Pünkösdi versek

2014.03.06 10:21

Pünkösdi versek

 

 

 

 

PÜNKÖSD     

 

A pünkösd jő - de meg nem érti titkát

a szív, amelyben még az Úr nem él;

Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják

a kis virágok, zöldül a levél.

Mit ér, ha a természet újra éled,

a föld örül, madárka énekel,

de a szívünkben még az égi Lélek

élet tavaszát nem költhette fel?

 

Ha szívünket a Lélek át nem hatja,

hervadt virág csak minden ünnepünk,

Hiába volt a szent karácsony napja,

a húsvét fénye föllángolt - s letűnt.

Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön,

értünk csak egyszer halt kereszthalált,

De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,

mert életet csak Isten Lelke ád.

Ismeretlen szerző

 

PÜNKÖSDI LÉLEK       

 

Szárnyaljon bennem ének:

Legyek pünkösdi lélek.

A nemesben, a jóban

örömmel munkálkodjam.

S a célom itt a földön

az Isten felé törjön.

Mértéken túli mérték,

szépségen túli szépség:

a szeretet csodája

üssön át, mint a dárda

s hevítsen, lelkesítsen.

Éljek reményben s hitben,

s a fénylő igazságnak

igaz ösvényén járjak

s mindig ihletben égjek.

Jöjj el, jöjj el, Szentlélek!

Ölbey Irén

 

PÜNKÖSD NAPJA 

Aki nem tud a hit szárnyán

a magasba szállni,

nem is tud a Megváltónak

Szentlelkére várni.

 

Ó, emberek! Krisztus nélkül

mit ér ünnepléstek?

Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,

ahol nincs Szentlélek.

 

Azért tehát Őt várjátok,

Őt várjátok! - eljő

Hittel égő lelketekbe,

Mint a nyári szellő...

 

Eljön Krisztus szeretettel,

eljön Szentlelkével,

ha várjátok s imádjátok

pünkösdi reménnyel!

 

Megtelik a szív és lélek

nemes indulattal,

ha bevonul oda Krisztus

teljes diadallal.

 

Csak úgy lehet pünkösd napja

áldás, öröm, béke -

a győzelmes, igaz hitnek

gyönyörű pecsétje!

Somogyi Imre

 

PÜNKÖSDVÁRÁS

 

Istennek Lelke szertejár,

az új pünkösd itt van közel.

A kis sereg epedve vár,

Szentlélek Isten, ó, jövel!

 

Mint lágy szellő, folyvást fuvallsz,

kérő szavad mindegyre hív,

s megnyílik, merre áthaladsz,

sok, üdvre vágyó, szomjas szív.

 

De hány szív van, mely még setét,

a télnek álma ráborul,

nem érzi tavasz kezdetét,

pedig fölötte átvonul.

 

Jöjj, Lélek! Lobbanj égi tűz!

Jöjj zúgó szélnek szárnyain,

álmot, közönyt, halált elűzz,

szívünk előtted tárva, ím.

 

Ó, adj erőt, tüzet belénk,

hadd csapjon szerteszét a láng,

Igéd, miből csak tördelénk,

harsogjon égi kürt gyanánt,

 

fölrázva álmodók hadát,

s kit fogva tart a bűn-halál,

lássa meg mind a Golgotát,

hol rá bocsánat, béke vár.

 

Szentlelked töltsd ki ránk, Urunk,

tisztítsd, szenteld meg népedet,

hadd zengjen szívünk s ajakunk

pünkösdi hálaéneket.

Vargha Gyuláné

 

JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!

 

Fájó emberszívbe,

mint gyógyító balzsam,

lázongó lélekbe,

mint hódító dallam,

zokogó sírásra,

mint öröm harangja,

életnek, tavasznak

hívogató  hangja:

Jöjj el, Szentlélek!

 

Gyenge női szívbe,

mint az erő lángja,

kereső lélekbe,

mint lobogó fáklya,

kedvesség és jóság

langyos fuvalmával,

a szelíd Megváltó

gyöngéd uralmával:

Jöjj el, Szentlélek!

