményeket, amelyek a Biblia tudósítása szerint a következő helyeken játszódtak le.

1. Bábel        A beszéd összezavarodása

2. Bethánia   Jézus felkenetése

3. Damaszkuszi út    Pál megtérése

4. Jordán       Jézus bemerítése

5. Nain          Egy ifjú feltámasztása

6. Siloám tava          Egy vakot Jézus meggyógyít

7. Betlehem mezeje  Boáz megismeri feleségét

8. Ararát       A bárka kikötése

9. Mória        Izsák feláldozása

10. A filippii börtön   A börtönőr megtérése

XII.Előtte és utána

XII.1Melyik bibliai könyv következik közvetlenül a következő Ótestamentumi könyvek előtt és után?

 

1. Énekek éneke       Prédikátor, Ézsaiás

2. Bírák         Józsué, Ruth

3. Aggeus     Sofóniás, Zakariás

4. Nehémiás  Ezsdrás, Eszter

5. Hóseás      Dániel, Joel

6. Jeremiás    Ésaiás, Jeremiás siralmai

7. Jónás         Abdiás, Mikeás

8. Ezékiel      Jeremiás siralmai, Dániel

9. Malakiás   Zakariás, Máté

10. Náhum      Mikeás, Habakuk

 


 

XII.2Melyik bibliai könyv következik közvetlenül a következő Újszövetségi könyvek előtt és után?

1. Róma        Ap.Csel. Korinthus. I.

2. Timótheus Thesszalonika, Titus

3. Korinthusi levelek            Róma, Galácia

4. Péter levelei          Jakab, János I. levele

5. Galáciai levél        Korinthus II. Efézus

6. Máté         Malakiás, Márk

7. Thessalonika         Kolossé, Timótheus I.

8. János levelei         Péter, Júdás

9. Lukács      Márk, János evang.

10. Kolossé levél        Filippi, Thessalonika

 

XIII.Ki tartozik hozzá?

1. Hirámhoz -           Salamon vagy Jákób

2. Loishoz     Eunika Klóé

3. Élihez       Sém     Sámuel

4. Abnerhez  Saul     Hámán

5. Lábánhoz  Ruth    Rákhel

6. Rhodéhoz Pál       Péter

7. Potifár      Félix    Fáraó

8. Keturah    Ábrahám         Noé

9. Izsakhár    Jákób   Saul

10. Bálám       Nehémiás        Bálák

 

Válaszok:

Salamon          Eunika

Sámuel            Saul

Rákhel Péter

Fáraó   Ábrahám

Jákób   Bálák

 

XIV.Hogy hívták a testvéreiket?

1. Efraim         Manassé

2. Ézsau          Jákób

3. Péter           András

4. Jakab           János

5. Káin            Ábel, Séth

6. Márta          Lázár, Mária

7. Ábrahám     Nákhor, Hárán

8. Jáfet            Sém, Khám

9. Heródes Antipás    Fülöp

10. Áron         Mózes, Mirjám

XV.Hol van megírva? A válasz Igékkel!

Igehelyekkel a válasz

XV.1Ószövetség

 • Biztosan tudod, ki volt a világon a legfiatalabb asszony?          Móz.I.2,22 Éva
 • Kit operáltak a világon először?                                               Móz.I.2,22. Ádámot
 • Hol olvashatunk beszélő állatokról?        Móz.I.3,1-5. Kígyó    Móz.IV.22,28. Bálám            szamara            
 • Gondolkoztál-e már azon, miből készült az első ruha?   Móz.I.3,7 Fügefalevélből
 • Ki viselt először kardot?                                                           Móz.I.3,24 Az angyal a           paradicsomban
 • Melyik a Biblia által említett első város? Móz.I.4,17.
 • Ki volt az első ember, aki meg tudta hajlítani a kemény vasat?   Móz.I.4,22 Tubálkain
 • Ki a legidősebb próféta, akiről tudunk? Móz.I.5,23. Énók Júd.14.
 • Ki volt az, aki készítményét szurokkal kente be?           Móz.I.6,14 Noé
 • Szinte hihetetlen, de valahol együtt lakott békességben           
  két héja és 14 galamb, vajon hol?            Móz.I.7,2-3 Noé bárkájában
 • Ki az a néhány férfi és asszony, akik égőáldozati ünnepet       
  ülnek?       Móz.I.8,18-20
 • A Bibliában két ismert toronyról olvashatunk. Melyek azok?    Móz.I.11,1-9. Lk.13,4.
 • Melyik városnál használták a társas építkezés módszerét?         Móz.I.11,4.
 • Az özönvíz utáni időszakból kikről tudunk, akik az Igaz Isten            
  ismerői és szolgái voltak, de nem voltak sem zsidók sem pogányok?

            Móz.I.14,18. Melkisédek       Móz.I.20,7. Ábrahám
            Móz.II.18,1. Jethró

            Móz.IV.22,5. Bálám Jób.1,1. Jób    
            Jób.2,11. Jób barátai: a           témáni Elifáz, a sukhi Bildád            és a naamai Czófár

 • Az angyalok kétszer is megragadták a kezét - mert       
  nehezen fogta fel Isten hívását-, így mentették meg az életét.  
  Ki volt az a férfi? Móz.I.19,10-16 Lót
 • Ki volt az a két asszony, akik férjüket elhagyták utána
  azok ítéletes tűz áldozatai lettek?           Móz.I.19,16
 • Ki volt az a kegyes ember, aki menekülés közben         
  elvesztette feleségét?       Móz.I.19,26 Lót
 • Egy aggódó anya ide-oda futkos, fia keservesen sír.               Móz.I.21,16. Hágár
 • Hogy hívták azt az anyát, aki részvétből elhagyta gyermekét?    Móz.I.21,16.
 • Hol olvasunk először, és hol utoljára a Bibliában síró emberről?            Móz.I.21,16. Jn.20,11.
 • Hol hasogatja nehéz szívvel a fát egy öreg ember?        Móz.I.22,
 • Reumáról hol olvasunk a Bibliában?       Móz.I.22,24.
 • Ki dicsekedett, hogy van szalmájuk és abrakjuk is?       Móz.I.24,25 Rebeka
 • Ki az az asszony, aki a Bibliában kétszer fordul elő, egyszer    
  amikor fiatal volt név nélkül, majd 100 évvel később nevén     
  nevezve?   Móz.I.24,59. 35,8. Debóra
 • Kikről mondja a Biblia, hogy meghaltak, betelve az élettel?   Móz.I.25,8. 35,29. Ábrahám,   Izsák, Jób Jób.42,17.
 • Melyik kegyes ember látta álmában Isten angyalait létrán        
  fel s alá járni?       Móz.I.28,10-13 Jákób
 • Kik szolgáltak az apósaiknál?      Móz.I.30,29. Jákób és Mózes            Móz.II.3,1,
 • Ki volt az, aki jól meggondolva dolgát, húsz év után is            
  hazavitte botját?   Móz.I.32,11 Jákób
 • Hogy hívták azt a helyet, ahol Jákób az angyallal viaskodott?  Móz.I.32,31 Penúél
 • Kiről mondja az írás, hogy szép arcú volt?         Móz.I.39,6.
 • Ki volt az a szegény nyomorult egyiptomi, aki süteményt        
  hordott és halálbüntetést kapott?            Móz.I.40,16-19 Az egyiptomi           fősütőmester  
 • Mi a neve a legidősebb városnak?           Móz.I.40,23.
 • Ki az a névtelen férfi, aki csak egy különleges esemény           
  hatására emlékezett meg hálátlanságáról?           Móz.I.40,23.
 • Kiknek a földjét nem vette meg József? Móz.I.47,22. A papokét
 • Jákób a 12 fia közül melyikre mondta, hogy termékeny fa?      Móz.I.49,22-26.
 • Hogy hívták azt az anyát, aki elhagyta gyermekét azért hogy  
  megmentse?          Móz.II.2,3.
 • Hány sógornője volt Mózesnek?             Móz.II.2,16. Hat, mivel         Mózes feleségén         Cippórán         kívül, még hat     lánya volt        Jetrónak.
 • Az egyik szurokfekete, a másik hófehér, két sógornő,            
  kikről van szó?                                                                          Móz.II.2,21.     Móz.IV.12,1,10. Cippóra és                                                                                                   Mirjám,
 • Hol ijedt meg és hogy hívták azt a lányt, aki azután     
  boldog lett?          Móz.II.2,5. 15,20 A Nílus     partján, Mirjám
 • Mi volt az, ami égett és mégsem égett el?           Móz.II.3,2-4.
 • Tudod-e kinek volt hol fehér, hol testszínű a keze?       Móz.II.4,6-7 Mózesnek         Egyiptomban
 • Kik festettek vérrel ajtajukra jelet, pedig egy nagy utazás      
  előtt álltak?                                                                               Móz.II.12,22 Izrael fiai            Egyiptomból való                                                                                                   kivonuláskor
 • Hol találjuk a Bibliában az első énekeket?          Móz.II.15,1. Mózes éneke:    Móz.II.15,20- Miriám éneke:
 • Ki volt az a próféta, aki egy nem zsidó paptól tanácsot            
  fogadott el?          Móz.II.18,17-23.
 • Hol van megírva: “Hat napon át munkálkodjál …”        Móz.II.20,9.
 • A Szentírásban melyik a legrövidebb vers?        Móz.II.20,13.
 • Tudod-e, melyik volt a pusztában a legszentebb sátor?  Móz.II.25,8-22 A szent sátor
 • Kinek szólt Isten, hogy csináltasson rézmedencét?       
  Miből készítették és mire használták?     Móz.II.30,17-19.        Móz.II.38,8.
 • A "Hóreb" városnak, vagy hegynek a neve?       Móz.II.33,6.
 • Kik, és milyen madarat gyűjtöttek össze, hogy azután  
  kiterítsék azokat a tábor körül?    Móz.IV.11,32 A nép a           pusztában, fürjeket
 • Hol kéri Isten hogy az új kenyér első lepényét neki adják,       
  mint hálaáldozatot?          Móz.IV.15-20 Az áldozati     rendelkezésekben
 • Milyen emlékeztető jel volt az Izrael fiainak ruháin, és
  mire való volt?      Móz.IV.15,38-40.
 • Kik szálltak elevenen a pokolra?             Móz.IV.16,30-33.
 • Milyen virágzó ág hozott gyümölcsöt, bár azt   
  nem is keresték rajta?       Móz.IV.17,8.
 • Kinek a vesszeje hajtott ki, virágzott és érlelt mandulát?           Móz.IV.17,8.
 • Milyen fából volt Áron nevezetes vesszője?       Móz.IV.17,8.
 • Kinek került életébe, hogy nem beszélt a kővel?            Móz.IV.20,8.
 • Básán király miről volt nevezetes?          Móz.V.3,11 Az ágyáról.
 • Hol hangzik az Igében a felszólítás: öld meg a testvéred,         
  anyád, fiad vagy lányod?            Móz.V.13,6-9.
 • Istennek melyik hadbavonulásra vonatkozó parancsát  
  tartják be még ma is?       Móz.V.21,10-13.
 • Melyik bibliai személyen teljesedett be Mt.10,41. verse?          Józs.2,14. 6,22-25.
 • Mely város falai lettek véráztatva elfoglalva és véráztatva       
  felépítve?  Józs.6,21. Kir.I.16,34.
 • Kinek a szavára állt meg a Hold és a Nap?         Józs.10,12-13.
 • Mikor és hogyan történt az izraeliták történetében, hogy         
  félreértésből majdnem vallási és polgári háború lett?     Józs.22,
 • Hol sírt Izrael népe egy angyal szava nyomán?  Bír.2,1.4.
 • Hol ír “sutáról” a Biblia?  Bír.3,15. 20,16.
 • Melyik törvényszék volt a pálmafa alatt?           Bír.4,4-5.
 • Ki ölte meg Siserát, és miért?      Bír.4,3. Bír.4,17-24. Jáhel      ölte meg mivel 20 esztendeig       zsarnokosodott Izrael fiai      felett.
 • Ki ölt meg fényes nappal egy kapitányt egy sátorcövekkel?      Bir.4,21 Jáél ölte meg Siserát
 • Ki volt az a két férfi, akiket asszony ölt meg?    Bír.4,18.21. Sisera     
        Bír.9,53. Abimélek
 • Melyik háborúban volt a katonák három darabból álló  
  felszerelésének egyike a hangszer?          Bír.7,16.
 • Melyik kegyes ember fenyítette meg a város véneit      
  tövissel és tüskével?         Bir.8,16 Gedeon
 • Mikor végzett fegyelmezési feladatot a puszták tövise
  és csalánja?           Bír.8,16.
 • Kik voltak azok a szüzek, akik sírtak, pedig nem halottat        
  gyászoltak?           Bir.11,38 Jefte lányának        társnői
 • Izráel fiai közül melyik nemzetség vett feleséget a táncoló      
  leányok közül?     Bír.21,20-23. Benjámin
 • Hol beszélgetett buzgón három kedves özvegyasszony?         Ruth.1, Naomi, Orpa, Ruth,
 • Hol ült Éli pontosan, amikor Anna imádkozott?            Sám.I.1,9. Silóban
 • Kik panaszkodtak és imádkoztak egyszerre?      Sám.I.1,10. Jer.sir.3,1-21.
 • Ki ment be úgy a szentélybe, hogy egy palack bor volt a kezében?        Sámuel.I.1,24.
 • Ki ette meg az édes étkét s ezért majdnem az életével fizetett?    Sám.I.1,44 Jonatán
 • Anna ‘“Felmagasztaltatott az én … az Úrban”  
  Mit jelent ez a mondat?   Sám.I.2,1. szarvam
 • Mit jelent az, hogy Sámuel nem engedett az Igéből      
  semmit a földre hullani?   Sám.I.3,4.6.8.10. 19. Istennek minden utasítására   odafigyelt.
 • A két háborúban hány ember halt meg a filiszteusok    
  keze által? 4.fejezetben    Sám.I.4,2.10. 34 000
 • Megjött az unoka! Vajon jó hírt hoz? Mert nagyapja azt          
  hallván, azonnal meghalt. Ki ez a nagyapa?        Sám.I.4,18-22 Éli főpap
 • Ki volt Ikábód és mit jelent ez a név?     Sám.I.4,21.
 • Melyik filiszteus városokba került Isten ládája? Sám.I.5,1. Asdódba
 • Hogy hívták az asdódiak istenét?           Sám.I.5,2. Dágon
 • Melyik holt bálvány volt az, amely emberi segítség nélkül       
  megmozdult?        Sám.I.5,3.
 • Mivel foglalkoztak a Béth-Semesbeliek, amikor a         
  filiszteusok visszaküldték a frigyládát?  Sám.I.6,13. Búzaaratással
 • Melyik volt az öt filiszteus városállam?  Sám.I.6,17.
 • Hogyan nevezte el Sámuel azt a követ, amit Mispa      
  és Sén között állított fel? Sám.I.7,12.
 • Hol húztak tehenek szekeret, holott senki sem hajtotta őket?    Sám.I.6,12 A Bétsemesi úton            az Úr ládájával
 • Két tehén elindult, senki sem hajtotta őket, mégis pontosan    
  célba érkeztek. Hova mentek és mit vittek?        Sám.I.6,7-15.
 • Hogy hívták Sámuel fiait?           Sám.I.8,2.
 • Két férfi származott egyazon törzsből, mindkettő neve            
  ugyanaz volt. Kikről van szó?     Sám.I.9, Saul király és akiből            Pál lett Fil.3,5
 • Kik igazították útba Sault, mielőtt Sámuellel találkozott          
  és mit csináltak ezek a személyek?          Sám.I.9,11.
 • Ki kereste apja szamarait és végül király lett belőle?      Sám.I.10,1 Saul
 • Hová bújt Saul a királyválasztáskor?       Sám.I.10,22.
 • Hol történt Saul király első győzelme?    Sám.I.11,1.
 • Hol történt a királlyá koronázás? Sám.I.11,15.
 • Mit mondott el Sámuel saját szolgálatáról, mielőtt        
  visszavonult?        Sám.I.12,3-5.
 • Miért volt bűn, hogy Saul végezte el az égőáldozatot?  Sám.I.13,13-14.
 • Mit evett Jonathán az erdőben?   Sám.I.14,29.
 • Hány embert ölt meg Jonathán egy hold földön és       
  egy fél barázda hosszán?             Sám.I.14,14.
 • Hogy hívták azt a királyfit, aki meg tudta mászni a      
  meredek sziklaszirtet?      Sám.I.14,13 Jonathán
 • Ki tett 3 esküt egy napon, és abból egyet sem tartott meg?       Sám.I.14,24.39.44.
 • Mit tettek az amálekiták Izrael ellen, amikor azok        
  Egyiptomból Kánaán felé haladtak?       Sám.I.15,2.
 • Hogy hívták az amálekiták királyát?       Sám.I.15,2.3.
 • Mi jellemezte Dávidot, milyen volt?       Sám.I.16,12.17.18.
 • Hol táboroztak az Izraeliták, amikor Góliáth szidalmazta Istent? Sám.I.17,2.
 • 8. Ki volt az, akire királyi ruhát adta, de levetette azt, mert     
  kényelmetlennek találta, s inkább a magáét hordta?       Sám.I.17,39 Dávid
 • Hány filiszteus előbőrével jegyezte el feleségét Dávid? Sám.I.18,25.27.
 • Mikál hogyan mentette meg Dávidot?    Sám.I.19,12-13.
 • Hol, prófétáltak Saul küldöttei és végül Saul is?            Sám.I.19,19-24.
 • Mikor kellett Dávidnak menekülnie, ha Saul mit csinál?           Sám.I.20,7.
 • Jonatán mit mondott a kisfiúnak, amikor a nyilait ellőtte?         Sám.I.20,37.
 • Melyik istentelen apa nevezte egykor fiát engedetlen fajzatnak? Sám.I.20,30 Saul
 • Ki gyakorolta a céllövészetet egy mezőn?          Sám.I.20,36-38 Jonatán
 • Amikor Dávid Akhimélek papnál volt Saul melyik       
  szolgája volt ott?  Sám.I.21,7.
 • Mibe volt csomagolva Góliáth kardja?    Sám.I.21,9.
 • Hány papot ölt meg az edomita Doég?   Sám.I.22,18.
 • Ki menekült meg a papok közül?            Sám.I.22,20.
 • Melyik várost foglalta el Dávid a filiszteusoktól?          Sám.I.23,4.
 • Hogy hívták azt a hegyet, ahol Saul majdnem elfogta Dávidot?  Sám.I.23,28.
 • Hány válogatott vitézzel indult Dávid ellen Saul?         Sám.I.24,3.
 • Dávid miért nem ölte meg Sault?            Sám.I.24,7.
 • Amikor Nábál ellen mentek, hány ember maradt a poggyásznál?           Sám.I.25,13.
 • Mikál kinek a felesége lett Dávid után?  Sám.I.25,44.
 • Kivel ment le Dávid Saul táborába?        Sám.I.26,7.
 • Hogy hívták Ábner atyját?          Sám.I.26,14.
 • Ki lopta meg egykor az apósát, aki gyakran      
  dühöngött, de most az egyszer megdicsérte őt?             Sám.I.26,16-25 Dávid
 • Mi volt annak a városnak a neve, amit Ákhis ajándékozott      
  Dávidnak?            Sám.I.27,6.
 • Mit mondott Dávid Ákhisnak, hova tört be?      Sám.I.27,10.
 • A halottidéző asszonynál mit evett Saul?           Sám.I.28,24.
 • Melyik próféta prófétált halála után is? Valóban?!!       Sám.I.28,15-20.
 • Hogy hívták a filiszteusok királyát, amikor Dávid hosszabb    
  ideig ott tartózkodott?     Sám.I.29,2.
 • Ki mutatta meg Dávidnak az ellenséghez vezető utat?  Sám.I.30,13.15.
 • A filiszteusok és az izraeliták között ütközet támadt.   
  Az izraeliták vereséget szenvedtek. Hol történt ez?       Sám.I.31,1.
 • Hogy hívták Saul három fiát, akik elestek ebben a harcban?     Sám.I.31,2.
 • Mit tett Dávid a hírhozóval, aki Saul halálának hírét hozta?     
  Miért?       Sám.II.1,14.15.
 • Mit gondolsz, miért sírt annyira Dávid Saul halálakor?  (Sám.II.1,17-27.)
 • Hogyan oszlott meg egy időre a királyság Saul halála   
  után? Hogy hívták Saul uralkodó fiát?   Sám.II.2,9-10.
 • Hogy hívták Saul hadvezérét?     Sám.II.2,8. Abner
 • Hogy hívták Dávid hadvezérét?  Sám.II.2,13. Joáb
 • Sorold fel Dávidnak Hebronban született fiainak nevét!           Sám.II.3,2-5.
 • Ki volt az a személy, aki a kettészakadt királyságot      
  egyesítette?          Sám.II.3,10.12.21. Abner
 • Melyik király fizetett két ízben is halállal a hírmondónak?        Sám.II.1,5-15. Sám.II.4,8-12.
 • Hogy hívták Jonathán sánta fiát? Hogyan sántult meg?            Sám.II.4,4. 9,3.
 • Hány évesen kezdett uralkodni Dávid?  Sám.II.5,4.
 • Hol volt Dávid király első ütközete a filiszteusokkal?   Sám.II.5,18.22.
 • Miért halt meg Uzza?       Sám.II.6,7.
 • Hogyan fogadta Dávid, amikor Isten azt mondta, hogy nem   
  ő, hanem majd a fia épít neki templomot?          Sám.II.7,17-29.
 • Dávid ellen összefogtak a szíriabeliek Hadadézerrel. Dávid    
  győzött. Hány ember esett el a harcban a szíriabeliek közül?     Sám.II.8,5.
 • Hogy hívták Dávid íródeákját?   Sám.II.8,17. Sádóknak
 • Hány fia és hány szolgája volt Sibának, Méfibóset       
  szolgájának?         Sám.II.9,10.
 • Ki volt Náhás és hogy hívták a fiát? Mit tett ő? Sám.II.10,2.
 • Kik csatlakoztak a moábitákhoz a Dávid elleni harcban?          Sám.II.10,6.8.16.
 • Sorold fel Dávid ballépéseit Sám.II.11.fejezete leírása szerint!  
 • Milyen módon halt meg a Hitteus Uriás?           Sám.II.11,14-17.
 • Kinek a szolgái voltak azok a férfiak, akiknek  
  megszégyenítve és kigúnyolva egy bizonyos ideig        
  Jerikóban kellett maradniuk?       Sám.II.10,4-5 Dávid szolgái
 • Milyen tanmesét mondott el Nátán Dávidnak, és mi volt a      
  történet tanulsága?           Sám.II.12,1-7.
 • Kit hívtak egykor Jedidjának - akit különben jól ismerünk?      Sám.II.12,25 Salamont
 • Hogy hívták Absolon húgát?       Sám.II.13,1.
 • Mi történt Amnonnal, miután Támárral vétkezett?         Sám.II.13,28-29.
 • Hány siklust nyomott Absolon haja, amikor évente egyszer     
  levágatta? Sám.II.14,26. (Hozzávetőlegesen 3,2 kg.)
 • Mit gondolsz, hol olvasható a Bibliában, hogy egy királyfi      
  elűzte istenfélő apját?      Sám.II.14,30 Absolon
 • Absolon fellázadt Dávid ellen. Szekereket és lovakat szerzett.
  Hány emberrel kezdte el lázadását?        Sám.II.15,1.
 • Mi volt Akhitófel első tanácsa Absolon számára?          Sám.II.16,21.
 • Miben különbözött Akhitófel és Khusai tanácsa? Melyik         
  volt a jobb? Melyiket fogadta el Absolon? Miért?         Sám.II.17,14.
 • Dávid két hírmondóját – Akhimást és Jonathánt – hova          
  rejtette el egy asszony?    Sám.II.17,18-19.
 • Hogy hívták azt a három hadvezért, akik az Absolon elleni     
  küzdelmet vezették?        Sám.II.18,2.
 • Ki volt a két hírmondó a harc végén?     Sám.II.18,19.21.
 • Ki akasztotta fel magát mélyen megsértődve?   Sám.II.17,23 Ahitófel
 • Melyik bibliai vers bizonyítja, hogy Dávid babja étel    
  gyanánt szolgált?  Sám.II.17,28
 • Kinek kellett volna meghalnia, mert evett egy kis mézet?         Sám.II.17,29.
 • Miért nem ment el Dáviddal Méfibóset?            Sám.II.19,24-30.
 • Hány éves volt Barzillai, amikor átkísérte Dávidot a    
  Jordánon? Sám.II.19,32.
 • Ki volt az a férfi, aki fellázadt Dávid uralkodása ellen?            Sám.II.20,1.
 • Melyik városnál állította le Joáb a harcot és miért?        Sám.II.20,14-22.
 • Hány ujja volt a gáthban levő óriásnak és a filiszteus Góliátnak?           Sám.II.21,20.
 • A 18. Zsoltár megtalálható Sámuel II. könyvében. Hol?           Sám.II.22.fejezet
 • Milyenné teszi az Úr az igaz ember lábait?         Sám.II.22,34.
 • Dávid leírása szerint milyenek az istentelenek?  Sám.II.23,6.7.
 • Ki volt az, aki dárdájával 800 embert megsebesített?    Sám.II.23,8.
 • Ki volt az, akinek a keze a fegyveréhez ragadt? Sám.II.23,10.
 • Mit csinált Samma a lencseföld közepén?          Sám.II.23,11.12.
 • Hány fegyverfogható erős férfit találtak a népszámlálók          
  Izraelben és Júdában?      Sám.II.24,9.
 • Mennyi pénzért vette meg Dávid Arauna szérűjét, és   
  milyen célból?      Sám.II.24,23-24.
 • Melyik magas tisztséget viselő öreg ember siránkozott,            
  mert rossz hírt hallott?     Sám.II.19,35-36 Barzillaj
 • Ki volt az a pogány király, aki nagy hasznára volt Dávidnak,  
  szállást, védelmet nyújtott apjának, anyjának?   Sám.I.22,3 A moábiták          királya
 • Minden egy pohár víz miatt történt         Sám.II.23,15-16.
 • Mi volt Salamon első ténykedése, miután királlyá kenték?        Kir.I.1,51-53. Adóniának      megbocsátott
 • Kinek a fia ölte meg Joábot?       Kir.I.2,25. Jojada fia Benája
 • Abjátár pap helyett ki lett Salamon uralkodása alatt a pap?       Kir.I.2,35. Sádók
 • Melyik gonosz embernek szökött meg két rabszolgája? Kir.I.2,39 Simei
 • Mit kért Salamon az úrtól, és mit kapott?           Kir.I.3,9.12.13. Értelmes       szívet
 • Hogyan történt Salamon első ítélettétele?          Kir.I.3,16-27.
 • Kinek volt a napi eledele: “harminc véka zsemlyeliszt és          
  hatvan véka közönséges liszt; Tíz hizlalt ökör, húsz füvön járt  
  ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalyokon és hizlalt  
  madarakon kívül”?           Kir.I.4,22.23.

            Kir.I.4,22.23. (Ref. ford.)

