Teszt Királyok könyvéből

2014.03.03 12:29

 

Tesztkérdések

1Királyok 1-7. fejezetéből

 

1.) Hogy hívták azt a fiatal hölgyet, aki az idős és beteg Dávidot ápolta?

a) Betsabé

b) Adónia

c) Abiság

 

2.) Mi volt Salamon első ténykedése, miután királlyá kenték?

 

3.) Kinek a fia ölte meg Joábot?

 

4.) Abjátár pap helyett ki lett Salamon uralkodása alatt a pap?

 

5.) Hány barmot áldozott Salamon Gibeonban?

a) 1000-et

b) 100-at

c) megszámlálhatatlanul sokat

 

6.) Mit kért Salamon az úrtól, és mit kapott?

 

7.) Hogyan történt Salamon első ítélettétele?

 

8.) Naponta hány fűvön járó ökröt evett meg Salamon házanépe?

 

9.) Hány példabeszédet és éneket szerzett Salamon?

 

10.) Mennyi ennivalót adott évente Salamon Hirámnak?

 

11.) Hány munkása volt Salamonnak a Libánon hegyén?

 

12.) Mekkora volt az új Salamon templomban a szentek szentjének mérete?

 

13.) Hány évig épült a salamoni templom?

 

13+1.) Hogy hívták azt a két oszlopot, amit a templomban állíttatott fel Salamon?

 

[1]


Tesztkérdések

1Királyok 8 - 14. fejezetéből

 

1.) Mi volt a frigyládában, amit a salamoni templomban elhelyeztek?

 1. A két kőtábla
 2. A két kőtábla, Áron kivirágzott vesszeje és a mannás korsó
 3. A ládában nem volt semmi. A két kőtábla a láda fedelére, a két kérub szárnya alá volt helyezve.

 

2.) Hány napig tartott a templomszentelés?

 1. Hét napig
 2. Kétszer hét napig
 3. Háromszor hét napig

 

3.) Hány várost ajándékozott Salamon Hirámnak, hogyan fogadta ezeket Hirám, minek nevezte őket?

 

4.) Hirám és Salamon szolgái honnan, és mennyi aranyat hoztak Salamonnak?

 

5.) Mennyi aranyat kapott évente Salamon?

 

6.) Mennyire volt értékes Salamon szemében az ezüst?

 

7.) Miért fordult el Istentől Salamon?

 

8.) Hány esztendeig uralkodott Salamon?

 

9.) Melyik nemzetség maradt Roboámmal?

 

10.) Mit mondott Roboám, amikor kérték, hogy könnyítsen a terheken?

 

11.) Amikor Jeroboám áldozott, milyen jelet adott az Úr?

 

12.) Mit csinált a szamár és az oroszlán, miután meghalt a próféta?

 

13.) Jeroboám korában ki volt a próféta Izraelben?

 

13+1.) Hány évig uralkodott Jeroboám Izraelben és Roboám Júdában?

 

[2]

 


Tesztkérdések

1Királyok 15 - 21. fejezetéből

 

 1. Mi jellemezte Asa uralkodását?
 2. Milyen próféciát teljesített be Baása Izraelben?
 3. Melyik próféta hirdetett ítéletet Baása ellen?
 4. Melyik volt az a király, amelyik magára gyújtotta a királyi palotát?
 5. Ki alapította/építette samáriát?
 6. Miben tárolta a sareptai özvegyasszony a lisztet?
 7. Hány prófétát rejtett el Abdiás Jézabel gyilkos gyűlölete elől?
 8. A kármeli ítélet után hányszor küldte el Illés a szolgáját esőfelhő-nézőbe?
 9. Hányszor kérdezte meg Isten, hogy „Mit csinálsz itt Illés?” Mit válaszolt erre Illés?
 10. Hány embert hagyott meg az Úr Izraelben, akik nem hajoltak meg a Baál előtt?
  1. 3000
  2. 5000
  3. 7000
 11. Ki ellen hadakozott Akháb a 20. fejezet leírása szerint?
 12. Akháb kétszer megverte a szíriaiakat. Mit tett királyukkal, Benhadáddal?
 13. Kinek a szőlőjét kívánta meg Akháb?
  1. Nájót
  2. Nábót
  3. Nábál

 

     13+1.) Mit jövendölt Illés, hol és hogyan hal meg Jézabel?