 

Kis gyermeki szívbe,

mint a csengő ének,

ártatlan lélekbe,

mint a vidám élet,

ezüstkacagással,

angyalseregekkel,

atyai mosollyal,

igaz szeretettel

Jöjj el, Szentlélek!

 

Családi tűzhelyre,

mint a hit szikrája,

- békesség, boldogság

borulván így rája, -

magas palotáknak

fényes nagytermébe,

kicsi házikóknak

virágos csendjébe

Jöjj el, Szentlélek!

 

Szomorú özvegyhez,

mint a remény napja,

éhező árvákhoz,

mint az árvák atyja,

könnyek törlésére,

orvosság-adásra,

testvéri szent csókra

és vigasztalásra

Jöjj el, Szentlélek!

 

Bűnnek tengerében

hánykodó habokra,

minden nemzetekre,

kicsikre-nagyokra,

hitnek sugarával,

Jézus szerelmével,

az örök Atyának

örök kegyelmével

Jöjj el, Szentlélek!

Somogyi Imre

 

ISTEN LELKE  

Hová Isten Lelke hatolt:

alvó ébred, éled a holt.

eloszlik az éj homálya,

a bűneit tisztán látja.

 

Ki megdöbben, szíve sajog,

oda megy, hol bűnök, bajok

terhe lehull, semmivé lesz:

az Úr Jézus keresztjéhez.

 

Hol működik Isten Lelke,

erőt nyer a félénk, gyenge.

a tudatlan bölcsességet,

vigaszt, kit a bánat éget.

 

Megújul a szív, a lélek,

szeretet, hit, remény éled,

a szó, a tett mind azt mondja:

Ez is Jézus megváltottja!

 

Isten Lelke oda tér be,

ahol hívják várva, kérve.

Ajándékot oda vihet,

ahol talál nyitott szívet.

 

Ott nyugszik meg, csak ott marad,

hol meghódol az akarat,

intelmének híven enged. -

Csak oda visz győzedelmet!

Novák László

 

PÜNKÖSDKOR   

Pirospünkösd napján,

mikor gyümölcs érik,

életed kalászát

angyalszemek nézik.

 

Ezüstös harmatot

csorgatnak tövére,

hogy termése nőjön

S vihar ki ne tépje.

 

Pirospünkösd napján

az Úr keres téged,

zúgó szelek szárnyán

Lelkét küldi néked.

 

Fogadd szeretettel

a mennyei lángot,

növeljen szívedben

hitet, boldogságot.

Piován Győző

 

 

MENNYEI SZÉLZÚGÁS   

 

Őskezdet óta jár földünk felett

,,sebesen zúgó szélnek zendülése’’,

örök, tisztító, égi lehelet.

 

Kastélyok s viskók közt megy zúgva át,

megzörgeti a bűnök lakhelyének

hazugságfüggöny-fedte ablakát.

 

Alant terjengő füstöt szerteűz,

s haldokló, hamvas oltári parázson

színarany fényű lángra kap a tűz.

 

Az érkezése, útja mély titok.

De szól: ,,Sas-szárnyam tollain emelve

az égbe jutnak halk imáitok.’’

 

Száll, zendül, zúg és nem pihenhet el,

míg minden juhot amaz egy akolba

az egy Pásztorhoz össze nem terel.

Dömötör Ilona

 

ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN...    

Égi tűzben, zúgó szélben

jött el egykor Isten Lelke,

hogy a Krisztus kis seregét

a szent harcra elvezesse.

 

Lángra gyúltak hívő szívek

és megnyíltak bezárt ajkak, -

fénye lobbant, öröme kélt

a győzelmi virradatnak!

 

Boldogságtól repdesett a

tanítványok árva lelke,

a szerető Mester karja

valamennyit átölelte...

 

Heteken át imádkozva,

szent egységben várva-vártak, -

pünkösd napján a remények

ímé, mind valóra váltak.

 

A krisztusi gondviselés

Vigasztalót adott nékik,

hisz a válás perceitől

fájó szívük most is vérzik...

 

De mit a Mester ígért:

vigaszt, erőt, mindent nyernek,

mert nagy hatalma van

az isteni szeretetnek!