 • Hány példabeszédet és éneket szerzett Salamon?          Kir.I.5,12.
 • Mekkora volt az új Salamoni templomban a szentek     
  szentjének mérete?           Kir.I.6,20.
 • Hány évig épült a salamoni templom?     Kir.I.6,38. 7 évig
 • Salamon templomának két oszlopát miként nevezték?   Kir.I.7,21.
 • Hány várost ajándékozott Salamon Hirámnak, hogyan
  fogadta ezeket Hirám, minek nevezte őket?       Kir.I.9,11-13. Húszat.            Kabulnak.
 • Ki volt az a szerencsés ember, aki királyi jutalmával nem         
  volt megelégedve?           Kir.I.9,12.13 Hirám
 • Hirám és Salamon szolgái honnan, és mennyi    
  aranyat hoztak Salamonnak?       Kir.I.9,28. Ofirból
 • Mennyi aranyat kapott évente Salamon?            Kir.I.10,14. 666 talentumot
 • Kinek volt elefántcsont trónusa? Kir.I.10,18.
 • Mennyire volt értékes Salamon szemében az ezüst?       Kir.I.10,21. semennyire
 • Melyik királynál láthattunk majmokat és pávákat?         Kir.I.10,22. Salamon udvarában
 • Miért fordult el Istentől Salamon?        Kir.I.11,1-3. Feleségei miatt
 • Hány esztendeig uralkodott Salamon?    Kir.I.11,42. 40 évig
 • Melyik nemzetség maradt Roboámmal? Kir.I.12,17.10.12.14.10.
 • Mit mondott Roboám, amikor kérték, hogy      
  könnyítsen a terheken?    Kir.I.12,13-14.
 • Amikor Jeroboám áldozott, milyen jelet            
  adott az Úr?         Kir.I.13,4.
 • Mit csinált a szamár és az oroszlán,        
  miután meghalt a próféta?           Kir.I.13,14.
 • Hol volt jó viszonyban a szamár és az oroszlán? Kir.I.13,27.
 • Jeroboám korában ki volt a próféta Izraelben?   Kir.I.14,2. Abija
 • Hány évig uralkodott Jeroboám Izraelben                     
  és Roboám Júdában?       Kir.I.14,20-21. 22 évet, 17    évet
 • Mi jellemezte Asa uralkodását?   Kir.I.15,11.
 • Milyen próféciát teljesített be Baása Izraelben? Kir.I.15,29.    
 • Melyik próféta hirdetett ítéletet Baása ellen?     Kir.I.16,7. Jéhu,
 • Melyik volt az a király, amelyik magára gyújtotta a      
  királyi palotát?      Kir.I.16,18. Zimri
 • Ki alapította/építette samáriát?    Kir.I.16,23-24. Omri
 • Miben tárolta a sareptai özvegyasszony a lisztet?           Kir.I.17,12. vékában
 • Ki volt az, aki bár maga is éhezett, mégis másnak is     
  adott enni?           Kir.I.17,15 A sareptai özvegy
 • Hány prófétát rejtett el Abdiás Jézabel gyilkos gyűlölete elől?        Kir.I.18,4. Százat
 • A kármeli ítélet után hányszor küldte el Illés a szolgáját  
  esőfelhő-nézőbe?      Kir.I.18,43. Hétszer
 • Hol volt az a nagy tűz, ahol még a kövek is elégtek?     Kir.I.18,31-38.
 • Hányszor kérdezte meg Isten, hogy “Mit csinálsz itt Illés?”     
  Mit válaszolt erre Illés?    Kir.I.19,9.13. Kétszer
 • Melyik istenembere keseredett el, de azután belátta - nagy      
  örömére - hogy tévedett.  Kir.I.19,18 Illés
 • Ki ellen hadakozott Akháb a 20.fejezet leírása szerint? Kir.I.20,1. Benhadád és 32    szövetségese ellen
 • Akháb kétszer megverte a szíriaiakat. Mit tett királyukkal,      
  Benhadáddal?      Kir.I.20,34. Békességgel        elengedte.
 • Hol olvassuk, hogy megevett valakit az oroszlán azért,            
  mert nem volt hajlandó megverni egy prófétát?             Kir.I.20,35.36.
 • Mit jövendölt Illés, hol és hogyan hal meg Jézabel?       Kir.I.21,23. Jezréelben
 • Kinek volt elefántcsont háza?     Kir.I.22,39.
 • Melyik volt az a király, aki a paráznákat és bálványimádókat   
  országából kiirtotta?         Kir.I.22,45-47.
 • Hol csúfolkodtak egyszerre többen mint negyvenen,    
  s lettek a halál martalékai?           Kir.II.2,24
 • Kitől kért tanácsot Akházia, amikor beteg volt? Kir.II.1,2. Baálzebubtól
 • Mivel gyógyította meg Elizeus a Jerikói vizet?   Kir.II.2,20-21. Egy pohár      sóval
 • Ki volt Júda királya Jórám izraeli király idejében?         Kir.II.3,1. Josafát
 • Mit jövendölt Elizeus a moábiták elleni harcra vonatkozóan?   Kir.II.3,16-19. lesz vizük és   győznek
 • Milyen négy csodát művelt Elizeus? (Egyetlen fejezetben leírva!)          Kir.II.4. özvegy olaja, halott fiú, főzelék, kenyérszaporítás
 • Milyen gazdasági helyzetben volt a sunemita asszony? Kir.II.4,8. Gazdag volt.
 • Ki volt az az előkelő ember, aki nem látta kárát annak,
  hogy egykor szolgáira hallgatott?            Kir.II.5,13 Naámán
 • Mikor találkozott Naámán először Elizeussal?    Kir.II.5,15. Gyógyulása után
 • Mennyi értéket gyűjtött be Géházi Naámántól? Kir.II.5,23.
 • Hogyan úszott a fejsze a vízen; csak a feje, vagy a       
  nyelével együtt?   Kir.II.6,6. Csak a feje
 • Mit tett a király a szíriai csapattal Samáriában?  Kir.II.6,22-23. Megvendégelte          őket.
 • Ki mondta, “Ne félj, mert többen vannak, akik velünk
  vannak, mint akik ő velük.”         Kir.II.6,16 Elizeus
 • Hol fűzték meg az anyák gyermekeiket ételnek?          
  Hol volt ez megjövendölve?        Kir.II.6,28-29. Jer.19,9.         Jer.sir.2,20. Jer.sir.4,10.          Móz.V.28,53.55.57.
 • Elizeus azt jövendölte, hogy másnap bőség lesz.           
  Kik fedezték fel, hogy a szíriaiak elmentek?      Kir.II.7,3-5. Négy leprás
 • A leprások sok szenvedést okoznak. Hol szereztek egyszer     
  nagy örömet?        Kir.II.7,10 Samáriában
 • Mi történt azzal a főemberrel, akinek a kezére   
  támaszkodott a király?     Kir.II.7,17-20. eltaposták a    kapuban
 • Melyik családot mentette meg Elizeus a hét év éhségtől?          Kir.II.8,1-6.
 • Mit jövendölt Elizeus Hazáelről?            Kir.II.8,12.13. Hogy király    lesz.
 • Melyik városban kenték királlyá Jéhut, a Nimsi fiát?     Kir.II.9,4-6. Rámóth Gileádban
 • Hogyan tett rendet Jéhu Izraelben?        Kir.II.9,16- Jórámot, Akháziát és Jezabelt megölte
 • Hogyan halt meg Jezabel?           Kir.II.9,33. kilökték az          ablakon, vérét a kutyák          nyalták föl.
 • Milyen csellel hívta össze Jéhu a Baál papokat és mit tett velük?            Kir.II.10,18-19.
 • Mit ígért az Úr, Jéhunak hány dinasztiája fog uralkodni?          Kir.II.10,30. négy
 • Ki mutatta be és szentelte királlyá Joást?            Kir.II.11,12. Jojada pap
 • Hány éves volt Joás, amikor uralkodni kezdett? Kir.II.11,21. hét éves
 • Ki használta először az olyan perselyt, amin fölül egy     
  nyílás volt és ott kellett beledobni a pénzt?    Kir.II.12,9. Jojada pap
 • Hogyan halt meg Joás király?      Kir.II.12,21. Jozakhár és        Jozabád megölte őt.
 • Elizeus hogyan adta tudtára Joásnak, hogy győz   
  a szíriaiak fölött?      Kir.II.13,18-19. Nyilakat      kellett kilőnie a földbe
 • Melyik halott támasztott halottat?          Kir.II.13,20-21.
 • Joakház hogyan uralkodott. Mi történt uralkodása alatt?          Kir.II.13,1.2.3. Istentelen      király volt. Házáel támadása.
 • Hol olvasunk arról, aki halott maradt volna, ha el nem temetik? Kir.II.13,21.
 • Mi volt a közös 1.Jeroboám és 2.Jeroboám jellemében? Kir.II.14,24. mindkettő go-   nosz volt
 • Amásia helyett ki lett a király Júdeában?            Kir.II.15,1. Azária
 • Azária hány éven át uralkodott? Milyen király volt?     
  Milyen betegségben szenvedett? Kir.II.15,2. Istennek tetsző    uralkodó volt. Leprás lett.
 • Izraelben Zakariás uralkodott. Mennyi ideig?    Kir.II.15,8. Hat hónapig,
 • Hogyan halt meg?            Kir.II.15,10. Sallum megölte
 • Ki volt Tiglát Piléser?      Kir.II.16,10. Asszíria királya
 • Minek a mintájára építtetett oltárt Akház király?           Kir.II.16,10-11. Amit            Damaszkuszban látott
 • Kinek az uralkodása alatt foglalták el az asszír csapatok          
  Izraelt?      Kir.II.17,6. Hóseás király      idejében
 • Miért történt az asszír fogság?     Kir.II.17,7. Isten büntetése a             nép gonoszsága miatt
 • Mit tudsz a samaritánusok eredetéről?    Kir.II.17,24-34.         
 • Ezékiás, Hóseás fia uralkodott Jeruzsálemben.  
  Mi jellemezte uralkodását?          Kir.II.18,1-7. reformációt vitt           végbe Júdában           
 • Milyen gonosz dolgot tett Rabsaké – Asszíria királyának         
  követe Ezékiás ellen?       Kir.II.18,17-37 Igyekezett     elcsüggeszteni a népet
 • Mit tett Rabsaké fenyegetésére Ezékiás?            Kir.II.19,14-15. Isten elé       vitte a problémát
 • Hogyan válaszolt Isten Ezékiás könyörgésére?  Kir.II.19,20-34. Ésaiáson       keresztül megígérte    szabadítását.     
 • Ezékiás megbetegedett. Milyen gyógymódot    
  alkalmazott, miután Isten meghosszabbította    
  életét 15 évvel?    Kir.II.20,7. száraz fügét tett a           sebre.
 • Babilónia királya meglátogatta a beteg Ezékiást.          
  Milyen hibát követett el ekkor Ezékiás?             Kir.II.20,12-17. Mindent       megmutatott, ami a    házában volt, nem Istennek        adott dicsőséget
 •  
 • Kinek a kérésére forgott visszafelé a Föld?        Kir.II.20,8-11.
 • Manassé lett a király Jeruzsálemben. Hány éves            
  korában kezdett uralkodni?         Kir.II.21,1. 12 éves volt.
 • Hány éven át uralkodott?            Kir.II.21,1. 55 évig
 • Milyen király volt?           Kir.II.21,2. Istentelen
 • Szerinted mi volt Manassé legnagyobb bűne?         Kir.II.21,2-9. Bálványkultusz      gyakorlásába vitte a népet,     megszentségtelenítette a         templomot.
 • Amon után ki lett a király Jeruzsálemben?          Kir.II.21,26. Amon fia Jósiás
 • Hány éves korában kezdett uralkodni?   Kir.II.22,1. Nyolc
 • Hány évig uralkodott Jósiás király?        Kir.II.22,1. Harmincegy
 • Milyen király volt?           Kir.II.22,2. Istennek kedves
 • Sorold fel milyen reformokat vitt véghez Jeruzsálemben          
  Jósiás király!         Kir.II.22,5. A templom          felújítása        
        Kir.II.23,23. A templomi       szolgálat helyreállítása          
        Kir.II.23,24. A           bálványimádók eltávolítása
 • Fejezd be a bibliaszöveget,         
  “Nem is volt őhozzá hasonló … őelőtte, aki úgy …      
  volna az Úrhoz teljes … és teljes … és teljes … Mózesnek      
   minden … szerint, de utána sem … hozzá hasonló.”    Kir.II.23,25.
 • Hogyan halt meg Jósiás király?   Kir.II.23,29. Elesett az          Egyiptomiak elleni harcban
 • Nékó Fáraó Jósiás fiát tette királlyá Jeruzsálemben.      
  Hogy hívták és milyen királyi nevet adott neki a Fáraó?           Kir.II.23,34. Joákim
 • Ki volt az utolsó király Jeruzsálemben, akit fogságba   
  vittek a babilóniaiak. Mi történt vele?     Kir.II.24,18-20. 25,6.7.          Sedékiás. Elpártolt     Babilóniától Kiszúrták a           szemét.
 • Melyik háborút követően történt, hogy még a tengert is           
  elmozdították a helyéről?            Kir.II.25,15-16.
 • Egyiptom legmagasabb férfijának hány sing volt a magassága?  Krón.I.11,23-24.
 • Mennyi ennivalót adott évente Salamon Hirámnak?      Krón.II.2,10.
 • Hány munkása volt Salamonnak a Libánon hegyén?     Krón.II.2,17.
 • Salamon hány állatot és milyeneket áldozott a templom           
  felszentelésekor?  Krón.II.7,4-6.
 • Milyen betegségben halt meg Jórám király?       Krón.II.21,18-19.
 • Ki az a főpap, akit királyok közé temettek?        Krón.II.24,16.
 • Milyen férfiak voltak azok, akiket száz talentum ezüstön         
  fogadtak fel, és nem volt szabad érte tenni semmit?      Krón.II.25,6-10.
 • Mennyi ideig uralkodott Joákin Jeruzsálemben?            Krón.II.36,9. 8 éves korától. 3 hónapig és 10 napig.
 • Ki volt az a megbecsült kegyes ember, aki ütött-vert,   
  szitkozódott és átkozódott?        Neh.13,25 Nehémiás
 • A Szentírásban melyik a leghosszabb vers?        Eszter 3,12.
 • Milyen magas volt a Bibliában említett legnagyobb      
  akasztófa?            Eszt.7,9. Ötven könyöknyi kb           24 m,
 • Melyik istentelen emberről húzták le a gyűrűt, hogy     
  azt utána egy kegyes ember ujjára húzzák?         Eszt.8,2. Hámán, Márdokeus
 • Kik haltak meg az Ótestamentum idején egy nagy orkán         
  következtében?    Jób.1,18.19.
 • Ki mondta, hogy “Bőrt bőrért?”                                              Jób.2,4 Sátán
 • Melyik madár az, amely kineveti a lovat és a lovagját?  Jób.39,16.21.
 • Melyik állat a ragadozók királya?            Jób.41,37.
 • Sorolj fel hármat a messiási zsoltárok közül!      Zsolt.2, 16, 22, 24, 45, 72,
 • Sorolj fel hármat a bűnbánó zsoltárok közül!      Zsolt.6, 32, 38, 51, 102, 130,             143.
 • Sorolj fel hármat a természeti zsoltárok közül    Zsolt.8, 19, 29, 104, 147,       118,
 • Sorolj fel hármat a hálaadó zsoltárok közül!       Zsolt.8, 19, 29, 33, 65, 67,     68, 81, 91, 95, 96, 98, 100,    104, 105, 107, 111, 113,          114, 115, 117, 123, 124,        131, 133, 134, 135, 136,        145, 146, 147, 148, 149,       150,
 • Sorolj fel hármat a megpróbáltatási zsoltárok közül       Zsolt.37,49, 73,
 • Melyik bibliai versben van négy felszólítás az éneklésre?          Zsolt.47,7.
 • Ki akarta tömlőbe szedetni könnyeit?     Zsolt.56,9.
 • Hol beszélt Dávid Isten sarújáról?          Zsolt.60,10.
 • Hol van megírva: “Jó dolog dicsérni az Urat”    Zsolt.92,1.
 • Milyen fajta fa nőtt a Libanonon?           Zsolt.92,13.
 • Isten miért teremtette az éjszakát?          Zsolt.104,20.
 • Melyik a legrövidebb Zsoltár?     Zsolt.117.
 • Melyik a leghosszabb Zsoltár?     Zsolt.119.
 • Ki ül hol magában, hol tárasaival keservesen sírva a honvágytól?          Zsolt.137,1 A zsidók a           babiloni fogságban
 •  “Ne légy azok közül való …”     Péld.23,20.
 • Hol olvashatjuk: “Aki másnak vermet és …”     Péld.26,27.
 • Mondjál négy eszes állat közül kettőt!    Péld.30,24.
 • Hogyan készül a vaj a Példabeszédek szerint?   Péld.30,33.
 • Minek az ára haladja felül az igazgyöngyöket? Péld.31,10.
 • Melyik könyvben olvashatjuk: “Nincs új a nap alatt …”           Préd.1,9.
 • Hol van megírva: “A dolognak summája ez:      
  Az Istent féljed …”         Préd.12,15.
 • Hol olvasunk arról, hogy valaki kezét benyújtotta a      
  hasadékon résen? Én.Én.5,4.
 • Melyik király dicsekedett azzal, hogy népeket rabolt ki,          
  mint madárfészkeket?      És.10,14.
 • Melyik országban lesz a “pusztulás városa”?      És.19,18 Egyiptomban.
 • Milyen állapotban van az az ember, aki iszik és
  szomjas marad, eszik és éhes marad?      És.29,8. Alszik
 • Egészítsük ki, “Tóvá lesz a .............”      És.35,7. délibáb,
 • Melyik lakás lehet az, amelyik Istennek a legkedvesebb?          És.57,15 A megtört szív
 • Ki az a próféta, aki a fazekas házába megy látogatóba? Jer.18,1-3 Jeremiás
 • Ki mondta meg, hogy hány évig tart a babiloni fogság?          Jer.25,11 Jeremiás
 • Melyik próféta használt kiszabadulása céljából régi,     
  elnyűtt ruhadarabokat?    Jer.38,12 Jeremiás
 • Hol mondja az Úr Jeruzsálemről, hogy fazék,   
  és a lakók benne húsok?   Ez.11,3.
 • Melyik imaösszejövetelen gyűlt össze csupán 4 ember?             Dn.2,17-18.
 • Hol rettentek meg a falon megjelenő írástól?      Dán.5,5
 • Melyik három ember jutott igen nehézhelyzetbe egy zenekar miatt?       Dn.3,14-15. Sidrák, Misák     és Abednégó
 • Mely országok vezetőit jelöli a Biblia északi és déli      
  király névvel?       Dn.11. rész Szíria és   Egyiptom,
 • Kik viseltek borzalmas hőségben rendes öltözetet?        Dán.3,21
 • Az Ige szól a testrészeinkről, de hol beszél a fülcimpáról         
  vagy fülhegyről    Ám.3,12
 • Ki fizette meg a hajóbért?                                                        Jón.1,3 Jónás
 • Melyik próféta beszédére tért meg 120 ezer ember egyszerre?    Jón.3,5-10. 4,11.
 • Melyik nagyvárosban böjtöltek az állatok az emberekkel együtt?           Jón.3,6-8.
 • Hol történt, hogy egy kopár hegyen Isten emberének   
  örömére volt egy növény?           Jón.4,6
 • Istennek kegyes embere volt. Egyszer nagyon fájt a feje,         
  napszúrást kapott. Ki volt az?     Jón.4,8 Jónás
 • Hol tesz bizonyságot Isten arról, hogy részvéttel van a
  gyermekek és az állatok iránt?     Jón.4,11.
 • Egészítsük ki, “… és … van az Úrnak útja, és lábainak          
  pora a ….”                                                                                Náh.1,3. Szélvészben, viharban a felhő
 • Az Ószövetségben hol van megírva, hogy “az igaz ember        
  a hite által él?” És ugyanez hol található az Újszövetségben?    Hab.2,4. Zsid.10,38. 
 • Tudod-e, mikor ült egy angyal vörös lovon?      Zak.1,8.
 • Melyik Ó Sz-i próféta beszél a mérőzsinórt kezében     
  tartó férfiról?        Zak.2,1.
 • A négy szekér minek a jelképe, és merre haladnak?       Zak.6,1-7.

 

Újszövetség

 • Hány nő van megemlítve Jézus Krisztus            
  nemzetségtáblázatában?   Mt.1,3.5.6.16. Öt
 • Kik tettek meg hosszú utat, hogy a Megváltó előtt hódoljanak?   Mt.2,1 A napkeleti bölcsek
 • Jézus, aki mindeneknek Ura, hol adatott mégis, háromszor      
  is, másvalaki vezetése alá?           Mt.4,1.5.8 Amikor a kísértő              megkísértette
 • Mikor és hol állt szemben egymással a világ két legnagyobb    
  ellenfele?  Mt.4,1-11 Jézus          megkísértésekor         
 • “Ha Isten fia vagy …”     Mt.4,3. Sátán, Mt.27,4. Arra             menők szidalmazták  
 • Vannak Máté evangéliumában igék, amiből közmondás lett.   
  Találsz-e ilyeneket?          Mt.4,4 Nemcsak kenyérrel     él az ember a  
        Mt.15,14. Ha vak vezet         világtalant, mindketten a       verembe esnek
 • Hogy hívták Jakab és János tanítvány apját?      Mt.4,21 Zebedeus
 • Hol olvashatunk az U. Sz-ben az aggodalmaskodás     
  hiábavalóságáról? Mt.6,27. Lk.12,25.
 • Milyen építőanyagról olvashatunk Máté 7. fejezetében?           Mt.7,3.gerenda
 • Melyik példázat említ két házat, amelyeknek különböző          
  alapjuk van?         Mt.7,24-27.
 • Ki volt az a pogány ember, aki teljesen megbízott        
  Jézusban, ezért dicsőséges csodát láthatott?       Mt.8,10 A kapernaumi           százados        
 •  Mit tett Péter anyósa, miután Jézus meggyógyította őt?           Mt.8,15 Fölkelt és szolgált     nekik.
 • Hol olvasod ezt a gondolatot, “Aki mindvégig megáll,            
  állhatatos marad, az megtartatik, üdvözül.”?      Mt.10,22 Mt.24,13,
 • Olvasd el Mt.12,14-et! Mit találsz a legfurcsábbnak     
  ebben a versben?
 • Melyik két példázatot mondta el Jézus az Isten országáról?      Mt.13,24- Magvető    Mt.13,31-Kovász
 • Ki mondta, “Bizony, Isten Fia...” Legalább két helyt keress     Mt.14,33. Mt.27,54.
 • “Vak vezet világtalant …”          Mt.15,4.
 • Pétert egy fejezeten belül “boldognak” és Sátántól       
  megszállottnak mondja Jézus. Hol?        Mt.16,17.
 • Hol beszélgetett Jézus néhány aggastyánnal?                          Mt.17,3 A Tábor hegyén
 • Melyik állat fizetett adót?           Mt.17,27.
 • Hol állt meg az Úr úgy, hogy egy halom pénz volt előtte?        Mt.21,12
 • Hol van megírva: “Amit könyörgésetekben kértek, mindazt …” Mt.21,22.
 • Melyik a nagy parancsolat?         Mt.22,37-40.
 • Miért nem szabad “Mester”-nek, “Atyá”-nak    
  “Doktornak”-nak hívnunk senkit?           Mt.23,8.
 • Hol van szó Jézus Krisztus végső időkre vonatkozó nagy        
  beszédéről?           Mt.24, Lk.21,
 • Hol olvasunk Máté evangéliumában földindulásról, földrengésről?      Mt.24,7. Mt.28.2,
 • Hol található a tíz szűz példázata?          Mt.25,
 • Elvették a szolgáktól a keveset is, amije volt, s
  ő maga a külső sötétségbe vettetett. Milyen szolga volt az?      Mt.25,26-30 Gonosz és rest   szolga
 • Hányszor tagadta meg Péter Jézust, miután megszólalt            
  a kakas?    Mt.26,34. Egyszer sem.         Előtte tagadta meg, nem        utána
 • Hányszor tagadta meg Péter az Urat?                                      Mt.26,70.71.74. Háromszor

Ki mondta, kinek “igaz ember”         Mt.27,19. Pilátusné    Pilátusnak                   Mt.27,24. Pilátus a népnek.

 • Melyik nagy értékű dokumentum volt mindössze egy  
  napon át olvasható?         Mt.27,37. A felirat Jézus       keresztjén
 • Tudsz-e egy olyan emberről, aki jót akart tenni a          
  Megváltóval, de “álljt” parancsoltak neki?         Mt.27,49
 • Ismersz-e olyan pogányt, aki Jézusban felismerte Isten fiát?     A százados a kereszt alatt      Mt.27,54
 • Mikor és hol váltak a félelemtől szinte holttá az őrök?   Mt.28,4 Jézus sírja mellett, az Ő        feltámadásakor
 • Hol említi a Biblia együtt a Szentháromság három személyét?    Mt.28,20. Lk.3,21.22.            Jn.I.5,7.
 • Akármilyen vadul dühöngött, Jézus szavára lecsendesedett.    
  Tudod-e hol történt ilyesmi?       Mk.4,39. A háborgó tenger
 • Hol fordult elő, hogy Jézus jelenlétében az emberek     
  egyazon órában sírtak és nevettek?         Jairus leánya mellett   Mk.5,38-40
 • Hol van szó az újszövetségben olajjal való megkenetésről,       
  és mire szolgált?   Mk.6,13. Jak.5,14.
 • Hol olvashatjuk: “Jó nekünk itt lenni, csináljunk magunknak …”          Mk.9,5.
 • Hányszor szólt a kakas?                                                           Mk.14,68.72. Kétszer
 • Hogy hívták Keresztelő János szüleit?    Lk.1,5 Zakariás, Erzsébet
 • Tudod-e, ki volt az, aki a Megváltót először nevezte Jézusnak?  Lk.1,31 A születését bejelentő          angyal
 • Hol került szembe anya a fiával, s illették egymást       
  szemrehányással?             Lk.2,48-49
 • Hol van megírva, hogy a sírók nevetni, a nevetők sírni fognak?             Lk.6,21. 25.
 • Kinek a szolgáját gyógyította meg Jézus?          Lk.7,7 A százados szolgáját.
 • Mikor sírtak és nevettek Jézus jelenlétében az emberek?           Lk.8,52-53.
 • Ki választotta a jobb részt.          Lk.10,42. Mária
 • Hány emberre szakadt rá a torony Siloámban?   Lk.13,4.
 • Isten mindig szívesen látja a hálát, de melyik hálaadás
  nem volt kedves neki?     Lk.18,11
 • Hol  tért be az Úr Jézus egy gazdag, kistermetű ember házába?  Lk.19,1-10 Jerikóban,            Zákeushoz
 • Kit hívott le Jézus a fáról?           Lk.19,5 Zákeust
 • Jézus Krisztusról hol van feljegyezve, hogy sírt?           Lk.19,41. Jn.11,35. Zsid.5,7.
 • Kit gyógyított meg utoljára testileg Jézus Krisztus földönlétekor?           Lk.22,51.
 • Ki káromolta az Urat nagy fájdalmak közt úgy, hogy az          
  Úr nem is ügyelt rá?         Lk.23,39
 • Ki volt az, aki nem messze Krisztus keresztjétől           
  megérzett már valamit a Szentlélek jelenlétéből?           Lk.23,42. A megtérő lator
 • Ki volt az, aki rettenetesen szenvedett, de szívébe még           
  aznap öröm költözött?     Lk.23,43 A megtérő lator
 • Kit gyógyított meg utoljára lelkileg Jézus Krisztus földönlétekor?           Lk.23,42-43.
 • Ki kérte el holttestét Pilátustól? Lk.23,50-        52. Arimatriai             József
 • Kik készítetek illatszereket, amelyek harmadnapra       
  fölöslegesnek bizonyultak?          Lk.23,56. Az asszonyok,       Jézus holttestéhez
 • Bűnének tudatában megtért és nép s nyugtalansággal  
  telve verte a mellét? Hol történt ez?        Lk.33,48 Jézus keresztje alatt
 • Kit hívott Fülöp Jézushoz?          Jn.1,46-47. Nátánáelt.
 • Hol voltak az ökrök és a juhok a templomban?  Jn.2,14-15.
 • Kik és honnan mentek egyszer több mint 14-en egy               
  mennyegzőről hazafelé?                                                           Jn.2,12. A kánaáni        mennyegzőről            
 • Hogy hívták azt a zsidó főembert aki éjszaka ment Jézushoz? Jn.3,1 Nikodémusnak
 • Ki az a két tanító, akik éjnek idején az üdvösségről beszéltek? Jn.3,2-9 Jézus és Nikodémus
 • Megváltónk hol ült fáradtan és magányosan, mert        
  tanítványai elmentek ennivalót vásárolni?          Jn.4,6 Jákób kútjánál
 • Ki hagyott ott valamit a Megváltónál, hogy gyorsabban          
  érhessen a falujába?         Jn.4,28
 • Mit tett Jézus Krisztus második jel gyanánt, amikor Galileába
  ment?        Jn.4,46-54.
 • Hol látott Jézus sok beteget, de közülük csak egyet     
  gyógyított meg?   Jn.5,2-8 Betesda tavánál
 • Hány éve volt beteg az az ember akit Jézus a Bethesda tavánál           
   meggyógyított?   Jn.5,5.   38 éve
 • Kik akarták megfogni a templomban az Urat,   
  hogy azután megszégyenülve elballaghassanak?            Jn.8,9 A farizeusok
 • Ki volt több napig halott, és Jézus mégis feltámasztotta?          Jn.11,2 Lázár
 • Ki vádolta a farizeusokat tudatlansággal és vaksággal?           Jn.11,49-50 A főpap
 • Mikor kötött a Megváltó kötényt maga elé?       Jn.13,5 A lábmosásnál
 • Ki volt Málkus?                                                                        Jn.18,10. Akinek Péter             levágta a fülét                                                                                                  
 • Jézus Krisztus idejében mi volt a neve a törvénytevő   
  széknek?   Jn.19,13. Kőpadolat, zsidóul             pedig Gabbath
 • Mit nem tudtak elosztani a katonák?      Jn.19,23-24.
 • Ki nem hitt Jézus feltámadásában a tanítványok között?          Jn.20,25 Tamás
 • Jézus mennybemenetele után milyen bátorító üzenetet kaptak
  az apostolok?        Csel.1,11
 • Az evangéliumokon kívül hol olvashatunk még            
  Jézus Krisztus kijelentéseiről?     Csel.1,4-8. Csel.20,35.           Kor.I.11,24.25.
 • Mikor áradt ki a Szentlélek ?       Csel.2,1 Pünkösdkor
 • Péter jeruzsálemi prédikációjának mi volt a csúcspontja?         
  Hogyan válaszolt a “Mit cselekedjünk.” kérdésre.         Csel.2,38.
 • A Szentlélek kitöltésének mik voltak az előzményei?    Csel.4,31
 • Mi volt a bűne Anániásnak és Szafirának?         Csel.5,
 • Ki volt az első vértanú?   Csel.7, István
 • Hol történt Pál “Pálfordulása”?   Csel.9, A damaszkuszi úton
 • Hogy hívták azt az apostolt, akit egykor kézen fogva   
  vezettek be Damaszkuszba?        Csel.9,8 Pál
 • Mi volt Dorkas foglalkozása?      Csel.9,36
 • Két szolga és egy katona útra kelt. Hogy hívják azt a   
  parancsnokot, aki Joppéba küldte őket?  Csel.10,1-7 Kornéliusz           százados
 • Hol olvasható, hogy a mennyből alászállt egy lepedő?  Csel.10,11.
 • Melyik próféta jövendölte meg, hogy nagy éhség lesz a földön? Csel.11,28-30.
 • "Rhode" egy nőnek, vagy egy szigetnek a neve?                                                                       Csel.12,13.
 • Beszédet tartott az Úr “testvére”, melyet az apostolok
  közössége jóváhagyott. Mikor és hol volt ez?     Csel.15,13 Jakab, a     jeruzsálemi zsinaton
 • Ki volt az a nemes lelkű pogány
  kereskedő asszony, akit Pál nagyra becsült?       Csel.16,14. A biborárús         asszony          
 • Ki az az ember, aki a gyülekezetbe való felvétele előtt
  néhány órával, öngyilkosságot kísérelt meg?      Csel.16,27.33.
 • Ki volt az a pogány, aki Pál és társa sebeit kimosta?      Csel.16,33
 • Ki volt az a kedves házaspár, aki egy zsidó férfinek     
  megmutatta az üdvösség útját ?  Csel.18,26. Akvilla és            Priszcilla        
 • Efézusban mi volt az istennő neve? Diána          Csel.19,28.
 • Ki volt az az ötvösmester, aki fellázadt, és miért?          Csel.19,23-29.
 • Istennek mely szolgája utazott gyalog, hajózás helyett?            Csel.21,13.
 • Egy sereg istentelen ember mikor és hol vállalt önmagára        
  önkéntes böjtöt?   Csel.23,13-14. Pál apostol     ellenségei       
 • Hol volt 276 lélek nagy ínségben, akik 14 napon át      
  akaratlanul böjtöltek?       Csel.27,33-37
 • Hosszú éhezés után ki osztotta meg a nála levő ennivalót        
  másokkal?             Csel.27,38 Pál apostol
 • Pál és társai hajótörés után melyik szigetre jutottak?      Csel.28,1. Málta
 • Kinek marta meg a kezét a tűzből kimászó vipera?        Csel.28,3-5.
 • Kik azok, akik házukban gyülekezetet tartottak fenn?   Róm.16,3.5. Akvilla  
        Kor.I.16,19.    Gájus   Róm.16,23. Nimfás Kol.4,15.
        Filemon Fil.2.
 • Volt Pál Rómában a Rómabeliekhez irt levele megírása előtt? Róm.1,13 Nem
 • Hogyan igazult meg az ember?    Róm,3,28. Hit által, a törvény           cselekedetei nélkül.
 • Mi a bűn zsoldja? Róm.6,23. A második halál
 • Isten szerint kik Istennek a fiai? Róm.8,14. Akiket Isten Lelke           vezérel           
 • Mi a törvény betöltése?    Róm.13,10. A szeretet
 • Ki fegyelmezte testét szigorúan azért, hogy      
  megmaradhasson Jézus tulajdonában?    Kor.I.9,27 Pál apostol
 • Hol van megírva: “… azért akár esztek, akár isztok, mindent …”           Kor.10,31. Isten dicsőségére
 • Hol van megírva: “Mert most ...által, homályosan látunk.”        Kor.I.13,12 tükör
 • Melyik két bibliavers nyújt tanítást három hangszerrel  
  kapcsolatban?       Kor.I.14,7-8.
 • Melyik leveleiben ír Pál apostol a halottakról?    Kor.I.15, Thess.I.4,13-16.
 • Hol kell mindnyájunknak megjelenni?    Krisztus ítélőszéke előtt                     Kor.II.5,10.
 • Kinek a szegénysége által gazdagadtunk meg? Jézus Krisztus Kor.II.8,9
 • Milyen lelkülettel kell adakozni?             Kor.II.9,7 Jókedvvel
 • Az Ú. Sz-ben hányszor fordul elő az Éva név?  Kor.II.11,3. Tim.I.2,13.         Kétszer
 • Pál, gyógyulását kérő imájára mi volt Isten válasza ?     Kor.II.12,8-9. Elég neked az             én kegyelmem.      
 • Mennyi ideig volt Pál Péter apostolnál Jeruzsálemben?             Gal.1,18. 15 napig
 • Titust körülmetélte-e Pál?            Gal.2,3 Nem.
 • Mi a törvény a Galáciai levél szerint?      Gal.3,24. Krisztushoz vezérlő            mester
 • Mik a lélek gyümölcsei?   Gal.5,22.
 • Az U. Sz-i időben szükséges-e a körülmetélkedés?        Gal.6,15. Nem
 • Sorold fel az Efézusi levél lelki ajándékait!        Ef.4,11.
 • A haragosoknak mit mondd Pál?            Ef.4,26.
 • Minek a szimbóluma a házasság?            Ef.5,32.
 • A Tízparancsolatból mit idéz Pál apostol amikor a családról ír? Ef.6,2.
 • Sorold fel a lelki fegyverzetet! öv, mellvas, saru, paizs,            
  sisak, kard Ef.6,14-17.
 • Kinek parancsolta meg az apostol azt, ami illendő?       Fil.1,8.
 • Szabad emberként írta-e Pál a Filippi levelet?    Fil.1,13. Nem, fogoly volt
 • Lelkületben ki legyen a példaképünk?    Krisztus. Fil.2,5.
 • Kiket küldött el Pál Filippibe?     Fil.2,19. Timóteust és             Epafróditust  
 • Hol beszél az Írás gonosz munkásokról?             Fil.3,2.
 • Melyik törzsből származott Pál? Fil.3,5. Benjamin
 • Hol van megírva: “Mindenre van erőm a Krisztusban, aki        
  engem megerősít.”           Fil.4,13.
 • Melyik munkatársát említi Pál a Kolossébeli levél         
  beköszöntőjében?             Kol.1,1 Timóteust
 • A keresztséget mihez hasonlítja Pál?       Kol.2,12. Temetéshez
 • A férjeknek mit parancsolt Pál?   Kol.3,19.
 • Szabad volt-e Pál a Kolossé levél megírásakor?             Kol.4,3.18 Nem
 • Hol kellett felolvasni a Kolossébeliekhez írt levelet.?    Kol.4,16 Laodiceában
 • Hány levél van a Bibliában, amit Pál Thesszalonikába irt?         Kettő
 • Melyik levél és melyik részében ír Pál apostol a halottakról?     Thess.I.4,13.
 • Hol olvashatjuk: “Szüntelen imádkozzatok !”    Thess.I.5,17.
 • Melyik vers kezdetét sok beteg vigaszát köszönhetjük
  Pál apostolnak?    Tim.I.1,16 Könyörült rajtam az Úr
 • Mit gondoltok a Thessalonikai hívők Jézus eljövetelével          
  kapcsolatban?       Thess.II.2,2. Az ő idejükben jön el Jézus.    
 • Egyik közmondásunkhoz hasonló megjegyzést olvashatunk a
  2.Thess. levélben. Hogyan hangzik ez?   Thess.II.3,10.
 • Pál apostol kit tartott a legnagyobb bűnösnek?  Tim.I.1,15. Saját magát.
 • Ki az egyetlen közbenjáró Isten és ember között?          Tim.I.2,5. Jézus Krisztus
 • Mit tanácsol Pál apostol a fiatal özvegyasszonyoknak?             Tim.I.5,14. Menjenek férjhez
 • Ki kereste fel Pált római fogságában?     Tim.II.1,16-17. Onesforus
 • Ki maradt Pál mellett, amikor fogságban volt?   Tim.II.4,11. Lukács
 • Hol hagyta Pál Titust?     Tit.1,5 Krétán
 • Minek nevezi Pál apostol a keresztséget?           Tit.3,5
 • Hol akart Pál Titusszal találkozni?          Tit.3,12 Nikápolyban
 • Hogy hívták Filemon rabszolgáját?         Filem.10. Onesimus
 • Onésimus adósságát ki vállalta magára?             Filem.18. Pál
 • Ki volt az a király, aki meghalt, mielőtt megkezdte uralkodását? Zsid.1,3.
 • Ki az a szolgasereg, akik teljes erővel szolgálnak?         Zsid.1,14 “Szolgáló lelkek”, az         angyalok
 • Isten beszéde mihez hasonló?      Zsid.4,12. Kétélű fegyverhez.
 • Ki az újszövetség főpapja?          Zsid.5,5, 9,11. Jézus
 • Hol szolgál most Jézus mint főpap?        Zsid.9,24. A mennyben
 • Sorolj fel legalább 5 hithőst!        Zsid.11,
 • Miből állt elő a látható?   Zsid.11,3. Láthatatlanból,
 • Mit nem szabad tenni a vendégszeretettel?        Zsid.13,2. Elfeledkezni róla
 • Milyen lépések vezetnek egy bűn elkövetéséhez?          Jak.1,13-15.
 • Mivel tudjuk leginkább kifejezni hitünket?        Jak.2,14.17. Cselekedetekkel.
 • A nyelv bűnei hol vannak megírva?        Jak.3,6.
 • Milyen az Istentől származó bölcsesség?            Jak.3,17.
 • Minek nevezi Jakab apostol a jó cselekedetek elhagyását?        Jak.4,17. Bűnnek
 • Mit tanácsol Isten annak, akinek öröme vagy bánata van?        Jak.5,13.
 • Péter “létrája” milyen fokokból áll?        Pt.I.1,5-7
 • Mi volt a mi megváltásunk - örök életünk ára?   Pt.I.1,18. Kr. vére.
 • Péter szerint mi az, ami “igen biztos” és miért? Pt.I.1,19-21
 • Milyen tulajdonságokat kell “levetkőznünk”      Pt.I.2,1.
 • Mikor lesz igazi békesség a családban?   Pt.I.3.fej.
 • Mihez hasonlítja Sátánt Péter apostol?    Pt.I.5,8
 • Mit mondanak a csúfolódók?      Pt.II.3,3-4
 • Mi Isten hosszútűrésének oka?    Pt.I.3,9. Nem szeretné, ha      elvesznénk.
 • János apostol szerint mi az alapfeltétele a bűnbocsánatnak?      Jn.I.1,9 Bűnvallás.
 • Mivé tesz a gyűlölet?       Jn.I.2,11.
 • Mi a különbség Isten akarata és a világi cselekedetek között?   Jn.I.2,15-17.
 • Hogyan szeressük egymást, felebarátainkat?      Jn.I.3,18
 • Milyen ember az, aki azt mondja, Szeretem Istent, s közben    
  gyűlöli embertársát?         Jn.I.4,20 Hazug
 • Kiknek mondja az Úr, hogy halottak, és mégis az a nevük       
  hogy élnek?          Jel.3,1.
 • Melyik az Újtestamentum legnagyobb ígérete?  Jel.3,21.
 • Hol fogunk majd pálmaágakat lengetni s közben Isten
  Bárányát dicsérni?           Jel.7,9-10 Isten királyi széke előtt
 • Ki volt az, aki a megváltottak énekét és a hárfák          
  játékát hallotta?    Jel.14,2 János apostol
 • Hol fogják énekelni a győztesek Mózesnek, Isten         
  szolgájának énekét?         Jel.15,2 Az üvegtengernél
 • Milyen két vendégségről beszél a Biblia egy fejezetben?          Jel.19,6-9. Jel.19,17-21.

