Szerepek a házasságban

 

Isten teremtette a házasságot. Ő tudja a legjobban, hogy milyen szereposztás mellett működik a legmegfelelőbben.

 

A férj szerepköre

1. Vezetés

„A férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak.” (Eféz 5:23)

a) Felelősséget jelent; a feleség és a gyermekek anyagi, egészségi és lelki jólétét biztosítani.

b) A szerepe betöltéséhez előfeltétel, hogy a feleség és a gyermekek is betöltsék a magukét.

c) A vezetés szolgálat is.

d) A vezetés a vezetettek kibontakoztatása is.

e) A vezetés jó légkörteremtés is.

       A vezetés nem jelenti azt,

       ● hogy a férfi értékesebb a nőnél,

       ● hogy a férfi a teremtés koronája.

„Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.” (1Kor 11:11)

 

2. Szeretet

„Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért.” (Eféz 5:25)

a) Kezdeményezőn.

b) A másik feltétel nélküli elfogadásával.

c) Önmaga feltétel nélküli odaadásával.

d) Tettekkel.

e) Szavakkal.

f) Az egész valónkkal.

g) Akarati döntésen alapul.

 

3. Gondoskodás

„A férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk a testének.” (Eféz 5:28-30)

A gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, ő fontos a férje számára.

 

A feleség szerepköre

1. Engedelmesség

„Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok a férjüknek mindenkor.” (Eféz 5:24)

Beleilleszkedést jelent a másik által adott sémába.

Nem

● gyengeség,

● alacsonyabb rendűség,

● identitásfeladás,

● szolgalelkűség;

hanem

● hűségesség,

● előzékenység,

● hajlandóság,

● rugalmasság,

● alkalmazkodás,

● kellem,

● szeretetreméltóság.

 

2. Tisztelet

„...az asszony pedig tisztelje a férjét.” (Eféz 5:33)

a) Fokozott odafigyelés arra, akit tisztel.

b) Különleges, másoktól megkülönböztető magatartás.

 

3. Szeretet

„...az idős asszonyok... neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ők is szeressék a férjüket és a gyermekeiket.” (Tit 2:4)

A szeretet a feltétel nélküli elfogadásban és a feltétel nélküli önátadásban nyilvánul meg.

● Magáévá tudja tenni a férje gondolatát és érzését,

● el tudja fogadni a férje döntését,

● vállalja a férje kudarcát is,

● arra törekszik, hogy mindent megadjon a férjének,

● ha kell, hallgatni is tud,

● védi a férjét a nyilvános bírálattól,

● beleilleszkedik abba az életmódba, amit a férje hivatása és időbeosztása megkíván.

 

Az asszony szeretete, ha valódi, az egész embert betölti.

● A testét, mert kívánja és élvezi a férjét,

● az érzelmét és gondolatát, mert ennek jelentős része a férjére irányul,

● a lelkét, mert hálaadó és közbenjárói imádságban hűségesen és kitartón Isten elé viszi a férjét.

„Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mintsem a másiktól várjátok el, hogy szeretetet adjon! Ápoljátok a nemesebb jellemvonásokat önmagatokban, és igyekezzetek meglátni egymás jó tulajdonságait! Csodálatos ösztönzést és örömöt jelent, ha értékelnek bennünket. A megértés és megbecsülés arra serkent, hogy igyekezzünk tökéletesek lenni; és a szeretet maga is fokozódik, miközben nemesebb célra sarkall.

Se a férj, se a feleség ne engedje, hogy az egyénisége elvesszen a másikéban! Mindenki személy szerint függ Istentől. Mindenki tőle kérdezze meg, »Mi a helyes?« »Mi a helytelen?« »Hogyan tölthetem be legjobban az életen célját?« A szereteted árját irányítsd afelé, aki az életét adta érted! Legyen Krisztus mindenben az első. Foglalja el Ő a főhelyet! Ahogy a szívedben mélyül és erősödik a Krisztus iránti szeretet, egymást is tisztábban és jobban fogjátok szeretni.

A férjnek és a feleségnek ugyanolyan lelkületet kell tanúsítania egymás iránt, mint amilyent Krisztus tanúsít irántunk. »Miképpen Krisztus is szeretett minket«, »járjatok szeretetben«. »Miképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek a férjüknek, mindenben. Ti, férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért.« (Eféz 5:2-25)

Se a férj, se a feleség ne akarjon önkényuralmat gyakorolni a másik felett! Ne próbáljátok a másikat arra kényszeríteni, hogy meghajoljon a kívánságotok előtt! Ezt nem tehetitek az egymás iránti szeretet feláldozása nélkül. Legyetek kedvesek, türelmesek, elnézők, figyelmesek és udvariasak! Isten segítségével boldoggá tudjátok tenni egymást, miként azt a házassági fogadalmatokban  meg is ígértétek.” (Ellen G. White: Válaszd az életet! 24-25. oldal)

 

Megbeszélendő kérdések

● Elfogadható-e a 20. században, hogy férfi és női szerepekről beszéljünk?

● Az általatok ismert családokban megtalálható-e ez a szereposztás?

● Miben látjátok a jelentőségét, ha a bibliai tanács szerint fogadjátok el a szerepeteket?

● Vállaljátok-e, hogy e szerint a modell szerint éltek?

 

További tanulmányozása

Márk 10:45; Róma 12:2; 1Pét 1:18-19; Ján 17:5-6; Jer 17:7-8; Luk 22:25-26; Péld 18:22; Péld 31:10; Péld 12:3; 1Pét 3:3-5

 

Ajánlott irodalom

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990

 

Felhasznált irodalom

Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. A Református Zsinati Iroda sajtóosztálya, Budapest, 1992

Ellen G. White: Válaszd az életet! Advent Kiadó, Budapest, 1990