 

Apostolok, hős férfiak

lángoszlopok gyanánt járnak,

a mennyei üzenetet

elviszik a nagy világnak.

 

Szentléleknek erejében

békét, áldást, üdvöt visznek

és egyre nő a tábora

a krisztusi igaz hitnek.

 

Égi tűzzel, zúgó széllel

ma is eljön Isten Lelke,

szent harcunkat: Krisztus ügyét

Vele visszük győzelemre...

 

Ha ránk fúj a mennyei szél:

ma is tüzet fog a lelkünk,

ma is veszünk ajándékot

ha az Úrhoz hittel esdünk!

 

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,

add erődet bő mértékben,

küzdő zarándokok kérnek

sok bajban és kísértésben.

 

Keskeny úton a cél felé

törtet a mi fáradt lábunk, -

segíts, hogy a célhoz érjünk

s feleúton meg ne álljunk!

Somogyi Imre

 

PÜNKÖSD 

 

Ma is hirdetik az Igét

a pünkösdi tüzes nyelvek,

hogy részesei lehessünk

a mennyei szeretetnek.

 

Lelkesedő, erős hittel

ma is járják a világot,

- égi kincset hintve szerte, -

a hűséges tanítványok.

 

Ne csüggedj el, gyönge ember,

ha sújt nyomorúság, bánat,

az erősítő Szentlelket

Krisztus adta a világnak!

 

Azért küldötte az Atya,

hogy vigaszul melléd álljon,

s az ég felé vivő úton

győzhess minden akadályon.

 

A Szentlélek erejével

új édenkert nyílik itten;

de hit nélkül boldog élet

sem itt, sem odaát  nincsen.

 

Az Atyánál úgy kaphatunk

örök üdvöt, égi helyet, -

ha szívünkbe zárjuk, amit

hirdetnek a tüzes nyelvek!

Piován Győző

 

JÖJJ, SZENTLÉLEK!   

Szólít a dallam, jöjj, égi Tűz!

Hintsd ránk a fényt, ami bűnt elűz.

Úgy kell ma nékünk a drága Láng!

Bajverte híveid szánva-szánd.

Jöjj, drága Szentlélek, adj új erőt,

Nélküled bűs és szegény a föld.

 

Szólít az ének, szállj, szent Galamb!

Elnémul most minden földi hang.

Tárt szívvel várunk, költözz belénk,

Add vissza nékünk a szép reményt.

Tenélküled létünk a porba hull.

Általad győzünk. Te légy az Úr!

Gerzsenyi Sándor

 

PÜNKÖSDRE 

 

Jöjj, Szentlélek

Várunk Téged,

Kicsik, nagyok        

Sírunk Érted!

 

Lelkem szárnya

Hozzád száll a

Csodálatos

Mennyországba.

           

Ottan kéri,

Ott reméli:

Legyen a föld

Tiszta, égi!

 

Jöjj, Szentlélek,

Áldj meg minket,

Vidámítsad

A szívünket                                                        

   Kárász Izabella

 

 

PÜNKÖSD UTÁN         

 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.

Pünkösd előtt - esedezés, esengés.

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.

Pünkösd előtt -  szent vágyak mozdulása.

Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.

Csendesen várni - várni, hinni, kérni!

Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,

pünkösd után - Lélekkel telítetten,

pünkösd után - bátor tanúvá lenni,

pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,

pünkösd után - régit kárnak ítélni,

Krisztusnak élni és  másoknak élni,

minden mennyei kincset elfogadni,

és pünkösd után - adni, adni, adni!

                        Turmezei Erzsébet

 

PÜNKÖSD UTÁN   

 

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.

Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.

Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.

Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.

Zendült a szó: Lélek volt és erő.

 

És háromezren állottak

egyetlen prédikációra.

És egyház született.

Ma is megmozdul ezer és ezer szív

hogyha a szó Lélektől ihletett.

Lélektelen mennyit beszéltünk már mi...

Tanuljunk csendben a Lélekre várni.

Túrmezei Erzsébet

 

 Pünkösd    (Ap.Csel.2.r.)      

Sebesen zúg a szél. Égből leszáll a tűz.

