Ted Wilson 2011. Ifjúsági Kongresszus

2014.03.18 16:19

                                Ted Wilson beszéde 2011. január 1-én  délelőtt a GYC konferencián

Jó reggelt Gyc ! Boldog szombatot és Boldog Új Évet!  Szeretném megköszönni a fiataloknak, ahogy Justin az előbb mondta,hogy az estét imádkozással  töltötték  együtt, imádkoztak Isten egyházáért, ébredésért és reformációért. És imádkoztak értem is. Hadd mondjam el, hogy ez személyesen is nagyon megérintett. Szükségünk van az egymásért mondott  imákra. Isten művéért is imádkoznunk kell!  És ahogy néhány pillanat múlva felfedezzük, ahogy Isten  Szavát megnyitjuk, imádkoznunk kell a Szent Lélek erejéért is, hogy elküldje a Késői esőt és befejeződjék  a munka, és Jézus eljöhessen.  Milyen kiváltság, hogy a GYC-n lehetek. Megköszönöm Justinnak ezt a nagyon szívélyes  bevezetést .

Kiváltság itt lenni  Ahogy a kórus   levonult,-  micsoda  nagyszerű kórusunk volt, értékeltem az üzenetüket mind az ének szolgálatban, mind  az adakozásra való felhívásban- ahogy mellettem elmentek, ketten –hárman szóltak hozzám, az egyik azt mondta, Isten áldjon meg Wilson  testvér. És szeretném elmondani, hogy ez nekem  valamit jelent:  emeljük fel egymást  imádságban! megköszönöm a GYC vezetésének , hogy meghívott  a GYC-ra Micsoda kiváltság együtt ünnepelni  ilyen sok odaszánt életű hetednapi  adventista fiatallal!  Szó szerint hallani több ezer fiatal hangját, amint együtt dicséri énekkel az Istent. És olyan sok fiatal arcot látni, akiken ragyog a  keresztény egység lelkülete, és ez különösen bátorító számomra.  Azonban, ahogy hálásaknak kell lennünk a GYC  állandó számszerű növekedésért, - csak néhány perce hallottuk ezeket a számadatokat- , nem szabad elfelejtenünk , hogy az igaz sikert, a valódi sikert nem számokkal mérik. A igazi GYC  sikerének mércéje nem más, mint  Jézus Krisztusnak való megingathatatlan  odaszánás és ezt kiegészítve a maradéktalan  elkötelezettség  a Hetednapi Adventista Egyház üzenete és missziója mellett. Nagyon örültem, amikor Justintól azt hallottam: hűség. Isten ezt meg fogja jutalmazni. Különös kiváltság erősen helyeselni a GYC-t, mint amely a Bibliába helyezi hitét, figyel a Prófétaság  Lelkének tanácsaira, amely támogatja a másokért való szolgálatot és elkötelezi magát az evangelizációs munka mellett. Teljes szívemből támogatok minden más ifjúsági kezdeményezést, akár egyházi szervezésű akár más szervezésű, amely ragaszkodik ilyen csodálatos eszmékhez Milyen kiváltsága  van a Columbia uniónak, az  Allegheny - East   és a Chesapeake  területeknek, hogy területükön , Baltimore nagy városában tartják meg a GY-t és ezrek mennek ki ebbe a hatalmas városba  ma délután, hogy  Jézusról és a drága advent mozgalomról bizonyságot tegyenek.   Feleségem, Nancy és én is, ahogy Justin  említette, megyünk ma délután veletek Tavaly  voltunk utcai munkán Luisvillle-ben a fagyos téli időjárásban, és hála az Úrnak, hogy ebben az évben  egy kicsit melegebb van. És tudom,hogy ezeknek a területeknek és uniónak  több ezer tagja, a divizió  területén és az egész világon dicsérik Istent, hogy készek vagytok kimenni ajtóról ajtóra kopogtatva  hívni az embereket, hogy tanulmányozzák a Bibliát a baltimore-i helyi gyülekezetek tagjaival. akik veletek munkálkodnak ebben a különleges evangelizálási munkában. És nagyon örülök, hogy a hallgatóságunk között  számos egyházi vezetőt látok, látom több kollégámat is a Generál Konferenciából, akik veletek vannak, és szemináriumokat tartottak, és dicsérem Istent ezért, és hálás vagyom azért, amit ma reggel is tettek a szombatiskola kezdetén. Hálás vagyok  több más ifjúsági vezetőnek is, akik itt vannak velünk és különösen a diviziónkról , az Észak- Amerikai divizióról szólok,  nagyon örülök, hogy ennek a diviziónak az elnöke és felesége is itt vannak ezen a reggelen közöttünk.  Daniel R Jeckson és felesége Donna  az első sorban ülnek és a  divizió pénztáros is velük van,  Tom Evans. Mindig jó , ha  a pénztáros is támogat benneteket. Hála az Úrnak, hogy itt vannak   Azt kívánom, hogy a GYC szolgáljon másoknak is példaként mind a többi támogató szervezet számára, mind pedig a hivatalos egyházi   szervezetek számára azzal, hogy a közös munkát végeznek az egyház missziójában és  minden  adventistának példa legyenek ebben korosztálytól függetlenül. Mos t, amikor az együttműködő misszióról beszélünk, feltehetjük azt a retorikai kérdést, amit Ámós könyve 3 fejezetében találunk. Ámós 3:3 ” Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?”

 

Most had mondjam el  az adventista részegységek különleges kapcsolatát olyan támogató szervezetekkel , mint a GYC. Csak úgy lehet együtt dolgozni, ha mindegyik  fél elkötelezett Krisztusnak és azt a próféciai munkát végzi, amellyel megbízott bennünket ezekben az utolsó napokban.  Nem volt még ehhez  hasonlóan fontos időszak , hogy együtt járjunk és együtt dolgozzunk, - mint Isten maradék népe-, mint  ezekben a Föld történetét lezáró  utolsó napokban .  Komolyan kell vennünk a Zsid 10 24-25-ben  leírt utasítást:  „ ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.” És elmondom nektek, hogy ama nap közeleg, Jézus jön Néhány hónappal ezelőtt az 59. Generál Konferencián Atlantában megosztottam a világegyházzal azt a  szilárd meggyőződésemet, hogy Isten azért alapította a Hetednapi Adventista  Egyházat az utolsó időkben , hogy hitben  menjen előre. A Szent Lélek erejével fejezze be a hármas angyali üzenet hirdetését az egész világon. Hiszem, gondviselésszerű az, hogy  a GYC alatt akkor beszélek hozzátok, amikor a mottótok: „No turning back”, „nincs visszaút”( nincs visszafordulás)” Nem kételkedem abban, hogy az Úr arra hívott el bennünket, hogy menjünk előre  visszafordulás nélkül. Ti Krisztussal jártok. Az Isten és Igéje iránti teljes hűségtől való elhajlás, még akkor is, ha az a legkisebb mértékű, katasztrofális következményekkel jár. Amikor Éva csak egy kicsit is elhajlott Isten szavától, Sátán csalásának nyitott ajtót. Amikor Lót felesége csak egy kicsit is visszafelé fordította a fejét, hogy még egy tiltott pillantást vethessen elhagyott otthonára, az életével fizetett. Amikor Izráel népe visszafordult az ígéret földjétől, hogy visszamenjen Egyiptomba,  ott hullottak el a sivatagban. Mindenkinek  életével kell bemutatni azt a tanácsot, amit Pál írt  a Szentírásban számunkra Fil3: 14 „Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”