 

XV.2Vegyes

 • Melyik hangszert említi elsőnek, és melyik zenészt       
  utolsónak a Szentírás?      Móz.I.4,21. Jel.18,22.
 • Kiket ismerünk prófétaasszonyként, prófétanőként?     Móz.II.15,20. Miriámot        
        Bír.4,4. Debórát        
        Krón.II.34,22. Hulda            
        Lk.2,36. Anna
 • Hol olvashatunk Jeruzsálem első és utolsó ostromáról?  Bír.1,8. Jel.20,9.
 • Hol olvashatunk arról a nyolc személyről, aki kétszer halt meg? Kir.I.17,21.22. Kir.II.4,35.    Kir.II.13,21. Lk.7,11-15.          
        Lk.8,41-42.     Jn.11,44.         Csel.9,40. Csel.20,10-12.
 • Ki volt az a két asszony, aki jó tanácsot adott a férjének,         
  de nem hallgattak rájuk?  Kir.II.4,9-10. Mt.27,l9.
 • Kik voltak azok a királyok, akikről azt olvassuk, hogy
  megszomorodtak egy különleges alkalommal?   Dn.6,18. Mt.14,9.

 

XVI.Hol olvasunk először?

1. a sáskákról                                             Az egyiptomi csapásoknál

2. sötétségről                                             A teremtéstörténetben

3. Jeruzsálemről                                         Ábrahám történeténél Móz.I.14,18.

4. késről                                                     Amikor Ábrahám fel akarta áldozni Izsákot

5. a hetes számról                                      A teremtéstörténetben

6. a nyárról                                                Az özönvíztörténetben

7. pásztorról                                               Ábel pásztor volt.

8. a tizedről                                               Ábrahám adott tizedet Melkisédeknek

9. a keresztről                                            Jézus Krisztus mondta, aki nem veszi fel az ő ke-        resztjét…

10. az énekről                                            Mózesnek és Izráel népének dicsőítő éneke a Vörös-   tengeren történt átkelést követően.

 

XVII.Helyes vagy helytelen?

 

1. Priscilla férjét Aquillának hívták.            helyes

2. Ahasvérusról Eszter könyvében olvashatunk.    helyes

3. A példabeszédek könyve a Zsoltárok után következik. helyes

4. Az Og egy királynak a neve a Bibliában.            helyes

5. Berenice nem bibliai név. helytelen

6. Absolon Saul fia volt.      helytelen

7. Keresztelő János Jézus 12 tanítványának egyike volt.   helytelen

8. A Biblia szerint Isten bélyeget sütött Káin homlokára.  helytelen

9. A Biblia nem tesz említést banánról        helyes

10. Szanhérib Jákób egyik fia volt.    helytelen

 

XVIII.Kettő összetartozik

A három megnevezett bibliai alak közül kettő összetartozik. Nevezd meg a harmadikat, aki nem tartozik közéjük!

 

1. József       Áron    Benjámin

2. Jákób        Sém     Ézsau

3. Lót            Sámson           Ábrahám

4. Ananiás    Márk   Safira

5. Noé           Anna   Sámuel

6. Izsák         Rebeka            Nehémiás

7. Mózes       Potifár Mirjám

8. Ahasvérus Jónás   Eszter

9. Debóra      Orpa    Naomi

10. Delila        Rákhel Lea

 


 

Válaszok:

Áron   

Sém

Sámson

Márk

Noé


 

Nehémiás

Potifár

Jónás

Debóra

Delila

 


 

XIX.Mire illetve kire gondolsz?

 • Milyen fára gondolsz Zákeussal kapcsolatban?  Eperfügefára
 • Istennek melyik embere van összefüggésben egy égő bokorral? Mózesre
 • Melyik állatra Bálámmal kapcsolatban?  szamárra
 • Milyen madárra Illéssel kapcsolatban?    hollóra
 • Melyik hadvezérre a bélpoklossággal összefüggésben?  Naámánra
 • Melyik királyra a nap-órával összefüggésben?    Ezékiásra
 • Melyik királyfira a tölgyfával kapcsolatban?      Absolonra
 • Melyik városra tűzzel és kénkővel összefüggésben?      Sodomára és Gomorára
 • Melyik prófétára egy nagy hallal összefüggésben?         Jónásra
 • Melyik folyóra a hét kövér és hét sovány tehénnel kapcsolatban?          Nílusra

XX.Apák és fiak

Ismered a következő bibliai személyek édesapjának nevét?

 • Manassé    József
 • Keresztelő János   Zakariás
 • Péter         Jóna
 • Roboám    Salamon
 • Khám        Noé
 • Saul           Kis
 • Naftali      Jákób
 • Mózes       Amrám
 • János, Jézus tanítványa    Zebedeus
 • Áron         Amrán

XXI.Milyen rokoni kapcsolatban voltak?

 • Ruth és Dávid      Ruth volt Dávid         dédnagyanyja
 • Dávid és Obed     Unoka és nagyapa
 • Erzsébet és Ker. János     anya és fia
 • Mirjám és Áron    nővér és fivér
 • Akvilla és Priscilla            házastársak
 • Nun és Józsué       apa és fia
 • Jakab és János      testvérek
 • Bethuél és Ábrahám         unokaöcs és nagybácsi
 • Timótheus és Lois            unoka és nagymama
 • Énokh és Methusélah       apa és fia
 • Rákhel és Benjámin         anya és fia

 


XXII.Tesztkérdések

XXII.1Ószövetség

XXII.11Hány ószövetségi könyv van?

a. 32

b. 27

c. 39

XXII.12Ki ihlette és vezérelte a Szentírás íróit?

a. az Atya

b. a Fiú

c. a Szentlélek

XXII.13Hány könyvből áll a Biblia?

a. 66

b. 27

c. 39

XXII.14A Szentírás középpontjában áll:

a. A törvény

b. A próféciák

c. Jézus Krisztus

XXII.15Miért teremtette Isten a világot?

a. Hogy ne legyen egyedül?

b. Hogy minél több lénynek biztosíthassa boldogságát?

c. Hogy minél többen legyenek akik dicsőítik Őt?

XXII.16Mikor teremtette Isten a Földet anyagát?

a. Egyszerre teremtette az egész világegyetemet 6000 évvel ezelőtt

b. “Kezdetben” Nem tudjuk mikor

c. 6000 évvel ezelőtt

XXII.17Mennyi idő alatt teremtette meg Isten Földünket?

a. Hat korszak alatt?

b. Évmilliók alatt?

c. Hat nap alatt, s a hetediken megnyugodott?

XXII.18A teremtés hányadik napján választotta el Isten a földön lévő vizeket a szárazföldtől?

a. második napon

b. harmadik napon

c. negyedik napon

XXII.19Hányadik napon teremtette Isten a csillagokat?

a. 2.

b. 3.

c. 4.

XXII.110Mit teremtett Isten a hatodik napon?

a. embert

b. vizeket

c. megpihent

 

XXII.111Hány folyó szelte át az Édent?

a. 2

b. 4

c. 6

XXII.112Mi a paradicsom szó bibliai jelentése?

a. Isten által teremtett

b. Ízletes gyümölcs

c. Kerítés, körülkerített kert

XXII.113Hányadik napon teremtette Isten az embert?

a. második

b. hatodik

c. hetedik

XXII.114Milyennek teremtette az első embert?

a. szabad akaratúnak

b. tökéletlennek

c. engedetlennek

XXII.115Mi volt az ember Isten által adott eledele?

a. Gyümölcs, gabona, diófélék

b. Zöldségfélék

c. Tiszta állatok húsa

XXII.116Milyen gyümölcsöt termett a jó és gonosz tudásának fája?

a. Almát

b. Paradicsomot

c. A Biblia nem említi meg

XXII.117Hol kötötték az első házasságot?

a. az Édenben

b. az Édenen kívül

c. vízözön után az Araráton

XXII.118Hogyan oktatta Isten az első emberpárt?

a. mint gyermekét

b. mint barátját

c. mint teremtményét

XXII.119Milyen állat csalta oda Ádámot és Évát a tiltott fához?

a, oroszlán

b. medve

c. kígyó

XXII.120Hol van leírva az “ősevangélium”?

a. Móz.I.3,15.

b. Móz.I.3,16.

c. Móz.I.4,15.

XXII.121Születtek-e Ádámnak és Évának lányai?

a. nem

b. nem említi a Biblia

c. igen

XXII.122Ki volt az első testvérgyilkos?

a. Ábel

b. Lámekh

c. Kain

 

XXII.123Isten örök életűvé teremtette az embert. A bűn következtében azonban nem élhetett örökké, meg kellett halnia. Ki élt a leghosszabb ideig itt a földön? MózI.5.fej.

a. Ádám, 930 év

b. Metusélah 969 év

c. Énók édesapja: Járed 962 év

XXII.124Hány fia volt Noénak?

a. 1

b. 2

c. 3

XXII.125Hányan mentek be Nóéval a bárkába?

a, 13-an

b. 8-an

c. 3-an

XXII.126Hány napot várt Noé a bárkában az özönvízre?

a. egyet

b. hármat

c. hetet

XXII.127Hány singgel emelkedett feljebb az özönvízkor a víz a legmagasabb hegynél?

a. 5

b. 12

c. 15

 

XXII.128Melyik állat tisztátalan?

a. bivaly

b. tehén

c.

XXII.129Hány ember volt a bárkában?

a. 8

b. 4

c. 6

XXII.130Ki volt az első ember, akiről a Biblia feljegyzi, hogy bort ivott?

a. Ézsau

b. Noé

c. Kain

XXII.131Hány hírvivő jelentette Jóbnak, hogy különféle bajok érték?

a. négy

b. három

c. egy

XXII.132Jób sok sok szenvedés után visszakapta minden vagyonát és még gyermekei is születtek. Hány gyermeke született? Jób.42,13.

a. 7 fia és 3 lánya

b. 3 fia és 7 fia

c. 10 fia és 7 lánya

XXII.133Összesen hány gyermeke volt Jóbnak?

a. 5

b. 20

c. 10

XXII.134Hány tevéje és hány szamara volt Jóbnak?

a. 3000 teve és 500 szamár

b. 500 teve és 3000 szamár

c. 3500 szamár és 350 teve

XXII.135Melyik bibliai könyvek említik a szappant?

a. Jób és Jerémiás

b. Ésaiás és Jeremiás

c. Esdrás és Nehémiás

XXII.136Mi volt Ábrahám apjának a neve?

a. Tímár

b. Tháré

c. Tamás

XXII.137Kik voltak Ábrám testvérei?

a. Tháré és Nákhor

b. Nákhor és Hárán

c. Tháré és Hárán

XXII.138Kinek a fia volt Lót?

a. Ábrahámnak

b. Nákhornak

c. Háránnak

XXII.139Honnan indult el Ábrám és családja, és hova akartak eljutni?

a. Úr Kaszdimból

b. Háránból

c. Mezopotámiába

c. Egyiptomba

Két válasz jó!

XXII.140Igaz-e ez a mondat, "Hárán meghalt az ő édesapjának Thárénak szemei előtt"?

a. Igaz

b. Nem igaz

XXII.141Milyen rokoni kapcsolat fűzte össze Ábrahámot és Sárát?

a. férj és feleség voltak

b. féltestvérek voltak

c. mindkettő

XXII.142Milyen bűnt követett el Ábrám Egyiptomban?

a. hazudott

b. ölt

c. lopott

XXII.143Mit hazudott Ábrahám a fáraónak?

a. Sára a testvérem

b. van néhány fekete bakkecském

c. én egy nagyon szegény ember vagyok

XXII.144Hány éves volt Ábrahám, amikor körülmetélkedett?

a. 75

b. 90

c. 99

XXII.145Izmael édesanyját hogy hívták?

a. Szárai

b. Hulda

c. Hágár

XXII.146Kiről írja a Biblia, hogy nevetett Isten ígéretén?

a. Sáráról

b. Eszterről

c. Jób feleségéről

XXII.147Mit jelent a "BÉTHEL" szó?

a. Áldás helye

b. Isten háza

c. Tölgyes

XXII.148Igazság szerint kinek kellett volna a földet elosztani, illetve választani?

a. Ábrahámnak

b. Lótnak

XXII.149Miről volt nevezetes Sodoma és Gomora?

a. Gazdagságáról

b. Kellemes éghajlatáról

c. Az ott élő emberek gonoszságáról

XXII.150Hány igazért kímélte volna meg Isten Sodomát és Gomorát?

a. 15

b. 10

c. 20

XXII.151Mennyiért vette meg Ábrahám a mezőt, amely temetkezési hely lett?

a. 400 ezüst siklusért

b. 100 ezüst siklusért

c. 50 ezüst siklusért

XXII.152Izsák feleségeinek neve:

a. Rebeka

b. Ráchel

c. Ruth

XXII.153Hogy hívták Rebeka bátyját?

a. Lót

b. Lábán

c. Nátán

XXII.154Melyik családban születtek iker-gyerekek a Biblia tudósítása szerint?

a. Ábrahám és Sára házasságában

b. Izsák és Rebeka házasságában

c. Ruth és Boáz házasságában

XXII.155Melyik fiát szerette jobban Izsák?

a. Jákóbot

b. Ézsaut

c. Izmaelt

XXII.156Ki volt Jákob elsőszülöttje?

a. Simeon

b. Ruben

c. Júda

XXII.157Hogy hívták Jákob lányát?

a. Diana

b. Debóra

c. Dina

XXII.158Hány fiút szült Lea?

a. 3

b. 2

c. 6

XXII.159Ráchel melyik város határában halt meg?

a. Béthel

b. Sichem

c. Betlehem

XXII.160Jákob melyik fiára mondta, hogy erős csontú szamár?

a. Zebulon

b. Izsakár

c. Dán

XXII.161Melyik fiát hasonlította Jákób a szarvashoz?

a. Gád

b. Áser

c. Naftali

XXII.162Hány ezüstpénzért adták el Józsefet a testvérei?

a. 30

b. 20

c. 50

XXII.163Hány testvérét mutatta be József a fáraónak?

a. 5 Móz.I.47,2.

b. 12

c. 11

XXII.164Hány évet élt József?

a. 80

b. 110

c. 140

XXII.165Egyiptom folyója,

a. Nílus

b. Eufrates

c. Jordán

XXII.166Mózes családja, ahol született, hány tagú volt?

a. 3.

b. 5.

c. 9.

XXII.167Mi volt Egyiptomban a 7. csapás?

a. békák

b. sáskák

c. jégeső

XXII.168Mi volt a frigyládában, amit a szentek-szentjében elhelyeztek?

a. A két kőtábla

b. A két kőtábla, Áron kivirágzott vesszeje és a mannás korsó

c. A ládában nem volt semmi. A két kőtábla a láda fedelére, a két kérub szárnya alá volt helyezve.

XXII.169Hol van leírva a Bibliában a tízparancsolat?

a. Móz.I.20,

b. Móz.II.20,

c. Móz.III.20,

XXII.170Hány főrészből áll a tízparancsolat?

a. 2

b. 7

c. 10

XXII.171Melyik parancsolat foglalkozik a szexel?

a. a 6.

b. a 7.

c. a 8.

XXII.172Mit mond a hetedik parancsolat?

a. Ne ölj!

b. Ne paráználkodjál!

c. Ne lopj!

XXII.173A paráznaságért a fiatal hajadonokat megkövezték. Volt-e kivétel valamilyen esetben?

a. Nem volt, minden esetben megkövezéssel járt.

b. Igen, volt! Ha a lány papnak a lánya volt, akkor megégették. Móz.III.21,9.

c. Igen volt. Ha már eljegyezték a lányt, akkor váltság ellenében megváltható volt az élete, ha a vőlegény is úgy akarta.

XXII.174Hány törzs volt Izraelben?

a. 2

b. 12

c. 32

XXII.175A nép követelésére milyen húst adott Isten a pusztában?

a. fürjeket

b. fácánokat

c. vadlibákat

XXII.176Mi a tönköly, és mire használták?

a. Vadon termett ősbúza, babbal és lencsével keverve kenyeret sütöttek belőle.

b. Favágáshoz használt tuskó.

c. Vállra teríthető, törölközőszerű ruhadarab

XXII.177Ismerték-e az Ószövetségben az uborkát Izrael fiai?

a. Igen, de csak Ézsaiás könyve említi, előtte nem volt ismeretes Izraelben.

b. Igen, már az Egyiptomból való kivonuláskor a nép a hal, dinnye és póréhagyma mellett említi.

c. Nem, az uborka csak a Krisztus utáni időben vált ismertté.

XXII.178Mi volt a kalmus, és milyen célt szolgált?

a. Illatos nád, a szent kenet egyik összetevője. Móz.II.30,23.

b. Zöldségből készült, mártásszerű eledel.

c. Vadon termő gyümölcsfa.

XXII.179Mi az izsóp, és mire használták?

a. Kúszónövény, bogyó a termése, különös illatszerek előállítására használták.

b. 2 féle lehetett:
                            - falakon kúszó kis növény, dús ágai voltak. A meghintés eszközei az áldozati            rendszerben. Móz.II.12,22.     
                            - A Földközi tg. partján termő sötétzöld, erősen fűszeres illatú, hosszú szárú    növény, pálcaként vagy botként használták. Jn.19,29.

c. Leveles növény. Szárítás után leveleit összetörték és elfüstölögtették az illatételi oltáron.

XXII.180Milyen a tamariszkusz fa?

a. Magas törzsű, dús lombozatú, virágtalan, gyümölcstelen fa.

b. Dús lombozatú, sárga virágú kerti fa.

c. Szinte lombtalan, vöröses virágú, cserje.

XXII.181Mózes melyik könyvében van szó a szertartások rendjéről?

a. Harmadik

b. Negyedik

c. Ötödik

XXII.182Milyen színű tehén hamva szolgált “tisztítószerül”?

a. fehér

b. fekete

c. vörös

XXII.183A nagy engesztelési napról hol van szó a legrészletesebben?

a. Móz.II.16, -ban

b. Móz.III.16,-ban

c. Num.16,-ban

XXII.184Mi a “gödölye”?

a. Fiatal hím bárány.

b. Fiatal hím kecske.

c. Fiatal nőstény kecske.

XXII.185Évente hányszor mehetett be az izraeli főpap a szentek szentjébe?

a. Évente egyszer, kizárólag a 7. hó 10. nap Jn.

b. Évente háromszor, kizárólag a 7. hó 10. nap Jn. Móz.III.16,12. 15.

c. A 7. hó 10. napján, és azon kívül ahányszor csak tovább vándorolt Izrael népe. Azért, hogy kihozza a szentek szentjében lévő tárgyakat.

XXII.186Mit tartalmaz Mózes 5. könyve?

a. A kivonulás történetét

b. A pátriárkák történetét

c. A törvény megismétlését, összefoglalását

XXII.187Ki követte Mózest az ő szolgálatában?

a. Áron

b. Miriám

c. Józsué

XXII.188Melyik volt az első elfoglalt város Kánaán földjén?

a. Ai

b. Jeruzsálem

c. Jerikó

XXII.189Kinek kellett levennie saruját?

a. Józsué

b. Elizeus

c. Áron

XXII.190Ki parancsolta ezt? , “egy szó se jöjjön ki a szátokból”?

a. Józsué

b. Jákób

c. Illés

XXII.191A vörös színű zsinór kinek az életét mentette meg?

a. Ráháb

b. Rákhel

c. Rebeka

XXII.192Ákán bűne miatt melyik várost nem tudták elfoglalni?

a. Jerikót

b. Jeruzsálemet

c. Ait

XXII.193Milyen nevezetes esemény történt Ajalonnál?

a. Áron és Húr tartotta Mózes kezét, Izrael győzött.

b. Józsué itt mondta azt, hogy bevehető Kánaán

c. Józsué kérésére megállt a Hold Ajalon völgyében

XXII.194Ki volt a Biblia legerősebb embere?

a. Góliát

c. Sámson

c. Dávid

XXII.195Honnan származott Naomi és családja?

a. Názáretből

b. Efratából, a judeai Betlehemből

c. Moáb földjéről

XXII.196Hányan mentek az éhség elől Moáb mezejére?

a. Ketten: Elimélek és felesége, Naomi. Gyermekeik később születtek.

b. Hárman mentek: Elimélek, Naomi és az első fiuk, Mahlon. Kiljon, Moáb földjén született.

c. Négyen mentek: Elimélek, Naomi és a két fiú: Mahlon és Kiljon.

XXII.197Milyen indokkal küldte vissza menyeit Naomi?

a. Ő szegény özvegy, nincs pénze, nem tudja eltartani őket.

b. Izraelben nem szívesen fogadják az idegeneket, különösen, ha özvegyek és szegények.

c. Öreg már ő Naomi, nem tud férjhez menni Izraelben.

XXII.198Milyen rokoni szálak fűzték Naomit Boázhoz?

a. Naominak az öccse volt Boáz.

b. Férjének rokona volt, Elimélek nemzetségéből.

c. Sógora volt.

XXII.199Milyen köszönési forma volt Naomi korában Izraelben?

a. “Az Úr legyen veletek!” Válasz: “Áldjon meg az Úr!”

b. “Az Úr legyen veletek!” Válasz: “És a te lelkeddel!”

c. “Békesség néktek” Válasz: “Békesség néked!”

XXII.1100Hogyan fejezte ki Ruth, Boáz iránti tiszteletét és háláját?

a. Kezet csókolt neki.

b. Arcra borult és földig hajolt.

c. Odafeküdt az alvó Boáz lábaihoz.

XXII.1101Amikor arattak, mit adott enni Boáz a mezőn Ruthnak?

a. Ecetes lébe mártott kenyeret és pörkölt gabonát.

b. Ecetes lébe mártott kenyeret, húst és bort.

c. Kenyeret, halat és vizet.

XXII.1102Mit evett Naomi aznap este?

a. Pogácsát sütött az árpa lisztjéből

b. Sajnos, Naomi koldusbotra jutott, mint a legtöbb izraeli özvegy, és éhezett.

c. A maradékát ette meg, amit Ruth haza hozott a kalászszedegetés után.

XXII.1103Mennyi gabonát szedegetett Ruth Boáz mezején?

a. Kb. 20 liter árpát, ami 1 efa volt.

b. Kb. 30 kg. árpát, azaz 2 vékával.

c. 6 mérték árpát, ami 42 liternek megfelelő mennyiség.

XXII.1104Boáz árpát szórt a szérűn. Mi az a szórólapát?

a. A mai hólapátokhoz hasonló fanyelő, széles lapát.

b. A szórólapát olyan villa, amivel a kicsépelt gabonát feldobálták szelelni.

c. Egyes Közel-keleti vidékeken a vetéshez használt gabonaszóró eszköz.

XXII.1105Mikor vette észre Boáz, hogy Ruth a lábánál fekszik?

a. Hajnal felé

b. Reggel

c. Éjfél tájban

XXII.1106Mit jelentett abban az időben ez a kifejezés: Boáz terítse ki ruháját Ruthra?

a. Azt jelentette, hogy vegye feleségül. Tehát Ruth kérte meg Boázt.

b. Azt jelentette, hogy könyörüljön rajta, ne hagyja éhen halni.

c. Azt jelentette, hogy váltsa meg Naomi elzálogosított földjeit, hogy így tudjanak termelni.

XXII.1107Miért nem mehetett simán a sógorházasság?

a. Mert Boáznak nem tetszett Ruth erőszakos viselkedése.

b. Mert Ruth túl öregnek tartotta Boázt.

c. Mert nem Boáz volt a legközelebbi rokon.

XXII.1108Miért nem akarta a legközelebbi rokon elvenni Ruthot feleségül?

a. Mert nem akarta elveszíteni a maga örökségét.

b. Nem foglalkozott pogány származású asszonnyal.

c. Nem tetszett neki Ruth, mert túl kövér volt és szeplős.

XXII.1109Hány vén volt a városkapuban Boáz és a közelebbi rokon tárgyalásán?

a. 12

b. 10

c. 24

XXII.1110Hogyan hitelesítették a megkötött egyezséget?

a. Szerződésben írásba foglalták, 3 példányban, tanúk aláírták. 1 maradt a véneknél, amit lepecsételtek, 1-1 példányt kaptak a szerződő felek.

b. Az írásra a város vénjének pecsétjét nyomták viaszba.

c. Sarut cseréltek

XXII.1111Mi volt a vének jókívánsága?

a. Azt kívánták, hogy Ruth olyan legyen, mint Rákhel és Lea.

b. Isten áldását kívánták az új párra.

c. A vének hallgatólagosan beleegyeztek a házasságba, nem kívántak semmit.

XXII.1112Mennyit ért az asszonyok szerint Ruth Naominak?

a. Azt mondták: “Drágább az aranynál.”

b. Többet ér 3 lánynál.

c. Többet ér 7 fiúnál.

XXII.1113Ki nevezte el Ruth és Boáz gyermekét?

a. Naomi

b. A szomszédasszonyok

c. Ruth, az anyja

XXII.1114Milyen rokoni szálak fűzték Dávidot Ruthoz?

a. Ruth volt Dávid anyjának nagymamája.

b. Ruth volt Dávid nagyapjának nagymamája.

c. Ruth fia volt Dávid nagypapája.