Sok nyelven Istent mind együtt imádja.

A Megfeszített: Úr, és hozzá tér a nép.

Beérik a Szentlélek aratása.

Siklós József

 

 Egységben (2,42-47.)       

Új csoda: Lélek tüzében összeforr

új nép: hitben imádságban egy.

És egy Kenyéren él, mindenben osztozik.

És egyre boldogabb. És egyre népesebb.

Siklós József

 

HIMNUSZ A SZENTLÉLEKHEZ  

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél

a mindenség kavargó káoszán,

Te látomás a próféták szemében,

ajkán ítélet, szívén szent remény,

dicsőség néked áldott Harmadik!

 

Ki Megváltónk formáltad földi testté,

hogy Benne leljünk égi életet,

örök vonzásoddal Hozzá vezettél,

Te adsz hitet nekem s növekedést.

Megszentelő munkád magasztalom!

 

Apostolok szívében lángoló tűz,

és bűnbánatra hajtó hatalom vagy,

eklézsiát teremt élő szívekből

erőd, mely tartja népedet ma is.

Ó, egység drága Lelke áldva légy!

 

Mert Jézusunkban Istent láttatod meg,

s imádni Őt, amint kell, megtanítsz,

és elvezetsz Te minden igazságra,

s bennünk maradsz ígéreted szerint,

ó, dics neked, tanító bölcs Vezér!

 

Hálám jeléül vedd szívem lakásul,

legyen szolgálatodnak székhelye,

hogy én is szolgáló lélek lehessek,

Lényednek teste, áldott eszköze!

Balog Miklós (Ünneprontás, 64. old.)

 

NYERTETEK-E SZENTLELKET?! 

 

Alszik a szívben lángod, szeretet,

mit régi tüzek hamva elfedett,

mert könny locsolja, forró siratás.

Nem vethet lángot az alvó parázs.

 

És tesz a lélek élettelenül,

és vet új magot, szeretetlenül,

és jár és él és nincsen aratás,

mert alszik benne a régi parázs.

 

Amíg le nem jő Isten Szelleme,

a lelkek mélyét nem tölti tele,

míg csak sóhaj száll az ima helyett –

szunnyad a parázs… Nem lesz életed!

 

... Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem,

hogy minden lélek csodákat tegyen,

Vetése nőjön, míg a napba néz,

Legyen tüzeket gyújtó égi kéz!

 

Legyen a dal, a hang, az akarás,

s míg lángra gyúl a sok régi parázs,

Valóság legyen a nagy felelet:

Igen! Elnyertük áldott Lelkedet!

   Kárász Izabella, (Fényből fényességet, )

 

PÜNKÖSDI ZSOLTÁR

Dicsőség Néked, mennyei Tűz!

A Lélek piros rózsája,

élő akarata vagy!

Áldozócsütörtökünk éjszakáját,

Jézus után tekintő szemünket,

szomorú, csüggedt életünket

csodás, új fénybe hozó!

Jöttödre kigyúlt bennünk a cél,

a prófétaság továbbvitele,

Jézus újbóli megtalálásának

velünk maradásának ereje.

Szomorú szívű tanítványoknak

áldott pünkösdi Lélek, Tűz, Erő,

Élet, Hit, üdvösség mind Te lettél…

Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél,

kik egységben Jézusra várhatunk…

Csapjon ujjongó zsoltárba szavunk!

Pünkösdi fény ragyogjon a szemünkben:

Velünk van Szentlelkében az Isten!

   Kárász Izabella  (Fényből fényességet, )

 

IGAZI PÜNKÖSD 

 

Csak úgy lehet igazán

pünkösd itten,

ha mindenben mindenünk

lett az Isten…

 

Ha nem lehet, nem tudunk

élni másképp,

csak pünkösd szent hatalmas

Krisztusáért.

 

Ezért indít pünkösd ma

engem térdre,

hogy élhessek pünkösdben,

de csak Véle…

   Kárász Izabella  (Fényből fényességet, )

 

 

Énekek

 

 

Atya, Fiú, Szentlélek, Tedd trónoddá szívemet;

Mint a tanítványoknál, Bennem is úgy lakozzál!