 Nincs visszaút. Ez volt a hit útjának tapasztalata Ábelnek,  Énoknak, Noénak , Ábrahámnak és Sárának  is.  A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 13. verse gyakorlatilag ezt  jelenti ki: ”  Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.”  Figyeljetek alaposan a következőre: bár ezek úgy haltak meg, hogy sosem látták meg Isten ígéreteinek beteljesedését, mégis úgy hunytak el, hogy szemüket Isten által adott ígéretekre függesztették.  A továbbiakban arról olvashatunk, hogyan tudták ezt az elkötelezettségi szintet fenntartani . 15 vers: „És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre. Ezek a nagy emberek azért lehettek a hit hősei, mert sohasem engedték meg, hogy annak a földnek az emléke, amelyből kijöttek , valaha is foglalkoztassa az elméjüket.  Amikor elmentek, úgy mentek el, hogy nincs visszaút.  Isten szándéka Izráel népével  a Neki való őszinte elkötelezettség, és Szavának lényegi megértetése volt. V.Móz  5:32-33 a következőt mondja nekünk: „Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek; ne térjetek se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, amelyet bírni fogtok.”  Ameddig szilárdak voltak Isten és a Szava iránti elkötelezettségükben, a siker biztosított volt. De ehelyett Isten népe állandóan váltogatta bizalmát, a  hitben való előrelépést felcserélték a félelemből való visszafordulásra. IV.Móz 14: 3-4 versében így  k:iáltanak „Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba? És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba.” Semmi kifogásom sincs Egyiptom ellen. Talán közületek többen is tudják, hogy Egyiptomban nőttem fel,ez egy csodálatos ország. De sajnálatos módon  rabszolgák voltak ott  és nagyon kemény tapasztalatot szereztek erről. De mégis vissza akartak térni, ezért így szóltak egymáshoz: Válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba! Sok-sok évvel később IITim 4: 3-4ben Pál apostol tanítja a fiatal  támogatottját  „Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.” Nos fontos tudnunk, hogy  mind régen az Izraelitáknál mind a keresztény egyházban Isten  népének nem volt problémája engedelmeskedni a vezetésnek, mindaddig,  amíg  a vezetés megadta azt a  kívánságukat, hogy  Isten pancsától távolodhassanak, és visszatérhessenek abba a világba, ahonnan az Úr kiszabadította őket. De ez nem lehet így Isten népével most. Mi soha nem térhetünk el attól az iránytól, amit Isten mutat az ő Igéje által. Minél közelebb kerülünk Jézus második eljöveteléhez, annál nyilvánvalóbbá válik, Jézus miért jelentette ki Sátánt e világ urának. Ahogy a modern kultúra világa rohan egyenesen a pusztulásba, az Ige erős szikláján szilárdan állni úgy tüntethet a világ szemében, mintha kivonnátok magatokat a modern társadalomból. De Isten jóváhagyását keresni mindig is célja az életünknek és nincs visszaút. Szórakozásunkban sem lehet visszaút. Az újabb és újabb technikai találmányok mindennapivá váltak. Pl hányan kaptak vagy küldtek közületek az elmúlt 24 órában sms-eket? Vagyok olyan merész, hogy azt is ki merjem mondani, hogy közületek többen most is sms-eznek, miközben én itt prédikálok. Azt szeretném ezzel mondani, hogy ezekkel a modern technikai vívmányokkal határok nélkül van lehetőség az egész világgal a kommunikálni és a média elérhetővé vált, de mindez az evangelizációs lehetőség sokszor inkább romboló, mintsem építő a keresztény utunkon. Mivel az internet korszakában élünk, szinte állandóan ki vagyunk téve a legerősebb kísértéseknek a televízión, mozin, zenén és szépirodalmon keresztül. Mindig őriznünk kell a lelkünk útjait. Még a XXI. században is érvényes Pál Filippibeliekhez írt levelének 4.fejezet 8.verse: Ez Isten receptje a helyes gondolkodásmódra,  arra szólít fel, hogy csak arról gondolkodjunk” amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek”  Fiatalok! Ezek a bibliai elvek és az ihletett  próféta tanácsai vezessenek benneteket a szórakozásotok megválasztásánál. A személyes kapcsolatainkban sem lehet visszafordulás. Bár mindenkivel nyitottaknak és barátságosaknak kell lennünk és remélem , ma délután Baltimore-ban ez emberek azt fogják mondani, hogy az adventista egyház a legbarátságosabb egyház, amikor most kimegyünk a házról házra való munkában, de elővigyázatosnak és józannak  kell lennünk, kibe helyezzük személyes bizalmunkat. Legszorosabb és legbizalmasabb kapcsolatainkat egyedül  Istenbe és az Ő Igéjének  igazságába  kell  vetnünk.  II. kor 6.14 útmutatása szerint: ” Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak?  vagy  mi közössége a világosságnak a sötétséggel?” Fiatalok! Válasszatok istenfélő társakat, akik bátorítanak benneteket a Krisztussal való járásban. Ha bármilyen kapcsolatotok van, plátói, romantikus, amely az Úrnak nem tetsző, kérlek benneteket, szent határozottsággal  szakítsatok ezekkel a társakkal ,  az ő (mármint a  társak) és  a saját üdvösségetek érdekében.  A viselkedésünkben sem lehet visszafordulás. Ma nagyon sok olyan viselkedésformára kapunk bátorítást, ami a mai társadalomban elfogadhatónak minősül, és az elfogadható jelzőt idézőjelbe teszem. Sőt támogatott , de Isten szemében ez utálatosság.  A szabados nemi élet,  a homoszexualitás, erőszak, közönségesség, az élvezetek túlhajszolása, mohóság, büszkeség, mindezek természetesnek tűnnek jelen társadalmunkban, miközben az isteni életstílust, amit a tisztaság és mértékletesség jellemez, kigúnyolnak és nevetség tárgyává tesznek. De fiatalok, ne engedjétek, hogy ezek elcsüggesszenek benneteket!  Akik istenfélő életük harcában  szembenéznek a gonosz világgal,  azok számára jegyezték fel Jézus szavait Jn 15:18-19 –ben „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.” Milyen jó tudni, hogy az Úr nem kéri, hogy olyan ösvényen járjunk, amin Ő nem taposott ki előttünk. Olyan biztatásokat kapunk, mint amit Zsidókhoz írt levél 4 fejezetében van,a  15 és 16 verse „Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.”

Testvéreim! Az a Jézus, aki volt ott, ahol ti vagytok, és szembenézett azzal, amivel ti néztek szembe, megígérte, hogy erőt ad nektek, hogy győztesen járjatok vele. Amikor szorgalmasak vagyunk a munkánkban és az iskolában, nem szabad visszafordulnunk. A Biblia ismételten kijelenti, hogy a mi Istenünk a kiválóság Istene. És mint képviselőinek, akiket eredendően a saját képére teremtett és ugyanerre akar majd visszaállítani, nekünk is a kiválóságra kell törekednünk minden vállalkozásunkban, mint Isten dicsőségének tanúbizonyságai. Önelégültséget, közönyösséget és középszerűséget otthon vagy az iskolában soha nem szabadna látni a keresztény életében. Eszembe jutott Dániel próféta, aki mindenben kitűnt, ezért a király kegyét és ellenségei irigységét is elnyerte. és Dán 6:4-ben azt olvashatjuk: „akkor az igazgatók és tiszttartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket nem találhatának; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne.” Tetszenek azok a szavak , ahogyan a NewAmerican Standard Biblia fordítja ezt az igét, amely úgy fejezi ki, hogy semmiféle hanyagság vagy romlottság nem volt Dániel életében. Dániel élete nem csak romlatlan volt, hanem hanyagság mentes is. A becsületesség és a szorgalom kombinációja tanúskodott Isten dicsőségére. Azért imádkozom, hogy Dániel hagyatéka a kiválóságot illetően, minden hetednapi adventista fiatal életében láthatóvá legyen, miközben befejezzük Isten művét, és siettetjük Krisztus visszajövetelét.

