A víz

I. Mint életadó ital

 1. Ma, amikor a víz jelentőségéről és szerepéről beszélünk, egy bibliai történettel szeretném bevezetni ennek a témának a lelki-szellemi részét.
 • Ebben a történetben Jézus egy samáriai asszonnyal találkozik a Jákob kútjánál, ahol egy különös párbeszéd hangzik el közöttük.  Ján. 4,3-15.
 • Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy Ő is tudna neki adni élő vizet, csak azért nem tette ezt meg, mivel nem kérte azt tőle.
 • Élő víznek nevezték azokat a kutakat, amiket rendszeresen és folyamatosan használnak, és a kút forrása mindig visszapótolja az elvett mennyiséget.
 • A beszélgetés elején az asszony még nem tudja, hogy Jézus a lelke számára kínálja fel az élő vizet, ezért két komoly kérdést intéz Jézushoz.
 • „Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hogyan vennéd tehát az élő vizet?”  (11.)
 • „Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és a jószágai is?” (12.)
 1. Ez az asszony úgy érezte, hogy nincs olyan kút, amelynek vize fölérhetne azzal, mint amiről még az atyák gondoskodtak.
 • Miközben gondolatban a múltba tekintett és az atyákra nézett, a hagyományok hatása alatt nem ismerte föl, hogy az atyáknál is nagyobb az, akivel beszélget.
 • Ebből adódóan azt sem ismerte föl, hogy neki éppen arra a vízre volna szüksége, amit ez a vele beszélő férfi tudna adni.
 • A mai emberek problémája ugyanaz, mint amit a történetből felismerhetünk.
 • Nagyon sok ember áll szomjas lélekkel egészen közel az élő vízhez, és mégis messze tekint, elnéz az élet kútforrása mellett.
 • Az egyik ember azért, mert a hagyományok befolyása alatt áll, míg a másik azért, mert a gondolkodását a modern kor úgynevezett tudományos elméletei tartják fogva.
 1. Megfigyelhetjük, hogy a mindennapi életben hány ember kész fizetni azért, hogy egy kis üvegnyi különleges vizet kapjon, ami valamilyen híres forrásból vagy kútból származik.
 • Mennyien vannak, akik rengeteg pénzt tékozolnak el vízhelyettesítőkre, amik pedig nem szolgálják az egészségünket.
 • Így van ez a lelki-szellemi élet területén is.
 • Mindig voltak és vannak divatos italok, amivel a lelkük szomját próbálják eloltani.
 • A vízpótló készítmények azonban nemcsak hogy károsak, hanem különböző szintű negatív függőséget is kialakítanak a fogyasztóban.
 1. Közismert, hogy az életet jelentő víz egyre szennyezettebbé válik az emberi környezetromboló beavatkozások következményeként.
 • Ezért egészségünk érdekében már fokozott figyelmet kell fordítani a fogyasztásra kerülő víz megbízható tisztaságára.
 • Szomorú tény, hogy a lelki-szellemi élet területén is ugyanez a helyzet.
 • Az egész világ a bűn képeitől és hangjaitól felkavart szennyes folyam közepén áll, ami azzal fenyeget, hogy mindannyiónkat elborít, mint egy árvíz.
 • Ez a visszataszító szennyes folyam a különböző médiákon keresztül áramlik és hömpölyög körülöttünk, igyekezve mindenkit beszennyezni erőszakkal és erkölcstelenséggel.
 1. Ezért lelki értelemben is szükséges figyelni a fogyasztásra kerülő lelki italunk tisztaságára.
 • Ennek elmulasztása lelki fertőzöttséget és betegséget okoz, végül pedig lelki halált.
 • A Biblia éppen ezért int és óv bennünket azoktól a lelki kutaktól és forrásoktól, amiknek vize sekélyes és eliszaposodott, illetve azoktól a kutaktól, amiknek fala repedezett.
 • „Mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem, az élő víznek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet.”  Jer. 2,13.
 1. Isten mindenkinek felajánlja az élet vizét, amely valóban kielégíti a lelkünk szomját.
 • Amikor a tikkasztó hőségben különböző cukrozott üdítőket isznak az emberek, akkor a szomjúságuk általában nem múlik el.
 • Ezért újra és újra inniuk kell belőle.
 • Csak a friss víz az, ami ilyenkor igazán fel tud üdíteni bennünket.
 • Ezt az üdítő vizet kínálja fel Isten a lelkünk számára.
 • „Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.”   Jel. 22,17.
 • A szomjúhozónak adok az élet vizének forrásából ingyen.”Jel. 21,6.
 • „Ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik.”  Ján. 4,14.
 1. Amikor a Jézussal beszélgető asszony megértette ezt, akkor azt mondta:
 • „Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni!” Ján. 4,15.
 • Isten azt szeretné, ha erre a felismerésre és döntésre mindannyian el tudnánk jutni.

