Nincs visszaút

2014.02.26 16:48

 

Az úton végig kell menni. Ha visszafordulsz, meghalsz!

Isten azt mondta: „Teremtsünk…” – és hat nap alatt a Szentháromság Isten életet hozott a bolygónkra.

A bűneset miatt terv született, és Jézus nem fordult vissza, bár ez az életébe került!

Megígérte, hogy helyet készít; és nincs visszaút.

Vagy mégis van?

Ádám és Éva vissza-, el-, illetve hátrafordult; a következménye a halál lett.

Lót felesége sóbálvánnyá változott, mert visszafordult.

Az izraeliták a pusztai vándorlás alatt visszavágytak a jó kis rabszolgaságba, Egyiptomba, és elhullottak a pusztában.

Törvényszerűség. Ha valaki ismeri az Istenhez vezető utat, és hátat fordít annak, a vége halál, végleges kárhozat.

Énókh, Nóé, Ábrahám, Sára és a többi hithős a figyelmét az ígéretre összpontosította, és nem fordult hátra.

Hitben haltak meg ők mind, anélkül, hogy beteljesült volna rajtuk az ígéret. Csak távolról látták és üdvözölték azt, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a Földön… És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után…” (Zsid 11:13, 15)

Isten parancsa, hogy ne forduljunk vissza, ha egyszer elindultunk!

 

Ügyeljetek, hogy úgy tegyetek, ahogy az Úr, a mi Istenünk parancsolta nektek, se jobbra, se balra ne térjetek el attól. Pontosan azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt, hogy életben maradjatok, s jól menjen a sorotok, és sokáig éljetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek.” (5Móz 5:32-33)

 

Amíg Izráel ragaszkodott Istenhez, addig sikeres volt, de amikor hol előre, hol hátranéztek az emberek, elbuktak.

 

Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. »Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! Miért akar bevinni minket az ÚR arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, az asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba?« Majd ezt mondták egymásnak. »Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba!«” (4Móz 14:1-4, párhuzamban 2Tim 4:3-4)

Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem a saját kívánságuk szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondához (meséhez) odafordulnak.”

Az ízlésük szerint való tanítók, vezetők visszafordítják őket Istentől!

 

Büntetés nélkül nem térhetünk el attól az iránytól, amit Isten mutat nekünk.

 

Továbbá, testvéreim, azokrlól gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek,amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes." (Fil 4:8)

 

Ma, amikor annyi minden igényt tart figyelmünkre, különösen nehéz arról gondolkodni, ami felemelő, ami tiszta, ami nemes, ami jó hírű!

Merjünk mások lenni! Legyen határozott elvünk amikor barátot választunk! Szórakozásunkban, tévénézésünkben, társas összejöveteleinken tegyük fel a kérdést, „Mit tenne Jézus? Tenné ezt? Megnézné? Elmenne? Így mondaná?”

Ma sokféle viselkedésforma elfogadott a társadalomban. Sőt, nemcsak elfogadott, hanem támogatott.

  • Együttélés házasság nélkül.

  • Homoszexuális és leszbikus kapcsolat.

  • Szabadosság, meztelenség…

Mindezek Isten szemében utálatosak akkor is,  ha elfogadottá lettek a társadalmunkban.

Egyre többen elfordulnak, és kigúnyolják az Isten szerinti életformát.

 

Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket magamnak e világból, azért gyűlöl titeket a világ.” (Ján 15:18-19)

Jézus erőt ad, hogy szembenézzünk az előttünk álló nehézségekkel.

Életünk minden területén Krisztus legyen a példakép.

1. Ima

2. A Biblia-tanulmányozás fontossága

3. Szombat

4. Az egészséges életmódra figyelés

5. A pénzhez való viszony

6. Az igazi ébredésért, reformációért, a késői eső kiáradásáért való könyörgés

 

Nincs visszaút!

Aki az eke szarvára tette kezét, és hátratekint, nem alkalmas Isten országára.

"Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a magamértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben." (Eféz 4:13-16.)