A tudományos meggyőződésünkben sem lehet visszafordulás. A közelmúltban nagy aggodalmat keltett a tudomány és a Szentírás kapcsolata. Isten vágya az, hogy tekintsük át teremtésének minden szempontját.  A biológiától, a geológián keresztül, a pszichológián és szociológián át.  Azonban mindig észben kell tartanunk, hogy minden igazságot, amit Isten állított fel,  Sátán azért hamisít, hogy az emberek értelmét elfordítsa Isten akaratának és művének megértésétől .

 Semmi sem tudja felülmúlni azt, amit  az ihletett író  ír a  „Faith I lived by c „könyvében, mely rendkívül fontos információkat tartalmaz ma számunkra.  Idézem: „ Sokak számára a   tudományos kutatások átokká váltak.  Isten megengedte,hogy a világra fényözön áradjon a tudományos  felfedezések és a művészetek  nyomán, ; de még a legbölcsebb elme is, ha nem Isten Igéje vezeti  a  kutatásban, összezavarodik azon kísérletében, hogy megvizsgálja a tudomány és a kinyilatkoztatások kapcsolatát.   Mindennek Isten az alapja. Minden igaz tudomány összhangban van Cselekedeteivel, minden igaz nevelés Isten kormányzatának való engedelmességre nevel. A tudomány megláttat új csodákat, magasra szárnyal és új mélységeket kutat, de semmit nem tud kutatásaiból kihozni, ami az isteni kinyilatkoztatással ellentmondásos ( The Faith I lived by 321.old.). Higgyétek ezt el fiatalok! Mindenkit arra hívok, akik a tudomány területén munkálkodnak, akár tanulók, akár nevelők, kutatók, vagy gyakornokok, hogy ügyeljenek erre a  tanácsra, miközben azon fáradoznak, hogy Isten alkotásainak csodáit kutatják.

Öltözködési szokásainkban sem lehet visszaút.  Jézust nagy tiszteletben tartották és mélyen szerették, miközben Ésa 53:2-ben ezt írja „Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!”

Életünk minden területén Krisztus kell, hogy a példaképünk legyen, így a keresztény megjelenésünkben is. Természetesen észrevehetjük, hogy vannak az öltözködés mindkét végletét bemutatók, vannak, akik teljesen a világhoz alkalmazkodnak, míg mások szükségtelenül  furcsa öltözetükkel tűnnek ki a fő irányból, azzal, hogy  céltudatosan nem vonzóan öltözködnek. Egyik végletnek sincs igaza.  Figyeljük meg gondosan az ihletett írótól az idézetet ebben a kérdésben, hogyan kell egyensúlyt tartanunk. Megtalálhatjuk a  Szemelvények 3kötetében a 245oldalon” Nem  helytelenítjük az ízléses és  csinos öltözködést.  A helyes ízlésű öltözet nem elítélendő vagy megvetendő.”  Ugyanezen az oldalon folytatja „Az önmegtagadás az öltözködésünkben azonban keresztény kötelességünk része.  Az egyszerű öltözködés, ékszerek és mindennemű díszítésektől való tartózkodás, összhangban van hitünkkel.”  Fiatalok, kérlek, használjátok az Írásnak az elveit és az ihletett írónak ezeket a tanácsait, és legyen példátok Jézus abban,  mit viseljetek, hogy a teremtőtöknek  akit szolgáltok, a legjobb tanúi  lehessetek.

A sáfárságban sem lehet visszaút. Gondolom mindenkit megtanítottak vagy otthon, vagy a gyülekezetben arra, hogyan kell helyesen gazdálkodni azokkal a forrásokkal, amiket Isten adott. Legyetek jó sáfárai a pénzeteknek, hűségesen térítsétek vissza az Úr tizedét és adjatok önkéntes ajándékokat. Legyetek jó sáfárai a testeteknek is. Következetesen viseljetek gondot magatokra, használva Isten gyakorlati és egészséges 8 természetes gyógymódját Egészséges, vegetáriánus étrend, következetes testmozgás, elegendő víz fogyasztása, megfelelő mennyiségű napfényen tartózkodás,  teljes mértékű tartózkodás az alkoholtól, dohánytól és  a drogoktól, élvezzétek a friss levegőt, megfelelő mennyiséget pihenjetek és higgyetek  Isten hatalmában.  Had mondjam el, hogy olyan valakinek, aki elfoglalt, sokat utazik a világ minden tájára, és mindenféle dolgot tesz, ami jónak tűnik,  tehát nekem is figyelmet kell fordítanom ezekre a dolgokra. Mindannyiunknak  jó sáfároknak kell lennünk Isten csodálatos teremtését illetően. Legyetek az időtöknek is jó sáfárai Minden nap tegyetek félre időt az imádságra és a bibliatanulmányozásra. Újra csak javasolni tudom a fiataloknak, amit tegnap este tettek, és amit tesznek : az imára különítsetek el időt. És tartsátok eszetekben, hogy bár kaptatok 6 napot a munkálkodásra és , hogy minden dolgotokat  elvégezzétek, a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja Túlságosan sokszor látom, hogy a hetednapi adventisták, és most nem elítélni akarok embereket, csak azt mondom, ami a valóság, látjuk őket, hogy emlékeznek  arra, hogy létezik a szombat, de elfelejtik, hogy szentnek kell tartani. Be kell vallanom, hogy néha én is ezek közé tartozom.  Hogyan vigyázunk a szombat kezdetére és végére? A szombat Isten hatalmának pecsétje,  Isten jelenlegi teremtő  hatalmának is az emlékünnepe, mely a hat  szószerinti  egymást követő napot ,- amely  alatt ezt a csodálatos Földet teremtette-ezzel a gyönyörűszombattal zárta be, csodálatosan megkoronázva azt, mellyel a megváltás erejét is jelképezte.  Heti meghívó, hogy közelebb vonzza az embert magához, és a vég idei jele lesz Isten hűséges népének. Álljatok ellen annak a kísértésnek, hogy megrontsátok a szombatot azzal, hogy egyszerű szabadnapnak tekintsétek, azt gondolva, hogy azt tehetitek, ami éppen tetszik.  Szenteljétek meg Isten erejének segítségével úgy is, hogy mindennapi tevékenységeteket mellőzitek, hogy a megfelelő előkészületeket megteszitek a szombat kezdete előtt, hogy Istent ekkor a gyülekezetben imádjátok, és a közösség örömét is ott élitek meg, szolgáljátok mások lelki szükségleteit, és élvezitek Isten keze munkáját a természetben.  Ezekkel az egyszerű sáfársági gyakorlatokkal mindig fogtok Isten kegyelméből elegendő időt , elegendő pénzt és elegendő erőt kapni. Nemcsak a mindennapi szükségletekhez, hanem az Úr ügyében való munkálkodáshoz is.

   A lelki ébredéseinkben sem lehet visszaút. 1887 március22-én EGW a következő szavakat írta a Review and Herald  egyik cikkében a gyülekezetek legnagyobb szükségletéről  „Az igazi istenfélelemre való ébredés  a legnagyobb és legsürgetőbb szükségletünk. Első feladatunkként ezt kell keresni .”

