A nem-házas magányos?

Témaindító kérdések

● Mondj tipikusan magányosságra „ítélt” embert!

● Lehet-e valaki családban, gyülekezetben magányos?

● A magányosság visszafordíthatatlan-e?

● Mindenki magányos, aki egyedül él?

 

Pál apostol nem élt házasságban (1Kor 7:7-8)

Pál apostol nem ítéli el a házasságot. Ezt nem is teheti, hiszen Isten még a bűneset előtt alapította. A nem házas állapotot is „kegyelmi ajándéknak” tekintette. Így nagyobb energiát, figyelmet, hosszabb időt szentelhetett az Úr munkájára. A nem házas hivő embernek nem kell szükségképpen elszigeteltnek, kiábrándultnak lennie, nem kell kisebb értékűnek éreznie magát. A Biblia megmutatja számára is az utat a teljes élet felé, az Úr dolgaival törődik.

Nagyon tágas tér nyílik erre a munkára.

● A vendégszeretet gyakorlása,

● dolgozni a gyülekezeti szolgálatban,

● segítségnyújtás az élet elesettjeinek,

● látogatás,

● készség mindenféle jó cselekedetre.

 Ha az ember elfogadja ezt az állapotot, ami nem mindig állandó, nagyszámú kapcsolata lehet az emberekkel. Kitárul előtte azoknak az embereknek a köre, akik várnak valakire, akinek ideje van a számukra, akit érdekel a sorsuk.

A nyomorúságban élő, gyászoló, elfeledett, magukra maradt, beteg emberek határtalan lehetőséget nyújtanak az Úr Jézus tanítványai számára, akik Isten kezéből fogadják el a magányos állapotukat, igent mondanak arra, és van idejük és erejük, amelyet nem a család számára kell felhasználni. Ezt tanítja a Biblia, és ez nem elmélet csupán, hanem Isten gyakorlati ígérete, aki törődik az övéi dolgaival.

A magányosság jobb, mint az elrontott házasság.

„A lemondás, az önmegtagadás művészete a magányosan élő ember számára is a boldogság titkár jelenti. Önmaga megtagadása a magányosnak éppolyan fontos, mint a házas embernek.

Aki ezt a művészetet megtanulja, sohasem lesz  magányos, még ha nem is lép házasságra. Aki ezt nem tanulja meg, magányos lesz akkor is, ha házasságban él.” (Walter Trobisch: Kettesben? 154. oldal)

Mielőtt valaki házasságra lépne, gondolja át, hogy összeegyeztethető-e a karrierje a házassággal!

● A férjnek feleségre,

● a gyerekeknek anyára és apára,

● a feleségnek férjre van szüksége.

Eleget tud-e majd tenni ennek a kihívásnak?

Ha valaki elkötelezettje a hivatásának, fontolja meg, nem okosabb-e nem házasodni! Házasodni nem kötelező, de a házassággal járó feladat elvégzése igen!

 

Feladat

Olvasd el a függelékből a „Karácsony Annánál” című írást, és beszéljétek meg.

„Krisztus eljött erre a világra, és Isten törvénye szerint élt, hogy az ember teljes győzelmet arathasson a lelkét romboló természetes hajlamán. A lelkünk és a testünk Orvosa ad győzelmet az ellenünk támadó vágyon. Ő minden lehetőséget biztosított ahhoz, hogy az ember tökéletes jelleművé váljon. Ha valaki átadja magát Krisztusnak, az értelme a törvény befolyása alá kerül. Csak a királyi törvény hirdet szabadságot a foglyoknak. Ha az ember egyesül  Krisztussal, szabaddá lesz. Ha meghódol Krisztus akarata előtt, visszakapja a tökéletes emberi mivoltát.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 130. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Kisebb értékű-e az, aki nem házas? Miért?

● Mit tanácsolnál egy 35 éves lánynak, aki kétségbe van esve amiatt, hogy pártában maradt?

● Tudsz-e olyan házasságot mondani, amelynél a magány jobb?

● A nem házas állapot egyenlő-e a magányossággal?

● Mit tehetnél a magányos emberekért?

 

További tanulmányozásra

Ésa 56:3-5; Máté 19:12; 1Kor 7:32; 1Tim 5:10

 

Ajánlott irodalom

Elisabeth Elliot: Magányosság. Primo Kiadó, Budapest, 1992

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

Peter Mayer: Isten rendje = Isten áldásának forrása. Evangéliumi Kiadó

Elisabeth Elliot: Magányosság. Primo Kiadó. Budapest, 1992