2. Igazságnak Szelleme, Légy életem vezére!

Nélküled eltévedek, Jó ösvényre nem lelek.

3. Világosság Szelleme, Erősíts meg hitembe’,

Mellyel Jézust felöltöm, És bőven gyümölcsözöm!

4. Buzgóságnak Szelleme, Szálljon lángod lelkembe!

Tisztítsd meg a szívemet, Templomoddá hadd legyek!

5. Szeretetnek Szelleme, Szükségem van erődre;

Segíts arra engemet, Hogy szeretni kész legyek!

6. Te, szentségnek Szelleme, Vonulj be a szívembe,

Adjad, hogy az életem Igaz, tiszta, szent legyen!

7. Reménységnek Szelleme, Vezess föl a mennyekbe,

Szívem Benned örvendjen, Örökké boldog legyen!

 A hit hangjai, 62

 

Ha zendül az Úr Lelke, Mennyből alájövő,

S szétjár éltet lehelve: Ó, az dicső idő!

Ha bűnösöknek ezre Az Úrhoz menekül,

Akkor a hívek lelke Boldogságtól hevül.

2. Ha kél igaz bűnbánat, És könny fakad nyomán,

Sok szívben hő vágy támad A békesség után;

Ha néma nyelvek szólnak, És látnak a vakok,

A büszkék meghajolnak: Ezek dicső napok!

3. Istennek szent Igéje Hangzik körös-körül:

A Krisztus drága vére Minden bűnt eltörűl.

Kit bűne tűzként éget, S ki hordoz nagy terhet,

Találni békességet Mind Jézushoz siet.

4. Ó, küldd alá, nagy Isten, Lelked leheletét,

Hogy Hozzád hadd siessen, Ki Tőled távol még!

E széles földnek népe, Hogy Krisztusé legyen,

S dicséretét hirdesse Itt és a mennyben fenn!

 (*BGyÉ. 162. A hit hangjai, A hit hangjai: 265)

 

 

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,

Égi lángod járja át szívem és a szám!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,

Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, légy Vezérem itt!

3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,

Jézusommal légyek egy már e földön lent!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,

S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

(*BGyÉ. 168. A hit hangjai: 304)

 

Isten fénylő dicstrónjától Jöjj, Szentlélek, jöjj hozzánk!

Prófétáktól ígért áldást, Kérünk, újból hozd le ránk!

Szívünk jobban lángra lobban, Hogyha átjársz, égi Tűz,

Bűntől tépett szövetséget Lángod újból összefűz.

2. Sok aggódó szolgád kérdi: Meddig késel, jössz-e már?

Hogyha vársz még, Nálad nélkül Rombol, pusztít a halál.

Szívünk jobban összedobban, Ha betöltesz, égi Tűz,

Szétszóródott félénk nyájat Erőd újból összefűz.

3. Ha a Szél zúg s felhő támad, Újból éled a remény;

Hozzád száll hát imádságunk: Jöjj el, jöjj el, égi fény!

Így a szívünk, újult szívünk Buzgósággal érted ég;

Angyalkarral énekeljük: Istené a dicsőség!

(*BGyÉ. 163.  A hit hangjai: 305)

 

 

Jöjj, Szentlélek, mennyekből, Hószín galamb Istentől,

Áldott égi szeretet, Töltsd be árva szívemet!

2. Ó, Szentlélek, drága fény, Téged bírni vágylak én!

Jöjj, foglalj el teljesen E csodás, szép ünnepen!

3. Szép tavasznak reggelén Tündököljön hit, remény:

Hogy te ápolsz engemet, S mennybe viszed lelkemet!

A hit hangjai: 406

 

 

Jövel, Szentlélek Úr Isten! Töltsd be szíveinket épen

Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal;

Melynek szentséges ereje Nyelveket egyező hitre

Egybegyűjte sok népeket, Kik mondván így énekeljenek:

Halleluja! Halleluja!

2. Te, szentségnek új világa, Igédnek vezess útjára,

Taníts Téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk!

Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól;

És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni!

Halleluja! Halleluja!