Hálát adok az Úrnak, hogy olyan sok adventista keresi  az Úr áldását, és iaz egyének és az egyház egészének életében megmutatkozó igazi ébredésért és reformációért  imádkozik.  Ébereknek kell maradnunk, mert, mint korábban említettem, az ördögnek megvan minden igazságára a maga hamisítványa. Mind a Bibliában, mind a Prófétaság Lelkétől figyelmeztetést kaptunk, hogy az utolsó időkben Sátán hamis ébredéseket szít.  Ez sajátos ébredés, és azért indul el, hogy ha lehet, a választottakat is elhitesse. Ellen White ezekre a dolgokra is rámutat, amiket sorainkban is láthatunk megvalósulni. Szemelvények 2köt. 23 old: „Folyamatosan abban a veszélyben forgunk, hogy az evangélium egyszerűsége fölé akarunk emelkedni.”  Megemlíteném kedves GYC, hogy húzzuk alá „az evangélium egyszerűsége” kifejezést. Az adventisták, a hetednapi adventisták egyszerű emberek, nem primitívek, hanem életstílusukban és istentiszteletükben egyszerűség uralkodik. De veszélyben vagyunk az evangélium egyszerűségét illetően és itt idézem „Sokakban az a vágy tör elő, hogy az embereket valami féle lelki extázisba hozza, és a tapasztalatok jelen rendjét megváltoztassa.” Valóban nagy a szükség a tapasztalatok jelen rendjének megváltoztatására. Idézem „valóban nagy szükség van a jelen tapasztalatok rendjének megváltoztatására, mivel a jelenvaló igazság szentségét nem fogják fel úgy, ahogy kellene, de amire szükségünk van, az a szívnek a megváltozása. Ez csak úgy érhető el, ha egyenként keressük Istent az áldásáért, és könyörgünk az erejéért, és kitartóan imádkozunk azért, hogy kegyelmét elnyerjük és jellemünk megváltozzék. Ez az a változás, amire manapság szükségünk van. Ennek az élménynek a megtapasztalásához szükségünk van a minden erőnket latba vetni, és őszinte komolyságunkat kinyilvánítani” Micsoda felhívás ez Isten szolgájától! És miért van az, hogy a Generál Konferencia és más egyházi szervezetek, remélhetőleg saját helyi gyülekezetetek is a megújulás és a reformáció kérdését emelte magasra.  Miért vannak anyagaink és szemináriumaink a megújulással és reformációval kapcsolatosan? Miért vannak olyan weboldalaink, mint a revivalandreformation.org amelyek alapvető információkkal szolgálnak ebben a kérdésben.? Miért alakult egyáltalán a Generál Konferenciai Ébredés és Reformáció bizottság?  Ez csak egy bürokratikus propaganda és reklám? Nem!  Egyetlen céllal és csak egyetlen céllal jött létre, hogy figyelmünket arra a legnagyobb szükségletünkre irányítsa, ami nem más, mint Jézus szükségessége az életünkben.  Kegyelmére és hatalmára, mely életünkben megmutatkozhat Isten Igéjén és a Szent Lelken  keresztül, hogy reformálódjunk és újra formálódjunk egyénenként és együttesen is , így egyre inkább Jézushoz  legyünk hasonlatosak.  Mint a  laodíceai egyháznak, melyet a Jelenések könyve 3 fejezetében találhatunk, nekünk is nagyon nagy szükségünk van tűzben megpróbált aranyra, Krisztus igazságának tiszta, fehér palástjára, és Isten hatalmának szemgyógyító írjára, hogy tisztán láthassunk. Isten valami egészen különlegeset szeretne ezzel az egyházzal kezdeni.  Ahogyan az idők legvégéhez elérkeztünk, észrevettük, hogy fel akar ébreszteni, meg akar reformálni és meg akarja újítani népét. Azt szeretné, ha népe a hármas angyali üzenetet a késői eső erejével hirdetné. Szeretné, ha népe teljesen megismerné Isten Igéjét. Fiatalok!  Ti alapvető része kell legyetek ennek a nagy mozgalomnak. Haza akarunk menni, nincs visszaút! Olyan boldog vagyok, hogy ti GYC vezetők,- csak ajánlom, és izgatott vagyok, és remélem, hogy ott találja mindenki, -  mindenkinek osztottatok egy izgalmas könyvet, melynek címe az” Igazi ébredés, az egyház legnagyobb szükséglete” Ellen White írásaiból gyűjtemény. És mindenkit igen bátorítok arra, hogy olvassa el, húzza alá és kövesse a Prófétaság Lelkének tanácsait, amelyek ebben a csodálatos könyvben vannak. Én magam személy szerint is ezt teszem. És azok részére, akik a Televízión  keresztül figyelnek, vagy  az interneten keresztül hallanak , néznek  és nincs ebből a  csodálatos könyvből egy példányuk, feltétlen szerezzenek egyet az adventista könyvesboltból vagy a területtől vagy a Review and Herald kiadótól Már több, mint 150.000 könyvet adtunk el ebből a nagyon fontos könyvből. És árasszuk el még több példánnyal világot különböző nyelvekre lefordítva. Terjesszük az emberek millióinak a Prófétaság Lelkének más könyveit is, beleértve a Jézushoz vezető út, Jézus élete, Krisztus példázatai c. könyveket is, valamint azt a könyvet, amit Ellen White a legjobban szerette volna, ha terjesztik,  a Nagy Küzdelem című könyvet. Nincs visszaút. 

A Prófétaság Lelkébe vetett bizalmunkban sem lehet visszaút.  Egyháztagjaink körében olyan tendencia alakult ki némelyek között, hogy a Prófétaság Lelke tanácsainak jelentőségét lekicsinyeljék vagy elutasítják.  Azt halljuk manapság, hogy Ellen White írásainak lehettek vallásos értékei, de nem szabad, hogy az ő 19. századi látóköre formálja a mi XXI. századi Bibliaértésünket. De én hiszem és a Hetednapi Adventista Egyház szilárdan és szégyen nélkül fenntartja, hogy a Prófétaság Lelke az Isten egyik legnagyobb ajándéka az utolsó idők maradékának.  Higgyetek Isten Igéjének!  Higgyetek az Úr szavának és kövessétek alázatos hírnökének, Ellen White-nak a tanácsait! Most nagyon figyeljetek! Ne engedjétek, hogy bárki is, helyi gyülekezet vezető, lelkész, tanár, tisztviselő, újság vagy egyéb irodalom vagy bárki elfordítson benneteket a Prófétaság Lelkébe vetett teljes hittől és bizalomtól. Mert a Prófétaság Lelke a Bibliára mutat, mint Isten hatalommal bíró Szavára.  Ma Pál felhívását szeretném megismételni. I. Thess  5. fejezetének 19-20. verseiben : „A Lelket meg ne oltsátok. .A prófétálást meg ne vessétek”  A Szemelvének I kötetben a 48.oldalon a következőket olvashatjuk: Ez annyira ráillik napjainkra , annyira valóságos.

„Gyűlölet fog mutatkozni a bizonyságtételek iránt, ami sátáni eredetű. Sátán munkálja, hogy a gyülekezetek hitét megingassa a bizonyságtételekben a következő okokból: Sátánnak nincs olyan tiszta útja arra, hogy csalásait véghezvigye és megtévesztéseihez kötözze a lelkeket, ha az Isten Lelkének figyelmeztetéseire, feddéseire és tanácsaira hallgatnak.”