 

 

[3]


Tesztkérdések

2Királyok 1-7. fejezetéből

 

 1. Kitől kért tanácsot Akházia, amikor beteg volt?

 

 1. Hány ember halt meg tűzben Illés szavára?

 

 1. 50
 2. 100
 3. 102

 

 1. Hányszor ment át Elízeus száraz lábbal a Jordánon?

 

 1. egyszer
 2. kétszer
 3. háromszor

 

 1. Mivel gyógyította meg Elízeus a Jerikói vizet?

 

 1. Ki volt Juda királya Jórám izraeli király idejében?

 

 1. Mit jövendölt Elízeus a moábiták elleni harcra vonatkozóan?

 

 1. Milyen négy csodát művelt Elízeus 2Királyok 4. fejezete leírása alapján?

 

 1. Milyen gazdasági helyzetben volt a sunemita asszony?

 

 1. Mikor találkozott Naámán először Elízeussal?

 

 1. Mennyi értéket gyűjtött be Géházi Naámántól?

 

 1. Hogyan úszott a fejsze a vízen; csak a feje, vagy a nyelével együtt?

 

 1. Mit tett a király a szíriai csapattal Samáriában?

 

 1. Elízeus azt jövendölte, hogy másnap bőség lesz. Kik fedezték fel, hogy a szíriaiak elmentek?

 

13+1.) Mi történt azzal a főemberrel, akinek a kezére támaszkodott a király?

 

 

[4]


Tesztkérdések

2Királyok 8 – 14. fejezetéből

 

 

 1. Ki lett Benhadád szíriai király utóda?

 

 1. Hazáel
 2. Hadád
 3. Baása

 

 1. Mit jövendölt Elízeus Hazáel uralkodásáról?
 2. Melyik városban kenték királlyá Jéhut, a Nimsi fiát?
 3. Hogyan tett rendet Jéhu Izraelben?
 4. Hogyan halt meg Jezabel?
 5. Milyen csellel hívta össze Jéhu a Baál papokat és mit tett velük?
 6. Mit ígért az Úr – 2Királyok 10. fejezetének feljegyzése szerint -, Jéhunak hány dinasztiája fog uralkodni?
 7. Ki mutatta be és szentelte királlyá Joást?
 8. Hány éves volt Joás, amikor uralkodni kezdett?
 9. Ki használta először az olyan perselyt, amin fölül egy nyílás volt és ott kellett beledobni a pénzt?
 10. Hogyan halt meg Joás király?
 11. Elízeus hogyan adta tudtára Joásnak, hogy győz a szíriaiak fölött?
 12. Milyen csoda történt Elízeus sírjában?

13+1.) Mi volt a közös 1. Jeroboám és 2. Jeroboám jellemében?

[5]

 


Tesztkérdések

2Királyok 15 – 20. fejezetéből

 

 1. Azária lett a király Júdában. Hány éven át uralkodott? Milyen király volt? Milyen betegségben szenvedett?

 

a)

b)

c)

 

 1. Izraelben Zakariás uralkodott.
  1. Mennyi ideig uralkodott?
  2. Hogyan halt meg?

 

 1. Ki volt Tiglát Piléser?           
 2. Minek a mintájára építtetett oltárt Akház király?               
 3. Kinek az uralkodása alatt foglalták el az asszír csapatok Izraelt? 
 4. Miért történt az asszír fogság?         
 5. Mit tudsz a samaritánusok eredetéről? 
 6. Ezékiás, Hóseás fia uralkodott Jeruzsálemben. Mi jellemezte uralkodását? 
 7. Milyen gonosz dolgot tett Rabsaké – Asszíria királyának követe Ezékiás ellen?  
 8. Ki volt a próféta Ezékiás király idejében?

 

 1. Illés
 2. Ésaiás
 3. Elízeus

 

11.) Mit tett Rabsaké fenyegetésére Ezékiás?         

12.) Hogyan válaszolt Isten Ezékiás könyörgésére?            

13.) Ezékiás megbetegedett. Milyen gyógymódot alkalmazott, miután Isten meghosszabbította életét 15 évvel?            

13+1.) Babilónia királya meglátogatta a beteg Ezékiást. Milyen bűnt követett el ekkor Ezékiás?            

 

[6]

 

 


Tesztkérdések

2Királyok 21 – 25. fejezetéből

 

 1. Manassé lett a király Jeruzsálemben.

Hány éves korában kezdett uralkodni?

Hány éven át uralkodott?

Milyen király volt?

a)

b)

c)

 

 1. Szerinted mi volt Manassé legnagyobb bűne?
 2. Manassé fia Amon lett. Milyen király volt ő?
 3. Amon fia Jósiás – Jeruzsálemben.

Hány éves korában kezdett uralkodni?

Hány évig uralkodott?

Milyen király volt?

 

 1. Ki találta meg a törvénykönyvet?
  1. Hilkia
  2. Sáfán
  3. Ahikám

 

 1. Ki volt a próféta ebben az időben?
  1. Hulda
  2. Habakuk
  3. Sallum

 

 1. Sorold fel milyen reformokat vitt véghez Jeruzsálemben Jósiás király!
 2. Fejezd be a bibliaszöveget:

 „Nem is volt őhozzá hasonló __________ őelőtte, aki úgy ___________ volna az Úrhoz teljes ____________ és teljes __________ és teljes ________________, Mózesnek minden _____________ szerint, de utána sem ____________ hozzá hasonló.” (2Kir 23. fej.)