XXII.1115Melyik két bibliai könyv között helyezkedik el Ruth könyve?

a. Bírák és Sámuel.I.

b. Krónika II. és Ezsdrás

c. Nehémiás és Eszter

XXII.1116A filiszteusoknak hány városállamuk volt?

a. Három

b. Öt

c. Tizenkettő

XXII.1117Sámson felesége melyik városból származott?

a. Askelon

b. Gáza

c. Timnát

XXII.1118Sámson melyik város kapuját vitte fel a hegyre?

a. Gát

b. Askelon

c. Gáza

XXII.1119Egyszer egy család, - apa, anya és két fiúk - elköltözött Betlehemből a moábiták földjére. Ott a két fiú megnősült, moábita nőket vettek feleségül. Sajnos azonban az édesapa is és a két férj is pár éven belül meghalt. Egyedül maradt a három nő. Hogyan? Ruth 1. rész

a. Ruth az ő két menyével, Orpával és Naomival

b. Orpa az ő két menyével, Naomival és Ruth-tal

c. Naomi az ő két menyével Ruth-tal és Orpával

XXII.1120Melyik az a házaspár, akinek – az asszony imájára – gyermeket adott Isten?

a. Elkána és Anna

b. Ádám és Éva

c. Ábrahám és Sára

XXII.1121Hány gyermeke volt Elkánának?

a öt

b hat

c Nem lehet tudni

XXII.1122Melyik törzs leszármazottja volt Sámuel?

a Gádita

b Efraimita

c Lévita

XXII.1123Hányszor szólította meg az Úr a gyermek Sámuelt?

a háromszor

b négyszer

c ötször

XXII.1124Hol lakott Sámuel?

a Silóban

b Rámában

c Béthelben

XXII.1125Ki volt Izrael első királya?

a. Saul

b. Abimélek Bír.9,6.22.

c. Dávid

XXII.1126Ha királyt választ a nép, mit mondott Sámuel, mi fog történni a szőlőhegyekkel?

a. megtizedeli megdézsmálja

b. szolgáinak adja

c. kiírtja, és helyébe olajfaligeteket telepít

XXII.1127Melyik törzsből származott Saul?

a Efraim

b Manassé

c Benjamin

XXII.1128Sámuel próféciája szerint hány kenyeret kap Saul a tölgyfa alatt?

a egyet

b kettőt

c hármat

XXII.1129Hány éves volt Saul, amikor király lett

a. 25

b. 30

c. 40

XXII.1130Melyik szemét akarta Náhás kinyomni a Jábes Gileádiaknak?

a egyiket sem

b jobbot

c balt

XXII.1131Hány fia volt Isainak?

a 6

b 7

c 8

XXII.1132Miért nem akarta Saul Hogy Dávid elinduljon Góliáth ellen?

a Nem volt megfelelő fegyvere

b Túl alacsony volt

c Mert még gyermek volt

XXII.1133Hol lakott a halottidéző asszony?

a Ekronban

b Efratában

c Endorban

XXII.1134Ki ölte meg Sault?

a filiszteusok

b fegyverhordozója

c egy amálekita férfi

d. öngyilkos lett

 

XXII.1135Kik temették el Sault?

a A Jábes Gileádiak

b A Siklágiak

c A Gilboa hegyén lakók

XXII.1136Ki volt Dávid első felesége?

a. Mikál

b. Bethsabé

c. Abigail

XXII.1137Dávid megkérdezte az Úrtól, hogy most hova menjen. Milyen választ kapott? Menjen

a Silóba

b Hebronba

c Jábes Gileádba

XXII.1138Kinek az otthonában helyezték el ideiglenesen a frigyládát?

a Abinádáb

b Gitteus Obed Edom

c Mikál

XXII.1139Melyik prófétával beszélte meg Dávid, hogy házat akar építeni az Úrnak?

a Sámuel

b Nátán

c Sádók

XXII.1140Kik törtek be Siklágba és fosztották ki azt?

a filiszteusok

b amálekiták

c moábiták

XXII.1141Mit gyújtatott fel Absolon Joáb gazdaságában és miért?

a búzaföldet

b zabföldet

c árpaföldet

XXII.1142Ki maradt Dávid pártján a tanácsosok közül?

a Khusai

b Akhitófel

c Akhimás

XXII.1143Sémei szidalmazta Dávidot. Ki akarta ezért fejét venni?

a Abisai

b Joáb

c Ábner

XXII.1144Mennyi ideig tartott az éhínség Dávid idejében?

a Három évig

b Egy évig

c Hét évig

XXII.1145Hogy hívták azt a fiatal lányt, aki az idős és beteg Dávidot ápolta?

a Betsabé

b Adónia

c. Abiság

XXII.1146Kiről írja a Biblia:

 “És meghala jó vénségében életével, gazdagságával és minden dicsőségével megelégedve.”

a. Dávidról

b. Jóbról

c. Mózesről

XXII.1147Mi a zsoltár eredeti jelentése?

a. Egy fúvós hangszeren játszott dallam.

b. Hangszerkíséret nélküli közös ének.

c. Egyfajta hárfa pengetése, vagy húros hangszerrel kísért ének.

XXII.1148Hány zsoltár van a Bibliában?

a. 150

b. 120

c. 100

XXII.1149Melyik a leghosszabb Zsoltár?

a. 18.

b. 100.

c. 119.

XXII.1150Hányadik Zsoltár írja, “Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre...”

a. 23.

b. 42.

c. 92

XXII.1151Hány versből áll a 119. Zsoltár?

a. 176

b. 144

c. 156

XXII.1152Melyik király udvarában éltek majmok és pávák?

a. Dávid király

b. Salamon király

c. Agrippa király

XXII.1153A példabeszédek könyvét ki írta?

a. Dávid

b. Salamon

c. Sámuel

XXII.1154Melyik az a 4 apró állat, amelyiket a Biblia bölcsnek mond?

a. egér, hangya, szöcske, gyík,

b. mókus, csiga, mormota, veréb

c. hangya, mormota, sáska, pók Péld.30,24-28

XXII.1155Melyik bibliai könyv áll a legtöbb fejezetből?

a. Példabeszédek

b. Zsoltárok

c. Mózes V. könyve

XXII.1156Melyik könyv írja le költői módon az öregséget?

a. Zsoltárok

b. Prédikátor

c. Példabeszédek

XXII.1157Hol építette Salamon a templomot?

a. Bételben

b. Garazim hegyén

c. Jeruzsálemben

XXII.1158Hány napig tartott a templomszentelés?

a.) Hét napig

b.) Kétszer hét napig

c.) Háromszor hét napig

 

XXII.1159Mit jelent az “Énekek Éneke”?

a. A legszebb ének

b. Az énekekről szóló ének

c. Csak szójátékról van szó

XXII.1160Ki követte Salamont a trónon?

a. Roboám

b. Jeroboám

c. Adónia

XXII.1161Hány embert hagyott meg az Úr Izraelben, akik nem hajoltak meg a Baál előtt?    

3000

5000

7000

XXII.1162Hány ember halt meg tűzben Illés szavára?

a. 50

b. 100

c. 102

XXII.1163Hogyan jutott Illés a mennybe?

a. Tüzes szekéren

b. Angyalok vitték fel

c. “A szélvészben”

XXII.1164Ki lett Illés utóda?

a. Sámuel

b. Géházi

c. Elizeus

XXII.1165Hányszor ment át Elizeus száraz lábbal a Jordánon?

a. egyszer

b. kétszer

c. háromszor

 

XXII.1166Kinek a szőlőjét kívánta meg Akháb?

a. Nájót

b. Nábót

c. Nábál

XXII.1167Ki találta meg a törvénykönyvet?

a. Hilkia

b. Sáfán

c. Ahikám

XXII.1168Ki volt a próféta a törvénykönyv megtalálásakor?

a. Hulda

b. Habakuk

c. Sallum

XXII.1169Ki lett Benhadád szíriai király utóda?

a. Hazáel

b. Hadád

c. Baása

XXII.1170Ki volt a próféta Ezékiás király idejében?

Illés

Ésaiás

Elizeus

XXII.1171Melyik a kakukktojás?

a. Ezékiás

b. Manassé

c. Jósiás

XXII.1172Melyik a kakukktojás?

a. Ezsdrás

b. Nehémiás

c. Jónás

XXII.1173Hány fejezetből áll Ésaiás könyve?

a. 10

b. 66

c. 126

XXII.1174Ésaiás melyik fejezetében olvashatunk Sátán lázadásáról?

a. 14

b. 28

c. 53

XXII.1175Hogyan folytatódik helyesen, “Kinek szíve reád támaszkodik, …”

a. … az soha meg nem tántorodik.

b. … megőrzöd azt teljes békében

c. … az meglátja az Urat, mikor eljön

XXII.1176Ki említi, hogy bálvány segítségével süt valaki kenyeret és húst?

a. Malakiás

b. Mózes

c. Ésaiás És.44,19.

XXII.1177Hová dobták be Jerémiás prófétát?

a. Az oroszlánok vermébe

b. Tüzes kemencébe

c. Verembe

XXII.1178Miből készült Ezékiel kenyere?

a. Búzából

b. Kukoricából

c. Gabona és hüvelyesek keverékéből Ez.4,9.

XXII.1179Dánielnek hány társa volt a király iskolájában?

a. Három

b. Kettő

c. Egy

XXII.1180Négy jó barát babiloni fogságba került. Hogy hívták őket? Dán 1:7

a. Dániel, Sidrák, Misák és Baltazár

b. Sidrák, Misáel, Abednégó és Ananiás

c. Sidrák, Misák, Dániel és Abednégó

XXII.1181Nabukonodozor álmát ki fejtette meg?

a. bölcsek

b. Dániel

c. maga találta ki

XXII.1182Dániel 2-ben Médó-Perzsiát melyik fém jelzi?

a. arany

b. ezüst

c. réz

XXII.1183Dániel prófétát honnan mentette meg Isten?

a. A tüzes kemencéből?

b. Az oroszlánok verméből?

c. A felakasztatás veszedelméből?

XXII.1184Eszter melyik király felesége volt?

a. Nabukodonozor

b. Xerxesz Ahasvérus

c. Belsazár

XXII.1185Hogy hívták Eszter nagybátyját?

a. Hámán

b. Naámán

c. Márdokeus

XXII.1186Mikor tevékenykedett Esdrás?

a. A fogság előtt

b. A fogság alatt

c. A fogság után

XXII.1187Mit épített Nehémiás?

a. Jeruzsálemi templomot

b. Jerikó falait

c. Jeruzsálem falait

 

XXII.1188Hová küldte Isten Jónást?

a. Társisba

b. Ninivébe

c. Jeruzsálembe

 

XXII.2Újszövetség

XXII.21Hány újszövetségi könyv van?

a. 39

b. 27

c. 31

XXII.22Melyik evangélium áll a legkevesebb fejezetből?

a. Márk

b. Lukács

c. János

XXII.23Melyik evangélista hangsúlyozza, hogy mindennek gondosan utánajárt, így törekedett a pontosságra az evangélium megírásánál?

a. Máté, a vámszedő

b. János, a szeretett tanítvány.

c. Lukács, az orvos.

XXII.24Mikortól létezik Jézus Krisztus?

a. Öröktől fogva van

b. Időszámításunk kezdetekor született

c. Amikor bennünk megszületik

XXII.25Hol született Jézus Krisztus?

a. Júdeában

b. Galileában

c. Samariában

XXII.26Hol született Jézus Krisztus?

a. Jeruzsálemben

b. Názáretben

c Betlehemben

XXII.27Mit jelent Jézus neve, és honnan származik?

a. A héber “Joszéf”-ből származik, jelentése = Isten tegyen az éppen most született gyermekekhez.

b. A héber Immánuelből származik, jelentése: “Velünk az Isten”

c. Jelentése: “Jahve szabadítás” és a héber “Jöhosuah” görög átírása: “Jészusz”.

XXII.28Mennyivel volt idősebb Keresztelő János a földreszületett Jézusnál?

a. 1 évvel

b. Fél évvel.

c. Csupán 2-3 hónappal.

XXII.29Mi volt Jézus szüleinek a neve?

Amrám és Jokébed

Erzsébet és Zakariás

Mária és József

XXII.210A nemzetiségi táblázat Ábrahámtól Krisztusig

a. 3 X 7

b. 3 X 12

c. 3 X 14

XXII.211József titkon akarta elbocsátani Máriát, mivel ő

a. igaz

b. becsületes

c. hűséges ember volt

 

XXII.212Az Úr angyala így szólította meg Józsefet álmában,

a. "József, Dávidnak fia..."

b. "József, ki Isten választott embere vagy..."

c. "József, Ábrahám fia..."

 

XXII.213Ézsaiás próféciája szerint mi lesz a születendő gyermek neve?

a. Messiás = Felkent

b. Immánuel = Velünk az Isten

c. Jézus Krisztus = Megváltó

 

XXII.214Hol jelentek meg az angyalok a pásztoroknak?

a. Az Olajfák hegyén

b. A betlehemi dombokon

c. A Bethesda tónál

XXII.215Melyik evangélium írja le a napkeleti bölcsek történetét?

a. Máté

b. Lukács

c. János

 

XXII.216Melyik királlyal találkoztak a bölcsek Jeruzsálemben?

a. Agrippa zsidó királlyal

b. Heródessel

c. Salamon királlyal

 

XXII.217Kik vittek Jézus Krisztusnak aranyat, tömjént és mirhát?

a. A pásztorok

b. Heródes

c. A napkeleti bölcsek

XXII.218Hányan voltak a napkeleti bölcsek?

a. Hárman

b. Öten

c. Nem közli számukat a Szentírás

XXII.219Hol töltötte Jézus Krisztus gyermekkorát?

a. Egyiptomban

b. Indiában

c. Názáretben

 

XXII.220Miután meghalt Heródes király, József családjával visszatért

a. A galileai Názáretbe

b. A júdeai Betlehembe

c. Samáriának Sikár nevű városába

XXII.221Jézus hány éves volt amikor először ment fel a templomba?

12

20

30 és fél

XXII.222Hol prédikált Keresztelő János?

a. Júdea pusztájában

b. Galileában és a Galileai tó sziklás partjainál

c. Samária északi részén, ahol sok volt a víz. ahol keresztelni is tudott.

 

XXII.223Jézus megkeresztelkedett-e?

igen

nem

nem tudom

XXII.224Mikor keresztelkedett meg Jézus Krisztus?

a. 8 napos korában

b. 12 éves korában

c. 30 éves korában

XXII.225Mi a szentjánoskenyér?

a. Keresztelő János eledele volt, az ő receptje szerint készül.

b. Babra emlékeztető, hüvelytermést hozó fa termése.

c. Mivel János apostol Efézusban volt presbiter, így róla nevezték el az úrvacsorai kenyeret szentjánoskenyérnek.

XXII.226Jézus hány napig böjtölt a pusztában?

a. Negyven nap és negyven éjszakán át.

b. Három hétig, azaz 21 teljes napon át.

c. Egy egész hétig nem evett és nem ivott, végre megéhezett.

 

XXII.227Miért böjtölt Jézus Krisztus 40 napig?

a. Mózes példáját követte

b. Így akart megszabadulni Sátán kísértéseitől

c. Hogy felkészüljön a szolgálatra

XXII.228Minek tekintette Keresztelő János Jézust?

a. Jézus az Isten Fia - térjetek hát meg emberek!

b. Kiáltó szó a pusztában- készítsétek az Úrnak utját!

c. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

 

XXII.229János a megtérés és a gyümölcstermés fontosságát prédikálta. Mit mondott? Pontosan idézve!

a. Minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem kivágattatik, és tűzre vettetik.

b. Szórólapáttal megtisztítja gabonáját, a polyvát pedig olthatatlan tűzzel megégeti.

c. Annak, aki utánam jön, még a saruját fölvenni sem vagyok méltó.

 

XXII.230Ki volt Jézus első két tanítványa?

a. Péter és Simon

b. Jakab és János

c. Simon és András

 

XXII.231Hány tanítványa volt Jézusnak?

13

12

11

XXII.232Jézus, Máté feljegyzése szerint az Ő munkáját

a. Názáretben kezdte el

b. Zebulon és Naftali határvidékén dolgozott először.

c. A Galileai tenger mellől indult el.

 

XXII.233Hol tette Jézus Krisztus első csodáját?

a. Kánában

b. Kapernaumban

c. Jeruzsálemben

XXII.234Hány kőveder volt elhelyezve a Kánai mennyegzőn?

a. 6

b. 12

c. 4

XXII.235Az Úr Jézus Kánában

a. Találkozott a samáriai asszonnyal

b. Meggyógyította Péter anyósát

c. Egy menyegzőn vett részt

d. meggyógyította a bénát

e. meggyógyította a vakot

XXII.236Hová költözött Jézus Názáretből?

a. Jeruzsálembe

b. Kapernaumba

c. Betlehembe

XXII.237Melyik fejezet nem illik ide?

a. Mt.24,

b. Lk.12,

c. Mk.13,

XXII.238Melyik történet nem illik János evangéliumába?

a. Az ötezer ember megvendégelése

b. A 38 éves beteg meggyógyítása

c. Hegyibeszéd

 

XXII.239Mit jelent a “korbán” szó?

a. Mindaz, amit Istennek felajánlottak, amit Neki fogadtak.

b. Káromlást, átkot jelent arra, aki felé mondják.

c. Az a pénzösszeg, amit a szegények megsegítésére ajánlottak fel.

XXII.240Hogy nevezzük azt a beszédet, ahol Jézus többek közt a boldogmondásokat is elmondta?

a. Hegyi beszédnek

b. Templomi beszédnek

c. Pusztába kiáltó szónak

XXII.241Melyik városból származott Fülöp?

a. Damaskusból

b. Betsaidából

c. Nain városából

XXII.242Az 5000 embert Jézus Krisztus megvendégelte

a. Öt kenyérből és két halból

b. Öt halból és két kenyérből

c. Öt kenyérből és három halból

XXII.243Melyik tenger vizén járt Jézus Krisztus?

a. Földközi tenger

b. Holt tenger

c. Galileai tengeren

XXII.244Zákeus történetéről melyik evangélium ír?

a. Lukács

b. A szinoptikusok

c. János

XXII.245Zákeus alacsony ember volt, de nagyon szerette volna látni Jézust. Milyen fára mászott fel? Lk.19,4.

a. Sittim fára

b. Erről nem ír a Biblia

c. eperfügefára

 

XXII.246Bartimeus vak volt és koldult. Melyik város kapujában találkozott Jézussal? Mk.10,46.

a. Jerikó

b. Jeruzsálem

c. Bethánia

XXII.247Egy béna embert a barátai ágyon hoztak Jézushoz. Hogyan juttatták elé?

a. Az ablakon át

b. A tetőn keresztül

c. A bejárati ajtón át

XXII.248Jézus egy szombaton meggyógyított egy igen régóta betegen fekvő bénát. Hány éve nem tudott járni ez az ember? Jn.5.

a. 36 éve

b. 38 éve

c. 40 éve

XXII.249Mit vett tekintetbe Jézus Krisztus, amikor meggyógyította a százados szolgáját?

a. Azt, hogy a százados nagyon jó ember volt.

b. Azt, hogy hitt Jézus Krisztus hatalmában

c. Azt, hogy személyesen felkereste őt kérésével

XXII.250Simont miből gyógyította meg az Úr?

a. gutaütésből

b. vakságból

c. leprából

XXII.251Egy gyógyíthatatlanul beteg asszony Jézus Krisztus ruhájának érintésére meggyógyult, mert:

a. A ruhának gyógyító ereje volt

b. Isten megjutalmazta az asszony bátorságát

c. Alázatosan hitt Jézus Krisztus gyógyító erejében.

XXII.252Melyik evangélista jegyezte le a tékozló fiú példázatát?

a. Máté

b. Márk

c. Lukács

 

XXII.253Lázár Jézus barátja volt. Hogy hívták a testvéreit?

a. Mária és Magdaléna

b. Márta és Johanna

c. Mária és Márta

XXII.254Mária kinek volt a testvére?

a. Lázárnak

b. Simonnak

c. Zsuzsannának

XXII.255Amikor Jézus Krisztus megjelent a gadarénusok földjén,

a. a démonok nekitámadtak

b. kérték, hogy a disznónyájba mehessenek

c. a megszállottak Jézus jelenlétében csendben voltak

XXII.256A disznók gazdái kérték Jézust, hogy

a. távozzon

b. gyógyítsa meg a többi beteget is, akik a faluban szenvednek

c. Tanítsa őket Isten útjaira

XXII.257Melyik apostol volt a szeretett tanítvány?

a. Péter

b. András

c. János

XXII.258Jézus Krisztus milyen állaton ült, amikor bevonult Jeruzsálembe?

a. Lovon

b. Szamáron

c. Tevén

XXII.259Mivel terítették be az utat Jézus Krisztus bevonulásakor?

a. Pálmaágakkal

b. Rózsaszirmokkal

c. Vörös szőnyeggel

XXII.260Az utolsó vacsora alkalmára haladva, miről vitatkoztak a tanítványok?

a. Hogy ki kezdje közülük a lábmosást

b. Hogy ki közülük a legnagyobb

c. Hogy ki közülük a legbűnösebb

XXII.261Mire mondta Jézus Krisztus, hogy ez az én vérem?

a. borra

b. mustra

c. pohárra

XXII.262Az úrvacsora

a. ostyával és borral történt

b. kovászos kenyérrel és borral történt

c. kovásztalan kenyérrel és erjedetlen szőlőlével történt

XXII.263Mi az oltári szentség?

a. A templomokban az oltárt jelenti

b. A katolikus templomokban a templom védőszentjének az ereklyéje

c. A katolikus misében katolikus tanítás szerint a Jézus Krisztus testtévé és vérévé változott ostyát és bort jelenti.

XXII.264Hol olvashatunk a lábmosásról?

a. János 13,

b. János 8,

c. János 15,

XXII.265Jézus Krisztus megmosta a tanítványok lábát. Mi volt ezzel az elsődleges célja?

a. Példát akart adni az alázatosságra

b. Nem volt ott szolga, aki ezt elvégezte volna, így annak munkáját pótolta.

c. Ez volt a korabeli szokás, és nem akart eltérni a hagyományoktól.

XXII.266Júdás

a. pénztáros,

b. Jézus legbizalmasabb tanítványa

c. a farizeusok által megbízott megfigyelő volt?

XXII.267Ki árulta el Jézust?

a. Justus

b. Júda

c. Júdás

XXII.268Mi volt Júdás árulásának a bére?

a. 35 ezüst pénz

b. 29 ezüst pénz

c. 30 ezüst pénz

XXII.269A hely neve, ahol Jézus Krisztus imában felkészült végső megpróbáltatásaira:

a. Sinai hegy

b. Gecsemáné kertje

c. Koponyák hegye

XXII.270Ki volt a főpap Jézus Krisztus keresztrefeszítése idején?

a. Annás

b. Kajafás, Annás veje

c. Annás és Kajafás

XXII.271Ide vitték Jézus Krisztust, elfogatása után:

a. Pilátushoz

b. Kajafáshoz

c. Annáshoz

XXII.272Péter azért melegedett a tűznél,

a. mert így akarta elterelni a figyelmet magáról,

b. mert mostantól kezdve úgy gondolta, inkább a főpapokhoz és a néphez csatlakozik,

c. sohasem szerette igazán Mesterét.

XXII.273Hányszor szólalt meg a kakas, mielőtt Péter megtagadta a Mestert?

a. Egyszer sem

b. Háromszor

c. Egyszer

XXII.274Pilátus

a. Szerette volna megmenteni Jézust, de féltette pozícióját.

b. Meg sem kísérelte, hogy kiszabadítsa Jézust.

c. Inkább Barabást akarta szabadon bocsátani, mint Jézust.

 

XXII.275Jézus Krisztus szomjazott a kereszten, mégis visszautasította a felkínált italt. Mi volt ez az ital?

a. Egy ókori kábítószert tartalmazott, hogy elkábítsa a halálraítéltet, és így csökkentse szenvedéseit

b. Egyszerű víz volt

c. Bor, olaj és ecet keveréke volt. Ezzel akarták enyhíteni a szenvedéseit. Ezt nyújtották fel szivaccsal részére.

XXII.276Jézus Krisztust a kereszten

a. mindenki gúnyolta,

b. senki sem gúnyolta,

c. a jobb lator és a tömegből sokan, őszintén sajnálták Őt.

XXII.277Milyen napon halt meg Jézus Krisztus?

a. Szombaton

b. Pénteken

c. Szerdán

XXII.278Jézus Krisztust eltemették

a. Nikodémus sírjába

b. József sírjába

c. Simon új, sziklába vájt sírboltjába

XXII.279Jézus Krisztus a sírban nyugodott:

a. pénteken

b. szombaton

c. vasárnap

XXII.280Melyik napon támadt fel Jézus Krisztus?

a. Hétfőn

b. Vasárnap

c. Szombaton

XXII.281Pünkösd hány napra van húsvéttól?

a. Hét

b. Negyven

c. Ötven

XXII.282Melyik a kakukktojás?

a. Lukács evangéliuma

b. Római levél

c. Apostolok cselekedete

XXII.283A Szentlélek kitöltetése után az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot. Hány személy keresztelkedett meg Péter prédikációjának hatására?

a. Mintegy 120 főnyi sokaság

b. 5000 ember Csel.2,41.

c. Kb. 3000 lélek

XXII.284Péter és János, amikor istentiszteletre mentek Csel.3,1., hány óra volt?

a. Délután 3 óra

b. Délelőtt 9 óra

c. 12 óra

XXII.285Hány katona őrizte Pétert a börtönben?

a. 8

b. 12

c. 16

XXII.286Heródes király Pétert börtönbe vetette. Isten azonban elküldte angyalát és kiszabadította szolgáját. Kinek a házában volt ekkor a gyülekezet, ahol Péterért imádkoztak az egybegyűltek?

a. Márk Jánosék házában

b. Barnabásék felházában

c. Silásék átengedték otthonuk egy részét a gyülekezet számára. Itt jöttek össze ezen az éjszakán is Péterért könyörögni a testvérek.

XXII.287Péter börtönben van. Csoda folytán egy angyal kiszabadítja őt onnan. Mi volt könnyebb Péternek?

a. A megerősített börtönből kiszabadulni?

b. Vagy szabadulása után az érte imádkozó gyülekezetbe bejutni?

XXII.288Milyen bőrszínű volt a szerecsen komornyik?

a. Fekete

b. Fehér

c. Sárga kínai

XXII.289Mi volt Pál előző neve?

a. Paulus

b. Silvanus

c. Saulus

XXII.290Mi következik az Apostolok cselekedete c. bibliai könyv után?

a. Korintus

b. Timótheus

c. Róma

XXII.291Hol nevezték a tanítványokat először keresztényeknek?

a. Jeruzsálemben        
b. Antiochiában         
c. Galileában

XXII.292Melyik szigetre vetődtek Pálék a hajótörés után?

a. Málta

b. Kréta

c. Ciprus

XXII.293Hol található ez a bibliaszöveg, “Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik?”

a. Zsidókhoz írt levélben

b. Máté evangéliumában

c. Rómabeliekhez írt levélben

XXII.294Melyik levélben olvashatjuk: ”Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk”?

a. Római levél

b. Korinthus I. levél

c. Titusnak írt levél

XXII.295Melyik a legnagyobb?

a. hit

b. remény

c. szeretet

XXII.296Melyik volt Pál apostol legkedvesebb gyülekezete?

a. Korinthusi

b. Filippibeli

c. Római

XXII.297Kinek a szolgája volt Onésimus?

a. Titus

b. Filemon

c. Péter

XXII.298Ki volt Filemon?

a. Apostol

b. A keresztények üldözője

c. Egy gazdag keresztény hívő

XXII.299Az apostolok cselekedetéről írt könyvben leírt hajótörésen kívül, szenvedett-e Pál máskor is hajótörést?

a. igen Kor.II.11,25.

b. nem

c. nem tudhatjuk

XXII.2100Pál apostol milyen körülmények között írta levelét Filippibe?

a. fogságból

b. utazás közben

c. nem derül ki a levélből

XXII.2101A Kolosséba küldött levelet hol kellett még felolvasni?

a. Filippiben

b. Laodiceában

c. Thesszalonikában

XXII.2102Melyik páli levél utal egy laodiceaiakhoz intézett levélre?

a. Kolossé

b. Efézus

c. Filippi

XXII.2103A feltámadásról hol nem ír Pál apostol?

a. Kor.I.15, -ben

b. Kor.II.7, - ben

c. Thess.I.4, -ben

XXII.2104Melyik levelében ír János apostol az “antikrisztus”-ról?

a. evangéliumában

b. első és második levelében Jn.I.2,4, Jn.II.1,7.

c. Jelenések könyvében

XXII.2105Hol olvashatunk a bibliai hithősökről?

a. Zsid.7,

b. Zsid.8,

c. Zsid.11,

XXII.2106Mi jellemző Pál apostol leveleire?

a. Saját kezűleg írta őket

b. Diktálta őket

c. Diktálta, de a végére ő írta a záró sorokat

XXII.2107Kit nevezett Pál apostol fiának?

a. Lukácsot

b. Démást

c. Timótheust

XXII.2108Péter apostolnak hány levele van a Bibliában?

a. 1

b. 2

c. 3

XXII.2109János apostol hány levelet írt?

a. 1

b. 2

c. 3

XXII.2110János apostolnak melyik levele a leghosszabb?

a. első

b. második

c. harmadik

XXII.2111Miben nyilvánul meg a keresztény engedelmessége?

a. szavakban

c. bizonyságtevésben

c. tettekben

XXII.2112Mit jelent az apokalipszis szó?

a. titok

b. leleplezés

c. világvége

XXII.2113Ki írta a Jelenések könyvét?

a. János apostol

b. Péter apostol

c. Pál apostol

XXII.2114Hány gyülekezet részére szóló levelet tartalmaz a Jelenések könyve?

a. 6

b. 7

c. 8

XXII.2115Kikhez szól, kinek az állapotát mutatja be a laodiceai üzenet?

a. A gyülekezet angyalához

b. A gyülekezethez

c. A gyülekezetben egyes személyekhez

XXII.2116Jelenések könyve 3. fejezetében a laodiceai gyülekezet számára egy tanács van. Úgy kezdődik: Végy tőlem… Melyik a helyes sorrend? Jel.3,18.

a. arany, ruha, szemgyógyító ír

b. szemgyógyító ír, fehér ruha, tűzben megpróbált arany

c. fehér ruha, tűzben megpróbált arany és szemgyógyító ír.

XXII.2117A Jelenések könyvében említett, gyomorban megkeseredett könyv melyik bibliai könyvre utal?

a. Jeremiás

b. Ésaiás

c. Dániel

XXII.2118Melyik gyülekezetnek ígéri Jézus, hogy az Ő c. királyi székébe ülhet Vele? Jel.3,21.

a. Smirnai gyülekezetnek

b. Laodiceai gyülekezetnek

c. Efézusi gyülekezetnek

 

XXII.2119A Jelenések könyvében szereplő négy lovas helyes sorrendben milyen színű?

a. fehér-sárga-fekete-vörös

b. fehér-vörös-fekete-sárga

c. fehér-sárga-vörös-fekete

XXII.2120A négy lovas mindegyike tart valamit a kezében. A fekete lovon ülőnek mi van a kezében?

a. Egy nagy kard

b. Egy íj

c. Egy mérleg

XXII.2121Mi történik a harmadik trombitaszókor?

a. A tenger harmadrésze vérré lesz

b. Egy csillag esik le az égről a folyóvizekre

c. a napnak, holdnak, csillagoknak harmadrésze nem fénylik

XXII.2122A végidőben hány csapás lesz?

a. 10

b. 7

c. 3

XXII.2123A Biblia melyik könyvében található ez a mondat: "… az Isten eltöröl minden könnyet szemeikről…" Jel.21,4.

a. Az Ószövetség evangéliumában, Ésaiás próféta könyvében

b. Ezékiel Új földre vonatkozó próféciáiban

c. A Jelenések könyvében az Új földdel kapcsolatban

XXII.2124Mi a bűn?

a. a szív Isten ellenes lázadása

b. emberi gyarlóság

c. az ember normális állapota

XXII.2125Hogyan tekint Isten a bűnre?

a. sajnálatosnak tartja

b. örök halált okozónak tekinti

c. nagyságától függően minősíti

XXII.2126Hol gyakorol uralmat Sátán?

a. a világmindenség felett

b. a föld felett

c. Naprendszerünk felett

XXII.2127Milyen legyen a feleség viszonya a férjéhez?

a. irányítsa

b. engedelmeskedjen neki

c. függetlenségre törekedjen vele szemben

XXII.2128Mik ékesítsék az asszonyokat?

a. ékszerek

b. jó cselekedetek Tim.I.2,10.

c. divatos frizura

XXII.2129Mi a feltétele annak, hogy boldogok legyünk?

a. Jézus Krisztussal állandó jó kapcsolat

b. Jólét és gazdagság

c. Megbecsülés és hatalom a társadalomban

XXII.3Bibliai történethez kapcsolódóak

XXII.31A tíz szűz példázata Mt.25,1-13.