II. Mint a megtisztulásunk eszköze

 1. Az élő vízről beszélve a Biblia nemcsak italként utal rá, hanem még egy különleges módon használja ezt a jelképet.
 • Pál apostol, amikor a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkról beszél, akkor a következőket mondja:
 • „Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel.”  Zsid. 10,22-23.
 • Pál itt a megtisztulás kérdésével kapcsolatban együtt használja a szív és a test szavakat.
 •  Azért teszi ezt, mert mi csak külsőleg tudjuk tisztába tenni magunkat (a cselekedeteink szintjén), a szívünket pedig csak Isten tudja megtisztítani.
 • Ezért szükségünk van arra, hogy lelkünk megtisztulása érdekében együtt munkálkodjunk istennel.
 • Ennek az Isten-ember együttmunkálkodásnak a szövetségkötése a Biblia szerinti keresztség.
 1. A víz általi keresztség Jézus parancsa értelmében kell megtörténjen mindazok életében, akik már Jézus krisztusba vetett hitre jutottak, akik mint Jézus tanítványai készek Őt mint Mestert követni, és megtartani mindazt, amit Ő parancsolt nekünk.
 • A keresztséget a Biblia az újjászületés fürdőjének nevezi. Tit. 3,5.
 • Mert lelki értelemben is szükségünk van fürdőre.
 • Más helyen pedig az írott Igét, az Isten szavát hasonlítja ilyen megtisztító fürdő vízhez.   Eféz. 5,26.
 • E kettőnek az elfogadása és a gyakorlati életben való alkalmazása által tudja Isten megvalósítani lelkünk megtisztítását.
 • Ezért azt, ami az Ige kiélése által létrejön és a keresztségben beteljesedik, a Biblia újjászületésnek nevezi.
 • Jézus nagyon fontos dolognak tekintette ezt az általa elrendelt cselekményt.
 • „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”  Ján. 3,5.
 • „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.”  Márk. 16,16.
 1. Sokszor felvetődött már az a kérdés, hogy miért van ilyen kiemelkedő jelentősége a Bibliában a víz szimbólumának?
 • Mert semmi sem szentebb és fontosabb a keresztény életében, mint a lélek megtisztulása és megújulása, amit újjászületésnek is nevez Jézus.
 • Ugyanakkor a keresztség cselekményével a Golgotán történt eseményre szeretne emlékeztetni bennünket, mert ez az esemény tette lehetővé, hogy lelkünkben megtisztulhassunk minden bűnünktől.
 • Ezért kell a keresztségnek olyan módon történnie, ahogy azt a Biblia bemutatja előttünk.
 • A teljes ember víz alá merülésével azt fejezzük ki,
 • Ahogy Jézus meghalt helyettem a kereszten, úgy szeretnék én is meghalni Vele a régi életemnek, és eltemettetni a hullámsírban Jézussal.
 • De ahogy Jézus feltámadt, úgy szeretnék én is feltámadni Vele együtt egy új életre.
 1. Isten tehát kétféle módon is felkínálja részünkre az élet vizét.
 • Lelkünk felüdítésére, lelkünk szomjának enyhítésére.
 • Lelki életünk megtisztítására, bűneinktől való megtisztulásra.
 • Ezt a kettősséget is kifejezte a Jézus oldalából folyó víz és vér.