Barátaim, lehet, hogy néhányan körülöttetek elesnek. Saját lelketek biztonsága érdekében kérlek benneteket, hogy maradjatok hűségesek. Ne engedjétek, hogy a kételkedés árnya vagy a nyílt gúnyolódás a barátaitok, családtagjaitok vagy bárki más részéről, elfordítson benneteket Isten igazságától és attól, amit választott szolgáján, Ellen G White-on keresztül üzent. Egyszerűen csak olvassátok a Prófétaság Lelkét és meglátjátok Isten vezetését az írásokban. Ilyen következetes kiállás Isten és Igéje mellett csak a Szent Lélek munkája által lehetséges. A lelki vitalitás amelyre elhívattunk, nem olyasmi, amit emberei erőfeszítésekkel elérhetünk. Mindenben, amit teszünk, Isten Lelkére kell hagyatkoznunk, hogy munkálkodjon az életünkben és Isten hűséges maradékának az életében.   Akkor nem lesz visszafordulás, nem lesz elhajlás nem lesz balra vagy jobbra tolódás, nem lesz elfordulás, nem lesz a világ felé fordulás vagy más efféle. Barátaim , Isten arra hív, hogy hitben menjetek előre, míg eléritek azt, ami az Efézusi levél 4 fej. 13. verse így fogalmaz meg: „a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére”. ( 42.14). Amikor a modern társadalom azzal a gondolattal bombáz benneteket, hogy a fiatalság   a vágyaink  maradék nélküli kielégítésének az ideje, Isten Szava  ezt másképp határozza meg. Pál apostol tanácsa a fiatal Timótheusnak  I Tim 4. 12-ben, - és ez az én tanácsom is modern hetednapi adventista fiatalnak, akár itt vannak Baltimore-ban, akár a  világ bármely részén, hogy „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” Az imádságom az, hogy hitünket és életmódunkat a Hetednapi Adventista Egyház fiataljai mutassák be a legnagyszerűbben a világ számára. Az Isten, aki arra hív benneteket, hogy továbbra is hitben menjetek előre, és ne forduljatok vissza, ugyanaz, mint aki a Hetednapi Adventista Egyházat alapította.  Az a nép, amelynek megbízatása, hogy a hármas angyali üzenetet hirdesse minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt a messze ható és elérendő feladatot nem tudja véletlenszerűen, esetleges módon teljesíteni, hanem csakis szervezetten, az egyházi alkalmazottak és az odaszánt laikusok teljes együttműködésével.  Az evangélium szolgái c. könyv 352. oldalán erre teljesen világos útmutatást kapunk: „Az Úr munkája ezen a földön soha nem fejeződhet be, ameddig az egyházunk tagjai, férfiak és nők, fel nem sorakoznak a munkára, és erőiket nem egyesítik a lelkészekkel és egyházi munkásokkal. Ez a munkamódszer nem egyedien a mi időnkre szól. Láthatjuk, hogy ugyanezt az együttműködést tapasztalhattuk az ősi Izrael népénél és a korai keresztény egyház életében is. Például: bár teljesen egyértelműen leírták Izrael „lelki gazdasági” vezetőinek tisztségviselői feladatkörét, mégis a választott nemzet minden polgárának egyenként is hűségesnek kellet lennie az Úrhoz.  II.Móz. 19 : 5-6 –ban olvashatjuk Isten  utasításait  közvetlen az előtt, mielőtt a Tízparancsolatot adta.” Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép.” A keresztény egyházban ugyanez a követelmény megmaradt, azaz mindenki egyenként dolgozzon a mozgalom ügyéért.

 Az Új Testamentumban Péter apostol a hívők testületének is ugyanezeket a , Mózes második könyvében található, szavakat ismételte:, amikor I Pét:2:9-ben kijelentette: „ Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;”

Ezt a kijelentést nem csak az apostoltársaihoz és egyházi vezetőtársaihoz intézte, hanem Krisztus egész testéhez. Minden tagot magába foglalt: fiatalt és öreget is. Az egyház minden egyes tagját azzal a szent feladattal ruházták fel, hogy hirdesse „annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket”. Nagyon örülök, hogy a sok fiatal mellett találhatunk a sorok között idősebbeket is, mint amilyen én is vagyok. de a következő részben azokhoz szeretnék elsősorban szólni, akik 35 évesek vagy az alattiak. Most nézzünk egy kis… egy kis példát, hogyan reagáltok. Kézfelemeléssel válaszoljatok a következő kérdésekre: hányan vágyódtok arra, hogy Jézus ismét eljöjjön?  Ámen! Hányan hiszitek azt, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Isten utolsó napi mozgalma, mely azért jött létre, hogy hirdesse a hármas angyali üzenetet és siettesse Jézus közeli visszatérését?  Ámen! És most, próbáljunk meg egy másfajta kérdést: hányan vettetek részt a  gyülekezetetekben legutóbb tartott testvérgyűlésén( business meeting)? Sokkal kevesebb kezet látok, de köszönöm azoknak, akik voltak. OK, akkor most próbáljunk meg egy másik komoly és érdekfeszítő kérdést: Hányan hiszitek, hogy a Föld történelmének utolsó napjait éljük, és Isten kegyelméből szeretnétek a 144 ezer között lenni, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég? Ámen! Hányan szeretnétek a fiatalok seregébe tartozni, akik helyes és megfelelő képzést kaptak és készek befejezni a munkát ennek a generációnak az idejében? Ámen! A következő kérdésnél nem kell feltennetek a kezeteket, bár néhányan megtehetnék ezt. De nem kérem, hogy emeljétek fel a kezeteket, mert valószínű ugyanolyan választ kapnánk, mint amilyet a testvérgyűlés (business meeting)- válaszra kaptunk. Hányan járnak közületek a helyi gyülekezetetek imaóráira? Hányan végeznek önkéntes munkát a helyi szociális tevékenységében? Hányan indulnak személyesen keresni olyan nem hívőket, akiket a Biblia tanulmányozása által Jézushoz vezethetnek?  Hányan tanítotok a gyülekezeti gyerekiskolában kicsiket vagy óvodás korúakat vagy alsósokat, tiniket vagy fiatal felnőtteket az ifjúsági csoportban?  Pénzt költöttetek, hogy eljöhessetek egy nagyon komoly Bibliakonferenciára, ide a GYC-ra. De ha sarkítani akarunk, ezek közül a kérdések közül néhányra túlságosan kevesen tudtatok igennel válaszolni. Gyakorlatilag mit találhatunk, ha az Hetednapi Egyház tagságát megkérdezzük. Valószínű, elég komoly feszültséget a szándék és a tényleges megvalósításban való részvétel között. Fiatal barátaim! A Szent Lélek ereje által nekünk be kell töltenünk ezt az űrt a nagy vágyak és a gyakorlati kötelességek között, ha valóban mi vagyunk az a generáció, aki be akarja fejezni ebben a generációban a munkát.  Rá kell jönnünk, hogy a munka befejezésének első lépése gyakorlatilag a munkába állás. Ahogy Isten terve Izraelnél és az apostoli egyháznál volt, az éltető erő a Hetednapi Adventista Egyházban is az, ha minden tag részt vesz a helyi gyülekezet missziómunkájában. Ma különösen ennek az egyháznak a fiataljaihoz intézek világszéles felhívást az egyház minden ágában. A keresztény szolgálat c.-,- könyvben azt olvassuk, hogy mindnyájunknak együtt kell dolgoznunk Istennel. A semmittevők nem szolgái Istennek. A gyülekezet tagjainak egyénenként érezniük kell, hogy a gyülekezet élete és sikere az egyén munkáján is múlik.

Ki az egyház? Te vagy az egyház és én vagyok az egyház!  Fiatalok! Gyűrjétek fel a kabátujjat és dolgozzatok Krisztusért!  Leheljetek életet a szombatiskolába úgy is, hogy időben megjelentek a szombatiskola kezdésére, úgy, hogy felkészültök a szombatiskola anyagból és olvassátok a Bibliát és készüljetek fel, hogy érdekfeszítően beszélitek meg azt, amit az adott héten tanultatok.