 • Mit jelent a mennyeknek országa kifejezés Jézus példázataiban?
  1. Az Új Földet
  2. A mennyei Jeruzsálemet, a föld újjáteremtése előtt
  3. Jézus földi egyházát a megváltási terv egy adott szakaszában.
 • Kit jelképeznek a példázatban a vőlegényre várakozó lányok?
  1. A keresztényeket általában
  2. Az adventistákat
  3. Az érdeklődő ismerőseinket “barátkozóinkat”
 • Mit jelent az, hogy “öt közülük eszes volt, öt pedig bolond”?
  1. Azt, hogy a Krisztusváróknak pont a fele van kész, a másik fele viszont készületlen
  2. A megoszlás tényét – számtól és arányoktól függetlenül.
  3. Azt, hogy összesen tíz adventista csoport van, de ebből csak öt gondolkodik helyesen.
 • Mit jelképez a világítóolaj?

a. A Szentlelket, aki által helyesen lehet élni és Igét magyarázni

b. A Bibliát. Ezért aztán a Bibliát mindig magunkkal kell vinni, hogy ne érjen váratlanul bennünket Jézus eljövetele.

c. Rendes világítóolajról van szó, nem kell mindenbe belemagyarázni valamit.

 • Hogyan magyarázod ezt a kifejezést: “elővették lámpásaikat”?
  1. Azt jelenti, hogy mindannyian jártak gyülekezetbe.
  2. A keresztényeket nevezi Jézus a világ világosságának. A kérdésben lévő kifejezés azt jelenti, hogy sok embert vezettek Krisztushoz.
  3. A krisztusvárók igemagyarázatát és bizonyságtételeit jelenti.
 • Krisztusra évszázadokon át várakoztak. Melyik szó utal a példázatban arra, hogy a Jézus II. eljövetelét közvetlenül megelőző időszakról van szó e példázatban?
  1. Az “akkor” szó. Ezzel kezdődik a példázat.
  2. A “Szűz” tiszta szó. Csak Jézus II. eljövetele előtt lesz tiszta az egyház.
  3. Az “olaj” szó. Csak a késői eső idején lehet Szentlelket szerezni.
 • Az eszesek lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Ez azt jelenti, hogy
  1. Életüket átadták Krisztusnak, és rossz tulajdonságaik helyett a Lélek gyümölcsei jellemzik hétköznapi életüket.
  2. Különleges lelki adományokkal rendelkeznek, mint pl. a gyógyítás, nyelveken szólás, prófétálás stb.
  3. Jól tudnak prédikálni. Lehet érezni a meghallgatáskor, hogy a Szentlélek szól általuk.
 • A vőlegény késett. Ez azt jelenti, hogy
  1. Az Úr Jézus a várakozáshoz képest később érkezik.
  2. Megváltozott a megváltási terv “menetrendje”.
  3. Még nem élünk a vizsgáló ítélet idején.
 • Hol van még a Bibliában jövendölés arról, hogy a Jézusra várakozók szunnyadoznak és ébredésre van szükség?

           Ahány Igét meg tudsz jelölni, annyi pont. Ha pontosan nem tudod az igehelyet, elég, ha csak utalsz a szövegre.

 • A vőlegény megérkezését bejelentő kiáltás éjfélkor hangzott el. Ennek az a jelentősége, hogy:
  1. Jézus eljövetele mégiscsak kiszámítható azoknak, akik az utolsó időben élnek.
  2. Jézus eljövetelének az időpontját senki sem tudhatja, mert mindenki alszik éjfélkor.
  3. Amikor a legnagyobb a sötétség a világ erkölcsi és vallásos életét tekintve, akkor mindenki megtudja hirtelen, hogy a Jézus visszajöveteléről szóló hír nem mese.
 • Az éjféli kiáltás valószínűleg
  1. Eseményeket, beteljesedett próféciákat jelöl
  2. Valóságos szózat hangzik el.
  3. Mindkettő lehetséges.
 • Az adventisták számára a kegyelemidő hamarabb lejár, mint általában a világ számára. Ez
  1. A Bibliából bizonyítható
  2. E. G. White ír róla csupán
  3. Egyáltalán nem bizonyítható
 • Az eszesek nem adnak a többieknek olajat
  1. Mert nem is adhattak volna.
  2. Mert irigyek voltak. Ez az egy keresztényietlen tulajdonságuk megmaradt.
  3. Mert ha adnak, akkor csak megerősítik a többieket a bűnben.
 • “Akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőbe és bezáraték az ajtó.” Sorolj fel olyan igéket, amelyek Jézus visszajövetelével kapcsolatban készenlétre szólítanak fel!

Minden bibliaszakasz egy pont.

 • “Az ajtó bezáraték” kifejezés azt jelenti, hogy
  1. A hűségesek oltalom alatt lesznek a nagy nyomorúság idején, őket senki sem bánthatja.
  2. Azt jelenti, hogy csak az üdvözülhet, aki gyülekezeti tag, s ezután már hiábavaló megkeresztelkedni.
  3. Noé bárkájának bezárásához hasonlóan Isten kezdődő ítéletét jelenti.
 • “Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket” – hangzik a bolond szüzek felé. Sorolj fel olyan kijelentéseket Jézustól, amelyek hasonló értelműek és váratlanul, kellemetlenül érintik a reá várakozók egy részét!

Minden igeszakasz egy pont.

A talentumokról szóló példázat alapján Mt.25,14-30.

 • Kit jelképez a távoli országba utazó gazda?
  1. Istent
  2. Krisztust
  3. A Szentlelket
 • Kit jelképez a három szolga?
  • A prédikátorokat, bibliamunkásokat
  • Krisztus minden követőjét, szolgáját
  • Az összes embert.
 • Mi a jelentősége szolgálatunknak?
  1. Összeköt Istennel és embertársainkkal
  2. Engedelmességünk jele.
  3. A lelkek iránt érzett felelősségünk tudata.
 • Hogyan határozhatjuk meg a talentum fogalmát?
  1. Minden testi és lelki örökölt és szerzett adomány és tehetség
  2. Istennel való kapcsolatunkból származó hasznos ajándékok.
  3. Anyagi javaink
 • Milyen szempont alapján adja Isten a talentumokat?
 1. Önkényes döntése alapján?
 2. Mindenkinek erejéhez és képességéhez mérten
 3. Kéréseink alapján
 • Mit fontos szem előtt tartani a kapott talentummal?
 1. Mennyit kaptam
 2. Mit teszek vele, hogyan használom fel
 3. Amit kaptam nehogy elveszítsem
 • Mikor válhatunk hatékony eszközzé Isten szolgálatában?
  1. Ha Isten Lelkének befolyása alá helyezzük magunkat
  2. Ha hűségesen megőrzöm az Istentől kapott talentumot
  3. Ha megragadunk minden alkalmat értelmünk kiképzésére
 • Mikor tudjuk jobban hasznosítani értelmi képességeinket?
  1. Átlagos ésszel, önuralommal
  2. Magas kiképzés, nagy tehetség, önuralom nélkül
  3. Kiképzés nélküli rátermettséggel
 • A beszélőképesség olyan hatalom, melyet gondosan kell ápolnunk. Szerinted, mi ebbe a helyes keresztényi gyakorlat?
 1. Gyors beszéd, hogy minél több igazságról beszélhess
 2. Lassan, érthetően, ünnepélyesen, az üzenet fontosságának megfelelő komolysággal
 3. Halkan, hogy ne fárasszuk vele magunkat és hallgatónkat.
 • Milyen következménye lehet az értelmetlen, helytelen beszédnek?
  1. Semmi különös
  2. Lesznek lelkek, kinél az üzenet elfogadását vagy elvetését az üzenetvivő modora dönti el.
  3. Ez által nagyobb teret engedünk a Szentlélek jóra készetető befolyásának
 • Van-e ezen adomány fejlesztésében a szülőknek szerepe és kötelessége?
  1. Nincs, mivel a beszéd adomány is Istentől származik
  2. Túl nagy jelentősége nincs, mert a gyermeket mindenféle befolyás érheti
  3. Az ő kötelességük, hogy gyermekeiket rendes beszédmodorban neveljék, ahhoz szoktassák
 • Mi a véleményed, kiktől fogja Isten számon kérni a befolyás adományát?
  1. Csak a felelős tisztséget viselőktől
  2. Minden embertől, mert senki sem élhet önmagának
  3. Minden gyülekezeti tagtól
 • Ellenőrizhető-e minden esetben a befolyás következménye?
  • Igen, a megváltozott cselekedetek alapján mindenkor ellenőrizni tudjuk
  • Nem, mert tudtunk nélkül és ellenőrizhetetlenül áldásként vagy átokként hat befolyásunk másokra
  • Igen, mert következményeit azonnal láthatjuk
 • Miért éppen az idő adományáról kíván Isten a legszigorúbb és a legpontosabb elszámolást?
  • Mert Isten a restséget nem tűri el
  • Mi Isten tulajdona vagyunk, és így az időnk is az Övé
  • Az eltékozolt idő soha vissza nem tér
 • Most van itt az ideje, hogy embertársaink megmentéséért munkálkodjunk. Véleményed szerint megválthatjuk-e valamiképpen ezt a kötelezettségünket?
  1. Igen, ha az én pénzadományommal mást állítok munkába
  2. Nem, mert pénzadományok ezt a munkát nem helyettesíthetik
  3. Nem szükséges megváltanunk, mert ez csak kifejezetten a hivatásos munkások kötelessége
 • Van-e a szülőknek valamilyen kötelezettsége ezen a téren?
  1. Igen, mert a szülők nem engedhetik meg gyermekeiknek a semmittevést
  2. Nincs, mert mindenki a saját idejéért felelős
  3. Nincs, mert a gyermek ha felnő, úgyis megtanul gazdálkodni idejével
 • Van-e következménye, ha az egészséggel, mint Isten ajándékával visszaélünk?
  1. Nincs, mert erős akarattal a betegség által okozott gyengeségen úrrá lehet lenni
  2. Igen van, mert az összes többi adományt csak akkor tudjuk hasznosítani, ha egészségesek vagyunk
  3. Nincs, mert Isten hatalmas arra, hogy megóvja egészségünket
 • Mi a következménye annak, ha visszaélünk ezzel az adománnyal?
  1. Megrövidítjük azt az időszakot, melyben életünket Isten dicsőségére felhasználhattuk volna
  2. Elkerüljük a ránk váró nehézségeket, szenvedéseket, küzdelmeket
  3. Semmilyen következménye nincs
 • Lényeges-e megismernünk testünk szerkezetét és az azt uraló törvényeket?
  1. Nem, mert ez az orvosok feladata, mindent azért nem kell tudnunk
  2. Igen, mert szándékosan tudatlanságban maradni bűn
  3. Nem, mert a helyes táplálkozás, életmód, elősegíti jó egészségünket
 • Számon kéri-e Isten tőlünk a pénzünket?
  1. Nem, mert az nem Tőle származik, azért nekem kell megdolgoznom.
  2. Igen, mert Isten ad minden lehetőséget a gazdagsághoz
  3. Csak a tizedet
 • Mikor válik értékké a pénz adománya?
  1. Ha érzéketlen tudok maradni a pénz csábításával szemben
  2. Ha nem vagyok pazarló, hanem tudok megfelelően takarékoskodni
  3. Ha saját és mások áldását szolgálja
 • Kivel és mikor kell udvariasnak lennünk?
  1. Csak akkor, ha jó alkalmunk és kedvező körülményeink vannak, és csak a barátainkkal
  2. Mindenkor, minden körülmény között és mindenkivel
  3. Mindenkor, de csak a “hitünk cselédeivel”
 • Mikor válik igazán értékessé az udvariasság talentuma?
  1. Ha birtokunkban van
  2. Ha Isten és embertársaink szolgálatában használjuk fel
  3. Ha jól tudjuk megválasztani, hogy ki irányában gyakoroljuk
 • Mikor fogunk több talentumot kapni?
  1. Ha alázatosan kérjük Istentől
  2. Ha a már kapott talentumokat felhasználtuk
  3. Ha nagyok a képességeink
 • Lényeges-e az, hogy hány talentumot kaptam?
  1. Igen, minél többet nyertem, annál értékesebb vagyok
  2. Igen, mert így nagyobb a jutalmam
  3. Nem az a lényeg, hogy mennyit kaptam, hanem az, hogy mit teszek azzal, ami már megvan
 • Felmenthet-e az valakit Krisztus szolgálata alól, ha csak egy talentuma van?
  1. Igen, mert kevés képességünkkel úgy sem tudunk jelentőségteljes dolgot tenni
  2. Nem, mert az egy talentummal szembeni hűtlenségünk bizonyítja, hogy a sokban sem lettünk volna hűek
  3. Igen, mert a kisebb képességű gyermekeivel szemben Isten elnézőbb

XXII.32A tékozló fiú történetéhez kapcsolódóan Lk.15,

 • A tékozló fiú története hány embertípust ábrázol?
  1. Egy embertípust
  2. Mindenféle embertípust
  3. Két embertípust
 • Mit jelent az elsőszülöttségi jog?
  1. Lelki áldást
  2. Vagyonból két részt
  3. Lelki áldást és a vagyonból két részt
 • Mit jelent az, hogy “messze vidékre költözött”?
  1. Lelkileg és testileg távol Istentől
  2. Több száz kilométerre
  3. Más országba
 • Mi a lejtő törvénye?
  1. A lejtőn nincs megállás
  2. A lejtőn egyenletes sebességgel halad lefelé a test
  3. A lejtőn egyenletesen gyorsulva halad lefelé
 • Mi állítja meg az embert a lejtőn?
  1. Semmi
  2. Jézus keresztje
  3. Önuralom, nyomor, erőfeszítések
 • Az éhség szó jelentése
  1. Isten Igéje utáni éhség
  2. Csak szószerinti éhséget jelent a példázatban
  3. Nincs jelentősége lelkileg
 • Hol volt a lejtő vége?
  1. Amikor “felkelvén elment atyjához”
  2. Amikor ráfanyalodott a moslékra
  3. Amikor magába szállt
 • Melyik rangsor a helyes?
  1. Fiú, béres, szolga
  2. Fiú, szolga, béres
  3. Béres, szolga, fiú

XXII.33Az utolsó eseményekről

 • Mikor kezdődött a 2.300 éves prófécia?
  1. 475
  2. 321
  3. 457
 • Mikor járt le a hetven hét?
  1. 31-ben
  2. 34-ben
  3. 33-ban
 • Melyik rendeletet vették kiindulópontnak a számításnál?
  1. Artaxerxes Esdr.7,11-26.
  2. Círus Esdr.1,1-4.
  3. Dárius Esdr.6,1-12.
 • Mikor járt le a 2.300 éves prófécia?
  1. 1844. Tavaszán
  2. 1844. Őszén
  3. 1844. VII. 10-én
 • Hol található a bibliai igehely a 2.300 éves próféciára vonatkozóan?
  1. Ezék.4,6.
  2. Dn.9,23-27.
  3. Dn.8,14.
 • Melyik esemény történt előbb?
  1. A Nap elsötétedése
  2. A lisszaboni földrengés
  3. A csillaghullás
 • Másodszor?
  1. a. A Nap elsötétedése
  2. A lisszaboni földrengés
  3. A csillaghullás
 • Mikor volt a lisszaboni földrengés?
  1. 1775
  2. 1575
  3. 1755
 • Mikor volt a csillaghullás?
  1. 1831.
  2. 1833.
  3. 1834.
 • Kinek a káros befolyása alá került Miller Vilmos?
  1. ateisták
  2. deisták
  3. millenisták
 • Volt-e kapcsolat Miller üzenete és a csillaghullás között?
  1. Igen
  2. Nem
  3. Nem tudom
 • A török birodalom bukását megjövendölte:
  1.  E. G. White
  2. James White
  3. Josef Litch
 • Mikor bukott el a török birodalom?
  1. 1840. aug.
  2. 1844. okt.
  3. 1843. márc.
 • A szentély megtisztítása egyenlő:
  • A földnek tűz általi megtisztításával
  • A mennyei szentély megtisztításával
  • A földi szentély megtisztításával
 • Mikor kezdték az első angyali üzenetet hirdetni?
  1. 1844-ben
  2. 1831-ben
  3. 1833-ban
 • Az ószövetségi jelképszolgálatból mi a megfelelője a Miller mozgalomnak?
  1. A sátoros ünnep
  2. A kürtzengés ünnepe
  3. A nagy engesztelési nap
 • Mikor volt az első kisebb csalódás?
  1. 1833 őszén
  2. 1844 tavaszán
  3. 1844 őszén
 • Mikor történt a nagy csalódás?
  1. 1844 tavaszán
  2. 1843 őszén
  3. 1844 őszén
 • Mit jelent az “éjféli kiáltás”?
  1. “Íme a mi Istenünk, akit vártunk, örüljünk és örvendjünk szabadításában!”
  2. “Ímhol jön a vőlegény, jöjjetek eléje!”
  3. “Hegyek! Essetek mireánk és rejtsetek el minket!”
 • Az ószövetségi ünnepnek mi az újszövetségi megfelelője?

Páska

 1. Krisztus feltámadása
 2. Krisztus halála
 3. Krisztus mennybemenetele

Pünkösd

 1. Krisztus feltámadása
 2. A Szentlélek kitöltetése
 3. A nagy advent mozgalom

Kürtzengés ünnepe

 1. Vizsgálati ítélet
 2. Krisztus II. eljövetele
 3. Miller mozgalom

Nagy engesztelési nap

 1. Vizsgálati ítélet kezdete
 2. Krisztus II. eljövetele
 3. A szentély megtisztítása
 • Mikor kezdődött a harmadik angyali üzenet hirdetése?
  1. 1888-ban
  2. 1844-ben
  3. 1833-ban
 • A vizsgálati ítélettel kapcsolatban milyen példázatot említhetnénk?
  1. A tékozló fiú példázata
  2. A tíz szűz példázata
  3. A mennyegzői ruha példázata
  4. A talentumok példázata
 • Mi a vizsgálati ítélet alapokmánya?
  1. Élet könyve
  2. Bűnnek könyve
  3. Tízparancsolat
 • Ki végzi az elpecsételést?
  • Jézus Krisztus
  • A harmadik angyal
  • Egy angyal
 • Mi a pecsét vagy jel?
  1. A szombat
  2. A vasárnap
  3. A jó cselekedetek
 • Kik pecsételtetnek el?
  1. Minden hívő adventista, aki hitt és hisz Jézusban
  2. Azok, akik elfogadták a hármas angyali üzenetet és Jézus hitében élnek.
  3. Mindazok, akik ünnepelték és ünneplik a szombatot.
 • Mióta tart az elpecsételés?
  1. 1888 óta
  2. Majd a késői eső kitöltetésekor kezdődik
  3. 1848 óta
 • Mikor kezdődött a IV. angyal hangos kiáltása? Jel.18,
  1. Még nem kezdődött el, meghatározhatatlan időben fog elkezdődni.
  2. 188-ban
  3. Amikor a késői eső, a felüdülés elérkezik az Úr színétől.
 • Kikre töltetik ki a késői eső?
  1. A különböző egyházakban élő, kifutásra váró Isten gyermekeire
  2. Isten hűséges gyermekeire, hogy a nagy begyűjtést elvégezzék és a nyomorúság idején megállhassanak.
  3. Az egész világra, hogy erőt adjon a nagy nyomorúság elviselésére.
 • Mit hoz létre a “fenevad képe”?
  1. A vasárnap-törvényt
  2. Az egyházak egyesülését
  3. Az ökumenikus mozgalmat
 • Mikor zárul le a kegyelem idő?
  1. A szentek elpecsételésének befejezésekor
  2. A késői eső kitöltetésekor.
  3. A vizsgálati ítélet befejezésekor
 • Mi a rostálás célja?
  • Hogy személyesen alkalmassá tegyen az üdvösségre.
  • Hogy megtisztítsa a gyülekezetet és az őszintéknek nagyobb buzgóságot adjon.
  • Hogy a közömbös, lagymatag tagokat kivesse Isten népe közül.
 • Mi idézheti elő a rostálást?
  • Az elvilágiasodás, hanyagság, közömbösség
  • A laodiceai üzenet elutasítása
  • Az igazság felületes ismerete, hamis tanok beszivárgása
  • A vasárnap-törvény
 • A hetedik csapás milyen eseménnyel kezdődik?
  1. A részleges feltámadással.
  2. Egy nagy földrengéssel.
  3. Jégesővel.
 • Kik támadnak fel a részleges feltámadáskor?
  1. Akik Jézust keresztre feszítették és Jézus halála óta az elhunyt igazak.
  2. Akik Jézust keresztre feszítették, és azok, akik a hármas angyali üzenet hitében haltak meg.
  3. Akik Jézust keresztre feszítették, és azok a kiváltságosak, akik erre méltóknak találtattak. Péld. E. G. White
  4. Akik Jézust keresztre feszítették, és az összes igazak, mert a részleges feltámadás egyenlő az első feltámadással.
 • Mikor támadnak fel az igazak?
  1. A tízparancsolat égen való megjelenése előtt.
  2. Jézus megjelenésekor.
  3. Jézus pontos eljövetelének kihirdetésekor.
 • Mit jelent “Jákób küzdelmének éjszakája”?
  1. Belső kétség – megvallottam-e bűneimet és Isten megbocsátotta-e azokat.
  2. A “kiirtási rendelet” miatti félelem.
  3. A nagy nyomorúság és az üldözés miatti külső és belső küzdelem.
 • Melyik esemény történt előbb?
  1. A harmadik angyal üzenete
  2. A hangos kiáltás
  3. Az elpecsételés kezdete
 • Állítsd fel a helyes, beteljesülési korrendet!
  1. A késői eső kitöltetése
  2. Az egyházak egyesülésének folyamata
  3. A hangos kiáltás
  4. A fenevad képe, vasárnap-törvény
 • A késői eső kitöltetése után melyik esemény történik előbb?
  1. A vizsgálati ítélet befejezése
  2. A vasárnap-törvény miatti rostálás
  3. A kegyelemidő lezárása
 • Milyen eseményt helyeznél közvetlenül a kegyelemidő lezárása elé?
  1. A késői eső kitöltetését
  2. A vizsgálati ítélet befejezését
  3. A rostálást a vasárnap-törvény miatt.
 • A kegyelemidő lezárása után közvetlenül, melyik esemény kezdődik?
  1. Jákób küzdelmének éjszakája
  2. A csapások kitöltése
  3. Kiirtási rendelet
 • Mikor történik a részleges feltámadás?
  1. A kegyelemidő végén
  2. A hatodik csapás végén
  3. A hetedik csapás elején
 • Mi történik a hetedik csapás alatt?
  1. Az armageddoni csata vége
  2. Részleges feltámadás
  3. Az igazak feltámadása
 • Mikor jelenik meg a tízparancsolat az égen?
  1. A részleges feltámadás előtt
   1. Az “Ember Fia” jelének láthatóvá válása után
   2. Jézus jövetele napjának és órájának kihirdetése után.
 • Mi történik legelőször – közvetlenül Jézus megjelenése után?
  1. A gonoszok megsemmisülnek.
  2. Az élő igazak átváltozva hozzámennek
  3. Az igazak feltámadnak.
 • Mikor kezdődik a Millenium?
  1. Jézus eljövetelének kihirdetése előtt
  2. A tízparancsolat égen való megjelenése előtt
  3. Jézus megjelenésével.
 • Mikor koronázzák meg Jézust?
  1. Majd az 1.000 év végén a földön, az Új Jeruzsálemben
  2. Közvetlenül megjelenése után
  3. Majd a mennyben, miután magával vitte az igazakat.
 • Állítsd időrendbe az alábbi eseményeket!
 • Gonoszok feltámadása
 • Az Új Jeruzsálem földre szállása
 • Millenium vége
 • Gonoszok megítélése
 • Gonoszok halála
 • Mennybemenetel
 • Igazak feltámadása
 • Jézus megjelenése
 • Részleges feltámadás
 • Tízparancsolat megjelenése az égen
 • Diadal a fenevad képe felett.
 • Jézus eljövetelének pontos kihirdetése
 • Szövetségkötés
 • Gonoszok megítélése
 • Jézus megkoronázása
 • Ítélet kihirdetése
 • Föld újjáteremtése
 • A Föld megsemmisülése
 • A gonoszok megsemmisülése
 • Örökkévalóság

 

XXII.4Biblián kívül

XXII.41Mikor alakult meg a KGST - Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa? XX. szd. krónikája 719. old.

a. 1948. jan. 18.

b. 1949. jan. 25.

c. 1950. január 1.

 

XXII.42Albert Einstein természettudós 76 éves korában halt meg Amerikában. Halála melyik évben történt? XX. szd. 805.

a. 1955. ápr. 18.

b. 1965. ápr. 18.

c. 1975. ápr. 18.

 

XXII.43Vorosilov marsall után Leonyid Brezsnyev lett Szovjetunió első embere. Mikor történt ez? XX. szd. 878

a. 1960. május 7-én

b. 1950. május 7-én

c. 1970. május 7-én

 

XXII.44A Budapesti Metró első vonala az Őrs vezér tértől a Deák térig közlekedett. Mikor avatták föl, ill. adták át ezt az első szakaszt a forgalomnak? XX. szd. 1019

a. 1970. ápr. 2.

b. 1960. ápr. 2.

c. 1980. ápr. 2.

 

XXII.45Magyarországon először Battonyán alapítottak SOS gyermekfalut. Mikor történt ez? XX. szd. 1257.

a. 1986. szept. 27.

b. 1976. szept. 27.

c. 1966. szept. 27.

 

XXII.46Mikor történt a csernobili atomkatasztrófa? XX. szd. 1249.

a. 1985. ápr. 26.

b. 1986. ápr. 26.

c. 1987. ápr. 26.

 

XXII.47Új-Delhiben két szíkh testőr agyonlőtte Indira Ghandi miniszterelnök asszonyt. Mikor történt ez? XX. szd. 1223.

a. 1984. okt. 31.

b. 1983. okt. 31.

c. 1985 okt. 31.

XXII.48Milyen messzire tud repülni a repülő hal?

a. 3 m

b. 1,5 m

c. 2,2 m

XXII.49A világ leglustább állata a háromujjú lajhár. Hány órát tölt alvással a nap 24 órájából?

a. 18 órát

b. 21 és fél órát

c. 9 órát

XXII.410Hány kilométeres sebességgel úszik a delfin?

a. 56 km/h

b. 80 km/h

c. 65 km/h

XXII.411Hány km/h sebességgel tud futni a jegesmedve a jégen?

a. 30 km/h

b. 65 km/h

c. 40 km/h

XXII.412A strucc 6-20 tojást rak. Hány kg a tojások átlagos tömege?

a. 1,56 kg

b. 2,45 kg

c. 0,96 kg

XXII.413Milyen hosszú a zsiráf nyelve?

a. 55,7 cm

b. 22,5 cm

c. 45,6 cm

XXII.414Mit jelent?

a. A pellengér

aa. Vándordiák

bb. halfajta

cc. szégyenoszlop

b. Pulya

aa. Falu neve

bb. Kisgyerek neve a Tiszántúlon

cc. Iszákos ember gúnyneve

c. Kópic

aa. Kamra neve az Őrségben

bb. Hitvány ember gúnyneve

Kisméretű fürge halfajta

d. Kisafa

aa. Facsemete

bb. A szekér egyik része

cc. Dunántúli falu neve

e. Kengyel

aa. A nyereg része

bb. Nászajándék neve

cc. A népviselet egyik darabja

f. Kohézió

aa. Acélkohó légtere

bb. Koholt vádak összessége

cc. Összetartó erő

g. Konzum

aa. Kereslet

bb. Fogyasztás

cc. Kínálat

h. Koperta

aa. Bélyegző

bb. Boríték

cc. Fejpénz

i. Molino

aa. Pamutszövet

bb. Lezser szabású öltöny

cc. Olasz napszemüveg

j. Dravida

aa. Dísznövény

bb. Indiai őslakos

cc. Tengeri halfajta

k. Explozió

aa. Robbanás

bb. Elnapolás

cc. Miniszteri tájékoztató

l. Krampácsol

aa. Vasúti talpfák alá csákánnyal követ ver be.

bb. Hamisan zongorázik

cc. Régóta köhög

m. Lecitin

aa. Ecetsavszármazék

bb. Keményítő

cc. Foszfordús vegyület


 

XXIII.Bibliai földrajz

 • Mit jelentenek a következő szavak? Hegyet, várost, országot, vagy valami mást?

 

1. Ninive       város

2. Líbia         ország

3. Ebál          hegy

4. Hebron     város

5. Hermon    hegy

6. Béthel       város

7. Gecsemáné           kert

8. Rhodus     sziget

9. Gilgál        város

10. Beérseba   város

11. Iturea        országrész

12. Kána         falu

13. Thiathira   város

14. Eufrátesz  folyó

15. Megiddó   város

16. Askelon    város

17. Kármel      hegy

18. Hóreb        hegy

19. Troás         város

20. Puteoli      város

 

XXIV.Fele sem igaz

XXIV.1Ószövetség

XXIV.11Milyen célt szolgált az imaszíj az izraeli vallásos életben?

a. Az arám “tefillin” szóból ered és a jobb kéz, valamint a bal kéz fejére kötötték, ezzel jelölve a cselekedetek fontosságát az ima után.       
b. Ezzel a szíjjal kötötték össze azokat a tekercseket, amelyekből a reggeli ima idején olvastak fel.        
c. A szíjak négyszögletű dobozka felerősítésére szolgáltak, amely a mózesi törvény 4 részletét foglalta magába. Egyik szíjat a homlokra, a másikat a bal karra kötötték.

XXIV.12Miből készült a harci szekér az Ószövetség idején? Hány ló húzta és kik használták?

a. Vasból készült, 4 ló húzta és a lándzsások használták.    
b. Fából készült, vaspántok erősítették, 2 v. 3 ló húzta – íjászok és pajzshordozók használták.

c. Fából készült, 1 ló húzta és a hosszú tőrösök használták.

XXIV.13Mi a következménye annak, ha valaki gyűlöli az igazságot?

a. Isten nem hallgatja meg őt.

b. Boldogságát veszíti el az az ember.

c. Anyagi életében érzi hátrányát.

XXIV.2Újszövetség

XXIV.21A Genezáreti tó egyik legérdekesebb tava a Szentföldnek. Itt csendesítette le Jézus Krisztus a tengert. Milyen földrajzi magasságban fekszik, és mennyi az alapterülete a tónak?

a. A tengerszint alatt 208 m. alapterülete 144 km2  
b. A tengerszint fölött 63 m. alapterülete 208 km2   
c. A tengerszint alatt 144 m. alapterülete 150 km2   

XXIV.22János evangéliuma alapján kik volt az első tanítvány?

a. András       
b. Simon Péter           
c. Fülöp

XXIV.23Jézus Krisztus, keresztelt-e szolgálata idején?

a. Nem Jn.4,2.
b. Természetesen, igen – a tanítványokat is Ő keresztelte.  
c. Igen, de csak elvétve, mint például Zákeust és házanépét.

XXIV.24Hogy hívták János apostol édesapját?

a. Zebedeus   
b. Jakab          
c. Édesapám

XXIV.25Mit ír a Biblia, hány óra volt, amikor Jézus Krisztus leült a Jákób forrásához, és a samaritánus asszonytól vizet kért?

a. déli 12 óra volt

b. kilenc óra volt

c. mintegy hat óra volt

XXIV.26Hány kosár kenyér maradt meg a kenyérszaporítás csodája után?

a. 7 kosár

b. 12 kosár

c. 3 kosár

XXIV.27Ki nyitott ajtót Péternek, amikor csoda folytán szabadult a börtönből?

a. Nem tudjuk pontosan        
b. Egy Rhodé nevű szolgálóleány    
c. János Márk édesanyja, akinek a házában gyülekeztek a tanítványok.

