Tábori játékok

2014.03.03 12:38

Kakukktojás

 

Csapatonként azonos, világos színű lapból tojásalakokat kivágni. A csapatnak az egy oda nem illőt kell a tojásra írni, felmutatni - és ha jó, a fészekbe tenni.

Halk, csöndes játék!

 

- Péter, András, Jakab János, Máté (Máté vámos, a többi halász)

- Márk, Jakab, Lukács, János, Máté

- Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, legjobb tudásoddal, minden erődből.

- A szeretet: nem irigykedik, nem kérkedik, nem gáncsoskodik, nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra.

- Ne ölj, ne légy féltékeny, ne paráználkodjál, ne ,lopj, ne kívánd.

- Szeretet öröm, békesség, kedvesség, szelídség

- Atya, Fiú, Angyalok, Szentlélek

- Péter létrájának fokai:

hit, jó cselekedet, tudomány, bölcsesség

mértékletesség

- Efézus, Filippi, Laodicea, Kolossé

- Efézus, Smirna, Kolossé, Laodicea

 

 

 

 

A nyolc boldogság

 

 

 

Boldogok a __________________ mert övék a  ____________  országa

 

Boldogok, akik ____________, mert ők ___________________

 

Boldogok a ______________, mert ők ___________________

a földet

 

Boldogok, akik ____________ és ____________________ az

____________________ mert ők ________________________

 

Boldogok az ______________ mert ők ___________________ nyernek

 

Boldogok, akiknek __________________ ________________, mert ők az _________________ meglátják.

 

Boldogok a ________________________ igyekezők, mert ők az ______________ _____________________ mondatnak

 

Boldogok, akik ___________________________ szenvednek az __________, mert övék a ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hívj fel, ha tudod a számomat!

 

Ki volt ő?

 

o Az út szélén ült, koldult, mert beteg volt

o Egymás után háromszor megtagadta Jézust

o Megvallotta Jézust, bocsánatot kért tőle, és kérte, hogy

     majd vele lehessen az Ő országában

o Meghalt, de Jézus feltámasztotta őt

o Őt is feltámasztotta Jézus, pedig már négy napja a sírban

     volt

o Egy rendeletet adott ki, hogy minden két éven aluli

     gyermeket meg kell ölni

 

1. Heródiás

2. Naini özvegy fia

3. Jakab

4. Bal lator

5. János

6. Péter

7. Júdás

8. Zákeus

9. Jairus

0. Barrabás

1. Bartimeus

2. Pilátus

3. Kéfás

4. Máté

5. Lázár

6. Tamás

7. Pál apostol

8. Jobb lator

9. Simeon

0. Heródes

 

 

Hívj fel, ha tudod a számomat

 

Ki tette?

 

o Az Úr elküldte őt egy városba, de ő egy ellenkező irányba induló hajón  indult el, ahol hatalmas viharba  keveredett

o Háromszor jól megverte a szamarát, mert az nem akart arra menni, amerre ő szerette volna

o Épített egy hatalmas hajót és családjával együtt közel két évig abban lakott

o Miután eladták rabszolgának, Isten lehajolt hozzá, felemelte és az ország gazdasági és pénzügyminisztere lett

o Álmában egy igen hosszú létrát látott, amin angyalok sétáltak föl és le

o Egy mozdulattal vizet fakasztott a kősziklából a pusztában

 

1. József

2. Pál apostol

3. A bolond gazdag

4. Áron

5. Bálám

6. Benjámin

7. Sába királynője

8. Salamon

9. Dávid

0. Jákob

1. Jézus Krisztus

2. Ádám

3. Ábel

4.Jónás

5. Énók

6. Bárák

7. Márdokeus

8. Mózes

9. Sámson

0. Noé

Hívj fel, ha tudod a számomat!

Ki volt ő?

 

o Bartimeus

o Nikodémus

o Pál apostol

o Zákeus

o Simeon és Anna

o Barnabás

 

1. Sánta volt, Jézus meggyógyította

2. Lévita származású tudós Pilátus udvarában

3. Pál apostol egyik legeredményesebb munkatársa

4. Látomást kapott az oroszlánok vermében

5. Alacsony termetű, ezért felmászott egy fára, hogy Jézust lássa

6. Izrael tanítója volt, éjjel ment Jézushoz

7. Négyen egy ágyon odavitték Jézushoz és a tetőn át engedték be

8. Férj és feleség voltak, de mivel hazudtak Pálnak, mindketten meghaltak

9. Pilátus őt bocsátotta szabadon Jézus helyett

0. Néma ördöngös volt, gyakran földhöz vágta magát, Jézus meggyógyította

1. Vámszedő volt, éjszaka ment Jézushoz

2. A pogányok misszionáriusa volt

3. Vak volt, Jézus magához hívta és meggyógyította

4. Egy lepedőben mindenféle állatot látott és egy hangot is hallott: öljed és egyed!

5. Jézus legkedvesebb tanítványa volt, a keblén pihent

6. Testvérek voltak, a férfit Jézus feltámasztotta a halálból

7. Nagymamájától és anyukájától hallott Istenről, apja görög volt

8. Jézus bemutatásakor hálát adtak Istennek a Szabadítóért

9. Neki mondta Jézus "EFFATA" - nyilatkozzál meg!

0. Egy lavórt kért, megmosta kezeit és azt mondta: "ártatlan vagyok!"

 

 

 

 

 

 

Hívj fel, ha tudod a számom!

 

Ki volt ő?

 

o Ki volt Kain?

o Ki volt Izsák

o Ki volt Énók?

o Ki volt Sára?

o Ki volt Ézsau és Jákob?

o Ki volt Ábrahám?

 

1. Próféta a király udvarában

2. A fáraó pohárnoka

3. Izrael királya

4. A hívők atyja

5. A király legjobb szolgája

6. Ábel testvére és gyilkosa

7. Sámuel próféta édesanyja

8. Sámson második felesége

9. Jákob legidősebb fia

0. Ábrahám fia

1. Ádám felesége

2. Ádám testvérének a fia

3. 365 éven át Istennel járt

4. Ábrahám felesége

5. Ábrahám testvérének a fia, aki csodálatosan megmenekült Sodoma pusztulásakor

6. Mózes testvére

7. Dávid fia, aki fellázadt apja ellen

8. Izsák fiai

9. A fáraó leánya, aki megtalálta Mózest a Nílusban

0. Sálem királya, pap volt