3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk,

Hogy maradjunk útaidban, Ne csüggedjünk háborúnkban!

Erőddel elménket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd,

Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal!

Halleluja! Halleluja!

(*BGyÉ. 159. A hit hangjai:  4ö9)

 

Küldd Szentlelked, kérlek, Uram, Küldd hő, buzgó imámra;

Hogy tanítson, vigasztaljon És vezessen útadra!

Bűnteherrel, messze Tőled, Sötét éjben bolyongtam.

Tűzoszloppal, égi fénnyel Vezess, vezess ó, Uram!

2. Meghallgattál s fényt gyújtottál, Amit soha nem láttam.

Bús lelkemmel, tört szívemmel Szent örömre találtam.

Ó, én lelkem, hirdesd széjjel, Mint jött Isten tefeléd;

Mint jött Jézus, és üdvödért Föláldozta életét!

3. Népmilliók, zarándokok Téged, Uram, keresnek.

Hallasd szavad, ó, Megváltóm, S küldd vezérül Lelkedet!

Hadd leljenek fényt és erőt, Zúgjon ének, örömár:

Te vagy, Jézus Isten Fia, Mindörökké Úr s Király!

(*BGyÉ. 160. A hit hangjai: 433)

 

Lelked által, Istenem, Hadd legyen Tiéd szívem!

Bennem bálványtrónokat Döntsön össze szent szavad!

2. Lelked védjen szüntelen, Bűntől oldozd fel szívem!

Átkos vágyak láncait Törje szét bennem a hit!

3. Lelked lángja, Istenem, Fénnyel járja át szívem!

Bűnök éje múljon el, Áldj meg újult élettel!

(*BGyÉ. 170.   A hit hangjai: 447)

 

 

Nem erővel, sem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel!

Nem erővel, sem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel!

Ezt mondja, ezt mondja a Seregeknek Ura.

Nem erővel, nem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel!

A hit hangjai: 552

 

 

Ó, jöjj, Te égi Harmat, Hasd át a lelkünket!

Ó, jöjj, és szenteld, áldjad A jámbor híveket!

Add szent erőd, mely éltet, Mert már elfáradtunk.

Ó, öntözd meg a lelket, Eljő a tavaszunk!

2. A szívet megindítod, Egy pillanat alatt,

Ha zeng hatalmas „nem” szód, Ez gátja tévtannak.

A gőgöt Te megrontod, Az nyílván szégyen lesz,

És az ki látja, így szól: Az Úr művelte ezt!

3. Csak Benned bízik szívem, Jó Istenem, Atyám,

Hogy Sátán el ne ejtsen, Te folyton gondolsz rám.

Ha néha úgy is tűnhet, Kárt tesz világ bennem,

Úgy jő hatalmas Lelked, És Ő megtart engem.

(*BGyÉ. 164.  A hit hangjai: 600)

 

Ó, kegyes Tanácsadónk, Szentlélek, Vigasztalónk,

Vígy minket szent karodon E rideg sivatagon!

Emelj föl, ha lankadunk, Erősíts, ha fáradunk!

Felbuzdítva szólj felénk: Nyugalomba viszlek én!

2. Hű Barátunk, légy közel, Nyújts segélyt, ha vész fog el,

Hogy a kétség s félelem Rajtunk erőt ne vegyen!

Ha a vihar közeleg, Ha bú éri szívünket;

Felbuzdítva szólj felénk: Nyugalomba viszlek én!

3. És ha vég felé megyünk, S Kánaánba néz szemünk,

Add, hogy a mennyekben mind Írva lássuk neveink!

Jézus vére hintve ránk, A halál vizén visz át.

Felbuzdítva szólj felénk: Nyugalomba viszlek én!

A hit hangjai: 603

 

Ó jöjj, élő Lélek, hadd támadjon élet!

Sok holt elevenen álljon, az Úr seregei ők!

Már sorakozik a tábor a Seregek Ura előtt.

A hit hangjai: 603a

 

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!

1. Jöjj, Gyámolító, jöjj, Vigasztaló,

Jöjj, mennyei Társ, Hogy a bús árvaságból kiválts! Refr.