XXIV.28Júdás helyére kit jelöltek apostolnak?

a. Józsefet és Mátyást

b. Mátyást és Barsabást

c. Justust és Mátyást

XXIV.29Timótheus korát illetően idősebb volt Pálnál.

a. Hamis

b. Egyidős volt Pállal

c. Fiatalabb volt Pálnál

XXIV.210Ki volt Barjézus?

a. Zsidó keresztény, aki újjászületése után a Barjézus nevet vette fel, ami = “Jézus fia”, úgy mint Barjóna = “Jóna fia” – Péter esetében.
b. Zsidó próféta volt – csak az apokrif iratok tesznek említést róla, jövendölései érintették a Jézus ben Sirák megszületését.           
c. Zsidó varázsló és hamis próféta Csel.13,7. Ciprus szigetén élt. Sátán fiának nevezték a keresztények.

XXIV.211Melyik gyülekezethez intézett levélben találjuk Jezabel nevét a Jelenések könyvében?

a. Sárdis

b. Smirna

c. Thiathira

XXIV.3Nem bibliai kérdések:

XXIV.31Mi van messzebb légvonalban Budapesttől?

a. Természetesen Isztambul 1040 km-re légvonalban          
b. Egyértelmű, hogy Koppenhága 1020 km-re légvonalban
c. Minden ellenvéleménnyel szemben Nizza 1005 km-re légvonalban.

XXIV.32Mekkora hazánk területe?

a. Egyértelmű, hogy 10.000 km2      
b. A legújabb mérések szerint 90.100 km2   
c. Pontosan 93.011 km2

XXIV.33Mi van messzebb Szegedtől?

a. Balatonfüred van a legtávolabb, annál is inkább, mert Szeged az Alföldön, Balatonfüred pedig a Dunántúlon van, 234 km-re.

b. Eger van a legtávolabb, csak magunk elé kell képzelni a térképet, máris rájövünk, hogy miért. Eger az Északi Középhegység lábánál fekszik, Szeged pedig Délen van. A távolság 237 km.

c. Nyíregyháza van a legtávolabb. Ha képzeletben egy vonalat húzunk Szeged és Nyíregyháza között, egyértelmű, hogy a kettő közti távolság 272 km.

XXV.Ki volt az?

XXV.1Ószövetségben

 • Ki volt az, akinek angyalok jelentek meg az Ószövetség idején?
 • Az első emberpárnak        Móz.I.3,24.
 • Hágárnak  Móz.I.16,7. 21,17.
 • Ábrahámnak         Móz.I.18,1-5.
 • Lótnak.     Móz.I.19,1-
 • Hágárnak. Móz.I.21,17-19.
 • Ábrahámnak         Móz.I.22,11.
 • Ábrahám szolgájának       Móz.I.24,39-40.
 • Jákóbnak   Móz.I.28,12-13. 31,11. Móz.I.32,1. 24-
 • Mózesnek Móz.II.3,2.
 • Izrael népének      Móz.II.14,19.
 • Bálám szamarának, majd Bálámnak        Num.22,22.31.
 • A zsidóknak         Bír.2,1.
 • Gedeonnak           Bír.6,11.22.
 • Manoának és feleségének,           Bír.13,3. 15-20.
 • Dávidnak a csatában        Krón.I.14,13-17.
 • Dávidnak a népszámláláskor.      Sám.II.24,16. Krón.I.21,16.30.
 • Gádnak     Krón.I.21,18.
 • Illésnek     Kir.I.19,5. Kir.II.1,3.15.
 • Elizeus      Kir.II.6,17.
 • Az asszír seregnek            Kir.II.19,35. Krón.II.32,21.   És.37,36.
 • Órnánnak, és négy fiának            Krón.I.21,20-27.
 • Ésaiás prófétának:            És.6,1-8.
 • Józsué főpapnak   Zak.3,1-6.
 • Sidrák, Misák, Abednégó            Dn.3,28.
 • Dánielnek Dn.6,22.
 • Zakariásnak          Zak.1,9. 2,3. 3,
 • Kik féltek a zsidóktól?     Fáraó Móz.II.1,12-13.           
        Jerikó lakosai Józs.2,9.          
        A midianiták Gedeontól.                   Bír.7,14.         
        A perzsák Eszt.8,17.
 • Ki volt az, a három férfi, aki elvált a feleségétől?          Sámson Bír.14,19-20.
        Ahasvérus Eszt.1,19. 
        Dávid Sám.I.25,44.
 • Ki volt az, akinek szenvedést okozott egyszü-  
  löttjének állapota, helyzete?        Ábrahám Móz.I.22-3-4.
 • Jefte Bír.11,31-34.           A sunemita asszony               Kir.II.4,20.     Manoa Bír.13,23-24.
        Keresztelő János szülei         
        Mária, J. Krisztus anyja
 • Ki volt az, a három férfi, aki elvált a feleségétől?          Sámson Bír.14,19-20.
        Ahasvérus Eszt.1,19. 
        Dávid Sám.I.25,44.
 • Ki volt az a három asszony, aki rossz tanácsot  
  adott a férjének?  Móz.I.16,3. Eszt.5,14.           Jób.2,9-           10.
 • Ki volt az első kertész?    Isten Móz.I.2,8.
 • Ki volt az aki a második kertész volt?     Ádám Móz.I.2,15.
 • Ki volt az első földműves?          Kain Móz.I.4,2.
 • Ki volt az aki az első várost építette?      Káin Móz.I.4,17.
 • Ki volt az a három hetes öregember a Szentírásban?      Lámek Móz.I.5,31.
 • Ki volt az aki háromszintes lakhelyet épített?     Noé Móz.I.6,16.
 • Ki volt az, akinek Lud nevű fia volt?      Sém Móz.I.10,22.
 • Kik voltak azok a királyok, akik megfutamodtak          
  és a szurokforrásba estek?           Móz.I.14,10.
 • Ki volt az a pátriárka, akinek 318 kipróbált katonája volt?        Ábrahám Móz.I.14,14.
 • Ki volt az, aki ugyanazokkal a szavakkal hazudott       
  két királynak?       Ábrahám Móz.I.20,2-7.        
        Móz.I.26,7-11.
 • Ki volt az a szép asszony, akiért a férje  
  ezer ezüst pénzt kapott?   Móz.I.20,16.
 • Ki volt az, aki állította, hogy nevetést szerzett neki Isten?        Móz.I.21,6. 18,12-13.
 • Ki talált melegforrást, miközben atyjának szamarait őrizte?      Móz.I.36,24.
 • Ki volt az a nő, aki saját apját meglopta, és vissza sem adta a  
  lopott holmit?       Rákhel Móz.I.31,19.
 • Ki volt az első zenész a Szentírás feljegyzése szerint?   Lábán Móz.I.31,27.
 • Ki volt az, akit az Úr Jézusért adott pénznél is  
  kevesebbért adtak el?       Móz.I.37,28.
 • Ki volt az, kik félték inkább Istent, mint a fáraót?         A bábák Móz.II.1,17.
 • Ki volt az, akinek az életét mentette meg egy kis “bárka”?       Mózes Móz.II.2,
 • Kik találkoztak az Isten hegyénél, és köszöntötték       
  egymást csókkal? Mózes és Áron Móz.II.4,27-             31.
 • Ki volt az a király, akit Isten nagy krokodilnak nevez?  Ez.29,3.
 • Ki volt az, aki az első szobrászként említett férfi a Bibliában? Áron Móz.II.32,4-6.  
  Ki követte később példáját?        Jeroboám Kir.I.12,28-29.
 • Kinek a seregét nyelte el a föld elevenen?          Móz.IV.16,30-33.
 • Ki volt az, aki haragjában meg akarta ölni szamarát?     Bálám Móz.IV.22,23-33.
 • Ki volt az a nő, aki a kő-kerítésen lakott?           Ráháb Józs.2,15.
 • Ki volt az az ember, akinek foglya volt 70 király,         
  és megcsonkította őket?   Bír.1,7.
 • Ki volt az a király, akit tölgyfa alatt választottak királlyá?        Abimélek Bír.9,6.
 • Ki volt az a leány, akit az ő apja feláldozott az Úrnak? Jefte leánya Bír.11,30-31.
 • Ki volt az a férfi, akit marasztaltak jó ennivalóra, de az           
  azt felelte, hogy ha itt maradok sem eszem a kenyeredből?       Bír.13,15-21.
 • Ki volt az, az a férfi, aki azt mondta feleségének,         
  hogy meghalnak, mert látták az Urat?     Manoah Bír.13,17-22.
 • Ki volt az, a prófétanő, aki harcba szállt a kánaaniták ellen?     Debóra Bír.4,9.10.
 • Ki volt az, első zsidó király?        Abimélek Bír.9,6.
 • Ki volt az, aki megölette meg magát az apródjával, hogy         
  ne mondják róla, hogy asszony ölte meg?           Bír.9,53-54.
 • Ki volt az, aki puszta kézzel oroszlánt győzött le?         Sámson Bír.14,5.6.
 • Ki volt az, aki parittyával ölt meg egy nagy embert?     Dávid Sám.I.17,49.
 • Ki volt az, aki a filiszteusok vezérének a fejét a            
  saját kardjával vágta le?   Dávid Sám.I.17,50-51.
 • Ki volt az a két barát, aki az Úr előtt örök hűséget esküdött?   Sám.I.20,3.
 • Ki volt az, a két jó barát, akik együtt sírtak?      Sám.I.20,40-43.
 • Ki volt az a király, akit egy nagy vezér halála    
  igen lesújtott, és igen siratta?       Sám.II.3,32-33.
 • Kik voltak azok akik Urukat megölték és fejét  
  levágták, elvitték a királynak. Ki volt az a király,          
  és mivel “jutalmazta” meg őket? Sám.II.4,1-12.
 • Ki volt az a király, aki önmaga felett mondott ítéletet? Dávid Sám.II.12,1-13.
 • Ki volt az a király, aki üldöztetése közben az    
  Olajfák hegyére ment imádkozni?           Sám.II.15,30.
 • Ki volt az, aki Dávid királyra köveket dobált?   Sémei Sám.II.16,13.
 • Ki volt az a két ember, aki az ellenség elöl a kútba szállott alá?  Jonathán és Akhimás            Sám.II.17,17-21.
 • Ki volt az, aki felakasztotta magát, mert nem    
  hallgatták meg tanácsát?  Achitófel Sám.II.17,23.
 • Ki volt az az ál uralkodó, aki magának életében            
  emlékkövet emeltetett?    Absolon Sám.II.18,18.
 • Ki volt az, aki a legszegényebb király volt?        Dávid Sám.II.19,32.
 • Ki volt az, akinek kezein és lábain 6-6 ujja volt?            Sám.II.21,20.
 • Ki volt az a király, aki leánykérőbe ment, és ezért aznap          
  halál fia lett?         Adónia Kir.I.2,13-25.
 • Ki volt az a próféta, aki 42 fiatalembert megátkozott az          
  Úr nevében, és így két nősténymedve széttépte őket?   Elizeus Kir.I.2,23-24.
 • Ki volt az, akit a leggazdagabb királyként említ a Biblia?         Salamon Kir.I.3,11-13.
 • Ki volt az a Tirusbeli ember, aki teljes volt értelemmel,
   tudománnyal és bölcsességgel?  Hirám Kir.I.7,13-14.
 • Ki volt az a próféta, aki a jövendőbeli királynak a        
  köpenyét elhasította?       Kir.I.11,29-31.
 • Ki volt az a király, akinek a keze elszáradt?       Kir.I.13,3-6.
 • Ki volt az, aki próféta volt és hazudott egy másik        
  prófétának?          Egy bétheli próféta     Kir.I.13,16-17.
 • Ki volt az a király, aki azzal mentette meg életét,         
  hogy felkiáltott?   Jozafát Kir.I.22,31-33.
 • Ki volt az, a két férfi, aki száraz lábbal ment át a          
  Jordánon? Az egyik vissza is jött?          Kir.II.2,8. 12-14.
 • Ki volt az, aki jó tanácsot adott férjének?          Kir.II.4,9-10.
 • Ki volt az, az ószövetségi tanítvány, aki nem tudott     
  meggyógyítani egy beteget?        Géházi Kir.II.4,29-33.
 • Ki volt az, akit Elizeus kigyógyított       
  bélpoklosságából?            Naámán Kir.II.5,11-14.
 • Ki volt az, aki kapzsisága és hazugsága miatt    
  leprás lett?            Géházi Kir.II.5,26-27
 • Ki volt az a próféta, aki halálos ágyán jövendölt, és     
  holtteste halottat támasztott?      Elizeus Kir.II.13,14-21.
 • Ki volt az a király, aki össze törte Izrael fiainak            
  bálványát?            Kir.II.18,3-4.
 • Ki volt az a király, akit a fiai öltek meg? Kir.II.19,35-37.
 • Ki volt az a király, aki saját fegyverébe bocsátkoz-       
  va meghalt, és fegyverhordozója követte példáját?        Krón.I.10,4-5.
 • Ki ölte meg az oroszlánt télen a veremben, és az           
  5 sing magas egyiptomi férfit a saját dárdájával?           Bénaja, Jojada fia       Krón.I.11,22-  23.
 • Ki volt az, akinek mindegyik kezén hat ujja volt?          Gáthban egy filiszteus óriás   Krón.II.20,6.
 • Ki volt az a király, akit az Úr szörnyű betegség által     
  pusztított el az ő gonoszsága miatt?        Krón.II.21,14-20.
 • Ki volt az, aki bement a királyhoz hívás nélkül? Eszter Eszt.4,16.
 • Ki volt az a király, akit az ő anyja józan életre tanított? Péld.31,4.
 • Ki volt az, aki egyiptomi harci szekereket vásárolt,       
  majd újra eladta? 
 • Ki volt az, az előkelő pogány, akinek megígérte           
  az Úr, hogy megmenti életét?      Ebed-Melek Jer.39,15.
 • Ki volt az, aki a falon keresztül távozott otthonából,    
  hogy vándorútra keljen, anélkül hogy vándorútra kelt volna?   Ezékiel Ez.12,3-5.
 • Kik voltak azok, akik a király fenyegetése ellenére       
  sem voltak megfélemlíthetők?     Dn.3,16-18. 25-26.     Dn.6,19-23.
 • Ki tett szemrehányást Istennek azért mert irgalmas?      Jónás 4,11.

 

Újszövetségben

 • Ki volt az, akinek angyalok jelentek meg az Újszövetség idején?
 • Józsefnek        Mt.1,20. Mt.2,13.
 • Jézus Krisztusnak a pusztában          Mt.4,11.
 • Jézus Krisztusnak Getsemánéban      Lk.22,43.
 • Az asszonyoknak Jézus Krisztus sírjánál      Mt.28,5. Lk.24,23.
 • Zakariásnak    Lk.1,11.
 • Máriának        Lk.1,28.
 • Pásztoroknak  Lk.2,9.
 • Mária Magdolnának   Jn.20,12.
 • Péter szabadításakor  Csel.5,29. Csel.12,7.
 • Fülöp diakónusnak     Csel.8,26.
 • Kornéliusnak  Csel.10,3.
 • Heródesnek    Csel.12,23.
 • Pálnak Csel.27,23.
 • János apostolnak        Jel.1,1
 • Kik voltak azok, akik jártak a vízen?      Jézus Krisztus és Péter.                      Mt.14,26. 28-29.
 • Ki volt az, akinek a sírjába helyezték Jézust?     Arimathiai József       Mt.15,43.46.
 • Ki volt az, aki pénzdarabot talált egy hal szájában?       Péter Mt.17,27.
 • Ki volt az, aki jó tanácsot adott férjének?          Pilátus felesége Mt.27,19.
 • Ki volt az, aki a Szentlélek által felismerte         Jézus Krisztusban a Messi-    ást? Simeon Lk.2,25-30.        Római százados Mt.24,54.
 • Ki volt az, aki az Úrral való találkozás után jóvá-         
  tette anyagi visszaéléseit?            Zákeus Lk.19,8.
 • Ki volt az, a két tanítvány, aki elkészítette el a húsvéti bárányt? Lk.22,8.
 • Ki volt az, aki Jézus Krisztus temetésére mirhából        
  és aloéból készült balzsamot vitt?           Nikodémus Jn.19,39.
 • Kik féltek a zsidóktól?     Az apostolok, amíg nem kaptak        Szentlelket. Jn.20,19.
 • Ki volt az, aki kézzelfogható bizonyítékot követelt      
  arra nézve, hogy Jézus él?            Tamás Jn.20,25.
 • Ki volt az, aki pénzért akart Szentlelket venni?  Csel.8,18-24.
 • Ki volt az a két férfi, akit istenítettek?    Heródes Csel.12,21-23. Pál   apostol Csel.14,8-11.
 • Ki volt az első keresztény Európában?    Lídia Csel.16,14.15.
 • Ki volt az, aki keresztsége előtt öngyilkos akart lenni?  Csel.16,27-34.
 • Ki volt az a tanítvány, akivel Jézus Krisztus,     
  feltámadása után, zsidó nyelven beszélt?           Csel.26,14.

XXVI.Mit tennél, ha?…

Ifjúsági alkalmakon, délutáni vagy péntek esti istentisztelet keretében kettesével kapnak egy egy cédulát a jelenlevõk. Kapnak öt vagy tíz perc felkészülési idõt és elmondják a többieknek, õk mit tennének.

Olvasd el Pt.I.3,15. versét. Ezt figyelembe véve mit tennél az alábbi esetben?

 

 • Hogyan kezdenél el Krisztusról beszélni egy kórházban fekvő betegtársadnak?

 

 • Távolsági buszon utazol és beszélgetni kezdesz a szomszédoddal. Rákérdez, hogy milyen vallású vagy. Te bátran megvallod, hogy hetedik napot ünneplő adventista. Ha megkérdezi, miért vagy adventista, mit válaszolsz neki?

 

 • A vonaton, miután kiderül, hogy keresztény vagy, mit tartanál legfontosabbnak, hogy elmondj útitársadnak?

 

 • Barátod gúnyosan megszólít: No, itt van 2000 és még mindig nem jött el a Te Jézusod, akit vársz! Hogyan reagálnál erre?

 

 • Iskolatársad szimpatikus neked. Szeretnéd, ha veled lenne Isten országában. Mit mondanál neki?

 

 • Gyülekezetedben van egy testvéred, aki nagyon fél a nyomorúságos időtől. Hogyan bátorítanád? Mit mondanál neki?

 

 • A gyülekezetben egyik testvéred azt mondja, úgy érzi, ő nem tud bizonyságot tenni, nincs hozzá adottsága. Mit ajánlanál neki? Te mit tennél a helyében?          

 

 • Találkozol valakivel, aki azt mondja, ismeri az adventistákat. Azok nem esznek húst, nem isznak alkoholt, minden jótól megfosztják magukat. Ő viszont szereti az életet. Mit mondanál neki?

XXVII.Ki mit tud?

XXVII.1Borbély “Ki mit tud”?

Ki volt az első férfi, akiről fel van jegyezve a Bibliában, hogy       
megborotválkozott?   Móz.I.14,9 József

Kinek kellett minden szőrzetüket, szakállukat is, lenyírni?  Móz.III.14,9 A leprásoknak

Kitől távozott el az Úr, miután hajfürtjeit levágták?            Bír.16,19-20 Sámsontól

Ki ragadott meg egy oroszlánt szakállánál fogva, és agyonütötte?     Sám.I.17,35 Dávid

Előfordul a “nyíró” szó a Bibliában? Sám.I.25,11, És.53,7 Igen,    kétszer

Ki fogta meg unokatestvérének, Amászának szakállát jobb           
kezével, hogy megcsókolja, s közben orvul ledöfte?            Sám.II.1,20 Joáb

Ki vágatta le csupán  évente egyszer igen szép haját?          Sám.II.14,26 Absolon

Ki szaggatta meg fájdalmába ruháit és borotválta le a haját?           Jób.1,20

A Zsoltárokban vagy Példabeszédekben van megírva ez,   
“Nyelved olyan, mint az éles borotva”?        Zsolt.52,4

Kiket fenyeget az Isten “Bérelt késsek” való megborotválással?     És.7,20 Júda királyságát

 

XXVII.2Egészségügyi “Ki mit tud?”

 • Melyik ismert asszony szült 90 éves korában?    Móz.I.18,12, 17,17 Sára
 • A Biblia megkülönböztetett módon említi Rebeka dajkáját,    
  akit Bételben, egy tölgyfa alatt temettek el. Hogy hívták?        Móz.I.35,8 Debóra
 • Tudtunk-e két ikerpárt mondani a Bibliából?     Móz.I.38, 29-30 Jákob és Ézsau, Péres és Zerákh
 • Ki gondozott fogadott gyermeket, aki sajátja volt?       Móz.II.2,9.6,20 Jókébed
 • Melyik idős asszonyról mondja a Biblia, “Megfogta a  
  gyermeket és ölébe vette, és dajkája lett annak”?           Ruth 4,16 Naomi
 • Ki volt az, aki kisfiú korában kiesett dajkája kezéből,   
  és egész életére megsántult?        Sám.II.4,4 Méfibóset
 • Melyik ÓSZ.- i próféta büntetett meg nagyobb
  gyermekeket azért, mert őt kopasznak nevezték?           Kir.II.2,23 Elizeus
 • Kinek a fia kapott napszúrást?    Kir.II.4,18-19 A sunemita     asszony fia
 • Ki az kisgyermek, akit dajkájával együtt hat éven át rejtegettek 
   egy hálószobában Atália haragja elől, s aki azután király lett?    Kir.II.11,2-3 Joás
 • Mondja-e a Biblia , “Aki megtartóztatja vesszejét, az   
  szereti a fiát”?      Péld.13,24. Nem

Ékszerész “Ki mit tud?”

 • Kiknek a nyakába akasztottak aranyláncot?       Móz.I.41,42. Dn.5,29.
 • Kiről mondta az Úr Jézus ezeket a szavakat?    
  “Karikámat orrodba vetem?”       Kir.II.19,20.28.
 • Izrael melyik korszakában találkozunk először aranypénzzel?   Krón.I.21,25.
 • Ki mondta azt, hogy “a bölcsesség birtoklása drágább a          
  gyöngyöknél”?     Jób.28,18.
 • Mi olyan, “mint disznó orrában az aranykarika?”           Péld.11,22.
 • A Jeremiás által említett vasból készült íróvesszőnek    
  milyen hegye volt?           Jer.17,1.
 • Az Úr Jézus figyelmeztetése: mit ne dobjunk a disznók elé?     Mt.7,6.
 • Az Úr Jézus melyik példázatában fordul elő drágagyöngy?      Mt.13,46.
 • Az Úr Jézus melyik példázatában fordul elő gyűrű?      Lk.15,22.
 • Melyik város leírásában szerepel mindenféle drágakő?  Jel.21,9-27.

Favágó “Ki mit tud?”

 • Milyen fából készítették a szent sátor oldalait?  Móz.II.26,15 Akácfából        Sittimfából
 • Miért nem alkalmas az olajfa anyaga az építkezéshez?   Erősen görcsös törzse miatt.
 • Isten megparancsolta az izraelitáknak, hogy egy-egy    
  város elfoglalásnál bizonyos fákat ne vágjanak ki. Miért?         Móz.V.20,19 A          gyümölcstermő fák eledelt       adnak azért ne vágják ki        őket.
 • Melyik király gondoskodott Salamon templomépítésénél         
  az épületfáról?      Kir.I.5,8 Hirám
 • Milyen fákat küldött Salamonnak?         Kir.I.5,8 Cédrusokat és          ciprusokat fenyőfákat
 • Milyen csoda történt, amikor egy próféta tanítvány      
  kivágott egy fatörzset?    Kir.II.6.1-7 A fejsze vasa      úszott a víz színén
 • Jób azt mondta, “Egy fának van reménysége, ha levágják        
  is.” Miért? Jób.14,7 Újból kihajt és         nem     fogynak el hajtásai”
 • Honnan származott a legtöbb cédrusfa? Zsolt.92,13 Libanonból
 • Milyen különleges alkalomból vágott a nép ágakat a    
  fákról, és szórta el az útra?          Mt.21,8.
 • Mihez hasonlítja Jézus Krisztus a János 15,15-ben a.    
  önmagát, b. a követőit?    Jn.15,1- a. a szőlőtőhöz,         b. a szőlővesszőhöz

XXVII.3Filozófus “Ki mit tud”?

 • A Bibliában melyik drámai könyve bizonyítja, hogy     
  “Ha a vége jó, minden jó”?          Jób. könyve
 • Ki kérdezte, “Micsoda a halandó, hogy törődsz vele”? Zsolt.8,5 Dávid
 • Mit mondott Dávid az Úr törvényéről? Zsolt.19,8.“tökéletes”
 • A zsoltárokból, a példabeszédekből vagy a Prédikátor
  könyvéből származik ez a még ma is elismert igazság,  
  “Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz”?      Zsolt.144,4 A zsoltárokból
 • Egészítsük ki, “Fedd meg a …, az szeretni fog téged”. Péld.9,8 bölcset
 • Ki mondta ezt, Van, aki bőven osztogat, mégis            
  gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis          
  ínségbe jut”?         Péld.11,24 Salamon
 • Mondta ezt Jézus: “Boldogok a szegények”?     Mt.5,3 nem, hanem , “Boldogok a lelki       szegények”
 • Kinek az életfilozófiája volt “…mert ha bőségben él    
  is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg” (Ref. ford.)?  Lk.12,15 Jézus Krisztus
 • Melyik uralkodó előtt mondta el a fogoly Pál a maga   
  életfilozófiáját?    Csel.26,1- Agrippa előtt
 • Kit figyelmeztetett Pál, “Vigyázzatok, hogy rabul        
  ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres    
  megtévesztéssel ...”?        Kol.2,8.a kolosséi gyülekezet            tagjait

Gazdálkodó “Ki mit tud?”

 • A következő gabonafélék közül melyiket nem említi a Biblia,
  árpa, zab, búza, köles?     zabot
 • A megért gabonát a. … vágták le, … kötötték, … vitték         
  és … kicsépelték. sarlóval, kévébe, szérűre,       ökrökkel.
 • Hogyan nevezték azt az eljárást, amikor a gabonát       
  elválasztották a pelyvától?           Tisztítás szórólapáttal.
 • A gabona végső megtisztítását a szennytől és egyébtől úgy     
  végezték, hogy … tették. rostára.
 • Ki ment a mezőre, hogy anyjának mandragórát szedjen?          Móz.I.30,14 Ruben
 • Mózes törvénye mely években tiltotta meg a földek bevetését?            A hetedik esztendőben          Móz.III.25,4
 • Mit csinált Sámson 300 rókával? Bir.15,3-5
 • Ki vette meg Ornán szérűjét, és milyen célból?  Krón.I.21,23. Dávid, oltárépítés céljából.
 • Egészítsük ki, “Az … sok, de a … kevés.”         Mt.9,37 Aratnivaló, munkás
 • Egészítsük ki a szántóvető példázatát, “Íme, a magvető           
  kiment … ”           Mt.13,3 vetni

Geológus “Ki mit tud”?

 • Miből formálta Isten az embert?  Móz.I.2,7. A föld porából
 • A teremtés melyik napján jött létre a szárazföld ?          Móz.I.1,9-13. A harmadik     napon
 • Melyik sziklát kellett Mózesnek megütnie, hogy vizet fakasszon?          Móz.II.17,6. Hóreb szikláját
 • Mi Palesztina különleges geológiai jellegzetessége?       Az észak-déli irányban           húzódó Jordán völgy, ez       mélyen bevágódik a föld       felszínébe.
 • Amikor egyes vezetők fellázadtak Mózes ellen, a föld 
  nyelte el őket. Hogy hívták ezeket a férfiakat?  Móz.IV.16.. Kóré, Dátán,      Abirám és követőik.
 • Miért nem építettek a Jordán völgyében fontos városokat?       Mert az átázott homok           bizonytalanná tette a mélyen      fekvő talajt abban az időben,             amikor sok víz jött le a           hegyekből Mt.7,24-27.
 • Milyen mélyen fekszik ez a völgy a tengerszint alatt?    Legmélyebb pontja 392         méter a tenger szintje alatt.
 • Miért lehet a legtöbb fallal körülkerített város romjait a           
  hegyek tetején találni?     Mert ott          megközelíthetetlenek voltak,             és a szikla biztos alapot       jelentett.
 • A Biblia melyik könyvében fordul elő legtöbbször a szikla szó?            A Zsoltárokban, több mint     hússzor.
 • Hány féle talajt említ a magvető példázat?         Tulajdonképpen három          féléről, út széléről, köves és   jó földről Mt.13,3-8. Beszél            még az Úr Jézus a tövisek      közé esett magról, de itt         nincs talajféleségről szó.

Halálos “Ki mit tud?”

 • Mi történt a fáraó sütőmesterével?          Móz.I.40,19-2            Felakasztották, ahogy József       megjövendölte
 • Ki akasztotta fel Ai királyát, miután katonáival felégette         
  annak városát?      Józs.8,29 Józsué
 • Ki parancsolta meg, hogy akasszák fel azt a két férfi,   
  aki Saul fiát, Isbósetet meggyilkolta az ágyában, és fejét         
  hozzá vitte?          Sám.II.4,5-12 Dávid
 • Miért akasztotta fel magát Ahitófel?      Sám.II.17,23 Mert Absolon   nem követte    tanácsát
 • Egy híres apának melyik gonosz fia akadt fenn hajánál            
  fogva egy tölgyfán?         Sám.II.18,9. Absolon
 • Hogy hívták Saul ágyasát, aki vigyázott arra, hogy      
  Saulnak a gibeoniták által felakasztott hét fiát ne         
  bántsák a madarak?          Sám.II.21,9-10 Ripsa
 • Melyik asszony javasolta férjének, hogy ellensége        
  számára 50 könyök magas akasztófát ácsoltasson?        Eszt.5,14 Hámán felesége,     Zéres
 • ki akasztotta fel magát lelkiismeret furdalása miatt?      Mt.27,5 Júdás
 • Mit kellett volna az Úr Jézusnak tennie a vele együtt   
  megfeszített egyik gonosztevő szidalmazása szerint?    Lk.23,39
 • Ki hirdette a papok előtt, “ A mi atyáink Istene            
  feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek?”       Csel.5,30 Péter

Kertész “Ki mit tud”?

A Biblia csak két kertet említ név szerint. Melyeket?          Éden és a Gecsemáné

Melyek a Bibliában említett legismertebb facsoportok?       Libanon cédrusai és a             Gecsemáné - kert olajfái

Miből készült az a kosár, amelybe Mózest helyezték, és milyen     
növények közé rejtették azt? Móz.II.2,3 A kosár gyékényből         készült, sás közé rejtették

Mi volt a körülmetéletlen gyümölcs? Móz.III.19,23-25 Az újonnan           ültetett fa első három évi       termése. Tisztátalannak            számított, és tilos volt megenni.        A negyedik évben a gyümölcsöt       az Úrnak szentelték, és csak            azután lehetett élni vele.

Miről lehet megismerni a fát Jézus szavai szerint?    Mt.12,33 Gyümölcseiről

Nevezzünk meg egy ószövetségi könyvet, amely Jézus      
“Csemeté”-nek nevezi!          Zak.3,8.

Mit akart tenni a példázatbeli ember, akinek olyan gazdag
volt az aratása, hogy nem tudta hová tenni a termést?         Lk.12,17-18 “Lebontom a     csűreimet, nagyobbat építek...”

Mit vetett el egy ember a kertjében, amely azután nagy fává nőtt?    Lk.13,19 Mustármagot

Mikor Jézus ezt mondta, hogy mi szőlővesszők vagyunk,  
mihez hasonlította önmagát? Jn.15,5 szőlőtőhöz

Pál apostol mondásai között van ez is “Én ültettem  ,         
Apollós öntözte, de a … egészítsük ki.         Kor.II.3,6“ a növekedést az Isten     adta”

 

Koreográfus “Ki mit tud?”

A bibliai korban egészen másként táncoltak, mint manapság. Elsősorban szólótáncok voltak, habár olykor többen is részt vettek venne, de a nemek nem keveredtek. Ezenkívül a táncok gyakran a győzelem feletti örömet fejezték ki, vagy pedig valakinek örömmel való fogadását jelentették Móz.II.15,20, Bir.11,34. Néha táncoltak vallási ünnepeken is.