Szeretnék mondani valamit a szombatiskoláról. A világ több pontján azt látjuk, hogy a szombatiskolán való részvétel csökken. Isten kegyelméből meg kell ezt a tendenciát fordítanunk. Legyen a szombatiskola a lelki életeteknek fontos része! Olyan időszak, amikor új igazságokat fedeztek fel. Amikor a Bibliát tanuljátok, ne csak valamilyen témát tárgyaljatok meg, a Bibliáról beszélgessetek. Szeretnélek bátorítani mindenkit, hogy az idősebbek láthassák meg, hogy fiatalok mennek az imaórákra és az Isten kegyelmi trónjánál közbenjárnak másokért. Segíts a 85 évesnek, és ha találsz valakit, aki igazán szükségben van, miközben az önkéntes szociális munkát végzed a helyi szociális központban, vigyél magaddal evangelizálásra alkalmas irodalmat és oszd szét, bármerre is mégy. Az a kérés hangzott el, hogy adj egy évet az idődből, energiádból és pénzedből a tanulmányaid helyett és fordítsd evangelizációs képzésre, programok és a környezeted közvetlen elérésére.   Hallassátok a hangotokat a gyülekezetetekben úgy is, hogy részt vesztek a gyülekezeti testvérgyűléseken, és elfogadjátok akár a gyülekezeti tisztségre való felkérést, függetlenül attól, milyen nagy vagy kicsi a feladat. Ezért legyetek készek szolgálni a jelölő bizottságban is, ha erre kérnek benneteket. Úgy örülök, hogy tegnap felhívták a figyelmet a Totális/ teljes egyház szemináriumokra. Több kollégám is részt vett ezeken a szemináriumokon. Örülök, hogy segíthettünk annak megértetésében, mennyire szükséges a fiatalokat teljesen munkába vonni.  Ha a Hetednapi Adventista Egyház valaha is szeretné elérni azt a kívánatos szintet, hogy Istennek a vég idei népe legyen, akkor nemcsak mi, mint felekezet, nemcsak a GYC , mint támogató szervezet, nemcsak az ifjúsági vagy bármely más egyházi szervezésű esemény, mely ezt a korosztályt célozza, kell , hogy dolgozzon,  hanem nektek, egyéneknek kell munkába állnotok  Krisztusért a másokért való szolgálatban. Újra a Keresztény szolgálat c. csodálatos kis könyvnek a 10. oldalán kapjuk a figyelmeztetést, „Az egyéni erőfeszítéseket szervezetek munkájával helyettesítjük. „- Ne hagyjátok, hogy majd az egyház végezze el, ti vagytok az egyház - „Az emberei bölcsesség, a konszolidációs törekvések, a központosítás a nagy gyülekezetek és intézmények szervezésére irányul. „ Most újra idézem-„Tömegek hagyják az intézményekre és szervezetekre a jótékonyság munkáját, vonakodnak a világgal kapcsolatba kerülni, és a szívük meghidegül.  Csak önmagukkal törődnek és nem lelkesíthetők, az Isten és ember iránti szeretetük kihal. Krisztus követőire egyéni munkát bízott. Olyan munkát, amit más nem végezhet el helyettünk.. Az evangélium egyéni felelősséget, egyéni erőfeszítést és személyes áldozatot kér”. Nincs olyan, hogy egy keresztény robotgép majd elvégzi az Úrért a munkát ott, ahol neked kellene azt végezned. Neked kell ebben részt venned! Folytassuk az idézetet- „A betegek és a szegények szolgálata, az elveszetteknek az evangélium hirdetése,olyan munkák,amiket nem lehet a bizottságokra és a  segélyszervezetekre hagyni.  Egyéni felelősséget,  egyéni erőfeszítést és személyes áldozatot kér az evangélium” Túlságosan  hosszú ideje a Hetednapi Adventista Egyház, és talán még a GYC mozgalmon belül is lehetséges, hogy Isten hívására így válaszoltunk : itt vagyunk, küldj el minket,    a sokkal merészebb : „itt vagyok küldj el engem” helyett, ahogy pedig Ésaisás is  tette. Az „Ifjúság  Generációja Krisztusért” ( GYC) grandiózus  célkitűzése, hogy  a  mű befejeződjön ebben a generációban, csak akkor lehet reális, ha gyakorlativá tesszük e gondolatot a saját gyülekezeteinkben és a ’Te generációd Krisztusért „ fogalomra váltjuk.” Ha mindenki egyénileg kész munkába állni ott, ahol a szükség van. Nem régen hallottam egy kifejezést azok leírására, akik egy bizonyos ügy aktivistái. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de sokan szeretjük, ha bevonnak minket bizonyos dolgokba, igazán aktívakká és izgatottakká válunk. De vannak olyan emberek, akik izgatottá válnak egy ügy hallatán, de gyakorlatilag nem tesznek semmit sem, ezeket az embereket jellemezték a „lustivista”  fogalommal. Az aktivista hajlandó komolyan, sőt akár fájdalommal járóan feláldozni az idejét, energiáját, hírnevét, pénzét, kapcsolatait, vagy bármi mást, amit a cél megkíván: ez egy aktivista. A „lustivista” esetleg a támogatás sajátos jelét viseli, anélkül, hogy kézzelfogható módon segítene. A „lustivisták” azt gondolják, hogy támogatnak egy ügyet pusztán azzal, hogy megosztanak egy linket vagy egy kommentet a közösségi weboldalaikon, egy pólót viselnek, vagy valami mást.

Fiatalok, hadd hívjalak most fel benneteket arra, hogy lépjetek túl a fiatalság tipikus elvárásain. Ne menjetek el úgy, hogy csupán eléggé izgatottá váltatok az advent mozgalommal kapcsolatban, hogy csupán a GYC-s pólótokat viselitek, vagy megosztotok a hitetekről egy félkövérrel szedett, de múlandó kommentet valahol az interneten. Tegyetek ennél jobbat! Legyetek ennél jobbak! Ahogy Krisztussal jártok, őszintén összpontosítsatok az egyetlen célra, Isten dicsőségére! Ne forduljatok el Isten Szavától, és ne forduljatok vissza a világ csábításához! Szánjatok komolyan időt a naponkénti imádkozásra és Biblia-tanulmányozásra, kérjétek Istent, hogy különleges módon árassza rátok Szent Lelkét! Alázatosan kérjétek Istentől, hogy a lelki buzgalmatok feléledjen, és kérjetek megújulást az életetek bármely területén, amely nincs összhangban a Szentírás parancsolataival, vagy a Prófétaság Lelkével.

Szombat, január elseje, 2011. Milyen jó alkalom ez a dátum ébredésre és megújulásra.

Szeretnénk hazamenni. Ne forduljunk vissza.

A személyes megújuláson túl határozzátok el, hogy tevékeny szerepet játszotok Isten maradék egyházában az igazi ébredésben és reformációban, ami a Szent Lélek késői esőjéhez vezet. Ahogy a Generál Konferencia felszentelt Ébredési és Megújulási Bizottsága ajánlja: január 5-15-ig, 10 napon át imádkozzatok különös hangsúlyt fektetve arra, hogy felkészüljünk az elkövetkezendőkre. Különítsétek el minden negyedév első szombatját arra, hogy böjtöljetek és imádkozzatok. Csatlakozzatok a világszerte lévő hetednapi adventista hívők millióihoz reggel vagy este 7 órakor, vagy bármely időpontban azért, hogy a Szent Lélekért imádkozzatok, és azért, hogy az emberi életek megújuljanak, hogy Isten Szavára és a Prófétaság Lelkének útmutatásaira tudjanak összpontosítani.