 

 1. Hogyan halt meg Jósiás király?
 2. Joakház rövid ideig uralkodott. Mi történt uralkodása alatt?
 3. Nékó Fáraó Jósiás fiát tette királlyá Jeruzsálemben. Hogy hívták ezt a fiút és milyen királyi nevet adott neki a Fáraó?
 4. Ki volt az utolsó király Jeruzsálemben, akit fogságba vittek a babilóniaiak. Mi történt vele?

 

 

[7]Válaszok: 1.) Abiság          2.) Adóniának megbocsátott 1Kir 1:51-53.                 3.) Jojada fia Benája 2:25.

4.) Sádók 2:35.                   5.) 3:4.                   6.) 3:9,12.             7.) 3:16-27.          8.) 20-at 4:23.

9.) 4:32.                10.) 5:11.              11.) 5:13. 30 000 gyalogmunkás, 70 000 teherhordó 80 000 kővágó

12.) 6:20. 20x20x20 sing                  13.) 7 évig 6:38.                  13+1.) Jákin és Boáz 7:21.

Válaszok: 1.) a.                     2.) b.               3.)  Húszat Kabul 1Kir 9:11-13.                   4.) Ofir 9:28.                          5.) 666 talent. 10:14.

6.) semennyire 10:21.            8.)40 évig  11:42.                9.) 12:17.              10.) 12:14.            11.) 13:3.             

12.) 13:28.            13.) Ahija 14:2.                   13+1.)  22 év 17 év 14:20,21 

Válaszok: 1.) 1Kir 15:11.  2.) 15:29.              3.) Jéhu, 16:7.      4.) Zimri 16:18.   5.) Omri 16:24.   

6.) vékában 17:12.             7.) 100-at 18:4.   8.) 7x 18:43.        9.) 19:9,13. 2x     10.) c. 19:18.       

11.) Benhadád ellen 20:1.                12.) békességgel elengedte 20:34.                   13.) b.                    13+1.) 21:23. Jezréelben

Válaszok: 1.) Baálzebubtól 2Kir 1:2..          2.)  102           3.) kétszer 2:8,14.                  4.)  egy pohár sóval 2:20-21.                        5.) Josafát 3:1.                       6.) 3:16-19. lesz vizük és győznek          .                7.) özvegy olaja, halott fiú, tökfőzelék, kenyérszaporítás.       8.) 4:8. gazdag.   

9.) 5:15. a gyógyulás után                               10.) 5:23. 2 tálentum ezüst, 2 öltöny.            11.) csak a feje   

12.) megvendégelte őket 6:22-23.  13.)  4 leprás 7:3-5.            13+1.) eltaposták a kapuban 7:17-20.

Válaszok: 1.) a.  Hazáel 2Kir 8:13.             2.) 2Kir 8:12.                  3.) Rámóth Gileádban 9:4-6.                        4.)  Jórámot, Akháziát és Jezabelt megölte    5.) kilökték az ablakon, szétfröccsent a vére és kutyák nyalták föl.  6.) 2Kir 10:18-19.

7.) négy. 10:30.   8.) Jojada pap 11:12.        9.) hét éves 11:21.              10.) Jojada pap 12:9.        11.) Jozakhár és Jozabád megölte őt. 12:21.    12.) Nyilakat kellett kilőnie a földbe 13:18-19.           13.) feltámadt egy ember 13:21.    13+1.) mindkettő gonosz volt 14:24.

 

Válaszok: 1.)  52 évig uralkodott, kedves dolgot tett az Úr előtt, leprás lett.                    2.) 2Kir 15:8. 6 hónapig, Sallum megölte őt 15:10.             3.)  2Kir 16:10. Asszíria királya         4.) Amit Damaszkuszban látott 16:10-11.   5.) Hóseás király idejében 17:6.      6.) Isten bűntetése a nép gonoszsága miatt 17:7.       7.) 17:24-34.                8.) reformációt vitt végbe Júdában 2Kir 18:1-7.        

9.) Csüggesztette a népet, azt mondta, hogy asszíria istene nagyobb Istennél. 2Kir 18:17-37        10.) Ésaiás            11.)  imádkozott, böjtölt 19:14-15                              12.) Ésaiáson keresztül bátorította 19:20.    13.) 20:7. száraz fügét tett a sebre.                13+1.) Mindent megmutatott, ami a házában volt, nem Istennek adott dicsőséget

Válaszok: 1.) 12, 55, gonosz                3.) gonosz               4.) 8, 31, kedves dolgot tett az Úr előtt          5.) Hilkia              

6.) Hulda              8.) 2Kir 23:25.     9.) Nékó Fáraó megölte Megiddóban 2Kir 23:29.      10.) Nékó Fáraó bilincsbe verte és adófizetővé tette                  11.) Eliákim – Joákim       12.) Sedékiás. Elpártolt Babilóniától Kiszúrták a szemét.