Most vegyünk sorra néhány igehelyet, ahol említés történik a táncról!

 • Milyen nagy esemény után követték az asszonyok       
  Miriámot dobokkal és táncolva?  Móz.II.15,19-21. A    Vöröstengeren való átkelés    után
 • Ki volt az a fiatal leány, aki dobolva és táncolva sietett           
  apja elé amikor a győztes csatából hazatért? Ez végzetes         
  következményekkel járt.  Bir.11,30-35. Jefte leánya
 • Kiknek szól a parancs, hogy raboljanak maguknak feleséget    
  Siló leányai közül, amikor azok körtáncot lejtenek?”     Bir.21, Benjamin törzse         férfiainak
 • Az ÓSZ melyik híres emberét vetette meg felesége azért,        
  mert a frigyláda előtt táncolt?     Sám.II.6,12-16. Dávid
 • Az egyik zsoltár szembeállítja a táncot egy       
  ellentétes fogalommal, “…vígságra fordítottad”           
  örvendező táncra. Zsolt.30,12. siralmamat
 • A Mózes II. vagy III. könyvéből, vagy a zsoltárok       
  valamelyikéből származik ez az idézet:  
  “Dicsérjétek őt dobbal és tánccal”?         Zsolt.150,4

Ki mondta ezt, “Ideje van a jajgatásnak, ideje a szökdelésnek”?       Préd.3,4. Salamon

 • Ki mondta ezt a példázatot, “Sípoltunk nektek, és       
  nem táncoltatok”?            Mt.11,17. Jézus
 •  Ki táncolt Heródes előtt annak születésnapi ünnepségén?        Mt.14, Heródiás lánya
 • Ki volt az, aki “zenét és táncot hallott”, amikor a mezőről       
  hazafelé tartott?   Lk.15,25. A tékozló fiú         bátyja

XXVII.4Lábápoló “Ki mit tud”?

 • Melyik madár nem talált lábának helyet az özönvíz után?         Móz.I.8,9 A galamb
 • Mi szorította Bálám lábát a sziklafalhoz?           Móz.IV.22,25 Szamara,         mivel félt az Úr angyalától
 • Mi volt Méfibóset fogyatékossága?        Sám.II.4,4. 9,3. Mindkét       lábára sánta volt.
 • Melyik óriásnak volt 12 ujja és 12 lábujja?         Sám.II.21,20 Gáti, óriás         fiának II.
 • Melyik híres király lába betegedett meg?            Krón. II.16,12 Aszá
 • Ki volt talpától feje tetejéig fekélyekkel borítva?           Jób.2,7
 • Ki panaszolta, hogy Isten béklyóba tette lábát? Jób.13,27
 • Melyik szép zsoltárból származik, “Nem engedi, hogy lábad   
  megtántorodjék?  Zsolt.121,3
 • A Biblia ezt mondja, “Ha a lábad botránkoztat
  meg ...Nos, akkor?           Mt,18,8“ Vágd le és dobd el             magadtól!”
 • Ki gyógyította meg Lisztrában a sánta embert?  Csel.14,8. Pál

 

XXVII.5Madártani “Ki mit tud?”

Írjuk be a kipontozott helyekre az Igében szereplő megfelelő madárneveket.

 • Szárnyra kelnek mint a …”          És.40,31.
 • A … pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.”       Kir.I.17,4.
 • A te értelmed miatt van-e, hogy … repül?”        Jób.39,29.
 • “Van ösvény, amelyet nem ismer a … ”  Jób.28,7.
 • A … is talál házat, és a … is fészket magának, ahová fiait       
  helyezhesse.”        Zsolt.84,4.
 •  “Hasonló vagyok a pusztai … , olyanná lettem, mint …         
  a romokon.”          Zsolt.102,7.
 • “Mint … és … sipogtam, nyögtem, mint a … ”             És.38,l4.
 •  “Még az … is tudja a maga rendelt idejét az égben.”    Jer.8,7.
 • “Népem leánya pedig kegyetlen, mint … a pusztában. Jer.sir.4,3.
 •  “… és sündisznó hálnak párkányain.”    Sof.2,14.

Munkaközvetítő “Ki mit tud?”

Ha az alább felsorolt személyek munkát keresnének, milyen foglalkozást választanánk számukra a bibliai történetek szerint?

 • Kain          Móz.I.4,2.
 • Jubál         Móz.I.4,21.
 • Tubálkain  Móz.I.4,22.
 • Jákób        Móz.I.30,26-43.
 • Dávid        Sám.I.16,11.
 • Adórám    Sám.II.21,24.
 • Abdiás      Kir.I.18,3.
 • Géházi      Kir.II.8,4.
 • Báruk        Jer.36,4.
 • Lévi          Mt.9,9.
 • Kuza         Lk.8,3.
 • Márta        Lk.10,40-42.
 • Péter         Jn.21,3.
 • Tábita        Csel.9,39.
 • Rodé         Csel.12,13.
 • Akvila       Csel.18,3.
 • Gamáliel   Csel.22,3.
 • Demeter    Csel.19,24.
 • Tertullus    Csel.24,1.
 • Zénás        Tit.3,13.

 

Ötvös “Ki mit tud”?

 • Hol fordul elő az “Arany “ szó először a Bibliában?      Móz.I.2,11
 • Ritkaság volt az ókorban az arany, vagy gazdagon       
  fordult elő?           Bőségesen volt.
 • A szent sátornak melyik értékes darabját vonták be      
  színarannyal?        Móz.II.25,11 A frigyládát
 • Honnan származott a legtöbb arany, amelyet a Biblia   
  országaiban felhasználtak?          Arábiából, Sédából és            Ofirból
 • Melyik három aranyborjú fordul elő Izrael történetében?          Móz.II.32,4. Kir.I.12,28.29   Ároné és Jeroboámé
 • Kit köveztek halálra, mert elrejtet sátrában egy aranyrudat?     Józs.7, Ákánt
 • Júda melyik királya törte össze a templom ajtajait és az            
  arannyal beborított ajtófélfákat, és adta azokat oda      
  harminc arany talentummal együtt a behatoló Szanhérib          
  királynak? Kir.II.18,16 Ezékiás
 • Mire mondta Dávid, “Kívánatosabb az aranynál, még  
  sok színaranynál is “?       Zsolt.19,10-11 Az Úr             félelme, az Úr ítéletei
 • Ki mondta, “Közületek senkinek aranyát nem kívántam”?        Csel.20,33 Pál apostol
 • Melyik város van színaranyból?   Jel.21,18 Az új Jeruzsálem

Pásztor “Ki mit tud”?

Egészítsük ki a következő bibliai verseket:

 • “Mindnyájan … … eltévelyedtünk.”      És.53,6 mint juhok
 • “Mint …, mely … az őt nyírók előtt”     És.53,7 juh, megnémul
 • “El voltak gyötörve és szétszóratva, mint a … … való juhok.”   Mt.10,16 pásztor nélkül
 • “Íme, én elbocsátalak titeket, … … .a  … közé.”           Mt.10,16 mint juhokat a        farkasok
 • “Aki pedig az ajtón megy be, , …”         Jn.10,2 a juhok pásztora az
 • “A … követik őt, mert … …”     Jn.10,4 juhok ismerik az ő      hangját
 • “Én vagyok a …” Jn.10,7 juhok ajtaja
 • “A jó pásztor …adja …” Jn.10,11 életét a juhaiért
 • “Más … is vannak nekem”          Jn.10,16 juhaim
 • … … …bőrében bujdostak.”       Zsid.11,37 juhok és kecskék

Papi “Ki mit tud”?

 • Ki volt az első férfi, akinek két felesége volt?    Móz.I.4,19 Lámek
 • Nevezzük meg előfordulásuk sorrendjében a Bibliában            
  található istentiszteleti helyeket! Oltár, szent sátor, templom, zsinagóga, házi gyülekezet.
 • Mi történt végül a szent sátorral?            Kir.I.8,4 Egy részét megőrizték szent emlék gyanánt a templomban.
 • Házasodhattak-e a papok?           Igen.
 • Megkeresztelte-e a Úr Jézus Keresztelő Jánost? Nem.
 • Aktív szerepe volt-e a papoknak vagy vallási    
  vezetőknek a házasságkötéseknél a Bibliában?   Nem, ez nem volt vallási szertartás.
 • Mondja-e a Biblia, hogy a mennyben majd házasodni fognak?   Mt.22,30 Nem, a mennyben ilyesmi nincs
 • Kinek a temetésénél tett Jézus Krisztus csodát? Lk.7,11-15 A naini ifjú temetésénél.
 • Keresztelő, menyegző vagy temetés alkalmával tette Jézus      
  az első csodáját?   Jn.2,1-11 A kánai mennyegzőn
 • Gyakran keresztelt Pál Korintusban?      Kor.I.1,14-16. Nem, mindössze        két vagy három alkalommal       keresztelt

Pék “Ki mit tud”?

Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és     
egyenek hozzá … kenyeret.   Móz.I..12,8 kovásztalan

 “Ekkor odaadta neki Dávidnak a pap a …kenyereket, mert          
nem volt ott más, csak …kenyér”      Sám.I.21,7 szent, áldozati

Hiába keltek korán, és feküsztök későn, …  … fáradtsággal          
szerzett kenyeret esztek .       Zsolt.127,2

Ízlik az embereknek a … szerzett kenyér”    Péld.20,17 hazugsággal

” És bár … adott kenyeret és kimérte a vizet az Úr.”           És.30,20 szűkösen

” Azzal, hogy oltáromra … kenyeret hoztok.”          Mal.1,7 tisztátalan

“ … kenyerünket add meg nekünk ma.”       Mt.6,11 mindennapi

“Az én Atyám adja majd nektek az … …kenyeret” Jn.6,32 igazi mennyei

“Én vagyok az … kenyere.” Jn.6,35 élet

“Mert sátort építettek, amelynek első részében volt a         
gyertyatartó meg az asztal és a … kenyerek”           Zsid.9,2szent

 

Rovargyűjtő “Ki mit tud?”

Milyen rovarok és hüllők nevét kell beírni a kihagyott helyekre?

 • Mózes emlékeztette az izraelitákat, hogy “Isten vezérelt          
  téged tüzes … és … és a szomjúság nagy és rettenetes
  pusztáján.”            Móz.V.8,15 kígyók,   skorpiók         
 • Salamon ezt mondta, “mint a ....megmar és mint a mérges       
   … megcsíp”.        Péld.23,32 Kígyó
 • Milyen hüllőhöz hasonlítja az ÚSZ.A Sátánt?    Jel.20,2 Sárkányhoz
 • Dávid mondja ellenségeiről, “Körülvettek engem, mint a m. …”          Zsolt.118,12 Méhek
 • A béka hüllő?       Nem, a béka a kétéltűekhez   tartozik.
 • Izrael elnyomásának idején az ő ellenségei “csapatostól jöttek,            
  mint a …” Bír.6,5. Sáskák
 • Jézus Krisztus óv minket, hogy ott gyűjtsünk kincseket           
  ahol van a … a rozsda megemészti.        Mt.6,19 Moly
 • Milyen rovarokat fújt bele a nyugati szél a tengerbe az
  egyiptomi tíz csapás során?         Móz.II.10,19 Sáskákat
 • Bildád, Jób barátja mondja, a bizalom olyan mint a …  Jób.8,14 Pókháló
 • Ézsaiás mondja, “Gyönyörködik a csecsszopó a … lyukánál,  
  és az alig elválasztott gyermek a … lyuka felett            
  terjengeti kezét.”  És.11,8 Viperák, baziliszkusz

XXVII.6Rövidáru kereskedő “Ki mit tud?”

A Bibliában olykor találkozunk idegenül ható szavakkal. Válasszuk ki a helyes szavakat az alábbiakból, körülkötő - süveg - alsóruha, köntös, palást - lábravaló - homlokszíj - perec, függő - keszkenő - köntös - gallér - öv, kötél - fülönfüggő, fátyol, a Károli fordítás szerint !

 •  “ fügefaleveleket fűztek azért össze, és … csináltak    
  maguknak.”          Móz.I.3,7 körülkötőket
 •  “ Mert mikor látta a … és a … húga karjain.”    Móz.I.24,30 függőt és           pereceket       
 •  “ csinálj nekik … is gyolcsból”   Móz.I.28,42 lábravalókat
 • “Áron fiainak is csinálj …”.         Móz.II.28,40 süvegeket
 •  “ A sok erőlködés miatt elváltozott az én ruházatom,  
  úgy szorít engem, …        Jób.30,18 köntösöm gallérja
 • Még ezt is mondta Ézsaiás, “ Ama napon elváltoztatja
  az Úr .. …, … és … “      És.3,20. fülönfüggőket,         karpereceket, fátylakat
 • Ézsaiás szerint a piperézkedő asszonyok büntetése az  
  lesz, hogy az … helyén … lesz.   És.3,25 öv helyén kötél
 •  “ Erre ezek a férfiak … …, … megkötöztettek”           Dán.3,21 alsóruhástúl,           köntösöstűl, palástostul
 •  “ Megszélesítik … és megnagyobbítják köntöseik peremét.“    Mt.23,5 homlokszíjaikat
 •  “ annyira, hogy betegekhez is elvitték a testéről a … “.            Csel.19,12 keszkenőket

Sátorkészítő “Ki mit tud”?

 • Melyik a Biblia legismertebb sátra?         A szent sátor
 • Kitől származnak azok, akik, “sátrakban lakoznak”?     Móz.I.4,20 Jábáltól
 • Főként milyen anyagból készültek a sátrak, milyen színűekre?   Kecskebőrből, feketék           voltak.
 • Kicsoda sátorozott egészen Sodomáig?  Móz.I.13,12 Lót
 • Melyik katona ásta el zsákmányát sátra alatt?    Józs.7,21 Ákán
 • Ki a Biblia legismertebb sátorkészítője?  Csel.18, 2-3 Pál
 • Két barátja ugyanezt a mesterséget folytatta. Mi a nevük?        Csel.18,2-3 Akvilla és            Priszcilla        
 • A Biblia melyik könyvében olvashatjuk, “Jobb az        
  Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni”?      Zsolt.84,11
 • Ki volt az, aki álmában látta, amint egy árpakenyér      
  összetöri a midiániták sátrait, és ez felbátorította őt a   
  midiániták megtámadására?        Bir.7,13-14 Egy midiánita férfi
 • Kit ölt meg Jáhel úgy, hogy sátorszöggel átverte halántékát?    Bír.4,16-21 Siserát

Tanító “Ki mit tud?”

Melyik törzs tagjai nem tudták helyesen kiejteni a  
“sibbólet” szót?          Bír.12,5-6 Efraim

Ki mondta, “A sok gondolkodás elfárasztja a testet.”?        Préd.12,12 Salamon

Mi volt az Ó Szövetség ? “Egyeteme”, és ki vezette azt?    A Prófétai iskolák,    
            a próféták vezették.

Mi volt a tanítás helye Jézus korában? Együtt tanították a
fiúkat és a leányokat?            A zsinagógák. Csak a fiúk     részesültek oktatásban.

Egészítsük ki, “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá     
minden népet …”       Mt.28,19-20

Ki tanított úgy, “ Mint akinek hatalma van, és nem úgy,    
mint az írástudók”?    Mk.1,22Jézus Krisztus

Ki mondta, “Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul”?            Jn.3,2 Nikodémus

Az Új Szövetség három tanítót említ meg. Hogy hívták őket?           Ján.3,10. Nikodémus  Csel..22,3.Gamáliel
            Csel..19,9 Tirannos

Hol írja Pál a törvényről, hogy az nevelőnk Görögül,          
paidagógós , “pedagógus” volt?        Gal.3,24 Krisztusig

Mit mondott Pál az asszonyok tanítói szolgálatáról?            Tim.I.2,12

 

Tejcsarnok “Ki mit tud?”

 • Kik tettek jelentést vezetőjüknek egy tejjel - mézzel     
  folyó földről?       Móz.IV.13,28 A tizenkét       kém
 • Melyik asszony árult el egy katonát, miután tejjel megitatta?    Bir.4,19 Jáhel
 • Dávid, Jób vagy Salamon mondta, “Nem úgy öntöttél-e          
  engem, mint tejet, és nem úgy oltottál-e, mint sajtot”?  Jób.10,10
 • Az Ószövetség melyik alakja beszél elmúlt időkről,      
  amikor lábait tejben mosta?         Jób.29,6
 • A Biblia idejében az emberek mely állatoktól nyertek tejet?     Tehén, juh, kecske, teve.
 • Ki mondta ellenségéről, “Szája simább a vajnál”?          Zsolt.55,22 Dávid
 • Hol olvassuk ezt: “Ha tejet köpülnek, vaj lesz belőle”?  Péld.30,33
 • Melyik ismert történetben fordul elő jászol?       Lk.2,1-16 Jézus születésekor
 • Az Újszövetség melyik szerzője írta, hogy az erőtlen    
  hívőknek tejnek italát adta kemény eledel helyett?        Kor.I.3,2 Pál apostol
 • Melyik újszövetségi szerző beszél “tiszta hamisítatlan  
  szellemi tej” -ről ?            Pt.I.2,2 Péter

Vincellér “Ki mit tud?”

A nazireusoknak vagy a nazarénusoknak volt megtiltva,    
hogy bort igyanak?     Móz.I.6,2-3 A nazíreusoknak.           Ez a szó azt jelenti, “Istennek            szentelt”

Melyik fiának ígérte Jákób az ő áldásában a bőséget így,   
“Ruháját borba mossa”?         Móz.I.49,11 Júdának

Ki mondta, “A bor csúfolódóvá tesz”?         Péld.20,1 Salamon

A Biblia melyik könyvében olvashatjuk, A te szerelmed    
jobb a bornál”?           Én.Én. 1,2

Ki határozta el szívében, hogy nem iszik a király borából?  Dán.1,8

Az Úr Jézus szerint mit nem volt szabad tenni az új borral?            Mt.9,17  Régi tömlőbe tölteni

Ki kiről mondta, “Kenyeret sem eszik, bot sem iszik”?        Lk.7,33 Jézus Krisztus           mondta Keresztelő Jánosról

Hol történt a víz borrá változtatásának csodája?      Jn.2,1-11 A Kánai      menyegzőn

Kikről mondták, “Édes bortól részegedtek meg”?   Csel.2,13 Az apostolokról      pünkösd napján

Mit mondott Pál a gyógy-borról, mint gyógyszerről?           Tim.I.5,23.

 

 •  

Tűzoltó “Ki mit tud!”

 • Mely gonosz városok pusztultak el tűz által?      Móz.I.19,24. Sodoma és        Gomora          
 • Kinek mondta Izsák, “Íme a tűz és a fa”?          Móz.I.22,7. Apjának Ábrahámnak  
 • Ki látott égő csipkebokrot, amely nem égett el? Móz.II.3,2 Mózes
 • Ki égette fel a filiszteusok vetését, állatok szenvedése árán?    Bír.15,5 Sámson
 • Kinek az áldozatát emésztette fel égi tűz, Izrael Istene            
  hatalmának bizonyítására?           Kir.I.18,38 Illés áldozatát
 • Egészítsük ki ezt a mondatot, “Ha a fa elfogy, …”       Péld.26,20“kialszik a tűz”
 • Ki mondta az eljövendő Messiásról: “Olyan Ő, mint az           
  ötvös tüze”?         Mal.3,2
 • Ki mondta azt, hogy az Úr Jézus Szentlélekkel és tűzzel          
  keresztel majd?     Mt.3,11 Keresztelő János
 • Milyen esemény alkalmával jelentek meg “kettős tüzes            
  nyelvek”?  Csel.2,3 Pünkösdkor
 • Jakab mondja, “A …is tűz”.        Jak.3,6 nyelv

Vaskereskedő “Ki mit tud?”

 • “És Jákob álmot látott, egy … volt a földre állítva.”      Móz.I.28,12 létra
 •  “Akkor vigye őt ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az    
  ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy … és legyen  
  örökös rabszolga.”           Móz.II.21,6. árral
 • “Dávidnak a benne levő népet pedig kihozatta és … és …       Sám.II.12,31. fűrésszel,         vascsákánnyal és       vasfejszével    dolgoztatta őket.”
 • “Sem … , sem … sem egyéb … a zajra nem hallatszott a         
  templom építésekor.”       Kir.I.6,7 kalapácsnak,            vésőnek,          vasszerszámnak
 • “kanalakat és szenesserpenyőket színaranyból, a … templom  
  belsejében, a szentek szentjébe vezető ajtókhoz.”          Kir.I.7,50 sarokpántokkal
 • “kezében parázs volt, amelyet … vett le az oltárról.”     És.6,6. fogóval
 •  “Az ácsmester kifeszíti a … ”     És.44,13. Új ford       mérőzsinórt
 • “és olyan....nem lettek, mint a madaraknak.”      Dn.4,30. karmai
 •  “És akit már … sem tudott megkötözni senki.” Mk.5,3 lánccal
 • “Ebben volt egy arany … ”         Zsid.9,4 füstölőoltár

 

Vegyesáru “Ki mit tud”?

 • Egészítsük ki ezeket a mondatokat,

 

 • Palesztina melyik közismert gyümölcse nem fordul elő a         
  Bibliában? datolya
 •  “Visszaemlékezünk a …amelyet ettünk Egyiptomban halakra, uborkára, dinnyére,   Móz.IV.11,5 póréhagymákra.
 •  “Édesebb, mint a …, mint a…”  Zsolt.19,11 méz, színméz
 • “Ahogyan elszedik az elhagyott … azonképpen foglaltam       
  el én az egész földet.”      És.10,14 tojásokat
 •  “Adjanak nekünk …, hogy azt együnk, és vizet, hogy            
  igyunk.”    Dán.1,12 zöldségféléket
 •  “Ti vagyok a föld …”     Mt.5,13 sója
 • …sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék.”  Mt.5,15 gyertyát
 • Nem szednek bojtorjánról …”     Mt.7,16 fügét
 •  “A … kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a      
  veteményeknél és fává lesz”.       Mt.13,31-32. mustármag
 •  “a bolondok nem vittek magukkal …”   Mt.25,3 olajat

Zenei “Ki mit tud?”

Egészítsük ki a megfelelő hangszerekkel a következő igéket!

 • “Jubál volt az atyja minden … és …”     Móz.I.4,21.
 •  “Akkor Miriám … vett kezébe.”            Móz.II.15,20.
 • “Csináltak … is tiszta aranyból, és tették          
   a palást peremére.”          Móz.II.39,25.
 • “Mindenkinek kezébe egy-egy … adott.”          Bír.7,16.
 •  “És a nép …  és felette ujjongott.”         Kir.I.1,40.
 •  “Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te …    
   és …, hadd költsem fel a hajnalt!”         Zsolt.57,9.
 • “A fűzfákra függesztettük …”    Zsolt.137,2.
 • “Fújjátok meg a … Gibeában!”   Hós.5,8.
 • “Akik … mellett dalolgatnak, és azt      
  hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi.”      Ám.6,5.
 •  “… szeretet pedig nincs énbennem, olyanná    
  lettem, mint a zengő érc és pengő …”     Kor.I.13,1.

XXVIII.Ki volt Ő?

 • Jézus Krisztus
 • Ádám
 • Ábel
 • Énók
 • Bálák
 • Dániel
 • Márdokeus
 • Sámson
 • Noé
 • József
 • Áron és Mirjám
 • Bálám
 • Absolon
 • Melkisédek
 • Benjámin
 • Sába királynője
 • Salamon
 • Lóth
 • Dávid
 • Kain
 • Izsák
 • Sára
 • Ézsau és Jákób
 • Ábrahám
 • Nehémiás

 

 • Próféta a király udvarában
 • Izrael bölcs királya
 • A nagy hajós
 • Moábita király
 • Ábel testvére és gyilkosa
 • Börtönben és hatalom birtokában Isten hűséges szolgája, családja jótevője
 • A hívők reménysége, a világ megváltója
 • A pénzt szerető próféta
 • Akitől Isten a legnagyobb áldozatot várta el, a hívők atyja
 • Jákób legkisebb fia
 • A perzsa király kormányzója, Izrael államának megújítója
 • Ádám testvérének a fia
 • A várva várt gyermek
 • 365 éven át Istennel járt
 • Isten népének nagy csodálója
 • Ábrahám felesége
 • Ábrahám testvérének a fia, aki megmenekült Sodoma pusztulásakor
 • Mózes testvérei
 • Dávid fia, aki fellázadt apja ellen
 • Izsák fiai
 • Testben erős, jellemben gyenge
 • Általa örököljük a halált
 • Izrael hányatott sorsú, nagy királya
 • Sálem királya, pap volt.
 • Eszter nagybátyja, perzsa előkelőség
 • Az első hívő vértanú

 

 • Bartimeus
 • Nikodémus          
 • Pál apostol           
 • Zákeus     
 • Péter
 • Ananiás és Safira
 • Simeon és Anna
 • János
 • Pilátus
 • Barnabás
 • Mária, Márta, Lázár
 • Timótheus
 • Barabás    

 

 • Pál apostol egyik legeredményesebb munkatársa
 • Alacsony termetű, ezért felmászott egy fára, hogy Jézust lássa.
 • Izrael tanítója volt, éjjel ment az Úr Jézushoz
 • Férj és feleség voltak, de mivel hazudtak Pálnak, mindketten meghaltak.
 • Pilátus őt bocsátotta szabadon az Úr Jézus helyett.
 • A pogányok misszionáriusa volt.
 • Vak volt, Jézus Krisztus magához hívta és meggyógyította.
 • Egy lepedőben mindenféle állatot látott, és egy hangot is hallott.
 • Jézus legkedvesebb tanítványa volt, a keblén pihent.
 • Testvérek voltak, a férfit Jézus feltámasztotta a halálból.
 • Nagymamájától és anyukájától hallott Istenről, apja görög volt.
 • Az Úr Jézus bemutatásakor hálát adtak Istennek a Szabadítóért.
 • Egy mosdótálat kért, megmosta kezeit, és azt mondta: “ártatlan vagyok …”

XXIX.Ki tette?

 • Isten elküldte őt egy városba, de ő egy ellenkező irányba induló hajón indult el, ahol hatalmas viharba keveredett.
 • Háromszor jól megverte a szamarát, mert az nem akart arra menni, amerre ő szerette volna.
 • Épített egy hatalmas hajót, és családjával együtt közel két évig abban lakott.
 • Miután eladták rabszolgának, Isten lehajolt hozzá, felemelte és az ország miniszterelnöke lett.
 • Álmában egy igen hosszú létrát látott, amint angyalok sétáltak föl és le.
 • Egy mozdulattal vizet fakasztott a kősziklából a pusztában.
 • Megtépte a zsidó előkelőségek szakállát

 

 • József
 • Jónás
 • Nehémiás
 • Bálám
 • Noé
 • Jákob
 • Mózes

XXX.Isten kérdései az emberekhez

 • Hol vagy?             Móz.I.3,9
 • Hol van a testvéred?        Móz.I.4,9
 • Mi az a kezedben?           Móz.II.4,2
 • Mit csinálsz itt?    Kir.I.19,9
 • Mit láttak a te házadban?            Kir.II.20,15
 • Mit kellett volna még tennem?    És.5,4
 • … én cselekszem, és ki változtatja azt meg?       És.43,13
 • Hol van a nyáj?    Jer.13,20
 • Miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által?   Mt.15,3
 • Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,       
  de az ő lelkében kárt vall?           Mt.16,26
 • Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől?            Mt.22,42
 • … micsoda a ti életetek? J           Jak.4,14

XXXI.Gondolkozzatok!

XXXI.1Ószövetség

 • Mit tudsz az apokrif iratokról? sorolj fel néhányat!       
 • Hány fő részből áll a Biblia?       
  Mi ezeknek a részeknek a jellemzője?     Négy Törvény, történeti,                   tanító, prófétikus könyvek
 • Hány könyvből áll az ószövetségi Szentírás?      39
 • Idézd szó szerint az u.n. első evangéliumot!      
 • Magyarázd meg Móz.I.3,15. jelentését! 
 • Nevezd meg Ádám három első fiát,
 • Nevezd meg Noé három fiát,
 • Jákób 12 fiát anyjuk neve szerint!          
 • Miben látod Káin és Ábel áldozatának különbségét?    
 • Az utolsó időben a természet rendje is megbolydul.     
  Van azonban egy kijelentés a Móz.I.50,-ben, amely     
  mégis bizonyos reménységet adhat nekünk a Krisztus  
  második eljöveteléig terjedő időre nézve.           Móz.I.50,20.
 • Nevezd meg Ábrahám nagyapját, apját és testvéreit, valamint 
  mondd meg, hogy milyen rokoni viszonyban volt vele Lót!     
 • Milyen két bizonyságot találunk Mózes első könyvében          
  arra nézve, hogy a tizedfizetés ősi, még a Sinai hegyi   
  törvényhozás előtti időre visszamenő isteni rendelkezés,          
  amely része volt az írott kinyilatkoztatás előtt apáról fiúra       
  szálló, elbeszélés útján tovább adott istenismeretnek?  
 • Jákób életének milyen két fontos eseménye fűződik Béthelhez?
 • Jákób melyik fiára mondott olyan áldást, amely           
  próféciát tartalmazott az eljövendő Messiásra vonatkozóan,    
  és szó szerint hogyanhangzott ez a prófécia?      Júdára mondott áldás.
 • Kiket temettek a Makpelah barlangjába Palesztina földjén       
  az Egyiptomba település idejéig?           
 • Szó szerint milyen szavakkal hárította el József a kísértést,      
  amelyeket jó         nekünk is megjegyeznünk, hogy mi is          
  alkalmazzuk ezt az Igét a kísértés elleni harcban?         
 • József milyen két dologgal nyilvánította ki, hogy rendületlenül           
  hisz Isten ígéreteiben?     
 • A honfoglalás történeténél sokszor megdöbbentő, hogy          
  ez az esemény egész népek kiirtásával járt. Milyen       
  kijelentés ad magyarázatot erre nézve Mózes első könyvében?
 • Hat női nevet sorolunk fel, mond meg, hogy kik voltak ezek   
  a személyek: Keturáh, Milkáh, Aszenáth, Boszmáth,    
  Jehudith, Debórah?         
 • Nevezz meg legalább hét esetet, amikor Isten álom által szólt  
  emberekhez!                    
 • Valaki elment valahova, találkozni valakivel.    
  Azt hitte hogy vele találkozott, a Biblia is azt írja, mégsem.     
  Ma, szinte mindenki azt hiszi, hogy mégis.        
  Milyen bibliai történetről van szó?         
 • Szerinted mi a különbség Dániel és Ésaiás próféta        
  próféciái között? 