Ti, mint a világszéles hetednapi adventista mozgalom fiataljai, Isten vezetésével és a Szent Lélek erejével teljesítsétek be Malakiás 4: 5-6 versét úgy, hogy részeseivé váltok az illési üzenetnek: fordítsátok az atyák szívét a fiakhoz és a fiakét az atyákhoz, így egyesülve a Szent Lélek erejében, hirdetve az utolsó kiáltást egy haldokló világnak.

Szánjátok oda személyes erőfeszítéseteket, egyéni részvételeteket, amely segíteni fog a gyülekezeteiteknek befejezni az a munkát, amit Isten rájuk bízott. Mint a GYC tagjai, amely annak a csodálatos szervezetnek, az ASI-nak a tagja,- ami a Hetednapi Adventista Egyházat erősen támogató szolgálatok csoportja,- folytassátok a munkát a helyi gyülekezetetekkel szorosan együttműködve. Szeretném ezt aláhúzni, szeretném, ha tényleg megértenétek ezt. Dolgozzatok együtt a helyi gyülekezettel. A helyi lelkésszel. A helyi ifjúsági szervezettel. A gyülekezeti tisztségviselőkkel. A konferenciával, divízióval, unióval, osztállyal, és ezeknek a szervezeteknek a vezetőivel. Figyeljetek, barátaim! Soha ne hagyjatok senkit, hogy azzal vádolja a GYC-t, hogy nem dolgozik együtt a szervezett egyházzal. Legyetek olyannyira részesei az advent mozgalom ezen ágának, hogy közben mindenki megértse, hogy részesei vagytok a helyi gyülekezetnek és konferenciának. Támogassátok a helyi gyülekezetetek vagy a terület más ifjúsági kezdeményezéseit, amelyek a Biblián vagy a Prófétaság Lelkén alapulnak. Ahogy együtt dolgoztok, a helyi gyülekezetetek és a terület látni fog titeket, és a lelki odaszántságotokat, hogy Krisztusban növekedjetek, az elkötelezettségeteket a gyakorlati szolgálat iránt, a missziómunka iránt. És Isten kegyelméből a helyi gyülekezetetek magáévá fog fogadni titeket.  Amire fel szeretnélek hívni titeket, a lényege ennek az üzenetnek, az a, hogy az Isten nem csupán a Generation of Youth for Christ (Fiatalok Generációja Krisztusért) hív el, hanem Isten a Generation of You for Christ ( A Te generációd  Krisztusért) szeretne látni. Nagyszerű, hogy a GYC létezik, és minden évben megszervezi ezt a csodálatos konferenciát, de amit Isten igazán szeretne, az egy olyan egyénekből álló hadsereg, akik naponta odaszánják magukat, hogy Ő munkálkodjon az életükben, és akik az Ő testében, a Hetednapi Adventista Egyházban dolgoznak.

Ha mindannyian engedjük a Szent Léleknek, hogy megváltoztasson minket a Jézus világossága szerint, akkor automatikusan elkezdjük végezni azt a munkát, amit Jézus ránk bízott. Így Krisztus jelleme megnyilatkozik abban, amit cselekszünk, és nem abban, amit nem teszünk.

Ellen White leírja, hogy egy ilyen ébredésnek milyen következményei vannak a Krisztus példázatai c. könyvében, a 69. oldalon, ez az idézet sokaknak ismerős lesz . „Amikor Krisztus jelleme tökéletesen megmutatkozik az Ő követőiben…” És elmondom nektek, hogy ez csak az Ő kegyelméből lehet, és csak akkor, ha kapcsolatban állunk Vele. Nem kehet ugyanis „bedolgozni” magunkat a mennybe,  csak , ha Krisztussal kapcsolatban vagyunk és rá hagyatkozunk,   „…Amikor Krisztus jelleme tökéletesen megmutatkozik az Ő követőiben, akkor jön el, hogy magáénak igényelje az övéit. Minden kereszténynek kiváltsága, hogy nem csak várja, hanem siettesse a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét. Ha mindenki, aki vallja Krisztus nevét, gyümölcsöt teremne az Ő dicsőségére, milyen gyorsan be lenne vetve az egész világ az evangéliummal. Az utolsó nagy aratás gyorsan beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse az értékes gabonát.” El szeretném mondani, hiszem azt, hogy ez az idő közel van. Testvéreim, idősek és fiatalok, menjetek előre a hitben, és ne forduljatok vissza! Legyetek annak a generációnak a tagjai, amely megengedi a Szent Léleknek, hogy Jézus jellemét teljesen kifejlessze bennünk. Támaszkodjatok teljesen Rá! Fordítsatok hátat az éneteknek, és nézzetek Krisztusra! Ellen White egyik csodálatos könyvében, az Életünk és munkánk 24. oldalán  rámutat arra… ezt a két könyvet ajánlom nektek, sok nagyszerű könyve van a Prófétaság Lelkének, de a Jézushoz vezető út és az Életünk és munkánk: ez a két kötet nagyszerűen illik egymáshoz. Olvassátok, tanulmányozzátok, értsétek meg őket! Tehát a 24. oldalon ezt mondja: „Krisztus szegénnyé lett értünk, hogy minket az Ő szegénysége által gazdaggá tegyen. És bármilyen munka, amit az ember Istenért tehet, sokkal kevesebb a semmiségnél.” A semminél. Hogy lehet valami kevesebb a semminél? De itt erről van szó. „A kéréseim csak azért találnak elfogadásra, mert Krisztus igazságosságára támaszkodnak. Az az elgondolás, hogy a megbocsájtás kegyelmét kiérdemeljük, teljes egészében téves. ’Uram, nincs fizetségem, amit hozhatnék, csak a keresztedbe kapaszkodom.’” Amikor magunkat teljesen a Szent Lélek rendelkezésére bocsájtjuk, Ő csodákat fog tenni rajtunk keresztül.

Tehát arra hívlak ma titeket, hogy tegyetek többet annál, minthogy részt vesztek a Fiatalok Generációja Krisztusért konferencián. Isten kegyelméből határozzátok el, hogy ti lesztek  ” A ti generációtok Krisztusért ,” mozgalom , akik siettetik az Ő eljövetelét azzal, hogy befejezitek a munkát ebben a generációban. A Szent Lélek sokféle, hihetetlen munkát végez, hogy fiatalokat teljesen Krisztus szolgálatába vonzzon.

Nemrégiben Brazíliában jártam, és hallottam Alexről. 13 éves korában Alex kiváló biciklista lett, aki különféle trükköket mutatott be a biciklijén. Igazi profi, és felvágós alak volt. Rengeteg képességet fejlesztett ki magában, és természetesen, ha az ember nem vigyáz, a dicsőség könnyen a fejébe száll, és eltávolít Istentől. Sajnos idővel Alex is elkezdett drogozni, bűnözővé vált, és végül börtönben kötött ki. A testvére, Daniella igazán a szívén viselte Alexet, és egy nap egy hűséges könyvevangélista látogatott el hozzá.

Fiatalok, használjátok a nyomtatott vagy elektronikus irodalom mennyei erejét, hogy megosszátok a hármas angyali üzenetet! Sokatoknak megvan az a lehetősége, hogy megosszátok a drága igazságot házról házra járó evangéliumi munkásként, vagy iskolás könyvevangélistaként. Istené legyen a dicsőség a „megabook” programért, az iskolai irodalom programért, és a teljes állású evangélistákért!

