Turmix

2014.03.03 12:32
 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek B betűvel kezdődnek. Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

Kérdések
Válaszok

Király

Belsazár

Állat

Bak bárány

Jákób egyik fia

Benjámin

Bálvány

Baál

Város

Bethlehem

Jézus 12 tanítványának egyike

Bertalan

Misszionárius

Barnabás

Tolvaj

Barabbás Jn.18,40.

Drágakő

Berillus

Gaz

Bogáncs, kóró

Ahonnan megismerhetjük Isten akaratát

Biblia

 

 

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek D betűvel kezdődnek.

Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

 

Kérdések
Válaszok

Város

Damaszkusz

Prófétanő

Debora

Izrael királya

Dávid

Istennő

Diana

Jákób fia

Dán

Pogány király

Dárius

Próféta

Dániel

Bibliai női név

Delila

Ötvös /kézműves/

Demeter

Pénzdarab

Drachma

Sátán szolgái

Démonok

 

 

 

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek E, É betűvel kezdődnek.

Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

 

Kérdés

Felelet

Királynő

Eszter

Nép

Edom

Fa

Eperfügefa

Pap

Éli

Falu

Emmaus

Bibliai könyv

Efézusi levél

próféta

Elizeus

folyó

Eufrátesz

Izrael egyik törzse

Efraim

női név

Erzsébet

Isten a hatodik napon teremtette

ember

Keresztelő János édesanyja

Erzsébet

 

 

 

 • Keress válaszokat a Bibliából, amelyek G betűvel kezdődnek.

Természetesen némelyiknél többet, vagy egészen sokat találhatsz.

 

Kérdések

Válaszok

Jákób egyik fia

Gád

Palesztina országrésze

Galilea

Város

Gomora

Hegy

Gilboa

Ország

Görögország

Bibliai könyv

Galáciai levél

Bíró

Gedeon

Genezáret

Szolga

Géházi

Írástudó

Gamáliel

Férfinév a Bibliából

Gedeon, Góliát, Gád

Isten angyala

Gábriel

 

 

 

 

Teszt – Újszövetség.

Ki volt ő?

 

a. Júda hegyeinek egyik városában lakott.

b. Zakariás pap felesége volt.

c. Jézus anyjával, Máriával szoros kapcsolata volt.   (Erzsébet)

 

a. Fánuel lánya volt az Aser nemzetségéből.

b. A Biblia prófétanőnek nevezi.

c. Mint 84 éves özvegy, idős asszony, üdvözölhette Jézust. (Anna)

 

a. Egy angyal háromszor jelent meg álmában.

b. Családjával idegen földre lépett, menekülnie kellett.

c. Később visszatért Galileába.          (József )

 

a. Megbánta egy ígéretét.

b. Az ő testvérének feleségét vette el.

c. Keresztelő Jánost lefejezte.            (Heródes)

 

a. Titokban volt Jézus tanítványa.

b. Tekintélyes zsidó-tanácstag volt.

c. Ő temette el Jézus Krisztust.         (Nikodémus)

 

a. Jézus lábaihoz borult.

b. A zsinagógában elöljáró volt.

c. Lányát Jézus feltámasztotta a halálból.     (Jairus)

 

a. Ügyes háziasszony volt.

b. Jézus gyakran betért a házába.

c. Testvérét Lázárnak hívták. (Márta)

 

a. “Kettős”-nek hívták.

b. Jézus tanítványa volt.

c. Jézus azt mondta neki: Boldogok, akik nem látnak és hisznek … (Tamás)

 

a. A két fivér közül, akiket Jézus mennydörgés fiainak nevezett, ő volt az idősebb.

b. Apját Zebedeusnak hívták.

c. Heródes fejeztette le.         (Jakab)

 

a. Egy embercsoport kincstárnoka volt.

b. Kapzsi volt.

c. Öngyilkos lett.        (Júdás)

 

a. Kajafás főpap szolgája volt.

b. Jelen volt egy állítólagos gonosztevő elfogásánál.

c. Valaki levágta a jobb fülét.            (Málkus)

 

a. Apósát Annásnak hívták.

b. Jézusnak ellensége volt.

c. Ő viselte a főpapi tisztséget, amikor Jézust megfeszítették.         (Kajafás)

 

a. Feleségével az első jeruzsálemi gyülekezet tagja volt.

b. Hazugság miatt halt meg.

c. Feleségét Safirának hívták.            (Ananiás)

 

a. István halála után prédikált Samáriában.

b. Az őskeresztény gyülekezet diakónusa volt.

c. Ő vezette a szerecsenországi komornyikat Jézushoz.       (Fülöp)

 

a. Alexandriában született.

b. Efézusban prédikált.

c. Akvilla és Priscilla oktatta őt Isten szavára.          (Apollós)

 

a. Világos délután egy látomása volt.

b. Katona volt.

c. Cézáreában lakott.  (Kornélius)

 

a. Üzlete volt egy görög városban.

b. Mint Európa első kereszténye merítkezett be.

c. Pált befogadta a házába.    (Lídia)

 

 

Ki mondta, kinek?

