Ne aggódj! Bibliaszövegek

2014.03.16 15:06

Ne félj, ne aggódj!

 

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz. Józs 1:9

 

Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj, és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. 1Krón 28:20

 

És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. 2Krón 20:15.

 

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:

Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jön, az Isten, a ki megfizet, ő jön, és megszabadít titeket! Ésa 35:4.

 

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ésa 41:10.

 

És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Ésa 43:1.

 

És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős! És amikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam: Szóljon az én Uram, mert megerősítettél engemet. Dániel 10:19.

 

Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr! Jóel 2:21.

 

Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Luk. 12:32.

 

Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! 2Krón 20:20.

 

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lesz; de bízzatok: én meggyőztem a világot. János 16:33.

 

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi 4:6.

 

Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Zsoltár 62:6.

 

Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Zsolt 71:5.

 

De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Zsolt 73:28.

 

Menedékem és pajzsom vagy te; igédben van az én reménységem. Zsolt 119:114.

 

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Péld 10:28.

 

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kívánság életnek fája. Péld. 13:12.

 

A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. Róm 5:5.

 

Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reméli is azt? Róm 8.24