Nos, ebben a helyzetben tehát egy könyvevangélista érkezett Daniellához, és eladott neki egy példányt a Nagy küzdelemből. Nagyon szeretem azt a könyvet. Csak a menny tudja, hogy hányszor használták már fel azt a könyvet, hogy meggyőzzenek embereket az igazságról. Daniella megvásárolta ezt a könyvet, és rájött, hogy pontosan erre van szüksége Alexnek a börtönben, így elküldte neki. Elkezdte a Bibliájával együtt olvasni, és hamarosan bibliaórákat vett. A tanulmányai eredményeként Istennek adta a szívét, megkeresztelkedett, és csatlakozott a Hetednapi Adventista Egyházhoz. Ma örömmel számolok be arról, hogy Alexet kiengedték a börtönből, és egy adventista iskolán keresztül dolgozik könyvevangélistaként, és így osztja meg másokkal a három angyal drága üzenetét, ami megszabadította őt. Alex számára nincs visszaút. Tagja annak a Ti generációtoknak Krisztusért  Ti is akartok tagjai lenni ennek? Készek vagytok arra, hogy mindent Krisztus lábai elé helyezzetek, és azt mondjátok, hogy ’Uram, használj engem teljesen a te szolgálatodban. Ahogy visszatérek a helyi gyülekezetembe és iskolámba, Uram, szeretném látni, hogy hamar eljössz. Szeretném, ha a Szent Lélek új erőre ébresztene és megújítaná az életemet. Szeretnék készen állni arra, hogy a Szent Lélek késői esője rám is hulljon. Szeretnék határozottan kiállni Isten szava mellett, és bízni a Prófétaság Lelkében.’ Nem csak a fiatalokhoz szólok, hanem mindenkihez. Szeretnék szilárdan kiállni Isten szava mellett, és bízni a Prófétaság Lelkében, szeretnék a nagy adventmozgalom részese lenni, és másokat szolgálni az evangélium munkájában. Uram, használj engem ma. Szeretném látni, ahogy dicsfelhőben eljössz az égből. Hogyha szeretnéd te is így elkötelezni magad Krisztus mellett ma, fiatal vagy idős, bármilyen korú is vagy, kérlek, állj föl most. Ámen.

Nagyon vágyom arra, hogy lássam Jézust eljönni, sokkal jobban, mint valaha. Két és fél héttel ezelőtt elvesztettem az én drága 90 éves édesapámat. Elaludt Jézusban, arra várva, hogy Ő hamarosan visszatér. Lelkészként és gyülekezetvezetőként az édesapám hitt ennek az egyháznak a fiataljaiban, hitt bennem. És szeretném elmondani, hogy én is hiszek bennetek. Ezt az egyházat fiatalok alapították. És Isten kegyelméből a fiatalok nagy szerepet fognak játszani abban, hogy betöltse a küldetését. Isten elhívott téged, mint fiatalt ebben az órában. Dániel 2. fejezetének próféciájának a lábujjakkal jelképezett idő végén élünk, olyan időben, amelyben a Jelenések könyvében megjövendölt utolsó napok érkeztek el. A késői eső hamarosan kiárad, hogy felhatalmazza Isten embereit, akik teljesen átadták neki magukat. Krisztus hamar eljön. Isten arra hív, hogy menjetek előre, és ne forduljatok vissza! Isten arra hív, hogy vessétek alá életeteket Isten hatalmának, hogy Ő egyre inkább hasonlóvá tegyen magához titeket. Isten arra hív, hogy hozzátok meg azt a személyes áldozatot, ami ahhoz szükséges, hogy   a Ti generációtok Krisztusért  missziómunkásaivá  váljatok

Egy sokkal személyre szólóbb felhívást is szeretnék tenni. Nagyon örülök, hogy olyan sokan feláltatok a tömegben, és olyan sokan állnak, fiatalok és idősek. De most a fiatalok csoportjához szeretnék egy felhívást intézni, akik 35 évesek vagy fiatalabbak. Készek vagytok előre jönni, és elkötelezni magatokat valami sokkal konkrétabb dologban? Néhány személyre szabott felhívást fogok most elmondani, ezek olyan specifikus kérések, amiket néhányatok be tud tölteni, néhányatok nem, de mindannyian figyeljetek rá, és ha odaszántnak érzitek magad, gyertek előre. A Hetednapi Adventista Egyház küldetése a „lustivizmusnál”  sokkal többet kíván. Nincs idő félszívvel tett erőfeszítésekre, vagy csupán jó szándékra. Fiatalok olyan hadseregére van szükségünk, akik egyénenként elhatározzák, hogy visszatérnek az otthoni gyülekezeteikbe, és tevékeny szerepet töltenek be az Úr művének befejezésében. A fiatalokhoz szólok most.

Hogyha személyesen el akarod magad szánni abban, hogy segíts tanítani a gyerek szombatiskolai osztályban; rendszeresen részt veszel egy imacsoportban; elkíséred a véneket, amikor a gyülekezeted tagjait látogatják meg, vagy a betegeket, kérlek, gyere ki a sorok közül, és gyere előre!

Ha készen állsz arra, hogy kinyilvánítsd, hogy érdekel a helyi gyülekezeted vezetése azáltal, hogy részt veszel  a testvérgyűléseken  és más megbeszéléseken a lelkészeddel és a gyülekezetvezetőkkel együtt, ha segítenél megszervezni vagy kivitelezni egy evangelizációs sorozatot vagy egy házról házra járó programot, gyere előre!

Ha készen állsz arra, hogy rendszeresen feláldozd az időd egy részét, hogy az irodalom úgy terjedjen, mint az őszi falevelek, kérlek, gyere előre!

Ha készen állsz, hogy feláldozd az időd egy részét arra, hogy a helyi közösségi szolgáltató központban önkéntesként dolgozz, vagy, hogy házról házra járj, és embereket hívj arra, hogy együtt tanulmányozzátok a Bibliát, gyere előre!

Ha készen állsz arra, hogy egy szombatiskolai csoportot vezess, a szombatiskolai csoportodban azért, hogy újraéleszd a szombatiskolai csoportodat, kérlek, gyere előre!

Ha készen állsz, hogy jobban szövetséget köss az Úrral annál, minthogy csak állj a tömegben, minthogy csak a pólót viseld, hanem valami kézzelfogható, önfeláldozó módon aktívvá válj a helyi gyülekezeted életében és missziójában ebben az évben, gyere előre!

A színpad előtti rész már tele van, de még sok hely van, ahová állva kinyilváníthatod az elhatározásodat.

Fiatalok, itt, és mindenhol a világban, csatlakozzatok hozzám, és a gyülekezeteitekhez, és kötelezzétek teljesen el magatokat a mi hamarosan eljövendő királyunk iránt, Jézus Krisztus iránt, úgy, mint fiatalok hadserege, mint a ti generációtok Krisztusért, akik soha de soha nem fordulnak vissza.

Arra hívlak most titeket a szombati igeszolgálat végének a csöndességében, hogy együtt imádkozzunk, hogy megpecsételjük ezt az elkötelezettséget. Arra kérlek titeket, hogy forduljatok oda a mellettetek állóhoz - és mindenkit vegyünk bele ebbe a hallgatóság közül -, a melletted állóval együtt komolyan imádkozz újjáébredésért és megújulásért, hogy soha ne kelljen visszafordulnunk. Amikor befejeztétek, én fogom zárni egy imával, és miután imádsággal zártuk az alkalmat, el fogjuk énekelni a mottóénekünket:” No turning back” Nincs visszaút! . Arra hívlak most titeket, hogy forduljatok a mellettetek állóhoz, és imádkozzatok!