Házasság a végidőben

 

Témaindító kérdések

● Mit jelent a számodra az, hogy a végidőben élünk?

● Tudjuk-e Jézus eljövetelének napját?

● Mire tanít az a tény, hogy Jézus nemsokára eljön?

● Mit jelent „készen lenni”?

 

Házasodnak és férjhez mennek (Máté 24:38-39)

Ez a bibliai szöveg alapot nyújthat, hogy a házasságot tiltsuk vagy korlátozzuk az utolsó napokra való tekintettel. A Szentírás ihletett magyarázója így ír a felvetett kérdéssel kapcsolatban.

„Isten hozta az embereket a világra, és kiváltságuk, hogy egyenek, igyanak, kereskedjenek, nősüljenek, és férjhez menjenek; de mindezt csak Isten tiszteletével tehetjük biztonsággal. Úgy éljünk itt, e világon, hogy tekintettel legyünk az örök életre.” (Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak, 325. oldal)

Miben áll a veszély?

Abban, hogy a modell nem a Szentírás, hanem a világ.

Legyünk tekintettel,

● ki legyen a párunk,

● hogy ne csupán „szerelemből” házasodjunk,

● az Istent ismerő emberek tanácsára,

● az udvarlás keresztényi módjára,

● a házasság isteni tervére,

● Isten vezetésére,

● a házasélet felelősségére, annak vállalására,

● a mértékletességre, önuralomra,

● a bibliai példákra,

● a születendő gyermekekre stb.

Ezekről részben szó volt az előző tanulmányban.

Szükséges, hogy komolyan vegyük ezeket a szempontokat. „Kérlek azért titeket, atyámfiai, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róma 12:1-2)

Ebben a szakaszban hármas döntésre szólít fel Isten.

1. Add át az életedet teljesen Istennek!

2. Ne igazodj e világhoz (a világ értékrendjéhez, erkölcséhez, ízléséhez, szokásához stb.)!

3. Legyél kész másképpen gondolkodni, mint eddig, Isten akaratához igazodva.

Ez a döntés azért is nehéz, mert egy kisebbségi csoport tagjává leszel. A Biblia üzenete sohasem felelt meg a korszellemnek. A naini ifjú történetében Jézus szembement a halottvivő tömeggel. A tanítványait sónak hívta el a világ számára. A só tömege mindig csekély az egész ételhez képest, de anélkül ízetlen az étel. Ennek tudata teheti könnyebbé a kisebbségi sors vállalását.

„A házasság gondolatával foglalkozó fiatalok tegyék mérlegre annak az embernek az érzelemmegnyilvánulását, akivel a sorsukat össze akarják kötni, és figyeljék, merre hajlik a jelleme. Minden lépésüket, amelyet a házasság megkötése érdekében tesznek, jellemezze szerénység, egyszerűség, nyíltság és az őszinte szándék, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljenek. A házasság befolyásolja a későbbi életet, mind ebben a világban, mind az elkövetkezendőben.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 22. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Szabad-e házasodni napjainkban?

● A párválasztásodnál mi lesz a döntő szempont?

● Milyen módon vehet részt a család az adventi üzenet hirdetésében?

● Miért veszélyes Isten útmutatását mellőzni?

 

További tanulmányozásra

Máté 5:14; Máté 5:29-30; Máté 7:13-14; Máté 24:44; Máté evangéliumának 25. fejezete

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, Budapest, 1989

 

Felhasznált irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak. Biblia-iskolák Közössége, Budapest, 1989

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992