Ótestamentum

 • Isten azt mondta, a kert egyetlen fájáról se egyél?                                   A kígyó Évának
 • Bizony, nem haltok meg.                                                A kígyó Évának
 • Miért csüggesztetted le fejedet?                                     Isten Káinnak
 • Őrizője vagyok az én atyámfiának?                                Kain Istennek
 • Átkozott Kánaán!                                                                       Noé Khámnak
 • Kitartol még a kegyességben?                                        Jóbné az ő férjének
 • Avagy nincsen-e előtted az egész föld?                         Ábrahám Lótnak
 • Térj meg asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt   Angyal Hágárnak
 • Nem veszítem el a tízért                                                  Isten Ábrahámnak
 • Igyál uram!                                                                      Rebeka Eliézernek
 • Engem ne állítsatok meg. Nem időzök, mert az Úr kegyelméből útnak indulhatok.                                                                                             Eliézer Lábánnak
 • Előbb add nekem elsőszülöttségi jogodat.                     Jákób Ézsaunak
 • Nézd, én halni járok. Minek nekem az elsőszülöttség?   Ézsau Jákóbnak
 • Te vagy az fiam Ézsau?                                                  Izsák Jákóbnak
 • Jer közelebb és csókolj meg engem                                 Izsák Jákóbnak
 • A testvéreimet keresem                                                   József egy embernek
 • Hálj velem!                                                                      Potifár felesége Józsefnek
 • Hogyan követhetnék el ilyen bűnt az Isten ellen?          József Potifárnénak
 • Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra fordította.József az ő testvéreinek
 • Kicsodák ezek?                                                               Ézsau Jákóbnak         
                                                                                          Jákób Józsefnek Móz.I.48,8.
 • Küldj, akit akarsz                                                            Mózes az Úrnak        
 • Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek  Mózes a népnek
 • Az Úr hadakozni fog értetek, ti pedig legyetek csendben.        Mózes Izráel népének
 • Hogyan átkoznám meg azt, akit az Úr nem átkoz?        Bálám Báláknak
 • Én és az én házamnépe az Úrnak szolgálunk.                 Józsué Izráel népének
 • Eledel jött ki az evőből, és édesség jött ki az erősből.    Sámson
 • Rajtad a filiszteusok!                                                      Delila Sámsonnak
 • Szólj Uram, hallja a te szolgád!                                      Sámuel az Úrnak
 • Nézzétek, az engedelmesség jobb, mint az áldozat.       Sámuel Saulnak
 • Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.          Isten Sámuelnek
 • Eb vagyok én, hogy bottal jössz ellenem?                      Góliát Dávidnak
 • Egyedül ellened vétkeztem, Uram!                                Dávid az Úrnak
 • A felét sem mondták el nekem annak, amit látok.          Arábia királynője Salamon-    nak
 • Az én atyám korbáccsal vert meg titeket, én skorpiókkal akarlak titeket megfenyíteni.                                                                                       Roboám Izraelnek
 • Hangosabban kiáltsatok! Baál talán alszik …                 Illés a Baál-papoknak
 • Kelj fel, egyél, igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik.         Illés Akhábnak
 • Meddig sántikáltok kétfelé?                                           Izráel népének Illés
 • Itt vagyok, küldj engem!                                                Ésaiás az Úrnak
 • Ki az az Isten, aki titeket az én kezeim közül ki tud menteni?  

                                                                       Nabukodonozor Sidrák, Misák és Abednégónak

 

 

 

Újtestamentum

 • Ő szabadítja meg annak népét annak bűneiből.              Egy angyal Józsefnek
 • Éles tőr járja át lelkedet.                                                 Simon Máriának
 • Tudakozódjatok és kutassatok szorgalmasan a kisgyermek után.            Heródes a bölcseknek
 • Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned.      Keresztelő János Heródesnek
 • Származhat-e valami jó Názáretből?                               Nátánael Fülöpnek
 • Uram, nem törődsz azzal, hogy az én testvérem egyedül hagyott a szolgálatban?      

                                                                                              Márta Jézusnak

 • Hogyan születhetik az ember, hogyha vén?                    Nikodémus Jézusnak
 • Kicsoda az Uram?                                                           János Jézusnak
 • Vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.        Jézus az ő tanítványainak
 • Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem?           Gazdag ifjú Jézus Krisztus    nak
 • Jó nekünk itt lenni, csináljunk három hajlékot…            Péter Jézus Krisztusnak
 • Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.       Mária Jézusnak
 • Tévelyegtek. Nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét. Jézus a sadduceusoknak
 • Ki a legnagyobb a mennyek országában?                       A tanítványok Jézusnak
 • Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.                       Júdás a főpapoknak és véneknek
 • Mit cselekedjek Jézussal?                                               Pilátus a zsidóknak
 • Miért foglalta el Sátán szívedet, hogy megcsald a Szentlelket? Péter, Anániásnak
 • Érted amit olvasol?                                             Fülöp, a szerecsenországi kincstárnoknak
 • Inkább Istennek engedünk, mint embereknek.               Péter a főpapoknak
 • Uram, ki vagy Te?                                                           Saul, Jézusnak
 • Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?                             Saul, Jézus Krisztusnak
 • Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?           

                                                                                  A börtönőr Filippiben Pálnak és Silásnak

 • Ne legyetek felettébb bölcsek”                                       Pál
 • “az igaz ember hitből él …”                                            Pál, Habakuk
 • Majdnem ráveszel arra, hogy kereszténnyé legyek.        Agrippa Pálnak
 • Ki mondta: “Bolond vagy te Pál …                               Fesztus mondta Pálnak