 

Újszövetség

 • A Bibliáról
 • Hány könyvből áll az újszövetségi Szentírás?          27
 • Isten felszólított valakit valamire.          
  Az illető nem engedelmeskedett.           
  Ez volt kedves az Úrnak, ámde mindenki úgy kezeli a kérdést,           
  mintha engedelmeskedett volna.            
  Milyen bibliai leírásról van szó?   Péter joppéi látomása
 • Az adventről
 • Milyen jelei voltak az első adventnek?
 • Milyen jelei vannak a második adventnek?
 • Az újjászületésről
 • Milyen eseménytől, időponttól kezdve történik újjászületés?
 • Mi előzi meg az újjászületést? Mi az újjászületés szó igei jelentése?          
  Mit jelent az egyén életében?
 • Kinek beszélt Jézus Krisztus az újjászületésről? Hol találhatók az újjászületésre utaló igehelyek?
 • Hogyan értsük Pt.I.4,17. versét?
 • Mit tudsz a Szentlélekről? Mihez hasonlítja Jézus Krisztus a Szentlélek munkáját? Milyen jelentősége volt, van és lesz a Szentléleknek az egyének életében? igehelyek
 • Az Újszövetség egyik alapvető tanítása, hogy hit által igazulunk meg Isten előtt. Főképpen a Római levélben fejti ki ezt Pál apostol. Hol olvasunk a hit általi megigazulásról Mózes I. könyvében és szó szerint milyen szavakkal?      
 • Róm.8,28. Mindenki előtt jól ismert, a gyakorlati keresztény életében igen fontos szöveg. Hol olvasunk, milyen eseménnyel kapcsolatban, és szó szerint milyen megfogalmazásban, tartalmilag egészen hasonló kijelentést Móz.I. könyvében?
 • Melyik igehelyekkel tudnád jellemezni korunk agyonhajszoltságát, testi és lelki lezüllését, a teljes kilátástalanságot?
 • Mi az első és a második feltámadás közti különbség?
 • Mi az első és a második halál közötti különbség?
 • Mi az első és a második angyali üzenet lényege?
 • A laodiceai üzenetről:
 • Kit vagy kiket jelképez a gyülekezet angyala?
 • Miért mutatkozik be Jézus Krisztus ilyen módon laodiceának:      
  - ámen,           
  - hű és igaz bizonyság,          
  - Isten teremtésének kezdete?
 • Mit akar szemléltetni a laodiceával kapcsolatban felsorolt három állapot? 
  - meleg           
  - langymeleg  
  - hideg?
 • Mit jelent a Jézus szájából való kivettetés?
 • Kit vet ki Jézus a szájából?   
  - a korszakot, 
  - a gyülekezetet,        
  - a gyülekezet angyalát         
  - a langymeleggé vált embereket?
 • A langyos állapot miatti kivettetés végleges ítélet, vagy feltételhez szabott?
 • Miben nyilvánul meg a gazdagság, ami jellemzi laodiceát?
 • Mit eredményezett ez a gazdagság laodiceában?
 • Mit foglalnak magukba a laodiceának felkínált kegyelmi ajándékok:        
  Tűzben megpróbált arany:    
              - Miért kínálja ezt laodiceának?        
              - Mit jelképez ez az arany?    
              - Mit jelképez a tűz?  
              - Hogyan lehet venni Jézustól ilyen aranyat?           
  Fehér ruha     
              - Miért kínálja az Úr laodiceának?    
              - Mitől lett mezítelenné?       
              - Mi a fehér ruha?      
              - Hogyan lehet ezt venni Jézustól?   
  Szemgyógyító ír        
              - Miért kínálja laodiceának?  
              - Miben nyilvánul meg a vakság?     
              - Mi a szemgyógyító ír?        
              - Hogyan lehet ezt venni Jézustól?   
              - Mit eredményez a szemgyógyító ír használata?

 

Általános

 • Kijött/tek valaki/k valahonnan, holott nem is tudott/tudtak kijönni.    
  Ki/Kik? Honnan? Pld. A zsidók Egyiptomból,              Lázár a sírból stb.
 • Kik közvetítették az Úr üzenetét, holott nem is voltak
  hívő emberek?     
 • Szerinted mit jelent: egy embernek elhinni amit mond, és mit jelent hinni Istenben? Mi a különbség a kettő között?
 • Határozd meg az “üdvösség” szó fogalmát!
 • Sorold fel a 7 szentséget!
 • Mit jelent a “Mihály” név, hol utal rá a Biblia, hol találhatók az igehelyek?
 • Kik az angyalok? Mit tudsz eredetükről? Mi a szerepük a megváltási tervben és az egyén életében?
 • Mi a különbség a korai és a késői eső között? Milyen bibliaszövegeket ismersz ezzel kapcsolatban?
 • Kik tekinthetők prófétáknak? Mi a feladatuk?
 • Milyen vázlatpróféciákat ismersz? Igehelyekkel!

XXXII.Összekevertük

Feladat: párosítsd az “A” és “B” oszlopok meghatározásait!

A oszlop

Dávid és Góliát

Mózes

Vér jel az ajtófélfán

Sodoma

Pusztai vándorlás

Eszter

Jézus megkeresztelkedése

Új ég, új föld, új Jeruzsálem

Ábrahám

Testvériség

 

B oszlop

Az Úr gyülekezete

Manna

Izsák

“És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről …”

Parittya

Egyiptom

Vöröstenger

Márdokeus

“Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz …”

“Te vagy amaz én szerelmes Fiam …”

XXXIII.Levelek

Ki írta, kinek?

1. levél.

Kedves Bátyám!

Lassan húsz éve már, hogy haragod elől ide menekültem. Nagybátyánknál szolgálok, aki annyira kedvel, hogy két lányát feleségül adta hozzám.

        Isten gyermekekkel is megáldott, sok-sok állatom és szolgám is van, vagyis jól megy a sorom. Mégis szeretnék hazatérni szülőföldemre, de félek a bosszúdtól. Kérlek, bocsáss meg, hogy a tál lencsével olyan csúnyán rászedtelek, vak atyánkat pedig félrevezettem, mikor az elsőszülöttnek járó áldást adta.

        Bocsánatodban bízva, hamarosan indulok hazafelé.

Üdvözlettel szerető öcséd:

 

2. levél

Kedves Édesapám!

Ha ezt a levelet nem a testvéremmel küldené, ha ők nem tanúsítanák, hogy élek, bizony nem hinnél írott szavaimnak, hiszen ők annakidején halálhíremet vitték neked. Még véres köntösömet is megmutatták, s te atyai könnyeiddel már régen elsirattál engem. De az Úr akarta, hogy életben maradjak és most a nagy éhínségben segítségetekre lehessek. Rabszolgaként hurcoltak ide, sokat szenvedtem, igazságtalanul börtönbe is vetettek, de most én vagyok a hatalmas birodalom egyik főembere, én rendelkezem az összegyűjtött tengernyi sok gabona felett. Boldog vagyok, hogy segíthetek rajtatok, hiszen szívemben már régen megbocsátottam testvéreimnek.

        Rakjatok mindent szekerekre, és a feleségekkel, gyermekekkel, szolgákkal együtt mindannyian jöjjetek ide. Én tárt karokkal várlak benneteket és gondoskodom rólatok …

 

3. levél

Drága Jó Anyám!

Csodálatos dolgok történtek velem. A múlt héten egyik éjjel arra ébredtem, hogy valaki a nevemen szólított. Talpra ugrottam, és átszaladtam Élihez, de Ő azt mondta, hogy nem hívott. A következő éjjel ugyanez történt, és a harmadik éjjel is. Nem képzelődtem, egészen tisztán hallottam a hangot. Akkor mesterem kioktatott, hogy ha a hang ismét szólít, akkor ne hozzá fussak, hanem mondjam: “Szólj uram, hallja a te szolgád.” A következő éjjel így is tettem, és a hang folytatta a beszédet. Súlyos próféciát bízott rám azzal, hogy másnap mondjam meg Élinek. Nagyon féltem ettől, de a Mindenható segítségével már túl vagyok rajta. Mondd, anyám, lehetséges, hogy ez a dolog azzal a csodálatos történettel, amit születésemmel kapcsolatban meséltél nekem kapcsolatban van? Lehetséges, hogy az Úr prófétájának választott engem? Óh, anyám, de jó volna ezt veled megbeszélni.!

Szeretettel búcsúzom, szorongó és mégis boldog kisfiad:

 

4. levél

Felséges Királyom!

Rejtekhelyemről írom ezt a levelet. Bujdosni kényszerülök, mert az életemre törsz. Nem tudom mivel érdemeltem ki haragod, miért akartál lándzsáddal a falhoz szegezni, miért uszítottad rám, békés otthonomban fegyveres katonáidat. Én soha nem vétettem felkent királyom ellen. Bár az Úr kétszer is kezembe adott, nem álltam bosszút, megelégedtem azzal, hogy lándzsádat magammal vittem, valamint vizeskancsódat és köntösöd levágott bojtját.

        Miért gyűlölöd azt, aki híven szolgálni szeretne neked, aki leányod férje és fiad jó barátja? Seregem van, de én nem akarok harcolni királyom ellen.

Kössünk békét!

Üdvözöl szerető vejed:

 

XXXIV.Hibakereső

Egy pogány társaságban a keresztényekről lévén szó, a társaság egyik jól tájékozottnak tekintett tagját felkérték, hogy a hozzá nem értő hallgatóságnak adjon tájékoztatást a kereszténységről. Beszámolójában – úgy tűnik – itt-ott téves információkat találhatunk. Húzd alá, amit tévesnek tartasz!

 “A kereszténység idegen szekta. Alapítójuk sok évvel ezelőtt Chaldeában élt. Tanítását, Vespasianus idején, Rómába is elhozta két testvér, Péter és Pál. Többen azt állítják, hogy ikrek voltak, ugyanazok, akiket a zsidók Mózesnek és Áronnak neveztek. Ez utóbbi eladta testvérének minden születési előjogát egy gödölye irhájáért, mert kesztyűt akart készíteni belőle. Szerintem azonban ez az azonosítás helytelen. A zsidók misztikus könyveiben az van, hogy a másik testvér megölte őt, mert a madarak jobbat jósoltak a testvérének, mint neki. Akárcsak a mi Romulusunk Remust, mégpedig egy szamár állkapcsával. Ezért Mardocheus, Macedónia királya, ötven rőf magas akasztófára köttette őt, Judit nevű nővérük háza mellett. Amint mondtam, Péter és Pál Rómába jött. Kiderült, hogy Péter Poncius Pilátus szökött rabszolgája, mire ura parancsára a Janiculus-dombon keresztre feszítették. Követői – igen sokan voltak, - a keresztet választották szimbólumként, és ezt imádják. Legnagyobb dicsőségnek tartják elszenvedni az üldözést, sőt a gyalázatos halált is, mert azt képzelik, valami nagyszerű hely vár rájuk a felhők között.” Ezt a világos magyarázatot a kereszténység eredetéről mindenki ámulattal hallgatta.    
Wiseman, Nicholas bíboros-érsek 1802-1863.: Fabiola 34. Old. Ecclesia Bp. 1986.

Egy másik beszélgetésről is olvashatunk beszámolót

“Végezetül az az ember emelkedik szólásra, akiről úgy tudják, hogy a legalaposabban áttanulmányozta az ellenség tanait és pontosan ismeri veszedelmes taktikáját. Feltételezik róla, hogy olvasta a megsemmisítésre ítéltek könyveit és tévedéseik kipellengérezésére készül. Valóban akkora tekintélynek örvend követői körében, hogy ha azt az állítását, amely szerint a keresztények a legborzalmasabb dolgokat cselekszik, a pápa megpróbálná cáfolni, még annak is a szemébe kacagnának. …

Ő teljesen más hangot üt meg és tanultsága bámulatot vált ki szofista társaiban. Azt állítja, hogy nemcsak a keresztények ősi iratait olvasta, hanem elődeikét, a zsidókét is. Ezek Ptolemaus Philadelphus uralkodása idején jöttek Egyiptomba a hazájukban kitört éhínség elől. Vezetőjük, József ügyeskedése révén sikerült minden gabonát felvásárolniuk és ezt aztán elküldték hazájukba. Ptolemaus erre fogságba vetette őket és azt mondta nekik, hogy mivel az összes gabonát elvitték, most szalmán éljenek. Ők ebből egy nagy várost akartak felépíteni. Mikor aztán Demetrius Phalerius sok különös történetet hallott az elődeikről, két tanult vezető emberüket, Mózest és Áront bezáratta egy toronyba, hogy ott az egész krónikát görög nyelven leírják, de előbb lenyíratta szakálluk felét. Calpurnius olvasta a ritka könyveket és azokra építi fel tudósítását. Hogy ez a nép minden király és minden nép ellen háborút indított, s elpusztított mindenkit, aki keresztezte az útját. Alapelvük: ha egy várost elfoglalnak, minden lakóját kardélre hányják, mégpedig azért, mert nagyravágyó papjaik uralma alatt állnak: olyannyira, hogy egy bizonyos Saul királyukat, akit Pálnak is neveznek, mikor egy szegény Agag nevű fogságba esett királynak megkegyelmezett, a papok parancsára kivitték a városból és darabokra hasították.

És most – folytatja – ezek a keresztények még mindig ugyanannak a papságnak az uralma alatt élnek és még ma is készek azok parancsára az egész római birodalmat elpusztítani, bennünket egytől-egyig tűzbe vetni a Fórumon, sőt császáraink legtiszteletreméltóbb és legszentebb fejét is venni.

Az elbeszélés hallatára a borzalom moraja tör fel az egész gyülekezetből.”

Wiseman, Nicholas bíboros-érsek 1802-1863.: Fabiola 173. 174. old. Ecclesia Bp. 1986.

XXXV.Kérdések Pál apostol életérŐl

XXXV.1Születésétől keresztségéig

XXXV.11Hol született Pál apostol?

                        1 pont Igehely

XXXV.12Mit tudsz neveltetéséről?

                        Iskolázottsága, szakmája                   1 pont.

XXXV.13Milyen vallási irányzatok voltak Pál idejében, s ezek közül melyikhez tartozott Pál?

            1 pont

XXXV.14Milyen volt Saul viszonya a Krisztuskövetőkhöz?

                                                                                               1 pont

XXXV.15Mi indította el Pál apostolt a tanítványság útján, és mi tetőzte ezt be?

                                                                                               1 pont

XXXV.2Elhívásától első missziós útjáig

 

XXXV.21Damaszkuszi megtérésétől az első missziós útjáig hol járt az apostol?

                                                                                               7 pont

XXXV.22Mennyi időt töltött Pál apostol Arábiában?

                                                                                               1 pont. Igehellyel 2 pont

XXXV.3Első missziós körút

XXXV.31Pál apostol és társai honnan, kitől kapták misszionáriusi munkájukra a megbízást?

                                                                                               3 pont

XXXV.32Pál apostol első missziós útja alkalmával útitársai közül kik voltak megemlítve név szerint?

                                                                                               1 pont

XXXV.33Pál apostolnak melyik életszakaszától használja a Szentírás Saul helyett a Pál nevet?

                                                                                               3 pont

XXXV.34Kérjük azt az igehelyet, ahol Pál apostol első csodatételét találjuk leírva!

                                                                                               1 pont

XXXV.35Melyik városban ért véget az első missziós körút?

                                                                                               1 pont

XXXV.36Mi a magyarázata annak, hogy az első apostoli gyűlés határozatában Csel.15,28. sem a tiszta étkezésre, sem a szombatünneplésre nincsen utalás?

                                                                                               5 pont

XXXV.4A második missziós körút

XXXV.41Mi bizonyítja, hogy Pál apostol visszatért az általa alapított gyülekezetekhez?

                                                                                               Igehelyenként 1 pont

XXXV.42Mi késztette Pált arra, hogy Európa területére menjen? Ki kísérte?

                                                                                               2 pont

XXXV.43Pál apostol azt írja: “Örüljetek az Úrban mindenkor.” Fil.4,4. Életgyakorlatával hol igazolta Pál apostol, hogy ez az elv a legnehezebb helyzetben is gyakorolható?

                                                                                               2 pont

XXXV.44Thesszalónikában és Béreában mi volt a zsidók gyűlölködésének kiváltó oka?

                                                                                               2 pont

XXXV.45Milyen hitigazság botránkoztatta meg Pál hallgatóit Athénben?

                                                                                               2 pont

XXXV.46Milyen bátorítást kapott Pál apostol az Úrtól a korinthusi missziómunkához?

                                                                                               2 pont

XXXV.47Hol találunk példát arra, hogy Pál apostolt saját népével szemben pogányok védték meg?

                                                                                               Esetenként 1 pont

XXXV.48Kik csatlakoztak Pál apostolhoz Korinthusban, akik Efézusig elkísérték?

                                                                                               1 pont

XXXV.49Melyik városban ért véget a második missziós körút?

                                                                                               1 pont

XXXV.410Pál apostol hol összegezi küzdelmes életének szenvedéseit?

                                                                                               2 pont Igehelyet!

XXXV.411A zsidóságnak melyik 3 központi üzenetet kellett volna képviselnie a pogány világban?

                                                                                               3 pont

                                                                                               Egyistenhit, Messiásvárás, erkölcsi törvények.

XXXV.412Hogyan képviselte ezeket az alapelveket Pál, missziómunkája során?

                                                                                               Igehelyenként 1 pont

XXXVI.Jézushoz vezető úthoz kérdések

XXXVI.1Isten szeretete az emberek iránt

 • Mi tesz bizonyságot Isten szeretetéről és hogyan?
 • Jézus miért jött a földre?
 • Miért vett magára Jézus emberi természetet?
 • Hogyan viszonyult Jézus az emberekhez?
 • Jézus kiengesztelte a haragvó Istent?
 • Hogyan fejezte ki Isten a bűnbe esett emberiség iránti szeretetét?
 • Mivé lehet az ember Jézus áldozata által?
 • Hogyan érthetjük meg jobban Isten szeretetét?
 • Gyűjts bibliaszövegeket, amelyek Isten szeretetéről beszélnek,

A bűnösnek Krisztusra van szüksége

 • Milyen volt az ember a teremtéskor?
 • Mivé lett az ember a bűn következtében?
 • Örülne-e a bűnös, ha ott lehetne a mennyben?
 • Kimenekülhet-e az ember a bűn örvényéből?!
 • Hogyan?
 • Kit jelképezett az a létra, melyet Jákob álmában látott?
 • Mi minden szolgálja az emberiség megváltását?
 • Mi vonz Istenhez bennünket?
 • Mi tart vissza Sátán szolgálatától?
 • Olvasd el János evangéliuma 15. fejezetét. Írd ki azokat a verseket, amelyek alátámasztják ezt a tanulmányt!

Bűnbánat

 • Mi a bűnbánat?
 • Sorolj fel embereket, akik nem bánták meg őszintén bűneiket,
 • Milyen az igazi bűnbánat?
 • Ki adhat bűnbánatot?
 • Mikor látja be az ember bűnösségét?
 • Melyik bűnök különösen bántóak Isten szemében?
 • Fejezd be a mondatot! "Amit mi nem győzünk le, az …
 • Mit von maga után a parancsolatok mindenegyes áthágása?
 • Mit tegyünk, ha Sátán azt súgja, hogy bűnösök vagyunk?
 • Olvasd el az 51.Zsoltárt. Tanulj meg belőle néhány szakaszt!

Bűnvallomás

 • Ki nyer kegyelmet?
 • Hogyan kell bűneinket lerendezni?
 • Hogyan történjen bűneink bevallása?
 • Az őszinte bűnvallomás sajátsága, hogy,
 • Mi kell ahhoz, hogy Isten elfogadjon?
 • Az erkölcsi érzék nélküli ember hogyan viszonyul a bűnhöz?
 • Pál hogyan mutatta be korábbi életét?
 • "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól". Jn.I.1,9. Hogyan segíthetsz másnak az ő bűnvallomásában?

Odaadás

 • Mi a leghatalmasabb harc?
 • Mik azok, amik legtöbbször elválasztanak Istentől?
 • Mit ad oda az ember, ha mindenét odaadja?
 • Ezzel szemben Isten mit adott nekünk?
 • Mely élvezeteket kell elhagynunk?
 • Mi az akarat? "Ez az emberi természet
 • Elég vágyakozni a jóságra és a szentségre? Miért?
 • Mikor kell dönteni?
 • Próbáld memorizálni:

"Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni". E. G. White: Jézushoz vezető út 40. old.

Hit és elfogadás

 • Mikor tekinthetjük tulajdonunknak Isten megígért javait?
 • Milyen kiváltságunk van?
 • Hogyan maradhatunk Jézus közelében?
 • Lehet-e valaki annyira bűnös, hogy ne nyerne Jézustól erőt és tisztaságot?
 • Gyűjts össze olyan igéket, amelyek arra bátorítanak, hogy Jézus elfogad!

A tanítványság próbaköve

 • Szükséges-e pontosan tudni megtérésünk helyét és idejét?
 • Honnan lehet tudni, hogy valaki megtért?
 • Az önző szív tehet-e jót?
 • Mely kérdéseket tegyünk fel, hogy tudjuk, kinek az oldalán állunk?
 • Mi jelzi a megtérést?
 • Melyik két tévedésre kell ügyelni?
 • Mi határozza meg az életszentség lényegét?
 • Mik az örök élet feltételei?
 • A hamis hit mit vél?
 • Mennyivel és miben más az igaz hit?
 • Milyen hajtóerő hajt minket Jézushoz?

XXXVI.2Növekedés Krisztusban

 • Minek nevezi a Biblia a szív megújulását?
 • Mivel hasonlíthatjuk össze a lelki növekedést?
 • Mi az alapja a lelki növekedésnek?
 • Hogyan maradhatunk meg Krisztusban?
 • Mit tegyünk minden reggel?
 • Milyen a Krisztusban való élet?
 • Milyen módon lehetünk Krisztushoz hasonlóak?
 • Milyen módon lakik Jézus gyermekei szívében?
 • Milyen eszközöket használhatunk, hogy növekedjünk Krisztusban?

Életünk és munkánk

 • Mi volt Megváltónk öröme?
 • Miben nyilatkozik meg Jézus iránti szeretetünk?
 • Milyen volt Jézus életútja?
 • Hogyan hat ránk, ha másokért munkálkodunk?
 • Kinek a munkatársai vagyunk?
 • Mit ismer fel az, aki munkába áll?
 • Mit eredményez a másokért való munka?
 • Aki nem vehet részt személyesen a missziómunkában, hogyan segítheti azt?
 • Hol van az első munkaterületünk?
 • Kik lehetnek Jézus munkatársai?
 • Gyűjtsd össze azoknak az embereknek a nevét, akikért dolgozni szeretnél!

Isten ismerete

 • Mit használ fel Isten, hogy megismertesse magát velünk?
 • Milyen példát ad a teremtett világ?
 • Földünk pompája mire emlékeztessen minket?
 • Ki értheti meg legjobban a természet szépségeit?
 • A természeten kívül hogyan szól hozzánk Isten?
 • Kit mutat be a Szentírás?
 • Mi erősíti legjobban értelmünket?
 • Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát?
 • Hogyan érthetjük meg Isten szavát?
 • Van-e Bibliaolvasási módszered?
 • Ez a fejezet nem késztetett-e valamilyen tervre? Fejtsd ki bővebben!

XXXVI.3Az ima magasztos kiváltságunk

 • .Mi az ima?
 • .Ki a példánk az imádkozásban?
 • .Mire vár Isten?
 • .Mi történik azokkal, akik az imát elhanyagolják?
 • .Mik az imameghallgatás feltételei?
 • Milyen imalehetőségeink vannak?
 • Hol nem szabad imádkozni?
 • Mit vigyünk Isten elé imában?
 • Mit jelent Jézus nevében imádkozni?
 • Elég-e csupán imádkozni?
 • Miért fontos az együttes ima?
 • Kéréseink mellett miről szoktunk imában megfeledkezni?

Mit tegyünk kételyeinkkel?

 • Miért vannak kételyei a kezdő kereszténynek?
 • Megismerhetjük-e teljesen Istent?
 • Milyen tárgykörök, titkok azok, amelyeket az emberi elme képtelen teljesen felfogni?
 • Mi okozza számos ember kétkedését?
 • Ki értetheti meg velünk a Szentírást?
 • Hogyan nyissuk meg a Bibliát?
 • Mi az emberi kételkedés oka?
 • Mi a legjobb bizonyíték?
 • Hit által mit kapunk?
 • Helyes dolog-e kételyeinkről beszélni? Mit tanácsolnál ismerősödnek, aki azt mondja, hogy kételyei vannak?

Öröm az Úrban

 • Mi Isten gyermekeinek a feladata?
 • Kik tesznek hamis tanúságot Istenről?
 • Milyen álmot látott a könyv írója?
 • Mit gyűjtsünk össze?
 • Milyen dolgokról beszéljünk?
 • Kinek panaszkodjunk?
 • Milyen volt Jézus arckifejezése?
 • Ha gondjaink vannak, mit tegyünk?
 • Mire irányította Jézus tanítványai figyelmét?
 • Milyen emlékoszlopok erősítenek?
 • Milyen jövő vár a megváltottakra?

 


 

Rejtvénytípusok

I.        Hiányzó szavak.................................................................................................................................................... 2

II.      Kulcsbetű:............................................................................................................................................................... 2

1.       A - Á............................................................................................................................................................................. 2

2.       B................................................................................................................................................................................... 3

3.       D................................................................................................................................................................................... 3

4.       E, É............................................................................................................................................................................... 3

5.       G................................................................................................................................................................................... 3

6.       H................................................................................................................................................................................... 4

7.       I.................................................................................................................................................................................... 4

8.       J.................................................................................................................................................................................... 5

9.       L................................................................................................................................................................................... 5

10.     M.................................................................................................................................................................................. 5

11.     R................................................................................................................................................................................... 5

12.     T................................................................................................................................................................................... 5

III.     Csináld meg!............................................................................................................................................................ 5

1.       A teremtési napok sorrendje.......................................................................................................................... 5

2.       A tízparancsolat parancsolatainak helyes sorrendjét alakítsd ki helyes számozással!.. 5

IV.     Hármat keress...................................................................................................................................................... 5

V.       Háromszor találhatsz................................................................................................................................ 6

A.       Ószövetség.............................................................................................................................................................. 6

B.       Újszövetség............................................................................................................................................................ 7

VI.     Helyes, vagy nem?.............................................................................................................................................. 9

VII.         Ki mondta, kinek?.......................................................................................................................................... 9

A.       Ótestamentum....................................................................................................................................................... 9

B.       Újtestamentum................................................................................................................................................... 10

VIII.       Ki tudja? A válasz szóban.................................................................................................................... 12

A.       Melyik könyv mondja el a következő történetet?.......................................................................... 12

B.       Kérdések................................................................................................................................................................ 12

IX.     Mi történt előbb?.......................................................................................................................................... 18

1.       Ótestamentum.................................................................................................................................................... 18

2.       Újtestamentum................................................................................................................................................... 18

X.      Hová tartoznak?............................................................................................................................................. 19

XI.     Mi történt itt?.................................................................................................................................................. 19

XII.        Előtte és utána........................................................................................................................................... 19

A.       Melyik bibliai könyv következik közvetlenül a következő Ótestamentumi könyvek előtt és után?         19

B.       Melyik bibliai könyv következik közvetlenül a következő Újszövetségi könyvek előtt és után?               21

XIII.       Ki tartozik hozzá?................................................................................................................................... 21

XIV.       Hogy hívták a testvéreiket?........................................................................................................... 21

XV.         Hol van megírva? A válasz Igékkel!.......................................................................................... 21

A.       Ószövetség........................................................................................................................................................... 22

B.       Újszövetség.......................................................................................................................................................... 34

C.       Vegyes..................................................................................................................................................................... 40

XVI.       Hol olvasunk először?......................................................................................................................... 40

XVII.     Helyes vagy helytelen?...................................................................................................................... 41

XVIII.    Kettő összetartozik.............................................................................................................................. 41

XIX.       Mire illetve kire gondolsz?............................................................................................................ 42

XX.        Apák és fiak...................................................................................................................................................... 42

XXI.       Milyen rokoni kapcsolatban voltak?..................................................................................... 42

XXII.     Tesztkérdések............................................................................................................................................. 42

A.       Ószövetség........................................................................................................................................................... 42

B.       Újszövetség.......................................................................................................................................................... 61

C.       Bibliai történethez kapcsolódóak........................................................................................................... 75

D.       Biblián kívül....................................................................................................................................................... 84

XXIII.   Bibliai földrajz.......................................................................................................................................... 88

XXIV.         Fele sem igaz............................................................................................................................................ 88

A.       Ószövetség........................................................................................................................................................... 88

B.       Újszövetség.......................................................................................................................................................... 89

C.       Nem bibliai kérdések:....................................................................................................................................... 90

XXV.     Ki volt az?........................................................................................................................................................ 90

A.       Ószövetségben.................................................................................................................................................... 90

B.       Újszövetségben................................................................................................................................................... 94

XXVI.         Mit tennél, ha?….................................................................................................................................... 95

XXVII.       Ki mit tud?................................................................................................................................................... 95

A.       Borbély “Ki mit tud”?...................................................................................................................................... 95

B.       Egészségügyi “Ki mit tud?”........................................................................................................................... 96

C.       Ékszerész “Ki mit tud?”................................................................................................................................... 96

D.       Favágó “Ki mit tud?”........................................................................................................................................ 96

E.       Filozófus “Ki mit tud”?................................................................................................................................... 97

F.       Gazdálkodó “Ki mit tud?”............................................................................................................................. 97

G.       Geológus “Ki mit tud”?................................................................................................................................... 98

H.      Halálos “Ki mit tud?”...................................................................................................................................... 98

I.        Kertész “Ki mit tud”?....................................................................................................................................... 99

J.        Koreográfus “Ki mit tud?”............................................................................................................................ 99

K.       Lábápoló “Ki mit tud”?................................................................................................................................. 100

L.       Madártani “Ki mit tud?”.............................................................................................................................. 100

M.      Munkaközvetítő “Ki mit tud?”................................................................................................................. 100

N.       Ötvös “Ki mit tud”?......................................................................................................................................... 101

O.       Pásztor “Ki mit tud”?..................................................................................................................................... 101

P.       Papi “Ki mit tud”?............................................................................................................................................. 102

Q.       Pék “Ki mit tud”?.............................................................................................................................................. 102

R.       Rovargyűjtő “Ki mit tud?”.......................................................................................................................... 102

S.       Rövidáru kereskedő “Ki mit tud?”.......................................................................................................... 103

T.       Sátorkészítő “Ki mit tud”?......................................................................................................................... 103

U.       Tanító “Ki mit tud?”....................................................................................................................................... 104

V.       Tejcsarnok “Ki mit tud?”.............................................................................................................................. 104

W.      Vincellér “Ki mit tud?”................................................................................................................................ 104

X.       Tűzoltó “Ki mit tud!”.................................................................................................................................... 105

Y.       Vaskereskedő “Ki mit tud?”........................................................................................................................ 105

Z.       Vegyesáru “Ki mit tud”?............................................................................................................................... 106

AA.    Zenei “Ki mit tud?”.......................................................................................................................................... 106

XXVIII.      Ki volt Ő?................................................................................................................................................... 106

XXIX.         Ki tette?..................................................................................................................................................... 108

XXX.     Isten kérdései az emberekhez..................................................................................................... 109

XXXI.         Gondolkozzatok!.............................................................................................................................. 109

A.       Ószövetség......................................................................................................................................................... 109

B.       Újszövetség........................................................................................................................................................ 110

C.       Általános........................................................................................................................................................... 111

XXXII.       Összekevertük..................................................................................................................................... 112

XXXIII.     Levelek....................................................................................................................................................... 112

XXXIV.      Hibakereső............................................................................................................................................... 114

XXXV.       Kérdések Pál apostol életérŐl........................................................................................... 115

A.       Születésétől keresztségéig...................................................................................................................... 115

B.       Elhívásától első missziós útjáig............................................................................................................. 115

C.       Első missziós körút........................................................................................................................................ 115

D.       A második missziós körút............................................................................................................................ 116

XXXVI.      Jézushoz vezető úthoz kérdések........................................................................................ 117

1.       Isten szeretete az emberek iránt............................................................................................................ 117

2.       A bűnösnek Krisztusra van szüksége.................................................................................................... 117

3.       Bűnbánat............................................................................................................................................................ 117

4.       Bűnvallomás.................................................................................................................................................... 117

5.       Odaadás............................................................................................................................................................... 117

6.       Hit és elfogadás.............................................................................................................................................. 118

7.       A tanítványság próbaköve......................................................................................................................... 118

8.       Növekedés Krisztusban................................................................................................................................ 118

9.       Életünk és munkánk...................................................................................................................................... 118

10.     Isten ismerete................................................................................................................................................... 119

11.     Az ima magasztos kiváltságunk.............................................................................................................. 119

12.     Mit tegyünk kételyeinkkel?..................................................................................................................... 119

13.     Öröm az Úrban.................................................................................................................................................. 119

 


 

196.

 

 

 

 

 

 

Rejtvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegyüjtötte/készítette: Gyürüs Istvánné

Összerendezte: Mráz Gusztáv

Elkészült: 2001. aug. 8.

 

 [1] Sokféle rejtvénytípussal találkozunk a következőkben. Akinek adottsága és készsége van rá, annak az alábbiak mintául szolgálhatnak, hogy a kezéhez jutott gyűjteményt saját ötletei alapján tovább bővítse, gazdagítsa.