2. Jöjj, égi Erő, jöjj, Lelkesítő,

Jöjj, szent, tiszta Láng: Tüzet fogjon a fásult világ! Refr.

A hit hangjai: 668

 

Szentlélek Isten, légy velünk, Adjad, hogy templomod legyünk.

Ó, jöjj, egeknek fénye! Szent isteni világodat

Elménkbe dús mértékben add, Lelkünk örök üdvére!

Üdvöd Küldöd, Hogy a szívet Erősítsed,

Gyámolítsad, Ösvényedre igazítsad.

2. Bölcsességnek mély kútfeje, Küldd vigaszod a szívekbe,

Teremts köztünk egységet, Hogy keresztyéni életünk

Kedves legyen, s mi fénykedjünk Vele itt minden népnek;

Hogy így Mindig Nagy hűséggel, Szelídséggel,

Élő hittel Műved valljuk életünkkel!

3. Utunkon vár sok kísértés, Gyakorta elfog csüggedés,

S gyengül hitünk világa. Te légy nékünk bölcs vezetőnk,

Tűzoszlopunk és éltetőnk, Hogy érjünk Kánaánba!

Üdíts, Gyógyíts, Adj tanácsot, Bátorságot,

Bölcsességet, Hitet, erőt, reménységet!

A hit hangjai: 671

 

Szentlélek Isten, tűz és fény, Ki méltón áldjon, nincs oly lény,

Te élet, áldás, őserő, Kegyosztó, lélek-szentelő.

2. Te adsz a földnek életet, Betöltesz mennyet, vizeket,

Az Isten fényét szórod ránk: Sokféle színben égő láng.

3. Megáldasz minket tüzeddel, Vezérelsz bölcsességeddel.

A hősök szívét felszítod, Dicsénekszóra buzdítod.

4. Szentlélek, hála Tenéked, Ki bennünk házad építed,

Az Isten útján támogatsz, S kegyelmet bőven osztogatsz!

(*BGyÉ. 171. A hit hangjai:  672)

 

Szentlélek jöjj el égi fénnyel, Álmából minden bűnöst költs fel,

A hívők szívét töltsd be hittel! Isten Szentlelke, jöjj!

2. Zendülj meg zúgó égi szélként, Űzd el a bűnök átkos éjét,

Ragyogtasd rajtunk Jézus fényét! Isten Szentlelke, jöjj!

3. Permetezz ránk, mint égi harmat, Ébreszd fel újra azt, ki lankad,

Jöjjön a mára még szebb holnap! Isten Szentlelke, jöjj!

4. Lángoljon újra tiszta fényed, Erődtől béna, holt feléled,

Te vagy az el nem múló élet! Isten Szentlelke, jöjj!

(*BGyÉ. 174. A hit hangjai: 673)

 

Zendülj köztünk ó, Te élet Lelke, Hogy mi mind feltámadjunk!

Ne hiába legyen jövendölve, Csodáid engedd látnunk!

Mindenható kegyelmed bősége

Néped közt minden gonoszt győzzön le,

Hogy holt fák viruljanak, Hűlt szívek lángoljanak!

A hit hangjai, 765

 

Zúgó szélnek zendülése Hangzik már a mennyekből.

Vigasztalás teljessége, Isten ígért Lelke, jöjj!

Hintsd a földön szerteszéjjel A szent igemagvakat!

Így oszlik a sötét éjjel, S bűnnek rabja lesz szabad.

2. Élettel a holtra hatni Jöjj, ó, pünkösd Lelke, jöjj!

A vetésre esőt adni Bő áldással zúgj, ömölj!

Dúsan nő majd nemsokára Szívbe hintett szent Igéd,

S ha eljössz az aratásra, Néped örökébe lép.

3. Üdvözlégy, te örök hajnal, Emelkedj föl, fényes nap!

Minden szívet tölts be lánggal, Várunk, szent tűzáradat!

Oldd fel nyelvünk némaságát, Bátran szólni adj erőt,

Terjessze az Úr országát Győzelmesen szent erőd!

(*BGyÉ. 169.  A hit hangjai: 770)